maandag 28 februari 2005

De geestelijkheid aan het woord

Het weekend is weer achter de rug. Afgelopen zaterdag ben ik in Warmond geweest om de opening te verrichten van de expositie 'Warmond in de Winter' in het clubgebouw van de ijsclub. Een mooie expositie met heel veel historisch fotomateriaal en veel oude gebruiksartikelen zoals schaatsen, sleden etc. Deze expositie was een initiatief van het historisch genootschap Warmelda. Als je de foto's van weleer ziet dan besef je pas goed dat ons klimaat inderdaad snel aan het veranderen is. De winters van tegenwoordig zijn op geen enkele manier te vergelijken met de plaatjes van vroeger. Het zet mij wel weer even aan het denken over de manier waarop we met z'n allen nog steeds met ons klimaat omgaan. Complimenten voor de samenstellers van deze expositie. Ik hoop dat ze afgelopen weekend nog veel bezoekers hebben mogen begroeten.
Vanmorgen was in het kader van mijn introductieprogramma het woord aan de geestelijkheid. Ik had een gezamenlijke afspraak met de pastoor en de dominee. Het werd een buitengewoon prettig gesprek waarin ik weer veel informatie kreeg met betrekking tot de visie van deze heren op de Warmondse gemeenschap. Naast de kennismaking hebben we ook alvast gesproken over de organisatie van de dodenherdenking op 4 mei a.s.
Naast een aantal interne overleggen had ik vanavond een gesprek met een 9 tal Warmondse jongeren. Dit was ondermeer het gevolg van een oproep eerder in dit dagboek. In het kader van mijn kennismaking leek het me in ieder geval van belang om ook met deze leeftijdsgroep te praten. Alhoewel niet iedereen ook in de gemeente was geboren bespeurde ik toch wel een duidelijke wens om wel in Warmond te kunnen blijven wonen. Voor een van de aanwezige was dit zelfs een reden om dan maar langer bij zijn ouders te blijven wonen. Ook als het gaat om vrijetijdsbesteding ziet deze groep nogal wat tekortkomingen. Concrete ideeen leverde het gesprek nog niet op, maar dat kan nog komen. Men stelde het gesprek in ieder geval op prijs en we hebben afgesproken dat we dat over een half jaar nog eens overdoen.
Tot morgen.

vrijdag 25 februari 2005

Risico's nemen

De rampen in Enschede en Volendam waren een keerpunt in de manier waarop wij in Nederland met risico's omgaan. Als gevolg van o.a. deze gebeurtenissen heeft de Haagse wetgever stapels nieuwe en ingewikkelde regels bedacht om ervoor te zorgen dat iets dergelijks in Nederland nooit meer kan gebeuren. De regelmakers werden daarbij nog eens extra aangemoedigd door het feit dat mensen er in het geval van een ramp als de kippen bij zijn om de overheid aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. Mede als gevolg van deze ontwikkelingen zijn gemeenten in Nederland een paar jaar geleden halsoverkop aan de slag gegaan met het inspecteren van allerlei kwetsbare gebouwen zoals scholen, tehuizen, kinderdagverblijven bioscopen etc. Als dit soort panden voldoet aan de nieuwste veiligheidseisen dan krijgt de eigenaar een zogenaamde gebruiksvergunning en heeft hij tot de volgende inspectie een veilige accommodatie. Voldoet het pand niet dan moeten er soms kostbare voorzieningen worden getroffen om toch nog een vergunning te krijgen. Allerlei instellingen en particulieren worden hierdoor soms met zeer hoge kosten geconfronteerd. Vanmorgen kreeg ik te maken met zo'n situatie waarin ik me werkelijk afvroeg of we op het punt van uitsluiten van risico's niet veel te ver zijn doorgeschoten in de regelgeving. Als het gaat om brandveiligheid lijkt het wel of we denken dat we echt alle risico's kunnen uitsluiten, terwijl we in het verkeer bijvoorbeeld wel accepteren dat er elk jaar bijna 1000 doden te betreuren zijn. Waar zit nu eigenlijk het verschil. De betrokken inwoner zelf was in ieder geval van mening dat wij wat minder streng zouden moeten zijn. Nu zit ik met een dilemma. Wanneer ik deze betrokkene steun in zijn stelling zal ik waarschijnlijk in zijn ogen een verstandige burgemeester zijn, die de regels naar redelijkheid toepast. Als ik me daarentegen strikt aan de regels houd, dan kan ik waarschijnlijk veel minder complimenten tegemoet zien. Mocht er in de komende periode daarentegen iets fout gaan waardoor er in het betreffende pand een flinke brand met ernstige gevolgen uitbreekt, en ik heb me niet strikt aan de regels gehouden, dan heb ik in de ogen van iedereen een onvergefelijke fout gemaakt.
Als ik dit soort vraagstukken zie ben ik blij dat we in Nederland nog geen gekozen burgemeester hebben, waarbij het vooral zaak is elke kiezer te vriend te houden. Ik laat u nog weten hoe het afloopt.
Prettig weekend.

donderdag 24 februari 2005

Verjaardag

Vandaag was een dag met een feestelijk tintje, het was mijn verjaardag. Op het gemeentehuis was dat in ieder geval niemand ontgaan, getuige de slingers die ik vanmorgen op mijn kantoor aantrof. Aan mijn agenda was dat veel moeilijker te merken, er stonden maar liefst 3 uitgebreide vergaderingen op het programma. Het begon vanmorgen met een bijeenkomst van het dagelijks bestuur van de regio. Vanmiddag volgde een vergadering van de stuurgroep Pact van Teylingen, terwijl de dag vanavond eindigde met een vergadering van de gemeenteraad van Warmond. Tijdens de laatste vergadering hadden we een omvangrijke agenda die we helemaal hebben kunnen afwerken. De meeste discussie hadden we over de evaluatie van het fusieproces met het daarbij behorende kredietverlening voor het vervolgproces. De raad maakt zich wat zorgen over de omvang van de bedragen die momenteel nodig zijn om de fusie tot een goed einde te brengen. Als de fusie volgens plan op 1 januari 2006 doorgaat is alles nog wel te overzien, maar wanneer dat onverhoopt niet mocht lukken dan zijn de financiele consequenties daarvan enorm, in ieder geval veel groter dan de gemeente normaal gesproken zal kunnen dragen. Deze zorg wordt mede ingegeven door het feit dat nog steeds niet iedereen achter de fusie staat. Gelukkig overheerste uiteindelijk wel het optimisme en kunnen we het traject verder afmaken. Daarbij heeft de raad nog wel een motie aangenomen waarin men het college op het hart drukt vooral zuinig met de middelen om te gaan en waar mogelijk nog bezuinigingen te zoeken. Ondanks het feit dat het college altijd zo kritisch naar haar uitgaven kijkt vond de raad het belangrijk om toch deze motie aan te nemen. Een duidelijk signaal dus waar we iets mee moeten doen.

Na afloop van de vergadering nog iets gedronken en daarna naar huis gegaan. Onderweg trof ik tussen Sassenheim en Lisse nog een heuse alcoholcontrole. Als ik nog moet rijden drink ik Spa-rood en dus geen enkel probleem. Dat was wel zo prettig op mijn verjaardag...
Tot morgen

woensdag 23 februari 2005

Kapittel der Civiele Orden

Na m'n rondje hardlopen en een paar uurtjes intern overleg ben ik vandaag naar een bijeenkomst geweest van het Kapittel voor de Civiele Orden. Een eerbiedwaardig instituut dat zich onder verantwoordelijkheid van de Minister van Binnenlandse Zaken bezig houdt met de zogenaamde civiele onderscheidingen. Dat zijn zowel de onderscheidingen in de Orde van Oranje-Nassau als in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Alweer zo'n onderwerp waar ik tot voor kort niet zoveel mee te maken had. Als burgemeester speel ik echter een belangrijke adviserende rol bij de toekenning van koninklijke onderscheidingen. Tijdens deze bijeenkomst lieten een groot aantal burgemeesters zich uitgebreid informeren over de belangrijkste criteria die gelden voor de toekenning van deze onderscheidingen. Daar is overigens niet zoveel geheim aan, de meeste criteria zijn gewoon terug te vinden op www.lintjes.nl. Wist u dat de burgemeester verplicht is om alle aanvragen die hij krijgt van inwoners ter beoordeling door te sturen aan het Kapittel? Hij mag daar wel een advies aan toevoegen maar tegenhouden kan dus niet. Vanmiddag heb ik ook geleerd dat de meeste onderscheidingen worden uitgereikt aan autochtone mannen. Vrouwen en allochtone medeburgers blijven dus (zoals wel vaker) flink achter. Dus kent u iemand uit deze groep die ook nog voldoet aan de criteria op www.lintjes.nl, spoedt u dan naar het gemeentehuis en dien een aanvraag in. Grote kans op succes. De bijeenkomst was overigens in het provinciehuis in 's Hertogenbosch. Normaal doe ik dit soort afstanden met de trein, dan kan ik onderweg nog wat werken. Vandaag had ik beter een ander vervoermiddel kunnen kiezen. Als gevolg van een wisselstoring tussen Leiden en Alphen was ik uren langer onderweg dan normaal. In de Spits las ik een artikel over gebrekkig onderhoud aan het spoor. Jammer, maar ik blijf het wel proberen.

Oproep!
Een tijdje geleden heb ik me opgegeven voor 'Het Initiatief', een soort opleiding voor burgemeesters. In dit kader ga ik dit jaar een aantal keer naar bijeenkomsten met andere nieuwe burgemeesters om samen nieuwe vaardigheden en ervaringen op te doen die nodig zijn voor dit werk. De eerste bijeenkomst is 9 t/m 10 maart a.s. Waarom ik hier nu al over schrijf heeft een reden. Ik heb voor de eerste bijeenkomst een opdracht gekregen om een aantal jongeren (tussen 12 en 15 jaar) te interviewen over hoe zij aankijken tegen een burgemeester. Kent u kinderen in deze leeftijd, geeft u les aan deze groep of behoort u zelf tot deze groep, stuur me dan even een e-mail. Ik zou graag een paar vragen willen stellen. Schrijft u voor een krant en wilt u deze oproep overnemen, dan mag dat natuurlijk. Mijn e-mail adres is nog steeds m.witteman@warmond.nl

Vanavond een avondje vrij. Morgenavond mag ik voor de tweede keer een vergadering van de gemeenteraad voorzitten. Wilt u graag zien hoe ik dat doe kom dan om 20.00 uur naar het gemeentehuis in Warmond. Tot ziens.

dinsdag 22 februari 2005

Lastenstijging

Vandaag begonnen met de wekelijkse vergadering van het college van burgemeester en wethouders. We hadden een volle agenda dit keer. Belangrijk daarop was een discussie van financiele aard die ik u niet wil onthouden. Om dit te kunnen volgen is het goed eerst te weten dat een gemeente twee belangrijke inkomstenbronnen heeft. Op de eerste plaats krijgen we geld uit het gemeentefonds, dat geld krijgen de gemeenten van het rijk. Op de tweede plaats krijgen we inkomsten uit de onroerend zaakbelasting. Dit is een belasting die bewoners en eigenaren van woningen en bedrijfspanden aan de gemeente betalen. Nu hebben deze twee inkomstenbronnen onderling een relatie met elkaar. De rijksoverheid is namelijk van mening dat een gemeente de mogelijkheden voor het innen van OZB goed moet benutten. Wanneer je als gemeente zou willen beslissen deze vorm van belasting laag te houden, dan is het gevolg daarvan dat ook de uitkering van het rijk lager wordt. De rijksoverheid redeneert daarbij dat een gemeente die niet optimaal eigen inkomsten uit de OZB haalt, blijkbaar het geld ook minder hard nodig heeft.

Nu is de OZB afhankelijk van de waarde van woningen. Deze waarde wordt elke 5 jaar opnieuw vastgesteld en dit jaar is dat het geval. Bij de laatste taxatie is gebleken dat de woningen in Warmond, in vergelijking met de rest van het land fors meer in waarde zijn gestegen. Het gaat hier over meer dan 10%. Over de reden hiervan zal ik hier niet verder uitweiden, dat is voor het verhaal ook veel minder van belang. Het gevolg van deze waardestijging is echter wel dat de gemeente hierdoor ook veel meer belasting zou kunnen heffen. U ziet het waarschijnlijk al aankomen, wanneer we dat niet doen, dan krijgt de gemeente minder geld uit het gemeentefonds. Natuurlijk doen wij ons best om de belastingen niet verder te verhogen. Het college zal nu de gemeenteraad moeten voorstellen hoe we de inkomsten die we hierdoor zouden mislopen ergens anders vandaan kunnen halen en dat zal nog een hele toer worden.

Op deze manier dwingt het rijksbeleid je eigenlijk weer tot verhoging van de lasten voor onze inwoners. Op zich vreemd als je tevens ziet dat het kabinet overweegt de OZB af te schaffen omdat gemeenten de lokale lasten teveel laten stijgen....

Vanavond hebben we een evaluatie gehouden van het nieuwjaarsfeest in de gemeente. Zo'n jaar of tien geleden verliep de oudejaarsviering in de gemeente behoorlijk onrustig. Een combinatie van verveling en alcoholgebruik gaf iedere jaarwisseling weer veel schade en overlast. Om dit tegen te gaan is destijds het idee ontstaan voor de organisatie van een feest voor de Warmondse jongeren tijdens de jaarwisseling. In goed overleg met gemeente en politie organiseren een groep enthousiaste jongeren sinds die tijd een groot feest. Van de gemeente krijgen ze een bijdrage in de organisatiekosten en we werken mee met vergunningverlening en toezicht. Elk jaar evalueren we dit evenement achteraf met alle betrokkenen. Het aantal op het feest aanwezig jongeren was tussen 200 en 300 en het was wederom een groot succes. De overlast en vernielingen elders in het dorp zijn tot een minimum teruggebracht. Een succesnummer dus en de conclusie was vanavond daarom ook dat we dit volgend jaar weer moeten doen. Geweldig!
Tot morgen.

maandag 21 februari 2005

Alcohol onder 16 jaar

Deze ochtend stond een kennismakingsgesprek op het programma met de mensen van de buitendienst. De mensen die verantwoordelijk zijn voor allerlei taken die samenhangen met het beheer van de openbare ruimte. Hieronder vallen o.a. de reiniging, de groenvoorziening en werkzaamheden aan riool en wegen. Het zijn vooral deze taken waarbij de gemeentelijke organisatie voor de inwoners het meest zichtbaar is. De mensen van de buitendienst kom je overal in de gemeente tegen. Daar staat tegenover dat het goed uitvoeren van deze taken vaak zo vanzelfsprekend is dat men zich niet bewust is van het grote belang daarvan. Dat belang merk je eigenlijk pas goed wanneer het huisvuil een keer niet is opgehaald of wanneer er bij gladheid een keer niet gestrooid is. Het zijn de mannen van de buitendienst (sorry, maar er werken geen vrouwen bij deze afdeling) die telkens opnieuw klaar staan om, soms midden in de nacht, te zorgen dat de gemeente er piekfijn uitziet. Ook deze medewerkers krijgen straks te maken met de fusie met Sassenheim en Voorhout. Ze hebben mij een aantal belangrijke wensen ingefluisterd met betrekking tot dat fusieproces. Wensen die ik in het vervolgtraject weer kan meenemen.

Vanmiddag was ik aanwezig bij het maandelijks overleg van het districtscollege. Dat is het overleg waar de burgemeesters in de regio praten over politiezaken. Een van de discussiepunten was hoe we als gemeenten omgaan met alcohol gebruik in relatie tot verstoringen van de openbare orde. Een onderwerp waar iedere gemeente wel iets mee heeft. Het blijft wel een heel moeilijk onderwerp. Alcoholgebruik is in onze samenleving iets wat algemeen geaccepteerd is, maar de gevolgen daarvan zijn dat meestal niet. Ook het feit dat bijvoorbeeld veel sportverenigingen afhankelijk zijn van de opbrengsten uit de kantine is zo'n dilemma. Er zijn volgens mij veel goede redenen te noemen om dat te verbieden, maar dan veroorzaak je direct een financieel probleem voor de betreffende organisatie en hoe ga je daar dan weer mee om? Dit soort zaken los je als gemeentebestuur vaak niet op, maar je kunt natuurlijk wel in gesprek gaan met zulke organisaties om afspraken te maken. Daarbij moet terugdringen van alcoholgebruik door jongeren onder de 16 jaar wat mij betreft in ieder geval 1e prioriteit hebben.

vrijdag 18 februari 2005

Milieudienst

Vandaag begonnen met een uurtje hardlopen want dat was er de afgelopen week bij ingeschoten. Daarna naar Leiden geweest voor een kennismakingsbezoek aan de Milieudienst West Nederland. Deze organisatie bestaat sinds 2000 en is aanvankelijk opgericht door een aantal gemeenten in de Leidse Regio. Sinds 2003 heeft ook de gemeente Warmond alle taken op het gebied van milieu uitbesteed aan deze Milieudienst. Dat wil zeggen dat de medewerkers van deze dienst bij de Warmondse bedrijven controles uitvoeren om na te gaan of men voldoet aan de milieuwetten. Als dat niet zo is dan heeft deze dienst ook de bevoegdheid om daar tegen op te treden. Doordat deze dienst dit werk voor een groot aantal gemeenten uitvoert zijn ze in staat dit professioneel te doen en kunnen ze waar nodig specialisten inschakelen waarover de gemeente zelf nauwelijks zou kunnen beschikken. Het feit dat ook de gemeente Leiden haar milieutaken bij deze dienst heeft ondergebracht laat zien dat de omvang van de gemeente hierbij geen rol hoeft te spelen. Wat mij betreft is dit weer een goed voorbeeld hoe ook een kleine gemeente professioneel kan zijn. Daarbij vind ik het wel van belang dat de gemeente uiteindelijk wel verantwoordelijk blijft. Wanneer een inwoner of ondernemer bijvoorbeeld een klacht heeft dan moet hij hiervoor gewoon bij het gemeentebestuur terecht kunnen. Als wij door uitbesteding van taken ons werk beter kunnen doen dan is dat prima. Dat mag echter nooit betekenen dat wij de belangen van onze inwoners afschuiven op een ander.

Vanmiddag bracht ik een bezoek aan een van de grotere bedrijven uit onze gemeente. Om kennis te maken maar ook om eens te horen hoe men aankijkt tegen het functioneren van de gemeente. Het was een prettig en interessant bezoek, maar men had ook flinke kritiek op een aantal onderdelen van de gemeentelijke dienstverlening. Volgende week zal ik de tijd nemen om hier aandacht aan te besteden. Met het bedrijf heb ik afgesproken dat ik daarna weer contact opneem. Wie weet kunnen we er wat van leren. Vervolgens ben ik weer naar mijn kantoor gegaan. Als gevolg van mijn afwezigheid deze week lag daar voldoende leeswerk om de rest van de middag, maar ook wat uurtjes in het komende weekend, te vullen. Prettig weekend.

donderdag 17 februari 2005

Zuurkool, worst, andijviestampot en een gehaktbal

Ik ben weer terug op mijn post. Vanmiddag uit Lochem gekomen waar ik een burgemeestersconferentie heb bijgewoond. De zogenaamde Lochemconferenties zijn een begrip onder de Nederlandse burgemeesters. Van dinsdagavond tot vandaag hebben we met een groep van zo'n 50 burgemeesters gesproken over het thema "public performance" ofwel "publiek presenteren". Het ging over het samenspel tussen de burgemeester en zijn omgeving in allerlei situaties. Vroeger kon je als burgemeester op basis van je autoriteit en bevoegdheden een heel eind komen. Tegenwoordig is dat (gelukkig) niet meer het geval. Mensen verwachten nu terecht dat je beleid ook kunt uitleggen en durft te verdedigen. Zij nemen nu eenmaal geen genoegen met wat je zegt alleen op basis van het feit dat je burgemeester bent. Dat thema was overigens niet zomaar gekozen, er ligt natuurlijk een relatie met een mogelijke gekozen burgemeester in 2006. Hoe verkoop je jezelf, was een vraag die dus ook aan de orde kwam. Daar zijn natuurlijk ook allerlei technieken voor. Zelf denk ik dat je vooral gewoon jezelf moet blijven.
Het onderwerp gekozen burgemeester houdt de gemoederen binnen deze groep overigens flink bezig. Wanneer je ziet hoe ingrijpend het werk gaat veranderen wanneer dit allemaal doorgaat, dan is dat ook wel logisch. Voor veel zittende burgemeesters heeft dit verstrekkende gevolgen.

Naast de verschillende workshops was er meer dan voldoende gelegenheid om informeel van gedachte te wisselen met collega's uit het hele land. Daar heb ik ook flink gebruik van gemaakt. Ik heb veel goede tips meegekregen die ik morgen in Warmond direct weer kan gebruiken. Daarnaast heb ik een aantal mensen leren kennen die ik ook in de toekomst nog wel eens kan bellen als het nodig is. Kortom, geslaagde bijeenkomst en zeer de moeite waard.

Vanavond nog even naar Warmond gereden. De groep Franse studenten die ik maandag had ontvangen gingen vanvond weer terug naar huis. Voor vertrek heb ik een hapje met ze mee gegeten in een leuk restaurant in Warmond. Zuurkool, worst en adijviestampot en een gehaktbal, kortom typisch Nederlands en dat was ook de bedoeling. De hele groep ging zo rond 20.30 uur weer naar huis. Moe van het drukke programma maar zeer tevreden over de reis op zich. In de vroege ochtend zullen ze morgen weer in Champigné aankomen.

maandag 14 februari 2005

De sector Grondzaken

In het kader van mijn introductie binnen de gemeentelijke organisatie heb ik de ochtend besteed aan een nadere kennismaking met het werk van onze sector Grondzaken. Deze sector is binnen de gemeentelijke organisatie verantwoordelijk voor werkzaamheden op het gebied van o.a. Ruimtelijke Ordening, Wonen, Milieu en beheer van de openbare ruimte. Door mijn vorige functie is dit beleidsterrein voor mij niet helemaal onbekend. We hebben de belangrijkste projecten uitgebreid doorgesproken. College en gemeenteraad willen juist op dit beleidsterrein nog een aantal zaken afronden voordat de gemeente begin volgend jaar gaat fuseren. Daarbij moet je als bestuurder steeds opnieuw nagaan of al die plannen wel uitvoerbaar zijn met de beschikbare mensen. Met veel passen en meten lijkt dat allemaal aardig te gaan lukken.

Vervolgens ben ik weer eens in Sassenheim geweest om te praten over het onderwerp personeelszaken. Als burgemeester ben ik in Warmond ook verantwoordelijk voor dit onderwerp. In verband met de fusie moeten er veel afspraken worden gemaakt over de manier waarop de huidige medewerkers over zullen gaan naar de nieuwe gemeente. Hierover voeren we overleg met vakbonden en ondernemingsraad. Vanmorgen heb ik met mijn collega's uit Voorhout en Sassenheim afspraken gemaakt over de manier waarop wij als 'werkgever' dit overleg willen gaan voeren.

Vanmiddag heb ik in het gemeentehuis van Warmond een groep van 23 studenten ontvangen uit onze Franse zustergemeente Champigné. Het gaat om studenten van een middelbare landbouwschool in de leeftijd tot ongeveer 16 jaar. Deze jonge mensen voelen zich in Nederland als echte ambassadeurs van hun land en gedroegen zich ook zo. Complimenten dus. Een korte toespraak die ik bij deze gelegenheid heb uitgesproken kunt u lezen onder de rubriek Toespraken. Bijkomend probleem was mijn beperking op het gebied van de franse taal maar dankzij de vertaling door een van de bestuursleden van de Jumelage stichting werd dit zeer professioneel opgelost. De studenten doorlopen de komende dagen een interessant programma waarbinnen het agrarische karakter van deze regio een belangrijke rol speelt. Het is goed om te zien hoe 23 jonge 'europianen' op deze manier in staat worden gesteld om hun horizon te verbreden.

Alle praktische kennis die ik momenteel opdoe in het kader van mijn introductie helpt me steeds beter bij mijn dagelijks functioneren als burgemeester. Toch merk ik dat ik op een aantal terreinen behoefte heb aan meer theoretische kennis. Ook heb ik er behoefte aan om ook eens van collega-burgemeesters te horen hoe zij hun zaakjes geregeld hebben. Daarmee voorkom ik dat ik alles zelf moet gaan uitvinden. Het Nederlands genootschap van Burgemeesters (zie www.burgemeesters.nl) biedt hiervoor een aantal mogelijkheden. Inmiddels heb ik me ingeschreven voor een paar activiteiten die gedurende het komende jaar plaats zullen vinden. In dit kader ben ik tot aanstaande donderdag afwezig. Hierdoor zult u de komende 2 dagen mijn dagboekverslag moeten missen. Donderdagavond kunt u echter mijn verslag van deze dagen weer tegemoet zien.

Tot donderdag

vrijdag 11 februari 2005

Woningstichting Warmunda

De laatste dag van de week. Vandaag een kennismakingsbezoek gebracht aan de Woningstichting Warmunda in de Dorpstraat, een van de mooiste straten van Warmond. De kleinschaligheid van de bebouwing in deze straat tref je ook aan bij de woningstichting.
De rol van de meeste woningcorporaties in de Duin- en Bollenstreek is de afgelopen jaren flink veranderd. Van beheerders van sociale huurwoningen zijn het maatschappelijke ondernemers geworden. Als gevolg van zelfstandige groei en fusies zijn er in deze regio een aantal sterke en relatief grote corporaties ontstaan. Samen met de gemeenten investeren deze partijen veel geld in projecten voor mensen die voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van goedkope huurwoningen. Ze vervullen dus een belangrijke rol.

Met bijna 700 woningen is Warmunda de kleinste woningstichting uit de regio. Het feit dat men nog als zelfstandige corporatie actief is, is wel opmerkelijk te noemen wanneer we kijken naar de ontwikkelingen elders. Tijdens een prettig gesprek met medewerkers en directeur heb ik veel informatie gekregen over de lokale woningmarkt en de plannen van de woningstichting. Het bezoek werd afgesloten met een wandeling langs een deel van het woningbezit.

Volgende week maandag komt er een groep studenten van een tuinbouwschool uit Champigne naar Warmond. Tijdens een gesprek met twee bestuursleden van de Jumelage stichting hebben we e.e.a. voorbereid. Maandagavond vertel ik er alles over.

Prettig weekend.

donderdag 10 februari 2005

Regio Holland Rijnland

De dag van vandaag begon met een vergadering van het dagelijks bestuur van de regio Holland Rijnland. Dit is een samenwerkingsverband van 16 gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en de Leidse regio. Binnen dit bestuur ben ik verantwoordelijk voor het beleidsterrein Verkeer en Vervoer. Een belangrijk vraagstuk op dit gebied is hoe houden we onze regio bereikbaar? Ik heb gemerkt dat dit ook voor veel inwoners een belangrijk onderwerp is. Om de problemen op dit gebied op te lossen, krijgt de regio geld van de provincie. Geld dat we kunnen besteden aan projecten die helpen onze regio bereikbaar te houden. Vanmorgen spraken wij over de verdeling van dit geld voor 2005 en 2006, in totaal bijna 5 miljoen euro. Nu is het probleem dat gemeenten altijd veel meer projecten bedenken dan we kunnen betalen. Dus moeten we kiezen voor welke projecten we wel geld beschikbaar stellen en voor welke niet. Daar zit precies de moeilijkheid. Gemeenten vinden meestal dat hun eigen projecten beter scoren dat die van andere gemeenten. Dat is wel logisch want gemeentebestuurders zijn natuurlijk gekozen om vooral de belangen van hun eigen gemeente te behartigen, de kiezers verwachten dat ook. Om er toch uit te komen zullen deze bestuurders dus soms bereid moeten zijn geld door de schuiven naar een mooi project in een andere gemeente, en dat is moeilijk. Na veel discussie zijn we er vanmorgen gelukkig toch weer uitgekomen, waardoor de bereikbaarheid van onze regio weer een stukje beter zal worden. Toch zal niet iedereen blij zijn met de uitkomst want sommige gemeenten zullen niet krijgen waarop ze hadden gehoopt en het gaat om veel geld.

Na deze vergadering naar Warmond gereden. Toen ik bij het gemeentehuis aankwam was het helemaal donker. De stroom in de gemeente was uitgevallen. Alles stond even stil. Gelukkig was het probleem binnen een paar minuten weer opgelost. De oorzaak heb ik nog niet vernomen.

Vanavond zat ik op de tribune bij de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling. Gezien de agenda leek het me een korte vergadering, maar die conclusie bleek achteraf niet helemaal juist. De commissie was pas na 23:00 uur afgelopen. De commissieleden spreken met grote gedrevenheid elk detail door en dat kost nu eenmaal veel tijd. Hierdoor kwam het niet echt tot een debat op hoofdlijnen waardoor het wat moeilijk te volgen was. Ik ben benieuwd of de pers, dit keer wel aanwezig, hier nog iets van kan maken voor de krant van morgen.

Tot morgen.

woensdag 9 februari 2005

Vandaag de dag begonnen met een bijeenkomst van het zogenaamde seniorenconvent. Dat is een ietwat gedateerde benaming voor een vergadering met de fractievoozitters. Maandelijk spreken wij met elkaar om de 'politieke agenda' voor de komende periode te bepalen.

In het kader van mijn introductie heb ik daarna een bezoek gebracht aan een van de Warmondse zorginstellingen. Als het gaat om wonen en zorg dan staat ons in Nederland, en dus ook in Warmond, de komende jaren heel wat te wachten. Het aantal senioren die een behoefte hebben aan zorg zal tot 2030 fors toenemen. Als gevolg van deze zorgbehoefte stellen deze mensen bijzondere eisen aan hun huisvesting. Woningen die aan deze eisen voldoen zijn er nu al veel te weinig en dit probleem zal de komende jaren alleen maar groter worden. Je zou het kunnen oplossen door gewoon veel van deze woningen bij te bouwen, maar voor een gemeente die slechts heel beperkt kan bouwen is dat geen optie. De enige manier om toch voldoende geschikte woningen voor deze groep te krijgen is door op grote schaal de bestaande woningvoorraad aan te passen. Naar mijn mening ligt hier een belangrijke taak bij woningcorporaties en zorginstellingen die, samen met de gemeente, moeten nadenken over een oplossing voor dit probleem. Het bezoek van vandaag was een goede gelegenheid om hierover van gedachte te wisselen.

De middag eindigde met een feestelijke handtekening. De gemeente heeft afspraken gemaakt met twee organisaties waardoor Warmond de beschikking heeft gekregen over twee extra en bijzondere trouwlocaties. Warmond is blijkbaar, ook voor veel inwoners van buiten onze gemeente, een interessante plaats om te trouwen. Daarbij hebben we als gemeente gemerkt dat mensen ook steeds vaker willen trouwen op bijzondere locaties. Daar spelen we als gemeente natuurlijk graag op in. Voor meer informatie verwijs ik u naar de site van de gemeente.

Vanavond was ik op uitnodiging van de Stichting Zeilvaart Warmond aanwezig op de jaarlijkse winterbijeenkomst. Deze stichting organiseert wedstrijden en evenementen met historische zeilende bedrijfsvaartuigen (kleine bruine vloot). Het zijn dezelfde schepen welke vroeger werden gebruikt voor het vervoer van o.a. bollen, zand, groenten en bloemen door de ondiepe sloten van het Westland en de Bollenstreek. Een actieve vereniging met veel donateurs die bovendien een belangrijke rol vervult in het kader van de watersportfunctie van deze gemeente. Na een smakelijke schippersmaaltijd en prijsuitreikingen aan de leden kregen we een boeiende inleiding van een oud voorlichtingsofficier van de Koninklijke Marine over de restauratie van een historisch watervliegtuig.

dinsdag 8 februari 2005

De rust is weer terug in Warmond

Vandaag dinsdag en dus vanmorgen weer collegevergadering gehad. Het was een agenda met de gebruikelijke zaken. Extra aandacht was er vandaag voor het feit dat het fusieproces op het ogenblik veel extra inzet vraagt van onze ambtelijke organisatie. Daarbij willen we natuurlijk voorkomen dat dit ten koste gaat van de normale werkzaamheden waardoor de kwaliteit van onze dienstverlening in gevaar zou komen.

Na het college heb ik weer kennis gemaakt met een afdeling uit de gemeentelijke organisatie. Dit keer was dat de afdeling Middelen. Na een rondje voorstellen hebben we met elkaar een prettig gesprek gehad over dingen die onze bezig houden.

Hierna ben ik vertrokken naar Leiden. Als burgemeester van de buurgemeente Warmond had ik een uitnodiging ontvangen om aanwezig te zijn bij de 430e dies natalis van de universiteit van Leiden. Tijdens deze bijeenkomst werd een eredoctoraat uitgereikt aan Hare Majesteit de Koningin. De bijeenkomst werd overigens rechtstreeks op TV uitgezonden dus wellicht heeft u dit ook gezien. Het was werkelijke een indrukwekkende gebeurtenis. Ik was er trots op om Warmond hier te mogen vertegenwoordigen. Zeker omdat ik na afloop in de gelegenheid was de koningin ook persoonlijk te feliciteren.

Vanavond was ik weer terug in Warmond. Eerst ben ik aanwezig geweest tijdens een commissiegadering in de raadzaal. Jammer dat er bij dergelijke bijeenkomsten zo weinig publiek aanwezig is, terwijl het toch om belangrijke onderwerpen gaat. Ook de pers was niet aanwezig. Dit kan natuurlijk ook iets te maken hebben met het carnavalsfeest.

Vanavond om elf over elf was ik in 't Wapen van Warmond om de gemeentesleutel in ontvangst te nemen van Prins Hein. Het carnaval is ten einde, en het bestuur van de gemeente is weer terug in onze handen. Ik heb in een kort woordje de prins en prinses, en alle andere betrokkenen mijn complimenten gemaakt voor de manier waarop zij de gemeente de afgelopen dagen hebben bestuurd. Gebleken is dat mijn aarzelingen om vrijdag de sleutel af te geven, volstrekt onterecht waren. Het is een perfect feest geworden. Vanaf morgen is de rust weer even terug in Warmond....

maandag 7 februari 2005

Wintergast

Het is nog steeds carnaval in het dorp en omdat ik dat absoluut niet voorbij wilde laten gaan ben ik deze keer ook gisteren in Warmond geweest. Dit overigens nadat ik eerst van 10.00 tot 12.00 uur 'wintergast' was in de studio van de lokale omroep. Het werd volgens mij een aardig gesprek over 'de mens achter de burgemeester'. Tussendoor was er muziek te horen die ik zelf had uitgezocht. Een mix van nederlandstalig (Henk Westbroek en Fluitsma & Van Tijn) en nostalgie (James Tailor en Led Zeppelin). Naar aanleiding van de uitzending kreeg ik gedurende de rest van de zondag een aantal leuke reacties.

Daarna dus naar Warmond. Ik had het eervolle verzoek gekregen om in de jury te gaan zitten voor de carnavalsoptocht en dat heb ik natuurlijk met veel genoegen gedaan. Mede dankzij een lekker voorjaarszonnetje was de sfeer in de straten buitengewoon goed. Naast een groot aantal deelnemers uit Warmond zelf deden er ook veel groepen uit andere gemeenten zoals Sassenheim en Oegstgeest mee. De deelnemers hadden er zonder uitzondering veel werk van gemaakt om er zo leuk, gek, origineel of uitdagend mogelijk uit te zien. Na afloop gingen de meeste deelnemers naar het Trefpunt voor de prijsuitreiking waar overigens zoveel prijzen beschikbaar waren dat bijna iedereen wel met een beker naar huis kon, wat overigens ook wel weer terecht was.

Daarna een gezellige middag met veel live-carnavalsmuziek van verschillende dweilorkesten met het gebruikelijke repertoire. Niet helemaal mijn smaak, maar ik moet zeggen dat er tussendoor af en toe ook wel knap blaaswerk ten gehore werd gebracht. Toch miste de muziek zijn doel niet. Of je wilt of niet, je gaat gewoon meedoen heb ik gemerkt.

Voor mij was het een prima gelegenheid om gewoon eens op een informele manier kennis te maken met de Warmonders. Dat leverde veel leuke reacties op. Na een prima avondmaaltijd boerenkool met worst ben ik weer naar huis gegaan. Het was een leuke ervaring. Op deze plaats overigens nog wel mijn complimenten voor alle vrijwilligers die zich hebben ingespannen om dit feest zo perfect te laten verlopen. Ik weet dat er achter de schermen bergen verzet zijn en niet zonder resultaat. De dag is vlekkeloos verlopen.

En dan nu de maandag. Vanmorgen eerst een aantal mensen gebeld over een regio overleg met de Wethouders Verkeerszaken waarbij ik afgelopen vrijdag voorzitter was. Het ging over verdeling van geld voor aanleg en verbetering van wegen met een regionale functie, waarbij het niet goed lukte om met elkaar overeenstemming te bereiken. Om het (provinciaal) geld voor deze regio beschikbaar te krijgen is het wel een voorwaarde dat we het eens worden. We hebben gelukkig nog een paar dagen de tijd om hier uit te komen. Ik ga dus deze week in overleg met de meest betrokken gemeenten nog een poging doen. Dat gaat me nog wel een paar uurtjes kosten.

Vanmiddag voor de eerste keer naar een bijeenkomst van de 'Vereniging van burgemeesters van gemeenten in de provincie Zuid-Holland'. Een club waarvan ik het bestaan tot voor kort niet kende. Overigens heeft iedere, zichzelf respecterende bestuurdersgroep in Nederland zijn eigen vereniging, in een aantal gevallen zelfs weer per provincie onderverdeeld. Het lijkt typisch Nederlands. Overigens bestaat deze vereniging inmiddels 150 jaar en dat zegt natuurlijk ook wel iets. Een paar keer per jaar komen de Zuid-Hollandse burgemeesters in dit verband bij elkaar om te praten over een aktueel thema. Vanmiddag ging dat over de dualisering van het gemeentebestuur, iets waarover momenteel weer veel te doen is. Achteraf bezien was het een interessante middag en heb ik er voldoende van opgestoken om morgen direct mee aan de slag te gaan. Daarnaast zijn zulke bijeenkomsten altijd bij uitstek geschikt om te netwerken. In een kort tijdsbestek kun je snel wat mensen spreken die anders veel minder eenvoudig te bereiken zijn. Ik heb altijd een boodschappenlijstje in m'n achterzak wanneer ik naar dergelijke bijeenkomsten ga.

Vanavond was voor de verandering een avondje vrij. Dat wil zeggen, wel wat leeswerk mee naar huis genomen....

Tot morgen

vrijdag 4 februari 2005

De Billenprikkers!

Na een drukke vergaderdag in de regio is het nu alweer vrijdagavond laat. Ik kom net uit Warmond waar het Carnaval werkelijk is losgebarsten. Even na half acht heb ik de sleutel van de gemeente overgedragen aan Prins Hein en Prinses Anne-Marie.

Gelukkig was de raadzaal na de problemen met een flinke lekkage weer helemaal in orde. De zaal zat vanavond bomvol met carnavalsvierders en samen met de muziek van de 'Billentoeters' zat de sfeer er al snel goed in. Het was voor mij wel even wennen. Ik ben net drie weken burgemeester en nu al moest ik de sleutel van de gemeente weer afgeven. Ik vroeg me af wat de gemeenteraad daarvan zou vinden. Ze hadden me bij mijn installatie juist zo op het hart gedrukt goed voor Warmond te zorgen. Om mezelf te overtuigen dat ik toch met een gerust hart de sleutel kon afgeven, heb ik me de afgelopen week flink laten adviseren door inwoners van Warmond. Zonder uitzondering waren deze mensen van mening dat ik de gemeentesleutel met een gerust hart voor een paar dagen kon afstaan. De Warmondse Billenprikkers vervullen een belangrijke rol voor de samenhang binnen de Warmondse gemeenschap. Eigenlijk heb ik daarover uitsluitend lovende woorden vernomen. En daarnaast kunnen ze natuurlijk ook goed feesten.

Ik ga dit weekend zeker nog een keer terug...... Ik ben in ieder geval weer een hele leuke ervaring rijker.

Prettig weekend

donderdag 3 februari 2005

De Brandweer

Vandaag heb ik me een groot deel van de dag verdiept in het beleidsplan brandweer waarover we in maart met de gemeenteraad gaan praten. In dit plan staat beschreven hoe de brandweerorganisatie zich in de komende jaren moet gaan ontwikkelen. De kwaliteit van de brandweerorganisatie heeft in Nederland de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. Dat komt niet in de laatste plaats door rampen als Volendam en Enschede. Bij zulke rampen bleek telkens weer dat mensen van het (gemeente)bestuur verwachten dat we het onderwerp (brand)veiligheid uiterst serieus nemen. Sterker nog wanneer we dat niet doen dan is men er heel snel bij om bestuurders zelfs persoonlijk aansprakelijk te houden voor gevolgen.

Als reactie hierop zijn de wettelijke eisen voor de brandweerzorg flink toegenomen. Na het lezen van dit beleidsplan is mij goed duidelijk geworden wat van dit alles uiteindelijk het gevolg is. De kosten voor brandweerzorg nemen flink toe en de rekening gaat naar onze inwoners. Met Volendam en Enschede nog vers in het geheugen durft eigenlijk niemand de discussie aan of al die extra kosten wel echt noodzakelijk zijn.

Gelukkig hebben we voldoende deskundige adviseurs die ons daarbij een handje helpen en een voorstel doen waar veiligheid en kosten min of meer met elkaar in evenwicht zijn zodat we met een goed gevoel onze besluiten kunnen nemen. En nu maar hopen dat we de komende jaren geen echte rampen meer mee hoeven te maken....

Vanmiddag heb ik uitgebreid gesproken met een aantal inwoners over hun visie op de ontwikkeling van het dorp. Vanavond heb ik een bijzonder prettig bezoek gebracht aan een van onze raadsleden. Ik ben weer veel wijzer geworden vandaag.

Morgen veel werk voor de regio en 's avonds mag ik de sleutel overdragen aan die andere raad van 11. Ik ben benieuwd.

woensdag 2 februari 2005

Koninklijke onderscheidingen

Vanmorgen ben ik begonnen om me te verdiepen in de gang van zaken met betrekking tot koninklijke onderscheidingen. Voor mij weer zo'n nieuw onderwerp waar je als burgemeester een bijzondere taak bij hebt. Met betrekking tot dit onderwerp kunnen alle inwoners een voordracht doen, die ook allemaal met de grootste zorgvuldigheid in behandeling worden genomen. Een prima zaak om de inwoners op zo'n manier bij dit onderwerp te betrekken. Verder is het bij uitstek een onderwerp waarbij we met de nodige vertrouwelijkheid moeten werken, dat zult u begrijpen.

Na een week of 3 in functie merk ik nu dat er een bepaalde structuur in mijn werk begint te komen. De normale dagelijkse werkzaamheden hebben allemaal een beetje hun plek gekregen zodat er langzaam sprake is van een bepaalde routine. Ook allerlei kleine en grote huishoudelijke zaken zijn me langzaam duidelijk geworden. Kortom het voelt niet meer zo vreemd om 's morgens naar Warmond te gaan. Daardoor kom ik nu eigenlijk in een soort tweede fase, die ik nu voor het gemak maar even 'de eerste verdieping' zal noemen. Van de kennismaking gaan we naar de inhoud. De komende weken zult u zien dat ik meer gesprekken ga voeren met 3 groepen mensen in het bijzonder. Op de eerste plaats zijn dat de leden van de gemeenteraad. Van hen wil ik graag in een gesprek vernemen wat ze de komende periode van mij verwachten en hoe we aan de samenwerking het beste invulling kunnen geven. Hiervoor maak ik met alle leden van de raad een aparte afspraak. Deze gesprekken zijn voor mij van groot belang voor de manier waarop ik mijn werk verder ga invullen.

De komende tijd ga ik ook wat intensiever kennismaken met de mensen binnen de gemeentelijke organisatie. Mijn oor te luisteren leggen, kijken wat er leeft binnen de organisatie en bespreken wat we door goede samenwerking beter kunnen doen. Vandaag ben ik begonnen met een eerste bijeenkomst.

Tenslotte vul ik mijn agenda de komende periode met een flink aantal afspraken met inwoners, instellingen en bedrijven die mij op een of andere manier iets kunnen vertellen over de manier waarop zij tegen de gemeente aankijken. Veel afspraken zijn al gemaakt maar suggesties zijn nog steeds welkom.

Tenslotte kijk ik alvast even vooruit naar komende zondag. Tussen 10.00 en 12.00 uur zit ik in de radio studio van Warmond Lokaal. Allemaal luisteren zou ik zeggen. Daarna mag ik in de jury zitten bij de grote carnavalsoptocht. Van mijn ervaringen zal ik op deze plaats uitgebreid verslag doen.

dinsdag 1 februari 2005

Permanente bewoning

Zoals ik gisteren al schreef was het vandaag vergaderdag. Tijdens de collegevergadering van vandaag hebben we onder andere gesproken over het vraagstuk van de permanente bewoning van recreatiewoningen in het buitengebied. Dit is overigens bij veel meer gemeenten een actueel vraagstuk. Om de landschappelijke kwaliteit van het buitengebied te beschermen hebben deze gemeenten ooit besloten om daar geen woningen toe te staan. Recreatief verblijf is dan meestal nog wel toegestaan en daar zit nu precies het probleem. Mensen huren of kopen een vakantiehuisje in zo'n mooie omgeving. In het begin alleen voor recreatie, maar dat bevalt dan zo goed dat men het huisje langzaam als hoofdwoning gaat gebruiken. Wanneer je als gemeente niets doet dan heeft dat allerlei lastige consequenties. Niet alleen gaat het ten koste van het landschap, je moet van gemeenschapsgeld vaak allerlei voorzieningen in stand gaan houden die gezien de landelijke ligging onevenredig duur zijn. Tenslotte gaat het ten koste van de recreatieve functie, en ook dat is belangrijk voor de gemeente. We moeten dus wel optreden tegen dergelijke vormen van illegale bewoning, maar gezien de grote consequenties die dat heeft voor de betrokken bewoners moet je daar zorgvuldig mee omgaan.

Vanmiddag hadden we het twee wekelijkse overleg met de colleges uit Sassenheim en Voorhout in verband met de voorbereiding van de fusie. We hebben vooral gesproken over wat we het harmonisatieproces noemen. Hoe maak je van drie gemeenten, die veel van elkaar verschillen uiteindelijk 1 gemeente waar allerlei verordeningen, regels en tarieven gelijk zijn. Ik heb inmiddels een aardig beeld wat er de komende maanden op dit gebied nog allemaal moet gaan gebeuren en dat is niet gering. Overigens heb ik de ervaring dat deze druk kan helpen om mensen enthousiast te maken voor het project. Ik merk dat veel mensen het hierdoor als een uitdaging zien om alles op tijd af te ronden.

Vanavond kennis gemaakt met de mensen van het brandweerkorps. Een groep mensen die zich voor een belangrijk deel vrijwillig inzetten voor de veiligheid van onze inwoners en daarbij bereid zijn ook zelf risico te lopen. Daarbij is van groot belang dat deze mensen ook voor 100% op elkaar kunnen vertrouwen. Dat schept een heel bijzondere vorm van collegialiteit, dat heb ik goed gemerkt. Ze doen belangrijk werk waarbij ze kunnen rekenen op mijn steun en respect.