donderdag 4 augustus 2011

Jeugdbescherming

Uit eigen ervaring weet ik hoe ingewikkeld het opvoeden van kinderen kan zijn. Nu was er bij mij thuis nog sprake van een stabiele situatie, twee ouders, een goede woning en woonomgeving, een prima school en, al zeg ik het zelf, redelijk verstandige ouders. Ik kan me voorstellen dat wanneer niet aan deze voorwaarden is voldaan, de opvoeding van kinderen soms een onmogelijke opgave kan zijn.

Als ouders niet meer in staat zijn hun kind goed en veilig op te laten groeien, of als een kind of jongere problemen heeft, kunnen de ontwikkeling en veiligheid van het kind of de jongere in gevaar komen. In zulke gevallen kan de kinderrechter een kinderbeschermingsmaatregel opleggen. Dit zijn de (voorlopige) ondertoezichtstelling en de (voorlopige) voogdijmaatregel. Jeugdbeschermers van Bureau Jeugdzorg Flevoland voeren deze maatregelen uit. Er is dan sprake van gedwongen hulpverlening. Bij alle kinderbeschermingsmaatregelen geldt dat het belang van het kind of de jongere boven het belang van de ouders gaat.

Vandaag was ik in Almere bij het bureau Jeugdzorg voor mijn laatste zomerstage. Daar was ik aanwezig bij een werkbespreking waar de situatie in een aantal gezinnen besproken werd en waar afspraken werden gemaakt over mogelijke oplossingen. De oplossingen die gezocht worden verschillen echt per gezin. Ik heb hier goed kunnen zien dat de medewerkers echt doen en denken vanuit het belang van de kinderen, ook wanneer ze hierdoor in conflict kunnen komen met de ouders.

Vervolgens ging ik met een gezinsvoogd mee op huisbezoek. We kwamen bij een moeder van vier kleine kinderen. De kinderen waren door de rechter onder toezicht geplaatst omdat de moeder zonder heel veel hulp van buiten niet in staat was goed voor de kinderen te zorgen. Tijdens het huisbezoek kon ik zelf zien hoe belangrijk de rol van de voogd was voor de moeder. Dankzij deze hulp kunnen de kinderen bij moeder blijven wonen. Dat wil niet zeggen dat er geen problemen meer waren. In tegendeel. Het managen van de problemen in het gezin is voor de moeder een fulltime bezigheid die ze eigenlijk nauwelijks aan kan.


Door de invoering van een eigen bijdrage -die het gezin niet kan betalen- is onlangs een deel van de gemeentelijke hulpverlening aan het gezin stop gezet. Hierdoor zijn binnen het gezin extra problemen ontstaan, die de samenleving uiteindelijk meer gaan kosten dan wanneer de eigen bijdrage niet was ingevoerd. Daarnaast vertelde de moeder dat het vervoer van een van de kinderen naar school binnenkort gaat stoppen omdat het gezin 6,8 km van de school woont, terwijl het recht op vervoer alleen bestaat voor kinderen die meer dan 7 km van school wonen. Met nog drie andere kinderen die ze niet alleen thuis kan laten, plaatst dit de moeder voor problemen die ze zelf niet meer kan oplossen. Bovendien worden de toch al kwetsbare kinderen hier nu de dupe van. Ik hoop echt dat dit soort dingen gaan veranderen zodra de gemeenten de regie over de jeugdzorg hebben overgenomen.

Tenslotte nog dit. De financiering van de Jeugdbescherming staat onder druk. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een extra bezuiniging van 5% aangekondigd op het budget voor deze taak terwijl onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat het beschikbare geld nu al onvoldoende is. Hierdoor is de werkdruk van de gezinsvoogden enorm hoog. In theorie mag een gezinsvoogd zo'n 15 kinderen begeleiden. In de praktijk zijn dat er nu regelmatig veel meer waardoor er niet altijd voldoende aandacht aan de kinderen kan worden gegeven. Staatssecretaris Teeven is van mening dat minder geld verantwoord is en dat de mensen van het Bureau Jeugdzorg maar wat harder moeten gaan werken. Jammer dat Fred Teeven niet mee was met mijn zomerstage, dan had hij met eigen ogen kunnen zien wat de praktijk werkelijk is.

Tot ziens.

1 opmerking:

 1. BJZ en andere jeugdzorg instellingen als WSG , SGJ en Leger des Heils verplichten binnen 3 maanden alle uit huis geplaatste kinderen terug te plaatsen bij de ouders met zo nodig 'de juiste hulp' dan wel mij een 'op WAARHEID gebaseerd rapport waaruit blijkt dat de kinderen niet bij hun echte ouders en familie kunnen opgroeien' te verstrekken. Is dit laatste er niet na 3 maanden dan zal ik die instellingen 2 weken de tijd geven om de fouten te herstellen, zo niet dan gaat gewoon de geldkraan DICHT, POTDICHT, zoals ouders al betoogden in het provinciehuis te Den Bosch op 24-10-2008. Dan géén 'vertrekbonussen' of 'gouden handdrukken' gewoon het advies van prof. van Acker volgen: 'opdoeken jeugdzorg'!

  Nederland heeft het hoogste aantal uit huis geplaatste kinderen van de westerse wereld… Zijn Nederlandse ouders zó slecht en pleegouders altijd zo goed? Hoe goed de NL-jeugdzorg is

  Er wordt gekort op PGB maar daar door kunnen mensen vaak niet thuis blijven waar door weer er gezinnen jongeren en zelf oudere bij de kinderen worden ontrokken. Dit kunnen wij niet meer zo door laten gaan.
  Daarom ook 4 okt demonstratie in denhaag .
  WAAROM krijgt een pleeggezin gemiddeld zo'n 300 € per maand méér voor de 'verzorging en opvoeding' dan een gewone echte liefhebbende ouder?

  Heb onderzoek gedaan met samen met enkele leerlingen van MBO nivo 3-4 post HBO en bij de nieuwe beleid komen we uit dat Jeugdzorg beetje alles krijgt wel te verstaan: 45 Jeugdzorg
  Uitgaven 1 864,3 mil
  Ontvangsten 6,1 mil denk aan LBIO enz enz
  Zijn wel miljoenen geen losse euro`s.
  bron miljoenen nota 2011- 2012
  Gemeente bij over gang komt er nog 190 mil maatschappelijk belang
  en een deel van de gezondheid zorg 8 534,3 mil.

  Artikel 45 Jeugd laat een daling zien van 2010 op 2011. Dit is het gevolg
  van de subsidietaakstelling en de overheveling van de brede doeluitkering
  voor Centra Jeugd en Gezin Gesloten Jeugdzorg naar het gemeentefonds. als deze probleem wordt op gelost dan is de begroting ook veel matig weg gewerkt.

  BeantwoordenVerwijderen