vrijdag 26 april 2013

Twee maten

Na de ministerraad van vandaag maakte minister Plasterk bekend dat hij zijn plan voor de superprovincie gaat uitstellen. In plaats van 28 maart 2015 wil hij nu per 1 januari 2016 de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland in een grote superprovincie op laten gaan. Bovendien, zo liet hij vanmiddag weten, zal er bij de vorming van de nieuwe landsdelen geen sprake meer zijn van een gedwongen fusie. Een uitzondering daarop vormt de fusie van de drie provincies in de Noordvleugel. Die fusie wil de minister ondanks het gebrekkig draagvlak, wel doorzetten.

Het uitstel wekt weinig verbazing. De termijnen waren immers veel tekort. Of het uitstel dat de minister nu geeft echt gaat helpen valt nog te bezien. Omdat hij nu ook meer tijd neemt om het concept wetsvoorstel naar buiten te brengen zal ook de besluitvorming in de eerste kamer naar een later moment gaan schuiven. De uitkomst van besluitvorming in de eerste kamer is en blijft onvoorspelbaar waardoor de kans klein is dat de provincies al gaan beginnen met voorbereiden voor de eerste kamer een uitspraak heeft gedaan. Daarmee worden de termijnen in de praktijk niet veel langer dan in de oude plannen.

Dat de minister vandaag ook zijn lange termijn perspectief op 5 landsdelen loslaat verbaast mij het meest van alles. Feitelijk kan daarmee zijn onlangs gepubliceerde visienota direct naar de prullenbak. In zijn brief aan de kamer schrijft de minister dat er uit Friesland, Noord-Brabant en Limburg signalen komen dat men weinig animo heeft en dat van elders ook andere opvattingen komen. 'Het kabinet zal de keuzes van de provincies daarbij respecteren', zo schrijft hij verder.

Het voordeel van gebrek aan visie is dat je vaak van mening kunt veranderen. Nadeel is dat niemand meer begrijpt waar je naar toe wil. Het is voor mij onbegrijpelijk waarom het kabinet het lange termijn perspectief van 5 landsdelen zo makkelijk overboord zet. Ik ben ook heel benieuwd naar de reactie van de VVD. Die partij had dit perspectief immers nadrukkelijk in het verkiezingsprogramma staan.

Het is mooi dat het kabinet bereid is de keuzes die provincies maken te respecteren. De grote vraag na vandaag is waarom dat niet geldt voor Flevoland. De minister lijkt met twee maten te meten. Waarom doet de minister niets met het gegeven dat inwoners, bedrijven en de volksvertegenwoordigers in onze provincie massaal hebben laten weten dat het draagvlak voor fusie volstrekt ontbreekt. Daarover rept hij met geen woord in zijn brief van vandaag.

Tot ziens.

maandag 22 april 2013

Forum

Vanavond was ik te gast in het Radioprogramma Forum van Omroep Flevoland. In het gesprek met Marjan van Ens (foto) ging het over het plan van minister Plasterk voor de Superprovincie, over de nieuwe bezuingingen en over Deon, het initiatief voor duurzame energieontwikkeling in Flevoland.

Voor het geval u het heeft gemist hier nog een keer de opname.Tot ziens

vrijdag 19 april 2013

Fietsfilmpje

Sommige lezers zullen zich mijn fietsfilmpjes nog herinneren. In het verleden maakte ik wel vaker zo'n onderweg ingesproken videoboodschap waarin ik iets vertelde over mijn werkzaamheden. Toen ik onlangs een keer zo'n filmpje aan Roxanne en Fleur liet zien reageerden ze wel heel erg enthousiast. Dat was voor mij aanleiding om weer eens een fietsfilmpje op te nemen. Op de fiets onderweg van het provinciehuis naar huis vertel ik mijn kijkers over een aantal belangrijke financiele besluiten die we de afgelopen dagen hebben genomen.

Tot ziens.


vrijdag 12 april 2013

Resultaat 2012: Doelen gerealiseerd tegen lagere kosten.

Vandaag mocht ik namens het college van Gedeputeerde Staten de definitieve financiele resultaten over het jaar 2012 bekend maken. Uiteindelijk hebben wij het boekjaar 2012 af weten te sluiten met een positief saldo van 6,1 miljoen euro.

Het jaarverslag laat zien dat de uitvoering van de beleidsvoornemens mooi op koers ligt. Het positieve financiĆ«le resultaat is dan ook voor het grootste deel veroorzaakt door efficiĆ«nter werken en inkoopvoordelen. Een mooie prestatie die vooral te danken is aan terughoudendheid in uitgaven en het vooruitlopen op noodzakelijke efficiencymaatregelen voor de komende jaren. Daarnaast zijn in 2012 diverse investeringen in de bedrijfsvoering opgeschort vanwege onduidelijkheid over de samenwerking met Noord-Holland en Utrecht op het gebied van bedrijfsvoering. Deze voornemens zijn door het plan van minister Plasterk over de bestuurlijke samenvoeging van provincies van tafel.

Een klein deel van het resultaat is het gevolg van nog niet uitgevoerde beleidsvoornemens. Hierbij gaat het enerzijds om doorlopende meerjarenprojecten waarbij vaak sprake is van geoormerkte middelen en anderzijds om vertraging in de uitvoering van taken.

Bezuinigingen op rijksniveau zorgen ervoor dat we als provincie de komende jaren nog met flinke extra ombuigingen te maken krijgen. De resultaten van 2012 laat zien dat we hier al een beetje op vooruitlopen. Hoe de verwachtingen voor de toekomst er precies uit zien zullen we binnenkort beschrijven in de  Perspectiefnota 2013-2017 waaraan we momenteel de laatste hand leggen.

 In de Perspectiefnota wordt de visie op de toekomstige bedrijfsvoering aan Provinciale Staten voorgelegd. Daarbij wordt een voorstel opgenomen over noodzakelijke investeringen en over de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2012.

De jaarstukken zelf zijn hier in te zien: http://www.flevoland.nl/nieuws/archief/doelen-gerealiseerd-tegen/Jaarstukken-2012.pdf

Tot ziens