donderdag 31 maart 2005

Kansen in het water

In januari deed ik via dit dagboek een oproep om in gesprek te komen met Warmondse ondernemers om van hen te vernemen hoe zij tegen de gemeente aankijken. Vanmorgen een bezoek gebracht aan een van de ondernemers die toen reageerde. De eigenaar van een jachtwerf in dit geval. Zelf heb ik niet zoveel achtergrond in de waterrecreatie dus ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om me eens grondig te laten voorlichten over deze vorm van bedrijvigheid. Een paar dingen wil ik hier vermelden.

De aantrekkingskracht van de Kagerplassen op de waterrecreatie is nog groter dan ik al dacht. De watersportliefhebbers vechten echt om een ligplaats nabij dit plassengebied. Er liggen volgens mij dus mooie kansen voor nieuwe bedrijvigheid die zich richt op deze vorm van recreatie. Daarvoor is echter wel van belang dat de gemeente ook zorgt voor een gunstig vestigingsklimaat voor deze ondernemers. Naar de mening van deze ondernemer is het belangrijk dat de gemeente hierbij ook op lange termijn een betrouwbare partner is. Een ondernemer wil zekerheid voor de lange termijn, anders gaat hij geen plannen maken en investeringen doen. Hij heeft niets aan een gemeentebestuur dat bij wijze van spreken elke 4 jaar een ander beleid gaat voeren. Ik krijg de indruk dat wanneer een gemeente echt een beleid gaat voeren om de watersportrecreatie te stimuleren, ondernemers op hun beurt best bereid zullen zijn om ook een financiele bijdrage te leveren. Voorwaarde is dan wel dat we de plannen samen met hen maken. Het was een leerzaam bezoek. Met deze informatie kunnen we volgens mij best iets gaan doen.

Vanmiddag heb ik deelgenomen aan een workshop over de informatievoorziening en de automatisering van de nieuwe gemeente. Daarover schreef ik eerder.

Vanavond was de gemeenteraad van Warmond weer bijeen. De vergadering duurde tot kwart over elf. Het college heeft o.a. het groene licht gekregen om door te gaan met de ontwikkeling van het bestemmingsplan voor het centrumgebied en een aantal ruimtelijke ontwikkelingen. Het is de bedoeling dat op dit gebied de komende maanden een aantal belangrijke plannen in de inspraak komen. Als alles goed gaat kunnen hierdoor nog voor de fusie een aantal gewenste ontwikkelingen in gang gezet worden.

Verder spraken we over het geld dat nodig is voor een bezoek van het gemeentebestuur van onze zustergemeente Champigne in Frankrijk. Nadat vorig jaar een aantal leden van de gemeenteraad uit Warmond naar Frankrijk zijn geweest, komen er in april een groot aantal raadsleden en aanhang uit Frankrijk naar Warmond voor een tegenbezoek. De kosten van deze ontvangst komen voor rekening van de gemeente en een aantal leden vroegen zich af of dat te verantwoorden was in een tijd dat ook onze inwoners niet ontkomen aan lastenverzwaring. Aan de andere kant zou het ook niet netjes zijn om niets terug te doen nadat een aantal Warmondse raadsleden vorig jaar zeer hartelijk waren ontvangen in Champigne. Nadat we nog eens kritisch hadden gekeken naar een aantal mogelijkheden om het bedrag wat terug te brengen kon de raad uiteindelijk instemmen met de manier waarop het college de zaak had afgehandeld. Ik zal u tzt verslag doen van het betreffende bezoek.

Tot zover de dag van vandaag. Morgenavond kunt u van mij geen nieuwe dagboekbijdrage tegemoet zien. In de loop van zaterdag zal ik mijn bijdrage in het dagboek opnemen. Waarom dat deze keer zo laat is, kunt u zaterdag lezen.

Tot dan.

woensdag 30 maart 2005

Wessie de wijkinbreker

Na de gebruikelijke vroege ochtendwandeling vandaag vooral in het gemeentehuis geweest. Eerst regulier overleg met de politie over lopende zaken. Kon ik u onlangs nog melden dat het aantal inbraken in woningen dit jaar nog steeds nul was, helaas moet ik u nu meedelen dat dit aantal tot 1 gestegen is. Zelfs voor een gemeente als Warmond nog steeds niet veel, maar nul klonk natuurlijk veel prettiger. Het anti-inbraakproject met Wessie de Wijkinbreker was tot nu toe zeer succesvol zodat we daar ook dit jaar aandacht aan blijven besteden. Meer informatie over Wessie kunt u terugvinden op de site van de gemeente Warmond

Vervolgens overleg met de brandweercommandant. Morgenavond gaat de gemeenteraad een besluit nemen over het beleidsplan brandweer. Hierin is opgenomen hoe de brandweer zich in de komende jaren gaat ontwikkelen. Met de commandant heb ik nog een aantal punten doorgesproken.

Verder heb ik vanmiddag de voorbereiding gedaan voor de raadsvergadering van morgenavond.

Vanavond was ik aanwezig bij een bijeenkomst die was georganiseerd door de Kamer van Koophandel en het Bedrijfsleven in de Duin en Bollenstreek. Ondanks de voetbal was de opkomst heel behoorlijk.

De aanwezige gemeente- en regiobestuurders hebben nog eens nadrukkelijk de wensen van het bedrijfsleven in dit gebied kunnen vernemen. Verbetering van infrastructuur en meer ruimte voor bedrijven was de kern van de boodschap. Voor Warmond was het goed te horen dat men ook vooral aandacht vraagt voor de rol van de waterrecreatie in dit gebied. In deze sector liggen kansen die bedrijfsleven en politiek samen moeten oppakken. Daar gaan we eens over nadenken de komende tijd.

Morgen weer verder.

dinsdag 29 maart 2005

Zomertijd

Na een lang paasweekend vanmorgen weer helemaal fris begonnen aan de nieuwe week. Bij binnenkomst op mijn kantoor herinnerde de klok mij aan het feit dat het eigenlijk pas 07:00 uur was, maar dat was snel verholpen. Het is weer zomertijd.

Voor aanvang van de wekelijkse collegevergadering eerst wat administratieve klussen afgehandeld. Bij het lezen van mijn e-mail viel het me op dat er iemand via deze site had gereageerd op mijn dagboekartikel van afgelopen donderdag. Dat was de eerste keer sinds ik onlangs deze mogelijkheid in gebruik nam. Het betrof een reactie op mijn bijdrage van afgelopen donderdag over mijn project Stedenbaan. U kunt het zelf lezen door te klikken op de tekst ‘reacties’ onder de betreffende dag. De anonieme schrijver wijst, in mijn ogen wel terecht, op de gevaren van dergelijke omvangrijke projecten. Hij of zij beschrijft het belang om vooral beide voeten op de grond te houden. Bedankt voor deze zinvolle bijdrage.

Dit herinnert mij er nog eens aan om u te vragen vooral ook te reageren op hetgeen ik hier schrijf. De techniek op mijn site is er klaar voor.

Vervolgens de vergadering van het college van B&W gehad. Ik zal de besluiten hier verder niet behandelen, die kunt u zoals altijd binnenkort weer terugvinden op de site van de gemeente Warmond. Een belangrijk deel van onze vergadertijd ging overigens zitten in de voorbereiding van de stuurgroep die we vanmiddag hadden met de colleges van Sassenheim en Voorhout over de fusie. Daar hebben we in een rap tempo weer een aantal besluiten genomen waardoor de fusie uiteindelijk op 1 januari 2006 een feit moet kunnen zijn. Een en ander natuurlijk onder de voorwaarde dat het parlement in de komende maanden ook met het betreffende voorstel gaat instemmen. Gezien de ontwikkelingen in de nationale politiek moet ik dat laatste er natuurlijk wel elke keer bij blijven zeggen. Overigens heb ik er alle vertrouwen in dat het parlement ons op dit punt niet in de kou zal laten staan.

Tot morgen

donderdag 24 maart 2005

Stedenbaan

Deze ochtend in de weer geweest voor de regio. Met de commissie Bandell vergaderden we in Dordrecht over het project Stedebaan. Een mooi project waarvan ik een tijdje geleden al eens beloofde dat ik dit nog eens zou toelichten.

Zodra binnen Nederland de HSL en Betuwelijn klaar zijn, zullen deze nieuwe spoorlijnen voor een deel de taak van bestaande oude spoorlijnen gaan overnemen. Als gevolg daarvan zal het op die bestaande sporen straks een stuk rustiger worden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om op deze spoorlijnen een nieuwe vorm van hoogwaardig openbaar vervoer te ontwikkelen. Zeg maar een soort metrosysteem binnen de randstad. Een snelle verbinding die met hoge frequentie stopt op veel stations. Naast de bestaande stations worden er ook een aantal nieuwe stations geopend zoals bijvoorbeeld station Sassenheim. Als het goed is zal de frequentie waarmee de voertuigen op het station stoppen al vanaf 2007 gaan toenemen naar 4 keer per uur. In onze regio zullen naast het nieuwe station Sassenheim ook Voorhout en Hillegom gaan profiteren van deze verbetering. Het aantal treinen dat in deze plaatsen stopt gaat, als gevolg van het project Stedebaan, vanaf 2007 verdubbelen.

Natuurlijk kost een dergelijke ontwikkeling veel geld. Geld dat ergens vandaan moet komen. Om dat te kunnen betalen is het nodig dat vooral veel mensen gebruik gaan maken van deze vorm van openbaar vervoer. Dat lukt weer door meer mogelijkheden te zoeken voor woningbouw rondom de stations.

Onder de naam Stedenbaan werken we dit concept momenteel verder uit. Voor meer informatie over dit project verwijs ik u naar de website van het 'Platform Zuidvleugel' In deze commissie behartig ik de belangen van de regio Holland-Rijnland. We vergaderden overigens in het prachtige stadhuis van Dordrecht.

Vanmiddag naast een aantal andere klussen ook aanwezig geweest bij een gezamenlijke bijeenkomst voor alle medewerkers van Sassenheim, Voorhout en Warmond. In het kader van de fusie is het belangrijk dat deze mensen elkaar goed leren kennen en hiervoor worden een aantal gezamenlijke activiteiten met een min of meer informeel karakter gehouden. Ik heb met een flink aantal mensen uit de drie gemeenten gesproken. Het enthousiasme voor de fusie is groot, maar ik heb ook gemerkt dat er op een aantal punten nog belangrijke vragen leven bij deze mensen. Daar gaan we de komende tijd iets mee doen.

Morgen is het goede vrijdag en dan is het gemeentehuis gesloten. Ik ga dus een lang weekend tegemoet. Ik wens u prettige dagen toe. Tot na de paasdagen.

woensdag 23 maart 2005

Hardlopen

Deze dag voor de eerste keer sinds mijn installatie een keer niet aan het werk geweest in Warmond. In plaats daarvan ben ik naar de 18e NK veldloop voor gemeenten geweest in de gemeente Emmen. Zo'n 4000 deelnemers uit het hele land troffen elkaar hier voor dit jaarlijkse evenement. De delegatie uit Warmond was klein, maar zeer gedreven. In Emmen kwamen we veel oud-collega's uit de gemeente Hillegom tegen. Zij waren met een delegatie van maar liefst 45 ambtenaren, een wethouder en een opperbeste sfeer in de groep.Zelf heb ik de 9 kilometer afgelegd in 51 minuten en 34 seconden. Daar was ik best tevreden mee. Het parcour was zwaar, maar gelukkig werkte het mooie weer vandaag buitengewoon goed mee.

Morgen weer gewoon aan het werk. Tot dan.

dinsdag 22 maart 2005

Klaas Hennepoel

Vandaag was een beetje de dag van de buitengebieden. Na afloop van de wekelijkse collegevergadering zijn we eerst het veld ingetrokken. Nadat we pak en stropdas hadden verruild voor spijkerbroek, trui en laarzen hebben we ons met het gehele college begeven naar de zuidelijke rand van de gemeente, het gebied van de Klaas Hennepoelpolder en Veerpolder. Dit gebied grenst aan de nieuwbouwwijk Poelgeest van de gemeente Oegstgeest. Deze wijk, die in ontwikkeling is, krijgt een groen en duurzaam karakter en daarvoor is de combinatie met de natuur in onze polders van belang. Dit is bijvoorbeeld nodig voor een duurzame waterhuishouding binnen het gehele gebied. Nieuwbouw in Poelgeest gaat daarom hand in hand met natuurontwikkeling in de Warmondse polders. Daarom hebben we samen met het college van Oegstgeest een uitgebreide rondwandeling door het gebied gemaakt. Samen hebben we ons laten informeren over de voortgang van dit project en hebben we de knelpunten doorgesproken. Eigenlijk is dit wel een heel mooi voorbeeld van een samenwerking tussen twee gemeenten bij de ontwikkeling van een heel gebied.

Vanavond heb ik een uitgebreid gesprek gehad met een bewoner van het 'Lage Land'. Dat is het deel van Warmond dat vanuit het gemeentehuis gezien aan de andere kant van de Kagerplas ligt en wat voor een groot deel grenst aan de buurgemeente Alkemade. Het is een open veenweidegebied met zowel een sterke agrarische als een recreatieve functie. In de tijd dat de boeren in dit gebied nog niet beschikten over moderne vervoermiddelen, kwam men over het water naar het dorp. In deze moderne tijd is het water echter veel meer een barierre geworden waardoor de binding met de rest van de gemeente ook onder druk is komen te staan. Dit roept bij sommige mensen ook de vraag op of aansluiting bij de gemeente Alkemade niet logischer zou zijn. Daar tegenover staat het recreatiebelang van de gemeente Warmond waarbij het juist weer van groot belang is dat de Kagerplas en omgeving tot het grondgebied van 1 gemeente behoort. Hier valt wat mij betreft ook veel voor te zeggen. Om me in dit vraagstuk goed te verdiepen zal ik binnenkort een dag vrijmaken voor een bezoek aan dit gebied waarbij ik ook eens met de bewoners kan praten. Wordt vervolgd dus.

Zojuist heb ik via het Journaal begrepen dat de gekozen burgemeester vanavond in de 1e kamer is gesneuveld. Toch nog opmerkelijk nieuws. Nu stond ik ook niet echt te juichen bij de voorstellen van Minister De Graaf, maar met de nodige aanpassingen had ik best met een gekozen burgemeester kunnen leven. De manier waarop er nu in de eerste kamer een abrupt eind is gemaakt aan deze discussie is wel heel erg kort door de bocht. Ik begrijp nog niet helemaal waarom dit echt nodig was. De eerste burgemeester van Teylingen zal in ieder geval niet meer door de inwoners gekozen worden en diep in mijn hart vind ik dat toch wel een beetje jammer.

Tot morgen

maandag 21 maart 2005

Archief

Vanmorgen heb ik een uitstapje gemaakt naar het Regionaal Archief Leiden. Naast het leidse gemeentearchief is bij deze organisatie ook het oud archief van de gemeente Warmond ondergebracht. Vele honderden jaren Warmondse geschiedenis is hier terug te vinden. Ik moet zeggen, ik was behoorlijk onder de indruk van de professionaliteit die ik daar aantrof.

Hier beheert men onder optimale omstandigheden in totaal zo’n 6 km’ archieven van gemeentebesturen, gemeentelijke diensten, instellingen en bedrijven, kloosters en kerken, scholen en fabrieken, families en verenigingen, notarissen en rechtbanken. Verder heeft men een uitgebreide collectie boeken, kranten en tijdschriften, etc. alsmede een grote verzameling foto’s, prenten, tekeningen, plattegronden, prentbriefkaarten en dia’s betreffende Leiden en een aantal omliggende gemeenten.

In toenemende mate werkt men overigens ook aan digitalisering van de gegevens. Op deze manier zal het steeds eenvoudiger worden om deze gegevens in te zien.

Het bewaren van dergelijke oude archieven is tegenwoordig ook aan allerlei eisen gebonden. Vooral voor een kleine gemeente als Warmond zou het heel kostbaar worden om in het gemeentehuis aan al die eisen te kunnen voldoen en daarom is dit een prima oplossing. Ik heb een boeiende rondleiding gehad waarbij we af en toe ook even terug in de tijd zijn geweest. Deze ervaring kan ik goed gebruiken wanneer we in het kader van de fusie binnenkort iets moeten beslissen over de plaats van onze archieven.

Vanmiddag ben ik buiten de deur geweest voor een aantal overleggen in de regio.

Tot morgen

vrijdag 18 maart 2005

Veilig water

De oppervlakte van de gemeente Warmond is 14,43 km². Daarvan is 4,32 km² water. Dat is mooi meegenomen zou je zeggen, daar hoef je weinig aan te doen. Dat dacht ik ook, maar sinds vanmorgen weet is beter.

Op het ogenblik is het nog redelijk rustig op de Kagerplassen. Dat gaat echter wel veranderen wanneer straks het weer een beetje mooier gaat worden. Dan zoeken duizenden recreanten de plassen op voor een aangename verpozing. Dat zijn helaas niet alleen maar mensen die zich keurig aan de regels houden. Net als op het land zitten hier ook mensen bij die de regels aan hun laars lappen. En daar ligt een taak van de overheid om te controleren en indien nodig te handhaven. Op het water is dat wat lastiger dan op het land.

Om over deze taak goede afspraken te kunnen maken had ik het initiatief genomen om alle betrokken instanties in Warmond uit te nodigen. Dat waren de volgende instanties:
De gemeenten Sassenheim, Alkemade en Warmond, de Provincie Zuid-Holland, de politie Hollands Midden, het Hoogheemraadschap van Rijnland, Staatsbosbeheer, Douane, Weidevogelbescherming en de regionale milieudienst.

Samen controleren deze instanties o.a. op vaarvergunningen, wet milieubeheer, wet verontreiniging oppervlaktewater, recreatievaart, vaarsnelheid, snelvaarvergunningen, langliggers, woonschepen, illegale ligplaatsen, accijnzen, invoerrechten, diefstal van schepen etc. etc.

Dat zijn wel erg veel instanties hoor ik u denken. Klopt, dat was ook mijn eerste reactie. Een aantal instanties beschikt ook over een eigen boot om vanaf het water te controleren. Dit geeft wat mij betreft ook aan dat er bij de overheid nog flink wat valt te verbeteren wanneer het gaat om efficiĆ«nt werken. Als gemeente kan ik daar niet zoveel aan doen, de meeste taken zijn namelijk bij wet aan deze instanties toegewezen. Wat ik als burgemeester wel kan doen is zorgen dat er goede onderlinge afspraken worden gemaakt en dat hebben we dus vanmorgen met elkaar gedaan. Door een goede afstemming van vaarschema’s kunnen we de tijd dat er controles plaats vinden flink uitbreiden. Daarnaast hebben we afgesproken dat de instanties elkaar informeren wanneer er bepaalde overtredingen worden geconstateerd die men zelf niet kan aanpakken.

Op die manier werken wij aan de veiligheid van de recreatie op de Kagerplassen. En dat is precies onze taak.

Prettig weekend.

donderdag 17 maart 2005

Terug naar school

Vandaag de dag begonnen met een bezoekje aan een van de raadsleden. In het kader van mijn introductie had ik me voorgenomen om met alle leden van de raad een persoonlijk gesprek te hebben en op twee leden na heb ik nu met iedereen gesproken. Uiteindelijk is de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan binnen de gemeente en dus in feite mijn opdrachtgever. Door deze gesprekken krijg ik een goed beeld van de verwachtingen die binnen de raad leven ten aanzien van de toekomst van Warmond en de rol die ze daarbij van mij verwachten.

Natuurlijk is het niet alleen de gemeenteraad die uitmaakt wat er in de gemeente allemaal moet gebeuren. Onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben uiteindelijk zelfs veel meer invloed op het functioneren van de lokale gemeenschap. Ik zie het daarom ook als mijn rol om daar minstens net zoveel aandacht aan te besteden. Zo ben ik vandaag op bezoek geweest bij de Rooms Katholieke Basisschool De Waaier. Ik heb uitgebreid gesproken met de enthousiaste schooldirectie. Ik heb goed geluisterd naar de problemen die men signaleert maar ook naar dingen die goed gaan. We hebben met elkaar van gedachten gewisseld over de samenwerking met de gemeente en de rol van de politiek met betrekking tot het onderwijs. De kennis die ik bij dergelijke bezoeken opdoe, kan ik later weer goed gebruiken om besluiten te nemen over dit onderwerp. Tenslotte heb ik een rondleiding gehad door het toch wel bijzondere schoolgebouw. Veel ruimte, licht en kleuren. Ik kan me voorstellen dat dit een plek is waar kinderen zich thuis voelen.

Vanmiddag een aantal interne besprekingen binnen het gemeentehuis gehad en vanavond aanwezig geweest bij de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling.

Tot morgen.

woensdag 16 maart 2005

Spookdorp

Vanmorgen kreeg ik bij binnenkomst direct het Leidsch Dagblad onder ogen. 'Zonder gemeentehuis wordt Warmond een spookdorp' kopte een artikel van de hand van Nancy Ubert in het regiokatern. Deze journaliste was het gemeentehuis binnengelopen om enige reacties te verzamelen over een verhaal dat het Warmondse gemeentehuis per 1 januari de deuren zou sluiten. Verder lees ik in het artikel dat de burgemeester geen tijd in de agenda kon vrijmaken voor een paar vragen. In het artikel werd verder een gezellig sfeerbeeld neergezet waarbij verschillende passanten klagen over de leegloop in het dorp.

Jammer dat de journalist niet even de tijd genomen heeft om een van de collegeleden te spreken over dit onderwerp. Juist om te voorkomen dat ik elke keer in de krant moet lezen dat 'ik niet voor commentaar bereikbaar ben' heb ik bij wijze van uitzondering een aantal mensen bij de krant m'n 06 nummer gegeven. Soms maken ze daar ook gebruik van, deze keer helaas niet.

Bij de ontwikkeling van de nieuwe gemeente Teylingen vinden wij het belangrijk dat de dienstverlening naar onze inwoners in orde blijft en liefst nog iets gaat verbeteren. Daarnaast hebben we de opdracht meegekregen om ervoor te zorgen dat de kosten voor onze inwoners niet stijgen en liever zelfs wat gaan dalen. Het dalen van kosten voor onze inwoners bereiken we niet als we straks 3 gemeentehuizen in stand moeten houden terwijl 2 voldoende is. Zeker als je weet dat een aantal functies die nu nog in Warmond zitten straks in ieder geval komen te vervallen. Zo is er straks geen eigen gemeenteraad en college van Burgemeester en Wethouders meer. Alleen daardoor komt er al flink wat ruimte leeg te staan.

Omdat het allemaal om gemeenschapsgeld gaat kunnen wij niet volhouden dat we een gemeentehuis koste wat het kost in stand moeten houden. Veel belangrijker is het dat wij ervoor zorgen dat de dienstverlening aan onze inwoners er niet op achteruit gaat of zelfs gaat verbeteren. Daar gaan we ons de komende tijd echt hard voor maken, en dat stond nu net niet in de krant. Ik hoop dat het Leidsch Dagblad de volgende keer gewoon weer even belt. Ze hebben mijn nummer.....

Na een kort overleg met vertegenwoordigers van de verschillende raadsfracties over de raadsagenda van april ben ik vanmorgen op bezoek geweest bij het politiebureau in Oegstgeest. Warmond valt net als Sassenheim onder het team Oegstgeest. Doel van dit bezoek was om inzicht te krijgen in het functioneren van de politieorganisatie en in het bijzonder voorzover dat betrekking heeft op Warmond. Gezien mijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid binnen de gemeente is een goede samenwerking met de politie van groot belang. Na een uitgebreide rondleiding en presentatie van de teamchef heb ik nog een aantal zaken besproken die betrekking hebben op de veiligheid binnen de gemeente maar niet voor een dagboek geschikt zijn.

Vanmiddag o.a. een uitgebreid gesprek gehad met een journalist van het Leidsch Dagblad over het onderwerp verkeer & vervoer. Een onderwerp waarvoor ik in het regiobestuur verantwoordelijk ben. We hebben gesproken over een aantal belangrijke ontwikkelingen die de komende tijd op dit terrein zullen plaats vinden. Binnenkort dus in het Leidsch Dagblad.

Vanavond had ik een bijeenkomst van het algemeen bestuur van de regio Holland Rijnland. Dat zou u eens een keer moeten meemaken. De zestien gemeenten hebben in dit overleg allemaal 2 of meer vertegenwoordigers. Al met al zitten we hier met bijna 40 mensen uit de hele regio bij elkaar. Dat heeft qua omvang soms wel iets weg van een Eurotop. De onderwerpen op de agenda zijn inhoudelijk overigens steeds meer de moeite waard. Vanavond hebben we belangrijke besluiten genomen met betrekking tot een nieuw systeem voor de verdeling van sociale woningen in de hele regio. Voor veel inwoners een buitengewoon belangrijk onderwerp. Vanavond zijn we als regio een stuk dichter bij een systeem gekomen met gelijke kansen voor alle woningzoekenden. Meer informatie over de besluiten kunt u nalezen op www.hollandrijnland.net. Tenslotte kan ik u nog melden dat we vanavond besloten hebben de naam van de regio Holland Rijnland niet meer te veranderen. Alle pogingen om de naam Bollenstreek toe te voegen ten spijt, heeft de meerderheid anders beslist. Daar zullen we ons nu bij neer moeten leggen.

Tot morgen.

dinsdag 15 maart 2005

Verkiezingen....

Vandaag natuurlijk eerst weer onze wekelijkse besluiten afgewerkt in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders. We hebben gesproken over de voorbereidingen van het nationale referendum voor de Europese Grondwet op 1 juni a.s. en de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad op 16 november van dit jaar. Verder hebben we o.a. besluiten genomen over onze Woonvisie, het plan voor een jachthaven en nog een aantal andere onderwerpen. Het verslag van deze vergadering kunt u t.z.t. zelf doorlezen op de gemeentelijke website www.warmond.nl

Na de collegevergadering hebben we twee-wekelijks overleg gehad met de colleges van Voorhout en Sassenheim. Het lijkt wel of de sfeer waarin deze overleggen plaats vinden steeds prettiger wordt. We hebben natuurlijk allemaal wel onze stokpaardjes maar dat lossen we in goed overleg op. Wat dat betreft zie ik het vervolgtraject naar de nieuwe gemeente wel met vertrouwen tegemoet.

Vanmiddag eerst een intern overleg gehad met betrekking tot het onderwerp rampenbestrijding. En de middag afgesloten met een overleg met wethouders Verkeer en Vervoer van Leiden en Voorschoten in het Leidse stadhuis. Aanstaande vrijdag hebben we samen een belangrijke stuurgroep vergadering waar we besluiten moeten nemen over het onderwerp Rijnlandroute. (zie ook www.hollandrijnland.net voor meer info).

Vanavond had de raadscommissie Welzijn en Organisatie haar maandelijkse vergadering in het gemeentehuis. Met deze commissie heb ik gesproken over het beleidsplan voor de brandweer waarover ik eerder in mijn dagboek schreef. Tot mijn tevredenheid kon ik constateren dat de commissie het standpunt van het college deelt. Men is met ons van mening dat de veiligheid van onze inwoners absoluut prioriteit heeft. Gelukkig maar.

Tot morgen.

maandag 14 maart 2005

Nieuwe look

Vanaf vandaag een nieuwe look aan m'n dagboek. Langzamerhand begin ik een beetje te wennen aan de dagelijkse routine, maar de techniek die ik tot nu toe gebruikte werkte redelijk omslachtig. Daarom ga ik het maar eens proberen met de hulp van een van de professionele Weblog-sites. Voordeel voor mij is dat ik nu overal m'n dagboek kan bijwerken en dat het me minder tijd kost om de zaak te beheren. Ook kan ik zo nu en dan een fototje opnemen en da's toch aardig. Voordeel voor u is dat u nu ook rechtstreeks commentaar kunt leveren op mijn geschriften. Maak daar dus ook vooral gebruik van. Overigens blijft het ondanks deze professionalisering wel een beetje m'n hobby. Het kost nog steeds nagenoeg niets. Laten we het maar eens proberen de komende tijd.

Vandaag een kennismakingsgesprek gehad met 2 bestuursleden van de Koninklijke Watersportvereniging "De Kaag". Deze vereniging is in 1910 opgericht met als doel het organiseren van zeil en roei wedstrijden. Bij de oprichting had de vereniging 59 leden. Inmiddels is het ledental gegroeid naar ongeveer 1900 leden. Wedstrijdzeilen is nog steeds een belangrijk onderdeel, maar ook motorbootvaarders en sloeproeiers maken tegenwoordig een belangrijk deel uit van de vereniging. De vereniging is de organisator van de vermaarde Kaagweek. Dit jaar is de 85e Kaagweek van 9 t/m 13 juli.We hebben een prettig gesprek gehad over de activiteiten van de vereniging en de rol die ik als burgemeester kan vervullen. Overigens heb ik nu voor het eerst begrepen dat ik onderscheid moet maken tussen een 'natte' en een 'droge' kaagweek. De laatste is de feestweek rond de kermis. Weer wat geleerd.

Vanmiddag heb ik in het kader van mijn introductie gesproken met een aantal leden van de Warmondse Ondernemers Vereniging (WOV). Ik trof een aantal mensen die betrokken waren bij de Warmondse gemeenschap en daarbij blijk gaven van een flinke dosis ambitie. Met name op het gebied van recreatie en toerisme heeft men ideeen hoe Warmond aantrekkelijker kan worden gemaakt. 'Het water meer het dorp inhalen', die opmerking heb ik de afgelopen weken op verschillende plaatsen mogen vernemen.

De ondernemersvereniging zit overigens ook in een fusieproces met de collega verenigingen uit Sassenheim en Voorhout. Op die manier ontstaat er nog dit jaar een nieuwe en krachtige ondernemersvereniging op de schaal van Teylingen. Voor de nieuwe gemeente vormen ze dan een stevige gesprekspartner die de belangen van economische functies goed kan behartigen. Ook voor recreatie en toerisme binnen Warmond lijkt me dat een uitstekende zaak.

vrijdag 11 maart 2005

Vooral veel post wegwerken

Als gevolg van alle activiteiten in de afgelopen twee dagen ben ik een tijdje niet in het gemeentehuis van Warmond geweest. Vanmorgen dus eerst maar eens begonnen met het doornemen van de post en e-mail. Normaal gesproken lukt het me wel om m'n e-mail binnen 24 uur beantwoord te hebben en dat wil ik ook wel zo houden. Deze vorm van communicatie leent zich gelukkig ook wat meer voor een snelle afhandeling en dat is wel zo prettig. Aansluitend heb ik nog wat telefoontjes gepleegd en de collegevergadering voor volgende week dinsdag voorbereid. Vanmiddag ben ik naar Katwijk geweest. Eerst een hapje gegeten met een aantal collega bestuurders waarmee we tot augustus vorig jaar het dagelijks bestuur vormden van het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek (SDB). Sinds die regio is opgegaan in Holland Rijnland was dit er nog niet van gekomen. Vandaag de dag afgesloten met een voortgangsoverleg in het kader van het 'Offensief van Teylingen'. Onder deze werknaam lopen er binnen de streek een aantal projecten om het agrarische complex te versterken en het landschap van de Bollenstreek te verbeteren. We hebben afspraken gemaakt over de stappen die de komende tijd nodig zijn om resultaten te bereiken. Dat was het voor vandaag. Prettig weekend

donderdag 10 maart 2005

Wakker worden in Eerbeek

Vanmorgen wakker geworden in Eerbeek. Het Gelderse Landschap zoals ik het vanuit mijn kamer kan zien, is fabelachtig mooi. Ook is het heel bijzonder om te ervaren dat je in dit deel van Nederland nog van echte stilte kunt genieten. Daardoor realiseer ik me weer dat ruimte, en dus ook stilte, in de randstad schaars is geworden.
In mijn contacten met collega burgemeesters uit andere delen van Nederland merk ik steeds opnieuw dat het onderwerp 'ruimte' bij een randstadgemeente daardoor wel een heel dominante plaats op de bestuurlijke agenda heeft. Ook binnen Warmond gaan de belangrijkste discussies bijna altijd over het gebruik van de schaarse ruimte. Vanmorgen hebben we met elkaar flink doorgepraat over de ervaringen van de eerste periode als burgemeester. Het was een prima gedachtewisseling met een groep enthousiaste en moderne burgemeesters. Ik kijk er naar uit om ze later dit jaar weer te ontmoeten. De terugreis met de trein heb ik gebruikt om wat leeswerk te doen en mijn dagboek bij te werken. De treinen sloten mooi aan zodat ik keurig op tijd terug kan zijn. De trein is zo gek nog niet.... Tot morgen.

woensdag 9 maart 2005

Het Initiatief

Vandaag ben ik vertrokken naar Eerbeek voor de eerste bijeenkomst van 'Het Initiatief'. Onder deze titel ontmoet ik vandaag voor de eerste keer een groep van zo'n 10 burgemeesters uit de rest van het land. In de komende maanden zullen we elkaar een aantal keer op deze manier tegenkomen. Met elkaar hebben we gemeen dat we allemaal nog maar kort geleden burgemeester zijn geworden. Als 'nieuwelingen' op ons vakgebied kunnen we allemaal te maken krijgen met vergelijkbare vraagstukken of problemen. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen we deze ervaringen uitwisselen om zo van elkaar te leren en elkaar te helpen. De begeleiding van de groep is in handen van twee mensen van organisatieadviesbureau De Beuk. Zij doen dit met veel enthousiasme en professionaliteit. Op grond van kennis uit de praktijk brengen ze enige structuur in de discussie en dragen ze zaken aan die wij als deelnemers over het hoofd zien. Wat mij betreft is deze bijeenkomst een prima steun bij mijn dagelijkse werk in Warmond. Deze eerste bijeenkomst duurt twee dagen. Vanavond slaap ik dus in Eerbeek. Welterusten.

dinsdag 8 maart 2005

CDA minister Peijs in Sassenheim

Vandaag begon, zoals elke dinsdag, met de vergadering van het college van burgemeester en wethouders. We hadden vandaag niet heel veel tijd nodig om de gebruikelijke besluitenlijst af te werken. De diverse besluiten kunt u overigens altijd terugvinden op www.warmond.nl zodat ik daar op deze plaats niet veel verder op in hoef te gaan. Door de korte vergadering bleef er wat tijd over om wat van mijn leeswerk in te halen. Dat was ook wel een beetje nodig.
Vanavond was de minister van Verkeer en Waterstaat, Carla Peijs, op bezoek in de regio. Op uitnodiging van het CDA Zuid-Holland was zij in Hotel Sassenheim om een discussie bij te wonen over mobiliteit in onze provincie. Als portefeuillehouder Verkeer & Vervoer voor deze regio leek het me goed om daar als toehoorder aanwezig te zijn. Het blijft een lastig onderwerp. De groei van het (auto)verkeer in onze regio gaat nog steeds veel harder dan de snelheid waarmee we de wegencapaciteit kunnen uitbreiden. Daar komt bij dat we de komende jaren ook nog een aanzienlijk aantal woningen gaan bijbouwen in onze regio. Ook de mensen die daar straks gaan wonen zorgen weer voor extra auto's op de weg. Dit probleem hebben we vanavond niet opgelost. Wel is weer duidelijk geworden dat we alleen door samenwerking tussen verschillende overheden oplossingen kunnen vinden. Verkeer gaat nu eenmaal over alle bestuurlijke grenzen heen.
Binnenkort gaan we in de regio een discussie voeren over de realisatie van een belangrijke wegverbinding in onze regio nl. de Rijnlandroute. Dit is de verbinding vanaf Katwijk via de A44 naar de A4. Een groot knelpunt waar we al jaren over praten. Eens kijken of we daar in samenwerking met andere overheden uitkomen. Ik zal u op de hoogte houden.
Tot de volgende keer.

maandag 7 maart 2005

Wetsvoorstel herindeling naar de tweede kamer

Vanmorgen gelezen dat de ministerraad afgelopen vrijdag heeft besloten het wetsvoorstel voor de herindeling van Voorhout, Sassenheim en Warmond naar de Tweede Kamer door te sturen. Het voornemen is nog steeds om de fusie per 1 januari 2006 in te laten gaan. We zijn dus weer een stapje verder in het proces. Nu maar hopen dat het kabinet de komende tijd gewoon blijft zitten zodat de kamer dit dossier tijdig kan afhandelen.

Vanmiddag heb ik de hele middag doorgebracht in het Holiday-Inn in Leiden om met de collega's uit de regio te praten over de ontwikkeling van de brandweerzorg. De eisen die we tegenwoordig stellen aan de kwaliteit van onze brandweerkorpsen zijn zodanig zwaar dat hier alleen nog aan kan worden voldaan wanneer deze korpsen binnen de regio zeer nauw samenwerken. Een samenwerking die per definitie betekent dat we bereid moeten zijn een deel van onze bevoegdheden over te dragen aan de regio om daarmee de veiligheid voor de inwoners te kunnen verbeteren. Dat is altijd een lastige discussie, maar we hebben volgens mij wel een paar goede afspraken gemaakt.

Vanavond een avondje vrij, tot morgen.

vrijdag 4 maart 2005

Blikschade

Vanmorgen een gesprek gehad met mensen die zich bezig gaan houden met de informatievoorziening en automatisering van de nieuwe gemeente Teylingen. Sassenheim, Voorhout en Warmond beschikken nu ieder over eigen systemen maar met ingang van 1 januari 2006 zal hiervoor 1 systeem in de plaats moeten komen. Tijdens dit gesprek kwam ook de informatievoorziening voor de inwoners aan de orde. In dit opzicht is tegenwoordig eigenlijk alles mogelijk, je kunt het zo gek niet bedenken.
Stelt u zich voor. In 2006 stuurt u een aanvraag voor een bouwvergunning aan de nieuwe gemeente. De volgende dag ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail. In dit bericht leest u via welke stappen uw verzoek afgehandeld zal worden en hoe lang elke stap gaat duren. U kunt zelfs al lezen op welke datum het bestuur de uiteindelijke beslissing zal nemen over uw verzoek. Ook treft u in dit bericht een volgnummer en wachtwoord aan. Met deze gegevens kunt u, zo vaak en wanneer u wilt, via de internetsite van de gemeente precies nagaan hoe de afhandeling van uw verzoek verloopt. Mocht de afhandeling om wat voor reden dan ook vertraging oplopen, dan krijgt u daarvan automatisch bericht met daarbij natuurlijk ook de reden. Zodra de procedure afgerond is krijgt u weer een e-mail met het verzoek de vergunning af te halen. Heeft u hiervoor geen tijd dan kunt u via de internetsite aangeven dat u de vergunning thuis wenst te ontvangen. (Samen met de rekening, want die komt natuurlijk ook automatisch!)
Dit is geen toekomstmuziek. De nieuwe gemeente is straks groot genoeg om op zo'n manier te gaan werken. (In dit voorbeeld spreken we over een bouwvergunning, maar dat kan natuurlijk ook een ander verzoek zijn). Om op deze manier te kunnen werken is het wel noodzakelijk dat alle systemen die een gemeente gebruikt op een logische manier kunnen samenwerken. Daarvoor zal flink geinvesteerd moeten worden want deze systemen hebben we nu nog niet.
Nu hebben we als uitgangspunt genomen dat de gemeente na de fusie niet meer geld mag gaan kosten voor de inwoners. Sterker nog, we zouden graag de voordelen van de fusie tot uiting zien komen in lagere lasten voor onze inwoners. En daar zit nu een moeilijke keuze. Door de fusie zijn we zo nu en dan in staat de kwaliteit van ons werk aanzienlijk te verbeteren. Daar zullen veel inwoners blij mee zijn. We kunnen er ook voor kiezen om deze kwaliteitsverbeteringen niet door te voeren zodat de inwoners minder gaan betalen.
De komende tijd zullen dit soort keuzes verder worden uitgewerkt. Daarna zullen we moeten besluiten hoe we hier mee om willen gaan. Mocht u suggesties hebben, dan hoor ik dat graag.
Door verschillende oorzaken gingen vanmiddag een aantal andere afspraken onverwachts niet door. Ik heb m'n tijd gebruikt om de collegestukken voor volgende week alvast door te nemen. Hierdoor kan ik nu een rustig weekend tegemoet gaan.
Dat weekend begon overigens wat minder goed. Toen ik op de N208 in Sassenheim moest afremmen voor een stoplicht kwam de auto achter me met volle vaart bij me naar binnen rijden. Dat was even schrikken. Gelukkig geen letsel, wel veel schade, vooral bij de andere auto. Dat komt altijd weer ongelegen. De politie was gelukkig wel binnen 5 minuten ter plaatse. Complimenten jongens! Heb ik het weekend toch nog meer te doen dan ik dacht.
Prettig weekend, en als u de deur uit gaat, rij vooral voorzichtig. Het kan glad zijn....

donderdag 3 maart 2005

Openingstijden Horeca

Tijdens de raadsvergadering van vorige week hebben we op verzoek van een van de fracties gesproken over de sluitingstijden van de Warmondse horeca. Men wenste dat ik een voorstel zou uitwerken om in de gemeente te komen tot meer vrijheid voor de horecaondernemers op dit punt. Over het algemeen zullen horeca ondernemers (en hun klanten) voorstander zijn van het vrijlaten van deze sluitingstijden. Direct omwonenden kijken daar vaak wat anders tegenaan en er doen zich ook situaties voor waarbij het belang van de openbare orde zich tegen ruimere sluitingtijden verzet. Dit is bij uitstek een onderwerp dat de burgemeester aangaat. Hij moet de belangen van de horeca afwegen tegen de belangen van de omwonenden en de openbare orde. Het in algemene zin vrijlaten van deze tijden, zoals sommige leden van de raad wilden, vereist dus een zorgvuldige afweging waarbij alle belanghebbende inwoners moeten worden betrokken. Dit kost dermate veel tijd dat het mij niet zinvol leek om dat nu (10 maanden voor de fusie met Sassenheim en Voorhout) nog te doen. Gelukkig kon ik de gemeenteraad hiervan ook overtuigen. Om toch tegemoet te komen aan de wens van de raad heb ik wel beloofd dat ik verzoeken van individuele horeca ondernemingen om langer open te blijven serieus zal bekijken.
Dit was een van de reden waarom ik vanmorgen rond 11.00 uur al in een Warmondse kroeg zat, aan de koffie weliswaar. Op die manier kon ik me ook eens verdiepen in de visie van een lokale horeca ondernemer met betrekking tot dit onderwerp. Daar kreeg ik inderdaad de indruk dat men wel behoefte had aan een verruiming van de bestaande mogelijkheden.
Mochten er de komende tijd verzoeken binnenkomen dan zullen we daar dus serieus naar gaan kijken. Zo heb ik dat met de raad afgesproken. Dat wil dus ook zeggen dat we zowel kijken naar de belangen van de horeca als de belangen van omwonenden en openbare orde. Op basis daarvan nemen we dan een beslissing. Ik hecht daarbij wel veel belang aan mijn uitgangspunt afspraak is afspraak. Als je een sluitingstijd hebt afgesproken dan moet men zich daar ook aan houden, zonder discussie.
Een gemeente hecht belang aan de rol van de horeca in het centrum. Zonder horeca verliezen we ook de levendigheid uit dit gebied en dat is nooit goed. De gemeente hecht echter ook aan tevreden inwoners die met plezier in deze gemeente kunnen wonen. Soms moeten er afwegingen worden gemaakt tussen deze belangen. Bij deze afweging heb ik dus een belangrijke rol. Wanneer ik dat in uw ogen niet goed doe, laat het me dan weten. Ik zie het als mijn plicht om hierover verantwoording af te leggen.
Tot morgen.

woensdag 2 maart 2005

Winter in Warmond

Een mooi pak sneeuw vanmorgen. Toen ik de gemeente binnen reed moest ik weer even terugdenken aan de expositie 'Winter in Warmond' die ik afgelopen zaterdag mocht openen in het gebouw van de ijsclub. Het zag er allemaal weer ouderwets winters uit.
Vanmorgen op bezoek geweest bij woonzorgcentrum Liduina. Dit centrum bestaat uit 55 appartementen en 26 aanleunwoningen. In Liduina zorgen ca. 47 medewerkers voor 60 bewoners. Ik heb kennis gemaakt met de leiding en ook een aantal bijzonder vriendelijke bewoners.
De klassieke en beeldbepalende voorgevel van het pand van Liduina ziet er prachtig uit, maar de inrichting van de ruimte binnen voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Reden waarom men werkt aan plannen voor nieuwbouw waarbij de karakteristieke voorgevel gelukkig kan blijven. Tegenwoordig bouwt men geen ouderwetse verzorgingstehuizen meer maar zie je op dit soort locaties moderne 'zorgzones' ontstaan. Zo'n zorgzone bestaat uit een multifunctioneel dienstencentrum waarin een aantal functies zijn ondergebracht zoals bijvoorbeeld een restaurant, een huisarts, een fysiotherapeut een winkel etc. Rondom dit dienstencentrum worden dan allerlei verschillende (betaalbare) woonvormen aangeboden waarbij mensen vooral zo lang mogelijk in staat worden gesteld om zelfstandig te blijven wonen. Omdat men vanuit het dienstencentrum zorgdiensten kan aanbieden voor de omgeving onstaat een hele wijk waar ook oudere mensen met een zorgbehoefte goed terecht kunnen. Ik heb kunnen zien dat men hier met enthousiasme werkt aan plannen op dit gebied. Goed nieuws voor oudere inwoners van onze gemeente.
Vanmiddag een gesprek gehad over het onderwerp 'risico-communicatie'. Hoe informeer je als gemeente de inwoners over gevaren die zich binnen de gemeente voordoen. Het zorgen voor een veilige leefomgeving is in mijn ogen een van de belangrijkste taken van onze gemeente. Onze inwoners moeten het bestuur daarom altijd kunnen aanspreken op deze verantwoordelijkheid. Omdat je nooit alle risico's kunt uitsluiten, zie ik het ook als onze verantwoordelijkheid om inwoners aktief te informeren over mogelijke risico's. Op dit punt moet je absoluut open zijn.
Overigens valt het met die risico's in Warmond wel mee. De belangrijkste hebben een relatie met het feit dat er een snelweg en een spoorlijn door de gemeente lopen en dat een uitvliegroute van Schiphol over ons gebied komt. Daarnaast kan een calamiteit bij Akzo Nobel in Sassenheim effect hebben op onze gemeente. In samenwerking met de provincie werken we momenteel aan een systeem om alle informatie met betrekking tot dit soort risico's inzichtelijk te maken voor iedereen. En tot die tijd kunt u altijd bij de gemeente terecht met vragen over dit onderwerp.
Tenslotte vanavond kennis gemaakt met enige bestuursleden van de Vereniging Warmondse Feesten (VWF), zeg maar de Warmondse Oranjevereniging. Enthousiaste groep mensen die gedurende het jaar verantwoordelijk is voor een groot aantal evenementen met als hoogtepunt de Kaagweek. E.e.a. natuurlijk weer mede dankzij vele vrijwilligers. Ik heb goed geluisterd naar de ideeen die deze mensen hebben, en de problemen die ze in hun werk ervaren. Waar nodig zal ik het komende jaar mijn rol gaan spelen bij de diverse activiteiten. Ik kijk er naar uit.
Groet.

dinsdag 1 maart 2005

Fusiebesprekingen

Vandaag eerst een uitgebreide vergadering van het college van burgemeester en wethouders. De agenda was een lange lijst met allerlei verschillende onderwerpen met betrekking tot het beheer van de gemeente zoals onderhoud van riolering, wegen, verkeersmaatregelen etc. etc. Verder hebben we uitgebreid gesproken over hoe we aankijken tegen de aanleg van een nieuw NS station binnen de gemeente.
Vanmiddag hadden we weer het 2-wekelijks overleg met de college's van Sassenheim en Voorhout over de fusie van onze 3 gemeenten. Hier hebben we o.a. uitgebreid gesproken over hoe de ambtelijke organisatie van de nieuwe gemeente er uit moet komen te zien. Dat lijkt een technisch onderwerp maar het is van groot belang voor de manier waarop we de de inwoners van de nieuwe gemeente straks van dienst kunnen zijn. Daar staat tegenover dat de ambtelijke organisatie ook geld kost en dat moet straks door diezelfde inwoners wel worden betaald. We zoeken daarom naar een goede balans tussen betaalbaarheid en dienstverlening waarbij we natuurlijk graag gebruik willen maken van de voordelen die de fusie op zich met zich mee moet brengen.
U ziet het, vandaag was een dag vol vergaderingen, maar ik heb wel het gevoel dat we weer iets hebben bereikt in het belang van onze inwoners, en daar doen we het allemaal voor. We spreken elkaar morgen weer.