vrijdag 29 juli 2016

Participatiesamenleving

Waarschijnlijk helpt u ook wel eens een ziek familielid, doet u vrijwilligerswerk of gaat u ’s avonds op stap met een signaleringsteam om de wijk een beetje veilig te maken. Dan doet u actief mee aan de participatiesamenleving. Het woord ‘participatiesamenleving’ is zo nieuw in onze taal dat het nog niet in de digitale  ‘dikke’ Van Dale staat. Dit woord heeft alles te maken met mensen die steeds meer een rol nemen in onze samenleving en niet gaan zitten wachten tot de overheid iets aanpakt`. Het is ook  belangrijk dat inwoners, zelf meer verantwoordelijkheid nemen voor taken die vroeger wel door de gemeente werden uitgevoerd. Immers, in de praktijk zien we dat onze inwoners vaak beter dan de gemeente in staat zijn om maatschappelijke problemen op te lossen.

Uit onderzoek weten we dat Nederland veel actieve, betrokken inwoners kent. Vooral inwoners die samenwerken in kleine en informele groepen worden steeds belangrijker en nemen de taken over van de formele organisaties die dat vroeger deden. We noemen die groepen wel ‘sociale netwerken’. De moderne digitale communicatiemiddelen helpen zulke netwerken om zich gemakkelijk te verenigen en allerlei zaken met elkaar te delen.

Als burgemeester merk ik elke dag dat die netwerksamenleving ook in Stichtse Vecht actief is. De kracht van onze twaalf dorpen is nu juist de gemeenschapszin, de zorg van de mensen voor elkaar en de wil om er samen iets van te maken. We hebben daar heel veel mooie voorbeelden van. Van vorig jaar herinner ik mij hoe de creativiteit en het enthousiasme bij de viering van 750 jaar Vreeland de mensen in dat dorp dichter bij elkaar bracht. Ik zie ook de betrokkenheid van particulieren en restaurants die kerstdiners organiseren voor mensen die alleen zijn of in armoede leven. Ik zie het vele vrijwilligerswerk bij sportverenigingen, verzorgingshuizen, op scholen, in speeltuinen of in de eigen buurt. De kerken die zich inzetten voor het lot van vluchtelingen in onze gemeente of de inwoners van Kockengen die hun eigen openluchtzwembad open houden. Laat ik het dorpshuis in Nieuwer Ter Aa niet vergeten, waar de gemeenschappelijke voorzieningen helemaal worden gerund door vrijwilligers. Ze doen dat zo bijzonder dat koningin Maxima in eigen persoon kwam kijken en als waardering een Appeltje van Oranje mee nam voor dit initiatief!

Er gebeurt dus ongelofelijk veel in de gemeenschappen van Stichtse Vecht. In veel gevallen zonder dat wij dat als gemeente echt weten. Dat hoeft ook helemaal niet. De gemeente moet vooral wel het vangnet blijven vormen voor de kwetsbare mensen in de samenleving die het op eigen kracht niet redden. En we moeten als gemeente wel uitkijken dat we niet te veel vragen van vrijwilligers. Maar we moeten zeker niet  het initiatief overnemen of het overspoelen met procedures en regels. Sociale netwerken zijn heel goed in staat hun eigen zaken te regelen. 

Deze – mooie - ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor het functioneren van het bestuur in Nederland, en dus ook voor Stichtse Vecht. De ouderwetse hiërarchie in het openbaar bestuur (waarbij de overheid de baas was) bestaat in deze tijd  niet meer. Inwoners laten zich niet meer zo gemakkelijk vertegenwoordigen door hun gemeentebestuur, ook dat kunnen ze tegenwoordig zelf via hun nieuwe sociale netwerken. Dat vraagt van het gemeentebestuur om na te denken over onze rol in de toekomst. Er is behoefte aan meer invloed van de inwoners en een meer directe vorm van democratie, als aanvulling op de democratie die we nu kennen. Dus: minder politiek en meer democratie. Na de zomer ga ik daar samen met de gemeenteraad graag mee aan de slag!

Tot ziens.

donderdag 21 juli 2016

Aanpak Hennepteelt

Regelmatig is in het nieuws dat er ergens in een woonwijk een hennepplantage is ontmanteld. De teelt van hennep kan, zeker in een woonomgeving, tot gevaarlijke situaties leiden voor omwonenden. Bovendien is het strafbaar. Daarom heeft het bestrijden van deze ‘wietplantages’ hoge prioriteit bij politie en justitie en bij mij als burgemeester.

Sinds maart van dit jaar is het voor mij als burgemeester makkelijker geworden om panden te sluiten nadat er feiten zijn geconstateerd die een relatie hebben met drugshandel. Bij het aantreffen van bepaalde hoeveelheid drugs en/of materialen die bij de fabricage worden gebruikt, kan ik direct maatregelen nemen om gevaar en overlast voor de omgeving tegen te gaan. Daarbij maken we onderscheid tussen de aanwezigheid van harddrugs en softdrugs. Ook wordt er onderscheid gemaakt tussen woningen die bewoond zijn, en niet bewoonde panden, zoals bedrijfsruimten.

In Stichtse Vecht zijn er in 2016 tot nu toe zes ontmantelingen geweest. In één geval heb ik daarbij een bestuurlijke waarschuwing afgegeven. Dit houdt in dat als er binnen een periode van vijf jaar nogmaals drugs worden gevonden, ik de woning voor drie maanden zal sluiten. In de andere gevallen was het niet mogelijk om over te gaan tot een bestuurlijke waarschuwing of heeft de woningcorporatie ingegrepen. Wanneer het gaat om niet bewoonde panden, dan kan ik deze direct sluiten.

Veiligheid maken we samen, dat is de kern van de gemeentelijke aanpak bij veiligheid en bestrijding van criminaliteit. Goed samenwerkende instanties, zoals politie, justitie, woningcorporaties en gemeente, kunnen juist samen met u als inwoner goede resultaten boeken op dit gebied. Daarom maakt de gemeente een filmpje om inwoners beter te informeren over de signalen van hennep.
In het filmpje wordt uitgelegd hoe het de aanpak van hennepteelt verloopt en wat u als inwoner daaraan kan bijdragen. Zodra het filmpje klaar is zullen we dit bekend maken.

Verder deelt de gemeente hennepgeurkaarten uit zodat inwoners de geur van hennep kunnen herkennen.

Hoe herkent u nu of er mogelijk sprake is van hennepteelt? Let dan op:
- Stankoverlast door een sterke, vreemde geur (zoals bij een coffeeshop)
- Extreme warmte bij muren
- Condensvorming op de ramen van een woning
- Kunstlicht (gloed van felle lampen die altijd branden)
- Dichtgemaakte ramen (rolluiken, folie)
- Als het sneeuwt, ligt er geen sneeuw op het dak
- Bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen


Mocht u vermoedens hebben van hennepteelt, dan kunt u het beste contact opnemen met de politie door middel van het nummer 0900-8844 of met de wijkagent. Belt u gerust, beter te veel dan te weinig. Zo werken we samen aan veiligheid!

Tot ziens.

donderdag 14 juli 2016

Reces

Terwijl ik dit schrijf is voor bestuurders in heel Nederland het zomerreces begonnen. Leden van de Eerste en Tweede Kamer, maar ook de volksvertegenwoordigers en bestuurders in de rest van Nederland hebben in deze periode een week of zes waarin het politieke bedrijf min of meer tot stilstand lijkt te komen.
Wij hebben ons reces donderdag 7 juli ingeluid met de eerste midzomerbijeenkomst in het park Goudestein. Op deze bijeenkomst konden we meer dan 300 inwoners verwelkomen. Een groot succes! We kijken er met veel plezier op terug! Ook vanwege het feit dat de bijeenkomst plaats vond bij goed weer. Dat was de afgelopen weken wel anders.
Iedereen die denkt dat het reces vooral een hele lange zomervakantie voor politici is, kan ik geruststellen. Dat is normaal gesproken niet het geval. Waarom dan toch het zomerreces zult u zich afvragen? Ik zal proberen om dat uit te leggen.
Besluitvormende organen zoal
s de gemeenteraad of het college van Burgemeester en Wethouders nemen besluit op basis van meerderheid van stemmen. Daarom is het van belang dat bij een vergadering de leden zoveel mogelijk aanwezig zijn. Als dat niet het geval is dan zou het kunnen gebeuren dat een voorstel dat normaal gesproken geen meerderheid krijgt toch wordt aangenomen. Om dat te voorkomen zetten we in een periode waarin veel mensen met vakantie gaan de politieke besluitvorming op een laag pitje.
Op een laag pitje, want er kunnen zich altijd situaties voor doen waarin wij toch in actie moeten komen. Een goed voorbeeld zijn de taken van de burgemeester in het kader van de openbare orde en veiligheid. Elke dag kan er in de gemeente een calamiteit gebeuren die onmiddellijke actie nodig heeft. Een goed voorbeeld daarvan was de wateroverlast in Kockengen in de zomer van 2014. Die situatie zorgde toen voor veel ongemak bij bewoners en dus voor veel werk bij ambtenaren en bestuurders binnen de gemeente. Het feit dat deze situatie zich midden in het zomerreces voordeed betekende niet dat wij onze taak niet konden uitvoeren.
Ook tijdens het zomerreces moeten er dus steeds voldoende mensen beschikbaar blijven om bij te springen wanneer dat nodig is. Dus ook wanneer u de komende zomer in de krant leest dat de burgemeester wegens vakantie afwezig is kunt u erop rekenen dat hij vervangen wordt door een wethouder die volledig mandaat heeft om namens hem te handelen.
Naast de zorg voor de lopende en urgente zaken heeft het zomerreces nog het voordeel dat de bestuurders wat meer tijd kunnen besteden aan zaken waar de rest van het jaar wat minder tijd voor is. Als gevolg daarvan neemt het aantal werkbezoeken en zomerstages vaak toe in deze periode. Gezien de wens van de politiek om meer contact te hebben met de samenleving komt dat heel goed uit.
Het reces eindigt voor ons in Stichtse Vecht op 22 augustus. Een druk bestuursseizoen wacht ons (zoals altijd).
Ik hoop dat we een mooie zomer krijgen. Ik wens u een fijne vakantie toe!

Tot ziens

donderdag 7 juli 2016

Meer democratie, minder politiek.

Vanmiddag was het zover. De eerste midzomerbijeenkomst van de gemeente Stichtse Vecht. Het was een geanimeerde bijeenkomst voor veel inwoners en vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen. Het is het antwoord van het gemeentebestuur op de meer traditionele nieuwjaarsreceptie. Voor mij was dat een goed moment om een keer uit te pakken met een echte midzomertoespraak.De inhoud van mijn toespraak treft u hieronder aan. Uw reacties zijn uiteraard van harte welkom.

Tot ziens. Dames en heren,

Namens het hele gemeentebestuur bedankt voor uw komst en van harte welkom op deze eerste midzomerbijeenkomst! Fijn dat u gehoor heeft gegeven aan onze uitnodiging. Toen het college eind vorig jaar een voorstel kreeg voor de traditionele nieuwjaarsreceptie ontstond bij ons de behoefte om eens iets anders te doen. Toen ontstond het idee om de afsluiting van het politieke seizoen te gebruiken voor een bijeenkomst met inwoners en bedrijven. Daarom hebben we gekozen voor een midzomerbijeenkomst en als dit bevalt dan gaan we hier een nieuwe traditie van maken. Wij horen na vandaag graag uw reactie. Het idee is dat zo’n bijeenkomst in deze tijd van het jaar zich doorgaans leent voor een buitenactiviteit.
Dat was de afgelopen weken wel anders, zoals u zich misschien nog herinnert. Twee weken geleden hadden we rond Kockengen nog te maken met wateroverlast en brak de wind de bomen langs de kanaaldijk als ware het luciferstokjes.

Deze eerste midzomerbijeenkomst staat in het teken van verbinden en ontmoeten. Straks kunt u met elkaar en met ons van gedachten wisselen en vragen stellen over zaken die u belangrijk vindt en waar u ons deelgenoot van wilt maken. Alle leden van het college en veel raadsleden zijn hier vandaag aanwezig om met u in gesprek te gaan en te horen wat u bezighoudt.
Dames en heren,
Vandaag laten we u ook kennismaken met ons vernieuwde gemeentekantoor, het gerestaureerde Goudestein, het vernieuwde Vechtstreekmuseum en onze topdossiers. Ik begin met de topdossiers.

Vorig jaar heeft het college van B&W een zestal thema’s aangewezen die in deze bestuursperiode extra prioriteit en aandacht krijgen. Het zijn een beetje onze kroonjuwelen geworden. Deze  topdossiers zoals we ze noemen, behandelen we met voorrang. Ze krijgen zowel ambtelijk als bestuurlijk extra aandacht en energie zodat we voor het einde van onze periode harde resultaten kunnen laten zien. 

Ieder collegelid heeft een ‘eigen’ topdossier. Ik loop ze even met u langs: Jacqueline Koops doet Mantelzorg, Duurzaamheid heeft aandacht van Linda van Dort, Het topdossier Sport zit ‘natuurlijk’ bij Vital van der Horst, winkelcentrum Bisonspoor is in de goede handen van onze jonge vader Franko Zivkovic, Eric Balemans is onze kampioen Deregulering. Tenslotte is het topdossier Economie (inclusief recreatie en toerisme) in de vertrouwde handen van Pieter de Groene.

Laten we eens wat inzoomen op de afzonderlijke onderwerpen:

Mantelzorg
Met zijn twaalf kernen is Stichtse Vecht een gemeente van ontmoeten en verbinden. De menselijke maat is onze norm. We doen dat beter dan vergelijkbare gemeenten. Stichtse Vecht heeft een goede sociale structuur. We zorgen goed voor elkaar. Het bewijs leveren dagelijks de duizenden mantelzorgers en vrijwilligers, die de gemeente telt. Het toont aan hoezeer de betrokkenheid is van onze inwoners bij de lokale samenleving. Het zegt veel over de sterke sociale samenhang en verbondenheid in onze gemeente. Het appeltje van oranje kwam niet voor niets terecht in Nieuwer ter Aa, wat waren we trots.

Komend najaar gaat wethouder Jacqueline Koops intensief in gesprek met mantelzorgers om te horen aan welke ondersteuning zij behoefte hebben. We willen hen, die dag in dag uit voor anderen zorgen, helpen en ontlasten. Kijken hoe we met soms kleine aanpassingen juist dat beetje extra kunnen bieden, dat de kwaliteit van leven in onze kernen net weer dat extra zetje kan geven. Samen werken we daaraan en alle suggesties zijn van harte welkom.

Sport
Sport is ongelofelijk belangrijk, daar zijn we het in het hele college over eens. Sportbeoefening leidt tot een betere kwaliteit van leven. Daarom zetten we ons in om ervoor te zorgen dat iedereen in Stichtse Vecht kan meedoen aan sport.

Sport is voor ons een middel om maatschappelijke resultaten te bereiken. Denk aan preventie, gezondheid, verbinden en ontmoeten, leefbaarheid, integratie en re-integratie en het tegengaan van eenzaamheid. Maar ook bestaat er een link met onderwijs, jeugdbeleid, gehandicapten, de brede scholen, en recreatie.

Samen met partners zal wethouder Vital van der Horst zich inzetten voor het ontwikkelen van activiteiten gericht op sport en bewegen. Zo gaan het gebruik van sportparken verbeteren door er ook sociale activiteiten plaats te laten vinden, gaan we een sport- en beweegplan voor senioren maken en investeren we in sportvoorzieningen.

De rol van de gemeente hierin is veranderd. We faciliteren.  Een mooi voorbeeld van de veranderende rol van de gemeente zijn de activiteiten die de sportverenigingen OSV Nita, LMHC en MHV hebben ondernomen door zelfstandig hun sportvelden te verbeteren. Ze zijn daar buitegewoon creatief in, bijvoorbeeld door de inzet van het nieuwe instrument van crowdfunding.

Winkelcentrum Bisonspoor
Als het gaat om de economie dan wijst veel erop dat we weer in de lift zitten. Er is weer economische groei en er is ook weer reden voor realistisch optimisme. Natuurlijk blijven er zorgen. De detailhandel heeft het nog steeds niet gemakkelijk, maar aan de horizon gloort hoop.

Het winkelcentrum Bisonspoor in Maarssenbroek krijgt een nieuwe jas. Samen met de eigenaar gaat wethouder Franko Zivkovic-Laurenta met dit topdossier aan de slag. We willen een aantrekkelijk winkelgebied creëren waar zowel de ondernemers als het winkelend publiek zich prettig voelen en wat goed is voor Maarssenbroek. Een mooi voorbeeld van ondernemerschap dat visie, lef en energie samenbrengt.

Als gevolg van deze opwaardering kan het winkelcentrum zich straks serieus meten met winkelcentra in de regio en is het ‘the place to be’ met, zoals u inmiddels van ons gewend bent, gratis parkeren.

Deregulering
We zijn te ver doorgeschoten in onze regeldrang en gaan daar wat aan doen. We hebben er zelfs een topdossier van gemaakt. We hebben de handen ineen geslagen om het allemaal eenvoudiger te maken en ruimte te geven aan inwoners en bedrijven. Onder de bezielende leiding van wethouder Eric Balemans gaan we de komende jaren werk maken van het verminderen van regels en het versnellen van procedures.

We willen meer ruimte geven aan initiatieven en eigen kracht van inwoners. Dit doen we bijvoorbeeld door procedures te vervangen door duidelijke, algemene regels. Dit hebben we al doorgevoerd. Waar mogelijk werken we met meerjarige vergunningen of beschikkingen. Verder is het kappen van bomen zonder bijzondere waarde inmiddels vergunningvrij, net als het plaatsen van gedenktekens op begraafplaatsen. Ook is de vergunning ‘kleding inzamelen’ afgeschaft.

Verder bestuderen we 15 veelvoorkomende aanvragen op mogelijkheden voor deregulering. Voor ondernemers zijn dat: de evenementenvergunning, exploitatievergunning horecabedrijven
en de drank- en horecavergunning. Voor inwoners zijn dat: de gehandicaptenparkeerkaart,
aanvraag bijzondere bijstand en de melding klein evenement. Bovendien staan we open voor suggesties uit de samenleving. U kunt hiervoor terecht op de webpagina ‘Melding of Klacht’ op www.stichtsevecht.nl .

Duurzaamheid
In 2030 willen een klimaat neutrale gemeente zijn. Daarom hebben we van duurzaamheid een topdossier gemaakt. Dat bereiken we alleen als we samenwerken met inwoners, bedrijven en organisaties. Samen gaan we stappen zetten om te verduurzamen. Daarbij versterken we elkaar en leren we van elkaar.

Samen met het platform Duurzame Vecht zal wethouder Linda van Dort duurzame ideeën uit de samenleving en gemeente stimuleren, samenbrengen en tot uitvoering brengen.

Neem nou de verbouwing van het gemeentekantoor als voorbeeld. We hebben die aangegrepen om het gebouw meteen veel duurzamer te maken. U kunt het met eigen ogen gaan zien. Geïnstalleerd zijn een Warmte en Koude Opslag-installatie voor een comfortabel binnenklimaat, energiezuinige led-verlichting, bewegingsmelders en 204 PV-zonnepanelen op het dak. Hoe trots waren wij vorige week toen we het nieuws kregen dat ons gemeentekantoor nu officieel energielabel A heeft gekregen.

We zijn geslaagd in ons belangrijkste doel van de verbouwing van het gemeentekantoor. Onze  medewerkers hoeven door deze centrale huisvesting niet langer te reizen tussen de verschillende locaties. Daarmee kunnen we nog beter samenwerken, zijn de contacten makkelijker, wat de resultaten van ons werk ten goede kan komen. We zijn hartstikke trots op ons prachtige gebouw en fijne werkplekken. Onze gidsen vertellen daar graag meer over tijdens de rondleidingen door het gebouw.

Economie
Samen met de ondernemersverenigingen heeft wethouder Pieter de Groene het programma Economie opgesteld. Er is een platform voor samenwerking opgericht waarin we  onder meer werken aan de onderwerpen glasvezel, recreatie en toerisme, winkelgebieden, arbeidsmarkt en verbetering van onze dienstverlening. Ik noem een paar concrete resultaten.

Voorzieningen voor de watersporters worden uitgebreid, zoals de mogelijkheid om te douchen, de opening van het VVV infopunt Vechtstreekmuseum, het VVV infopunt C-Fordt en sinds gisteren (6 juli) is er een VVV infopunt Vreeland. Het ondernemersplatform Recreatie en Toerisme is opgericht. En uiteraard zijn we binnen het college allemaal hartstikke jaloers op het feit dat Pieter als eerste wethouder beschikt over een eigen online panel: Het Ondernemend Netwerk Stichtse Vecht. Un kunt het terugvinden op Linkedin.

Daarnaast is een stuurgroep samengesteld voor versterking van het winkelgebied in Maarssen-Dorp en zijn de mogelijkheden voor glasvezel op de bedrijventerreinen onderzocht. Verder komt er een boodschappensteiger Maarssen-Dorp en de entree bij Maarsseveense Plassen wordt verbeterd.
Daar komt bijvoorbeeld een Toeristische Overstap Punt. Op deze plek kunnen bezoekers hun auto parkeren om vandaar heerlijk te fietsen of te wandelen in een landelijke omgeving. Via bewegwijzerde wandelroutes en fietsroutes kunnen zij kennismaken met de mooiste plekjes in Stichtse Vecht.

Gaat u straks eens kijken bij één van de statafels. Daar staan de projectleiders en vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen die verbonden zijn aan de topdossiers. Zij kunnen u hierover uitvoerig informeren.

Dames en heren,

Tot zover onze topdossiers. Uiteraard gaan we de komende periode veel meer doen, maar dit zijn toch echt onze belangrijkste opgaven.

Dames en heren,

Naast de inhoud moeten we het ook nog even hebben over het bestuur zelf. Is het vandaag geen mooie dag om ook de gemeenteraad eens extra in het zonnetje zetten. Ik heb de afgelopen anderhalf jaar als burgemeester gezien en ervaren hoe 33 hardwerkende inwoners zich met hart en ziel inzetten voor de gemeente. Ondanks het feit dat ze over de koers zo nu en dan heel flink van mening kunnen verschillen zijn ze het over het algemeen wel eens over het doel. Ze willen gewoon dat we de beste gemeente van Nederland worden voor onze inwoners en bedrijven. Vanuit mijn rol als voorzitter van de raad wil ik ze daarbij blijven ondersteunen. Ik zie echter ook dat het raadswerk in deze moderne tijd steeds lastiger en zwaarder wordt.

We leven in een samenleving die, mede door de vele digitale communicatiemiddelen, zich steeds meer en sneller ontwikkelt tot een intensieve netwerksamenleving, met een goed opgeleide en mondige burger, internet en sociale media. De ouderwetse hiërarchie in het openbaar bestuur bestaat niet meer. Burgers laten zich niet meer zo gemakkelijk vertegenwoordigen, dan kunnen ze tegenwoordig steeds meer zelf. Deze ontwikkelingen laten zeker ook de gemeenteraad niet ongemoeid. Dat vraagt van ons om na te denken over onze rol. Dat vraagt van ons om na te denken over de toekomst.

Ook de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) die vindt dat raadsleden beter toegerust moeten worden. De Rob (spreek uit R O B) pleit voor een andere rolinvulling en tijdsbesteding van het raadswerk. Gemeenteraadsleden zouden meer tijd moeten besteden aan de dialoog met de samenleving. Op die manier kan de positie van de gemeenteraad worden versterkt.
Door hun volksvertegenwoordigende rol te benadrukken, kunnen gemeenteraadsleden volgens de Rob hun controlerende en kaderstellende taken beter vervullen.

Maar met alleen het beter toerusten van raadsleden zijn we er niet.

Uit een eind vorig jaar gepubliceerd onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat de Nederlanders steeds minder te spreken zijn over de politiek. Er heerst veelal het gevoel dat de politiek niet openstaat voor bijdragen van mensen. De klacht is: politici luisteren niet naar ze, gaan te veel hun eigen gang, zouden uit zijn op eigenbelang en praten te veel en doen te weinig. Ik heb geen aanleiding om te denken dat inwoners van Stichtse Vecht daar anders over denken. De vraag is hoe wij daarmee omgaan.

Wim van de Donk, commissaris van de Koning in Noord-Brabant, hield recent een gloedvol betoog  voor veranderingen in het lokale openbaar bestuur. Ook hij onderschreef dat ‘de democratie van de inwoners’ steeds verder af lijkt te staan van ‘de democratie van de politiek’. Letterlijk zei  Van de Donk daarover:

“Als we de maatschappelijke en politieke democratie niet weten te verbinden dan worden gemeenten de V&D van de samenleving. Er is behoefte aan fundamentele herijking van het lokale bestuur”.

We leven in een samenleving waar de verdeeldheid toeneemt, waar inwoners het vertrouwen in hun bestuur verliezen en het draagvlak voor beslissingen afneemt. Ook wij hebben daar in onze gemeente voorbeelden van gezien. Er is behoefte aan meer invloed vanuit de burger en een meer directe vorm van democratie, als aanvulling op de representatieve democratie die we nu kennen. Gezien de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen, denk ik dat Van de Donk gelijk heeft.

Hij pleit voor een toekomstagenda voor het opnieuw verbinden van politieke en maatschappelijke vormen van de lokale democratie

Wil het lokaal bestuur de grote maatschappelijke vraagstukken de komende jaren slagvaardig oplossen dan zal de lokale samenleving met zijn verschillen, kracht en kansen het vertrekpunt moeten worden voor overheidsbeleid. Gemeenten moeten veel meer aansluiten bij de maatschappelijke problemen van hun eigen inwoners. Als Stichtse Vecht hebben we op dit punt al mooie stappen gezet met onze gebiedsgerichte aanpak, maar we hebben nog een flinke weg te gaan.

Dames en heren,

U ziet dat een toekomstgericht lokaal bestuur vraagt om meer dan het zorgen voor goede verhoudingen bin­nen het gemeentehuis. De blik moet breder zijn dan die op de politieke democratie, en onze tijd vraagt meer dan ooit om nieuwe verbindingen tussen politieke en steeds meer verschillende vormen van maat­schappelijke democratie. Dat vraagt om een meervoudige benadering, ook van de democratie zelf. Kortom, dit vraagt om minder politiek en meer democratie.

Dat vraagt ook om een zelfbewuste ambtelijke organisatie die zich meer en meer ten dienste stelt van de inwoners van onze gemeente. Wij mogen ons als bestuur gelukkig prijzen met heel veel goede medewerkers die bereid zijn die uitdaging op te pakken.

Minder politiek en meer democratie een mooi thema voor Stichtse Vecht in het komende jaar. Ik zie het als mijn rol als burgemeester om het college en de raad daarbij te ondersteunen. Want zeg nou zelf, de V&D van de samenleving dat wil niemand tegenwoordig meer worden

Dames en heren,

Ik ga nu afsluiten. Mijn collega Pieter de Groene opent zo het gemeentekantoor. U kunt zich
laten rondleiden. U herkent de gidsen aan hun kleurige hesjes. Ook kunt u zich laten rondleiden in het gerestaureerde Goudestein en het Vechtstreekmuseum dat vandaag speciaal voor u haar deuren heeft geopend. Vergeet u bij de rondleiding door Goudestein niet om even te vragen naar de gedeelde kamer van de wethouders Van Dort en Van der Horst. De inrichting van deze kamers is tot stand gekomen in goede samenwerking met de kringloopwinkel en is daarmee naar mijn mening een van de meest bijzondere kamers van Goudestein geworden.

Laat u verrassen, ik wens u een fijne Midzomerbijeenkomst en een hele goede en fijne vakantie toe! De achterblijvers zowel in als buiten het gemeentehuis dank ik op voorhand voor het feit dat ze de samenleving draaiende houden zolang de rest in de zon ligt.