vrijdag 30 september 2005

Burgemeestersdag


Vandaag was ik in het fraaie stadhuis van Alkmaar voor de jaarlijkse burgemeestersdag van mijn partij. Op de eerste plaats is dat natuurlijk een hele goede gelegenheid om veel bekende en minder bekende collegas te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Maar daarnaast hadden we ook een officieel programma. We hebben gesproken over de recente plannen van het kabinet over het politiebestel. Die plannen hebben veel gevolgen voor de gemeenten en de positie van de burgemeesters. Verder hebben we met een aantal direct betrokken kamerleden gesproken over de verschillende voorstellen van minister Alexander Pechtold met betrekking tot de lokale democratie en de gekozen burgemeester.

Na de lunch was er vervolgens nog gelegenheid om het centrum van Alkmaar te bezichtigen.

Morgen is het 1 oktober, de dag van de ouderen. Van de stichting Welzijn Ouderen Teylingen heb ik het verzoek gehad om tijdens een rondvaarttocht over de Kaag iets te vertellen over de fusie van Warmond, Sassenheim en Voorhout. Daar zal ik natuurlijk graag gehoor aan geven. Maandag leest u hier hoe het allemaal gegaan is.

Prettig weekend.

donderdag 29 september 2005

Veiligheidsregio

Een groot deel van de dag ging vandaag op aan een bijeenkomst van de veiligheidsregio. Een bont gezelschap van burgemeesters en vertegenwoordigers van politie, brandweer, GGD en justitie die samen het bestuur vormen van de verschillende veiligheidsorganisaties. Deze organisaties zijn werkzaam in een gebied dat zich uitstrekt van Hillegom in het noorden tot Nederlek in het zuiden.

We hebben vooral gesproken over organisatorische aspecten van de veiligheid. Als gemeente willen we natuurlijk maximaal invloed hebben op dit onderwerp binnen de eigen gemeente maar daar staat tegenover dat je de verschillende diensten alleen goed kunt organiseren wanneer je dat op een veel grotere schaal doet .

Vanmiddag was ik even aanwezig bij een presentatie aan ons eigen personeel. Daar werd uiteen gezet hoe de procedure met betrekking tot de plaatsing van mensen op functies binnen de nieuwe gemeente gaat plaats vinden. Een belangrijk onderwerp voor de medewerkers.

Vanavond vergaderde de gemeenteraad. Ook deze stond weer voor een belangrijk deel in het teken van de fusie om precies te zijn het plan voor de inrichting van de toekomstige gemeentewinkel in Sassenheim. Deze ontwikkeling gaat duurder uitvallen dan we aanvankelijk dachten en dus moesten we toestemming aan de gemeenteraad vragen. We hebben een nuttige discussie gevoerd over kwaliteit van de dienstverlening in de nieuwe gemeente en de prijs die daarvoor betaald moet worden. Uiteindelijk heeft de raad ingestemd met ons voorstel en kan de aannemer in Sassenheim aan het werk om te zorgen dat alles op tijd klaar is.

Tot morgen.

woensdag 28 september 2005

De Teyding

Vandaag was er in de agenda veel ruimte voor politieoverleg. Belangrijke onderwerpen die aan de orde kwamen waren het horecabeleid en de procedure rondom vergunningverlening voor evenementen binnen de gemeente. In opdracht van de gemeenteraad werk ik momenteel aan een voorstel voor het aangaan van convenanten met de plaatselijke horeca. Doel is dat we waar mogelijk wat meer ruimte geven aan de plaatselijke horeca onder voorwaarde dat de horeca-ondernemers stappen zetten om de overlast terug te dringen. Bij de uitwerking van dit onderwerp is de politie een belangrijke partner. Verder hebben we gesproken over het verloop van een aantal concrete handhavingsacties waar we binnen de gemeente mee te maken hebben.

Tussen de middag een prettig gesprek gehad met iemand die er over nadenkt om binnen de gemeente wat te gaan investeren op het gebied van recreatie en toerisme. Gezien de potentie van Warmond op dit gebied geen slecht idee. Ik heb wat suggesties gedaan.

Vanmiddag hadden we met het hele college overleg met het bestuur van onze Woningstichting. Onderwerp van gesprek was de ruimtelijke ontwikkeling, met name woningbouw, binnen Warmond. Woningstichting en Gemeente zijn van oudsher partners van elkaar wanneer het gaat om realisatie van betaalbare woningbouw. We hebben goede afspraken gemaakt over een aantal onderwerpen waar we elkaar de komende tijd nodig hebben.

Ik merk de laatste tijd steeds vaker dat de komende fusie nu ook buiten de gemeente invloed begint te krijgen. Het vertrouwde weekblad 'De Warmonder' heeft sinds vandaag ook de ondertitel Nieuwsblad Teylingen gekregen. Verder was ik prettig verrast met het initiatief van een tweetal inwoners om een onafhankelijke nieuwssite te starten. Kijk maar eens op www.deteyding.nl

Tot zover, tot morgen.

dinsdag 27 september 2005

Louche politiek

Ik kan niet ontkennen dat ik vanmorgen met enige teleurstelling kennis nam van een ingezonden brief van de heer F. Winkel uit Voorhout. Onder de kop 'De louche politiek regeert in het wangedrocht Teylingen' geeft de schrijver zijn mening over de vorming van de nieuwe gemeente. Nu heeft iedereen recht op een eigen mening, daar zult u mij niet over horen. Maar om de raadsleden in een ingezonden brief te verwijten louche politiek te bedrijven en aan belangenverstrengeling te doen en ze tegelijk te portreteren als onuitstaanbare regenten en dorpspotentaatjes gaat mij wel een beetje te ver. Jammer dat we via de krant op deze manier met elkaar om moeten gaan. Gelukkig zijn er 30 november verkiezingen in de nieuwe gemeente en kan iedereen zijn of haar mening kenbaar maken. Ik hoop dat ik de heer Winkel de komende tijd nog eens mag ontmoeten om eens van hem te vernemen wat er volgens hem precies fout is gegaan.

Vanmorgen begonnen met de wekelijkse vergadering van ons college van Burgemeester en Wethouders. We hebben gesproken over de inrichting van een speeldveld voor de Warmondse jongeren, ons gebogen over een subsidieverzoek voor het onderhoud van molens en we hebben een aantal besluiten met betrekking tot ruimtelijke plannen genomen. De complete verslagen treft u zoals altijd weer aan op de gemeentelijke site.

Vanmiddag was de stuurgroep Teylingen weer bijeen. Dat is de voorbereidingsgroep voor de nieuwe gemeente waarin de drie colleges zitting hebben. Hoogtepunt van de agenda was vandaag het vaststellen van het ontwerp-functieboek. Dat is een document waarin alle nieuwe functies binnen de nieuwe gemeente worden beschreven. Op basis hiervan zullen alle medewerkers uit de drie gemeenten worden ingepast in de nieuwe organisatie. De vaststelling van dit functieboek markeert het begin van een periode die vooral voor onze medewerkers behoorlijk spannend kan worden. Als het goed is weet iedereen voor 1 januari waar hij/zij aan toe is.

Tot morgen.

vrijdag 23 september 2005

Onroerende zaken


Samen met zo’n tweehonderd burgemeesters van alle gezindten heb ik afgelopen week geprotesteerd tegen de plannen van het kabinet om het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting (ozb) af te schaffen. Onze open brief verscheen vandaag in het dagblad Trouw. Dat is op zich wel een opmerkelijke actie te noemen. Het gebeurt niet zo vaak dat mijn beroepsgroep op deze manier blijk geeft van haar ongenoegen. Toch meende ik er deze keer wel goed aan te doen. Ik zal u uitleggen waarom.

Gemeenten krijgen het grootste deel van hun inkomsten uit twee bronnen. De eerste bron is het gemeentefonds waaruit de gemeenten op basis van een bepaalde verdeelsleutel geld krijgen van het Rijk. Het kabinet bepaalt de hoogte van deze uitkering. Als tweede bron hebben de gemeenten de zogenaamde onroerend zaakbelasting. Dit is een belasting die de gemeente bij haar eigen bewoners kan heffen. De hoogte van die belasting kan, binnen bepaalde grenzen, door de gemeenteraad zelf worden bepaald. Die laatste belasting wil het kabinet per 1 januari a.s. gedeeltelijk afschaffen. Daarmee raakt de gemeente een belangrijke bron inkomsten kwijt. Weliswaar verhoogt het kabinet de uitkering uit het gemeente fonds met een zelfde bedrag, maar gevolg is dat de gemeente veel minder invloed krijgt op de hoogte van haar inkomsten. Het rijk bepaalt dus voor een belangrijk deel hoe hoog de belastingen in de gemeente zijn. Daarmee worden gemeenten op den duur in financieel opzicht dus steeds meer afhankelijk van het Rijk.

Zo is Warmond een ‘dure’ gemeente voor wat betreft de OZB. Je zou kunnen zeggen dat de belangrijkste oorzaak daarvan is dat wij met weinig inwoners de kosten van een dure gemeente moeten opbrengen. Een van de oorzaken van het feit dat wij een 'dure' gemeente zijn is bijvoorbeeld dat wij als gemeente veel werk doen om ons groene karakter te behouden. We geven hier dus naar verhouding veel meer aan uit dan menig andere gemeenten. Nu horen we heel vaak van onze inwoners dat zij het groene karakter van onze gemeente belangrijk vinden en daar ook wel iets meer voor willen betalen. Doordat we de hoogte van onze OZB zelf bepaalden, was dat dus geen probleem. Wanneer het kabinet onze invloed op de hoogte van de OZB verkleint, zal dit in de toekomst steeds moeilijker worden. Als we dan geld tekort komen op onze begroting kunnen we dat alleen oplossen door ergens anders op te bezuinigen zoals bijvoorbeeld het dure groenonderhoud.

De mogelijkheid die we nu hebben om OZB te heffen noemen we het lokale belastinggebied. Dit belastinggebied wordt door de afschaffing van de OZB ‘onaanvaardbaar verkleind’. Daarnaast is het vreemd dat het ozb-plan door het kabinet wordt verkocht als lastenverlichting voor onze inwoners ter compensatie voor de hogere kosten van het nieuwe zorgstelsel. Het nieuwe zorgstelsel is vooral duurder voor de lagere inkomens, terwijl van de ozb-afschaffing vooral mensen met dure huizen profiteren. Het ozb-plan is vooral een cosmetische operatie. De lokale lasten gaan weliswaar met een miljard euro omlaag, maar wat niet voor iedereen duidelijk is, is dat deze lastenverlichting door het rijk voor de gemeenten wordt gecompenseerd. Dat betekent dat de een miljard euro, die alle inwoners aan ozb betalen, via andere belasting weer moet worden opgebracht. Netto bedraagt deze lastenverlichting dus nul.

Dit was voor mij voldoende reden om ook mijn handtekening te zetten.

Vandaag ook nog op bezoek geweest bij een 50-jarig bruidspaar. Dat blijft toch wel een van de leukste dingen van dit vak.

Tot morgen.

Hoog bezoek

Voor het college van Burgemeester en Wethouders in Warmond zit het werk er op 31 december op. Dat wil echter niet zeggen dat wij ons tot die tijd niet blijven inspannen voor de belangen en de toekomst van onze mooie kern. Bij een aantal zaken die wij voor het einde van dit jaar nog willen realiseren hebben we de medewerking van de provincie hard nodig. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de handhavingstaken op het water, het nieuwe bestemmingsplan en nog wat onderwerpen. Dat was de reden dat wij een tijdje geleden een uitnodiging stuurden aan Jeltje van Nieuwenhoven. Zij sinds vorig jaar gedeputeerde in Zuid Holland en heeft onze regio als bijzonder aandachtsgebied. Vanmorgen was ze in het dorp en hebben we met elkaar gesproken over zaken die de komende tijd voor Warmond belangrijk zijn. Ik denk dat we goede afspraken hebben gemaakt over een aantal zaken die we de komende tijd samen gaan oppakken.

Even later schoven ook de collega burgemeesters uit Sassenheim en Voorhout aan bij het gesprek en hebben we gesproken over de voortgang van het fusieproces en de ontwikkeling van het nieuwe station Sassenheim.

Het is een zinvol en buitengewoon prettig werkbezoek geweest.

Verder heb ik de collegestukken voor volgende week gelezen en nog wat kleine klusjes afgehandeld.

Morgenochtend reis ik af naar Vinkenveen. Daar is om 10.30 uur de start van de Turfrace, een prestatietocht met historische zeilende schepen van het type Westlander en Kagenaar. Ik mag samen met mijn collega uit de gemeente De Ronde Venen de start verrichten. De organisatie is in handen van de Stichting Zeilvaart Warmond. Ik zal u maandag laten weten hoe het was.

Prettig weekend.

donderdag 22 september 2005

Logo


Gisterenavond hadden we de openbare presentatie van het nieuwe logo van de gemeente Teylingen. Voor meer informatie over het logo kunt u terecht op www.teylingen.info. Maar ik kan het niet laten om het plaatje toch even hier te laten zien. Over de tot standkoming van dit logo heb ik destijds in dit dagboek het een en ander geschreven. Ik ben benieuwd naar de reacties de komende tijd.


Vanmorgen had ik een vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Regio Holland Rijnland. Een van de onderwerpen op de agenda was het toeristisch beleid, een van de belangrijkste economische activiteiten in dit gebied. Ook hebben we gesproken over de huisvesting van de regioambtenaren.

Aan het eind van de middag en vanavond had ik twee 'netwerk' bijeenkomsten. Eerst was ik voor de Leidse Regio Kring in Zoeterwoude. Bestuurders uit regio en mensen uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en anderen ontmoeten elkaar zo nu en dan in dit verband om te netwerken. Daarnaast was Hugo Primus te gast om een inleiding te geven. Hij is hoogleraar maar bovenal de deskundige in Nederland op het gebied van volkshuisvesting. Op zijn kenmerkende manier gaf hij zijn visie op het volkshuisvestingsbeleid van dit kabinet.

Vanavond was ik in Lisse waar de gezamenlijke Rabobanken uit de Bollenstreek een bijeenkomst organiseerden naar aanleiding van de miljoenennota van het Kabinet. Ook hier een hoogleraar namelijk Arnold Heertje die samen met voormalig MKB voorzitter Hans de Boer een inleiding gaf naar aanleiding van de begroting van het kabinet. Beide sprekers leverden stevige kritiek op het economisch beleid van dit kabinet. Ik was overigens wel onder de indruk van de manier waarop Hans de Boer de zaal wist te boeien. Duidelijke taal, heldere visie en prima presentatie. Jammer dat deze CDA-er geen plaats in het kabinet heeft gekregen.

Tot morgen.

woensdag 21 september 2005

Liduina 75 jaar

Vanmorgen ging het gelukkig alweer een stuk beter. Koorts weg dus weer gewoon aan het werk. De mailbox houdt overigens geen rekening met ongeplande afwezigheid dus vanmorgen eerst maar de achterstand weggewerkt.

Daarna de laatste hand gelegd aan de toespraak die ik vanmiddag moest houden in verband met het 75 jarig jubileum van woonzorgcentrum Liduina. Er zit van alles in op het gebied van Wonen Zorg en Welzijn in het verleden maar ook binnen de toekomstige gemeente Teylingen. De tekst staat op mijn homepage onder de button toespraken, voor het geval u daar interesse in heeft. Het was overigens een geanimeerde bijeenkomst.

Na de toespraken mocht ik meewerken aan een officiele handeling t.w. het planten van een nieuwe beuk in de voortuin van Liduina. Ik hoop dat deze mooie boom nog heel lang op deze plek kan blijven staan. Ik zeg dat omdat ik na het planten in gesprek kwam met een deskundige op het gebied van bomen. Nu wist ik wel dat we in Nederland te maken hebben met een zeer ernstige schimmelziekte onder kastanjes en iepen, maar wat ik me tot nu toe eigenlijk niet zo realiseerde zijn de enorme consequenties die dit kan hebben voor het groene aanzicht van Warmond. Neem bijvoorbeeld de grote kastanjes voor het gemeentehuis waarvan het bladerdek nu al helemaal aan het verkleuren is. Volgens de deskundige zijn deze bomen over 4 jaar gesneuveld. Voor Warmond zullen de gevolgen van deze ziektes zeer verstrekkend kunnen zijn. Ik zal de komende tijd eens nagaan wat we als bestuur met dit probleem moeten doen.

Vanavond hadden we een vergadering van de klankbordgroep in Sassenheim. In dit overleg vergaderen de fractievoorzitters uit de drie gemeenteraden. Een soort voorloper van de nieuwe gemeenteraad dus. Het was een zware avond. Op de agenda stonden een aantal belangrijke voorstellen van de drie colleges die van belang waren om de dienstverlening voor de inwoners direct na de fusiedatum in orde te hebben. Helaas slaagden we er niet goed in de leden te overtuigen van de noodzaak van een aantal voorstellen waardoor ze niet werden overgenomen. Onduidelijk is nog wat daarvan precies de consequenties zijn, maar het maakt het proces tot 1 januari er niet eenvoudiger op. Daar gaan we de komende tijd dus weer oplossingen voor zoeken.

Tot morgen

dinsdag 20 september 2005

Niet fit

Gisterenavond met koorts naar bed gegaan en vanmorgen bij het opstaan voelde ik me dus nog steeds niet helemaal fit. Desondanks nog wel aan het werk gegaan voor de wekelijkse collegevergadering. Omdat het niet helemaal vol te houden was ben ik daarna thuis weer onder de wol gegaan. Ik heb de indruk dat dat heeft geholpen, de koorts lijkt weer weg. Ik hoop dat ik morgen weer gewoon kan doen.

Tot dan.

maandag 19 september 2005

Niet echt spannend

Niet echt een hele spannende dag vandaag. Veel leeswerk voor de vergaderingen in de komende tijd, post wegwerken en een toespraak voorbereiden voor aanstaande woensdag. Verder had ik vandaag overleg met de collega burgemeesters uit Sassenheim en Voorhout in het kader van de voorbereidingen voor de fusie.

Vanmiddag was ik in Lisse voor overleg inzake regionale aangelegenheden.

Tot morgen.

vrijdag 16 september 2005

Kort

Ik zal het kort houden vandaag. Vanmorgen ben ik eerst even langs de Kamer van Koophandel gegaan om daar met een aantal mensen uit het bedrijfsleven te praten over het vraagstuk van de wegenstructuur in onze regio. Daarna in Warmond om de voortgang te bespreken van een aantal acties die we hebben lopen met betrekking tot onveilige panden in onze gemeente. Tenslotte heb ik nog wat leeswerk gedaan voor de vergaderingen van volgende week.

Het was dit keer wel een heel bijzondere week.

Tot maandag.

donderdag 15 september 2005

Koppen

Vanmorgen natuurlijk direct het Leidsch Dagblad opengeslagen om de resultaten van de persgesprekken van gisteren te bekijken. Het stuk over het bestemmingsplan zat inhoudelijk goed in elkaar. Als college hadden wij het plan op een flink aantal punten aangepast. Dat deden we op basis van een groot aantal inspraak reacties. Volgens mij is dat positief, we luisteren immers goed naar onze inwoners en houden rekening met hun wensen. Dat neemt niet weg dat een aantal onderdelen van het plan hetzelfde zijn gebleven. Het stuk had echter als kop meegekregen: 'Warmondse plannen in de prullenbak'.

Een ander artikel ging over het interview met de drie burgemeesters. We hadden gesproken over het feit dat de voorbereidingstijd voor de fusie tot 1 januari wel erg kort was. Desondanks hadden we aangegeven dat het zeker niet onverantwoord was. Zo'n korte voorbereidingstijd heeft ook wel een paar voordelen. Boven dit artikel stond 'Teylingen haastklus'.

Ik weet niet wie die koppen maakt, maar ik begrijp niet waarom dat niet anders kan.

Vanmorgen eerst naar Den Haag geweest voor een bijeenkomst van het Platform verkeersveiligheid. In dit platform zitten Zuid-Hollandse regio's om de tafel met de Provincie en organisaties als 3VO, Fietsersbond, ANWB, Bovag etc. Hier praten we met elkaar over de ontwikkeling van plannen op het gebied van de verkeersveiligheid

Vanmiddag hadden we in Warmond een bijzondere bijeenkomst van alle medewerkers van de nieuwe gemeente Teylingen. We hebben met elkaar gesproken over de ontwikkelingen die ons de komende periode te wachten staan. Ook heeft de nieuwe gemeentesecretaris zich voorgesteld. Verder was er voor iedereen gelegenheid om nader kennis te maken met de nieuwe collega's.

Aan het eind van de middag was ik voor de regio op bezoek bij het bestuur van de regio Haaglanden. Daar hebben we gesproken over zaken waar beide regio's mee te maken hebben.

Vanavond was ik in Leerdam. Oud collega wethouder en partijgenoot Victor Molkenboer uit Leiderdorp werd daar geinstalleerd als nieuwe burgemeester. Hij had een prima maidenspeech en kreeg een bijzonder warme ontvangst van de vele aanwezige Leerdammers. We hebben afgesproken dat we over een week of zes een keer bijpraten om ervaringen uit wisselen.

Tot morgen.

woensdag 14 september 2005

Druk, druk, druk

Dat was wat je noemt een volle agenda vandaag. Voor een belangrijk deel was dat natuurlijk een gevolg van de gebeurtenissen van gisteren. De ochtend begon met een bijeenkomst van de Warmondse fractievoorzitters om afspraken te maken over de politieke agenda van de gemeenteraad voor de komende periode. Natuurlijk hebben we daarbij ook even stilgestaan bij de gevolgen die de beslissing van de Eerste Kamer heeft voor het werk van de Warmondse gemeenteraad in de nog resterende maanden tot 1 januari.

Daarna had ik een spannend vertrouwelijk overleg met de fractievoorzitters. Het ging om mijn eerste functioneringsgesprek als burgemeester van Warmond. In dat opzicht zijn wij als burgemeesters dus niet anders dan heel veel andere mensen, en gelukkig maar. Gezien de vertrouwelijkheid van dit gesprek zal ik hier niet verder ingaan op de inhoud. Die blijft beperkt tot alleen de gesprekspartners en de Commissaris van de Koningin. Deze laatste krijgt het verslag. Wel kan ik melden dat het een prettig gesprek is geweest.

Daarna had ik samen met de burgemeesters uit Sassenheim en Voorhout een uitgebreid persgesprek met Janneke Dijke van het Leidsch Dagblad. Zij wilde met ons eens doorpraten over wat er nu de komende maanden allemaal gaat gebeuren, en wat de inwoners daarvan merken. Ik ben benieuwd wat er morgen in de krant staat.

Daarna had ik samen met de wethouders een persconferentie. Daar hebben we nog eens onze Warmondse reactie gegeven op het fusiebesluit. Het hoofdonderwerp was echter de besluitvorming in het college rondom het bestemmingsplan voor de bebouwde kom. U kunt ook dat dus binnenkort in de krant tegemoet zien. Direct na deze bijeenkomst ben ik doorgelopen naar een bijeenkomst met alle medewerkers. Voor hen heeft de fusie enorme gevolgen en daar hebben we met elkaar eens rustig over gesproken. Overigens niet nadat ik ze ook bedankt had voor al het werk dat rondom de fusie inmiddels is verzet. Aangezien ook het normale werk daarnaast gewoon door moest gaan is dat een enorme prestatie geweest. Dat mocht ook wel eens gezegd worden.

Daarna hadden we een bijeenkomst van de stuurgroep Teylingen, de drie colleges dus. Hierbij was voor de eerste keer ook de toekomstige gemeentesecretaris van Teylingen aanwezig. Haar naam is Ria van Rhijn en zij is nu nog gemeentesecretaris van de gemeente Wijdemeren. Meer info kunt u vinden op www.teylingen.info. De sfeer in de stuurgroep was overigens uitstekend. Nu de fusie definitief is hebben we allemaal hetzelfde doel voor ogen en dat is voor de komende maanden belangrijk.

Aan het eind van de middag ben ik even langsgeweest in Leiderdorp. Daar nam Victor Molkenboer afscheid als wethouder. Morgen gaat hij aan de slag als kersverse burgemeester van Leerdam. We kennen elkaar al heel lang en hebben samen het een en ander meegemaakt maar daar zal ik u niet mee vermoeien. In Leerdam krijgen ze in ieder geval een prima burgemeester.

Vanavond heb ik met een paar mensen een boeiend gesprek gehad over financiering van grote projecten in de regio.

Zo dat was wel weer genoeg voorlopig. Ook morgen weer een overvolle agenda. Tot dan.

dinsdag 13 september 2005

Eerste Kamer stemt in met Teylingen

Vanmorgen was ik zowaar voor de wekker al wakker. Dat overkomt me bijna nooit. Het zal wel iets te maken hebben met het belangrijke onderwerp dat vandaag aan de orde is. In ieder geval was het een bijzondere dag.

Ondanks alles hadden we vanmorgen toch eerst de wekelijkse collegevergadering. Het gewone werk moet immers gewoon door gaan. We hebben o.a. een aantal belangrijke besluiten genomen met betrekking tot het bestemmingsplan bebouwde kom. Woensdag brengen we deze informatie via een persconferentie naar buiten, dus ik laat het daar maar even bij.

Na de vergadering zijn we met het hele college naar Den Haag vertrokken om in de Eerste Kamer getuige te zijn van de behandeling van 'ons' fusievoorstel. Het was een spannende middag. Niet eerder heb ik de invloed van de Eerste Kamer zo dichtbij gevoeld. Ook na de eerste termijn bleef onduidelijk wat de uitkomst zou worden. Alleen VVD en PvdA gaven aan dat ze het voorstel gingen steunen. Samen was dat 34 zetels en dus onvoldoende voor een meerderheid in deze kamer.

Vervolgens kwam de minister aan het woord om te reageren. Hij benadrukte nog eens dat de voorbereidingen door de provincie vooral zorgvuldig waren verlopen. Daarnaast ging hij uitgebreid in op de bestuurlijke argumenten die door de sprekers naar voren waren gebracht. Het oplossen van de problemen met de bestuurskracht van Warmond, was voor Remkes van groter belang dan het gebrek aan draagvlak bij de inwoners van de drie gemeenten voor deze fusie.

Daarna volgde de tweede termijn. Nu liet ook GroenLinks weten dat zij bereid waren het voorstel te steunen. VVD en PvdA waren al voor zodat zich nu een kamermeerderheid aftekende. Uiteindelijk was de uitslag 39 voor en 34 stemmen tegen zodat Teylingen per 1 januari een feit was.

Wat mij betreft een flinke opluchting en een geweldig succes voor alle mensen die de afgelopen periode zo hard aan deze fusie hebben gewerkt. Daarnaast is het volgens mij een succes voor de inwoners van Warmond. Dankzij dit besluit kunnen wij eindelijk gaan zorgen dat onze inwoners van de gemeente de kwaliteit krijgen waar ze recht op hebben. In die situatie zijn we ook veel beter in staat om de identiteit en de waarden van de kern Warmond te behouden.

Nu dus duidelijk is dat de nieuwe gemeente per 1 januari een feit is, weet ik ook zeker dat 31 december mijn laatste werkdag in Warmond zal zijn. Dan krijgen immers alle bestuurders in de drie gemeenten van rechtswege ontslag, zo werkt dat nu eenmaal. De nieuwe gemeente krijgt naar verwachting eerst een waarnemend burgemeester.

Tot die tijd zal ik me vanuit de gemeente Warmond met veel energie blijven inzetten om alle voorbereidingen zo goed mogelijk af te ronden. Morgen zetten we in de stuurgroep Teylingen de eerste stap in deze laatste fase. We krijgen het nog druk de komende 3 maanden.

Vanavond was er nog een 'gewone' commissievergadering in Warmond, want ook dat gaat voorlopig nog even door.

Tot morgen

maandag 12 september 2005

Nog een nachtje slapen

Vandaag is wel een heel spannende week begonnen. Morgen gaat de Eerste Kamer het verlossende woord geven met betrekking tot de fusie met Voorhout en Sassenheim. Nog 1 nachtje slapen en dan is het zover, maar daarover straks meer.

Nu eerst nog even terugkijken naar het afgelopen weekend. Wat was het druk en gezellig in Warmond. De Schippertjesdagen waren wederom een geweldig succes. Zaterdagochtend was ik eerst aanwezig in de Protestantse Kerk om de opening van de Open Monumentendagen te verrichten. Daar waren zo'n 80 mensen aanwezig om vervolgens te kunnen genieten van het orgelspel van Maarten 't Hart. (Zie foto, met dank aan het Leidsch Dagblad.) Met grote vaardigheid bespeelde hij het koninklijke instrument terwijl de zon op de kerkramen zorgde voor een prachtig schouwspel van kleuren in de kerk. Na afloop het pak en ambtsketen omgewisseld voor vrijetijdskleding om me in de Schippertjesdagen te storten. Ik heb me prima vermaakt de hele dag. Veel gezien, veel gepraat, lekker gegeten en 's avonds in de jury van de gondelvaart gezeten. Meer dan 35 bootjes en boten voorbij zien komen, de een nog mooier versiert dan de ander. Het was niet eenvoudig om daar de prijswinnaars uit te kiezen, maar uiteindelijk is ook dat weer gelukt.

Vandaag had ik vooral nodig voor het wegwerken van wat achterstallige post. Daarnaast een aantal werkzaamheden op personeel gebied.

Zo en dan nu naar morgen. Provinciale Staten stemden ermee in, de Tweede Kamer stemde ermee in, de meeste politieke partijen zijn gefuseerd, de verkiezingsprogramma's liggen klaar, de ouderenbonden zijn gefuseerd, de ondernemersverenigingen zijn samengegaan, de bijzondere scholen in de drie gemeenten zitten onder 1 bestuur, de kerken werken samen, de Rabobanken binnen Teylingen zijn samengegaan, de werving voor een nieuwe gemeentesecretaris is afgerond, we hebben een logo voor de nieuwe gemeente, de nieuwe gemeentelijke organisatie is op papier klaar, we hebben een glasvezelverbinding tussen twee gemeentehuizen, het ontwerp voor die nieuwe balies is af, sportverenigingen voeren gesprekken tot samenvoeging. de ambtenaren van drie gemeenten zijn enthousiast, de zorginstellingen gaan samen.....

Nu de leden van de Eerste Kamer nog. Morgen zullen we het weten.

vrijdag 9 september 2005

Schippertjesdagen geopend

Ook een burgemeester is nooit te oud om te leren. Vandaag was ik weer naar een training onder de titel "zicht op de veiligheidsketen". Het was de derde keer dat ik daar was en er volgen tot het eind van dit jaar nog twee dagen. In deze training komt van alles aan bod wat te maken heeft met de rol van burgemeester in crisissituaties en rampen. Ik hoop het natuurlijk nooit nodig te hebben, maar als het er op aan komt wil ik daar natuurlijk wel optimaal op voorbereid zijn. Juist in zo'n situatie verwachten mensen dat ook van je.

Vandaag hebben we vooral gekeken naar de rol die je als bestuurder hebt in een dergelijke situatie. Verder hebben we uitgebreid gesproken over de juridische consequenties die je optreden in een crisissituatie kan hebben.

Aan het eind van de middag was ik weer terug in Warmond. Daar mocht ik vanavond de officiele opening verrichten van de 15e Warmondse Schippertjesdagen. In het gebied rondom de gemeentehaven was het een drukte van belang en de sfeer was buitengewoon goed. Het komende weekend staat Warmond weer bol van allerlei activiteiten die een relatie hebben met de watersport. Voor een uitgebreid overzicht van het programma verwijs ik u naar www.schippertjesdagen.nl

Behalve de schippertjesdagen hebben we dit weekend in Warmond ook nog de open monumentendagen. Kortom alle reden om ook dit weekend in het dorp te zijn.

Prettig weekend.

donderdag 8 september 2005

Zwarte tulp

De dag begon vanmorgen met een vergadering van het Dagelijks Bestuur van de regio Holland Rijnland. We hebben o.a. gesproken over de te voeren strategie voor de financiering van grote projecten, de gevolgen van de komende herindelingen voor het regiobestuur en last but not least de naam van de regio. Sinds de huidige regio in het najaar van vorig jaar tot stand kwam is dit een onderwerp van discussie geweest. Een aantal gemeenten kunnen niet leven met de naam Holland Rijnland en zijn van mening dat de naam Bollenstreek terug moet komen in de naam. Tot nu toe zijn er onvoldoende gemeenten bereid mee te werken aan een verandering van deze naam. Zeker voor buitenstaanders is dit een merkwaardig schouwspel aan het worden. Soms krijg je de indruk dat de naam van de regio belangrijker is dan het oplossen van de echte problemen op het gebied van bijvoorbeeld mobiliteit, wonen en werken. Maar ja, een naam bollenstreek raakt zozeer aan de eigen identiteit van een groep inwoners van dit gebied dat we voorlopig nog niet van deze discussie af zijn.

Tussen de middag was ik even in Warmond om de post door te kijken.

Vanmiddag zat ik in museum de Zwarte Tulp in Lisse. Ik was daar op uitnodiging van het Netwerk Architectuur en Stedenbouw. We zaten daar in de prachtige stijlkamer die afkomstig is uit de voormalige kantoorgebouwen van kalkzandsteenfabriek van Herwaarden te Hillegom. Bij de sloop van deze gebouwen is het complete interieur overgebracht naar dit museum in Lisse. Zes jaar geleden zat ik in Hillegom in deze zelfde ruimte voor overleg met de toenmalige directie over de sloop en nieuwbouw te praten. We waren het er toen beide over eens dat het interieur behouden moest blijven. Dat is dus uiteindelijk gelukt.

De groep bestond voornamelijk uit directieleden van woningcorporaties uit het land. Men had mij verzocht een inleiding te geven over de dilemma's waar bestuurders in deze regio tegen aanlopen wanneer het gaat om woningbouw in een gebied met zoveel landschappelijke kwaliteit als de Bollenstreek. De discussie ging uiteindelijk over de vraag of wij in dit gebied ook op lange termijn in staat zullen zijn om grootschalige woningbouw op bollengrond tegen te gaan. Mijn stelling is dat dit zal lukken, maar daar denken 'volkshuisvesters' van Nederland nog wel eens anders over. Wanneer ik kijk naar de ervaring van de afgelopen 10 jaar, heb ik gelukkig het gelijk nog aan mijn kant.

Tot morgen.

woensdag 7 september 2005

(Kaag)water


Na het hardlopen was deze ochtend vooral bestemd voor overleg met de politie. In Warmond gebeuren op het gebied van criminaliteit in vergelijking met andere gemeente weinig schokkende gebeurtenissen. Dat neemt natuurlijk niet weg dat we dat graag zo willen houden. Dankzij een goede samenwerking tussen politie en gemeente lukt dat aardig. Belangrijk onderdeel van het overleg van vanmorgen was het evenementenbeleid. Een aantal grote evenementen zoals de Kaagweek en de Schippertjesdagen (aanstaande weekend) trekken behoorlijk veel mensen naar de gemeente. Om dat allemaal in goede banen te leiden is extra toezicht nodig en treffen we een aantal speciale maatregelen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Vanmorgen hebben we daar even bij stil gestaan.

Verder heb ik me vandaag de nodige tijd verdiept in een aantal interne werkzaamheden. De lobby in verband met de beslissing van de Eerste Kamer volgende week liep als een rode draad door de dag.

Aan het einde van de middag was ik in Leiden bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Daar was een receptie voor de nieuw aangetreden dijkgraaf, Gerard Doornbos (foto). Het Hoogheemraadschap gaat over het water in deze regio en is in dat opzicht een belangrijke partner van de gemeenten. Zeker wanneer dat een waterrijke gemeente als warmond betreft. Naast een hand en een aantal welgemeende woorden leek het ons toepasselijk om hem voor deze gelegenheid een fles Warmondse Kaagwater te schenken. Daarna nog even gesproken met de andere receptiegangers waar de lobby voor Teylingen nog even door ging.

Tot morgen.

dinsdag 6 september 2005

Speedboot


Onlangs is er in een waterrecreatiegebied bij Appeltern een 13-jarig meisje om het leven gekomen nadat ze was overvaren door een speedboot. Op de Kagerplas heeft de gemeente Warmond ook een gebied aangewezen waar snelvaren is toegestaan. Het ongeluk in Appeltern was voor ons aanleiding om nog eens na te gaan hoe wij ├Čn onze gemeente de veiligheid van zwemmers waarborgen. Een ambtelijke rapportage die naar aanleiding hiervan is opgesteld hebben we vanmorgen in het college besproken. Op grond van die rapportage kwamen we tot de conclusie dat de veiligheid van de zwemmers binnen onze gemeente naar behoren is geregeld. Wel zullen we voor de zekerheid de regels met betrekking tot dit onderwerp nog eens opnieuw onder de aandacht gaan brengen via de plaatselijke pers en de borden in het gebied. Tenslotte blijft het natuurlijk van belang dat mensen zelf uitkijken in het verkeer, of dat nu op de weg of in het water is.

Verder hebben we tijdens het college gesproken over de voortgang van de fusie. Nu het moment van besluitvorming in de Eerste Kamer zo dichtbij gekomen is beheerst dit onderwerp bijna de volledige dagelijkse agenda. Er staat ook veel op het spel voor Warmond. Met elkaar hebben we besproken wat ons te doen staat nadat de Eerste Kamer zich volgende week heeft uitgesproken.

Vanmiddag had ik een laatste bespreking met de werkgroep die de nieuwe huisstijl voor de gemeente Teylingen voorbereidt. Dit onderwerp is nu afgerond zodat de nieuwe gemeente zich na een positief besluit van de Eerste Kamer snel naar buiten toe officieel kan presenteren.

Vanmiddag was ik samen met mijn collega burgemeester uit Sassenheim in Den Haag voor een afspraak in de Eerste Kamer. In deze tijd doen wij natuurlijk heel hard ons best om de kamerleden te overtuigen van het belang van de fusie voor onze beide gemeenten. Het is natuurlijk belangrijk dat de leden volgende week in ieder geval een besluit gaan nemen op basis van de feiten zoals wij die bij onze dagelijkse werkzaamheden tegenkomen. Het feit dat wij bij het binnengaan van het kamergebouw twee wethouders uit Voorhout tegenkwamen was voor ons aanleiding tot de nodige hilariteit. Vanzelfsprekend hadden wij geen enkel idee met welk doel zij naar de Eerste Kamer waren gekomen.... Toen we beide heren ook na afloop van ons bezoek weer tegen het lijf liepen, hebben we ze maar een lift naar huis aangeboden. De gesprekken in de Eerste Kamer verliepen overigens goed. Een ding is zeker, de dames en heren senatoren zijn zich bewust van hun positie en verdiepen zich zeer gedegen in ons dossier. Nu maar hopen dat zij ook het Warmondse belang goed in weten te schatten. Volgende week dinsdagmiddag weten we meer.

Vanavond was in het gemeentehuis de eerste bijeenkomst van het organisatiecomite dat zich gaat bezighouden met de activiteiten rondom de afsluiting van Warmond als zelfstandige gemeente. Als het allemaal doorgaat dan is de komende jaarwisseling voor onze gemeente toch een gedenkwaardig moment en dat zouden we dan graag willen onderstrepen met iets aardigs voor onze inwoners. De opzet is dat we dat samen organiseren met een aantal Warmondse verenigingen. Wat we precies gaan doen zal ik nog niet verklappen.

Tot morgen.

maandag 5 september 2005

Motie

Zoals ik u vrijdag al liet weten ben ik zondag naar de Trefmarkt geweest. Een soort Warmondse uitmarkt zou je kunnen zeggen. Veel organisaties hadden hun uiterste best gedaan om er een geslaagde dag van te maken. Jammer dat het mooie weer voor veel mensen aanleiding was om iets anders te gaan doen. Mooi weer heeft blijkbaar ook zo zijn nadelen. Dat neemt niet weg dat het verder toch wel een geslaagde middag was. Zelf heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om kennis te maken met een aantal organisaties die ik nog niet kende, zoals het jeugdcircus Atleta.

Behalve allerlei sociaal-culturele organisaties waren ook de prominenten van D66-Teylingen neergestreken op het terras voor het Trefpunt. Ik ben even aangeschoven om eens te vernemen wat de plannen van deze partij zijn met de nieuwe gemeente. Na afloop kreeg ik een concept verkiezingsprogramma mee. Dat kunt u overigens ook al lezen op www.d66sassenheim.nl

Vandaag voornamelijk lees- en schrijfwerk gedaan en wat voorbereiding voor een spreekbeurt die ik aanstaande donderdag moet houden. Vanmorgen had ik verder nog regulier overleg met de 'Teylingen' burgemeesters. We hebben gesproken over een aantal personele onderwerpen, maar vooral hebben we vooruit gekeken naar de besluitvorming van de Eerste Kamer, volgende week dinsdag.

Vanavond was de gemeenteraad van Warmond in een extra bijeenkomst bijeen. Op de agenda stond een motie waarin de leden van de Eerste Kamer worden opgeroepen zich vooral voor de fusie uit te spreken. De vergadering duurde kort, de raad had aan 10 minuten voldoende om zich unaniem achter deze motie te scharen. De leden van de Eerste Kamer krijgen morgen allemaal een exemplaar van de motie aangeboden. We hopen dat het helpt.

Tot morgen.

vrijdag 2 september 2005

Trefmarkt

Gemeenten hebben allerlei verschillende taken. De meeste daarvan voeren ze geheel in eigen beheer uit, maar dat geldt niet voor alle taken. Er zijn ook taken die alleen goed uitgevoerd kunnen worden wanneer we dat samen met andere gemeenten doen. Voor dat doel werken 16 gemeenten in onze regio samen onder de naam Holland Rijnland. Met enige regelmaat komen de bestuurders uit de regio in zogenaamde portefeuillehoudersoverleggen bij elkaar om afspraken te maken over deze regionale samenwerking. Vandaag had ik twee van dergelijke overleggen, dit keer in het gemeentehuis van de gemeente Voorschoten. Voor het geval u graag wil weten waarover we gesproken hebben, zijn de vergaderstukken terug te lezen op www.hollandrijnland.net

Tussen de bedrijven door heb ik alvast de collegestukken voor volgende week doorgenomen. De laatste dagen was er ook nog het nodige leeswerk op mijn bureau terecht gekomen, maar daar ben ik vandaag niet meer aan toegekomen. Het zit nu in mijn 'weekendkoffer' om thuis nog iets te lezen.

Vanmiddag de werkweek afgesloten met een bijeenkomst van de burgemeesterskring. In deze kring ontmoeten de burgemeesters uit de regio elkaar zo af en toe eens op een wat minder formele manier dan doorgaans het geval is. Vanmiddag waren we in Leiden waar we eerst een rondleiding kregen door de Bibliotheca Thysiana aan het Rapenburg. Een hele bijzondere en complete zeventiende-eeuwse particuliere bibliotheek die in originele staat bewaard is gebleven.


Daarna zijn we twee deuren verder gegaan naar het Siebolthuis alwaar een Japans cultureel centrum is gevestigd. Achter een mooie historische gevel is hier een grote verzameling planten, dieren, zaden en allerlei gebruiksvoorwerpen te vinden die bijeengebracht zijn door de 'Japan verzamelaar' Philipp Von Siebold (1796-1866). Wat hebben we in onze regio toch bijzondere plekjes. Klik maar eens door voor meer informatie. In het Sieboldhuis hebben we de week tenslotte afgesloten met een hapje en een drankje.
Dit weekend ga ik zondagochtend om 11.00 uur nog even naar Warmond om de jaarlijkse Trefmarkt te openen. Tijdens deze 3e Trefmarkt kunnen de inwoners van Warmond kennismaken met vele Warmondse verenigingen en wordt gestart met de losse kaartverkoop van het nieuwe theaterseizoen in Het Trefpunt.

Voor nu wens ik u een prettig weekend.

donderdag 1 september 2005

Extra raadsvergadering

Vandaag verschillende afspraken, telefoontjes en veel leeswerk, waarover nu niet veel te schrijven valt. Daarnaast overleg gehad in verband met de organisatie van een extra raadsvergadering, volgende week maandag. Verschillende fracties hebben de behoefte kenbaar gemaakt om te praten over een duidelijk signaal naar de Eerste Kamerleden om het wetsvoorstel voor de fusie te ondersteunen op 13 september.

Tot morgen.