woensdag 18 juli 2018

Madurodam


Vorige week donderdag luidden we ons jaarlijkse zomerreces in met alweer de derde Midzomerbijeenkomst. De eerste twee Midzomerbijeenkomsten smaakten, gezien de positieve reacties, naar een vervolg. En terecht – ik kijk terug op een bijzonder geslaagde editie 2018. Het weer was prima en we verwelkomden meer dan 350 bezoekers, waaronder al mijn collega’s uit de provincie. Ik was zeer vereerd met hun aanwezigheid. De organisatoren hadden dit tot het laatste moment voor mij geheim gehouden.

Het idee van de Midzomerbijeenkomst is om samen met inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties en instellingen het bestuurlijk seizoen informeel af te sluiten, elkaar te ontmoeten en te spreken over actuele onderwerpen.
Elke Midzomerbijeenkomst kent een eigen thema waarin we de lokale samenleving actief betrekken. Vorig jaar was dit een groener, gezonder en slimmer Stichtse Vecht. We hebben toen lokale ondernemers en organisaties uitgenodigd om te laten zien hoe zij invulling geven aan dit thema.  

Ditmaal waren de twaalf dorpen van Stichtse Vecht het thema. Enthousiaste vrijwilligers kregen het podium om verhalen over hun gemeenschap te delen. Ieder dorp had hiervoor een eigen stand tot zijn beschikking in de tuin van Goudestein. Daarin werden de kenmerken van iedere gemeenschap uitgestald. In mijn toespraak noemde ik de informatiemarkt met al deze stands al het Madurodam van Stichtse Vecht. Tijdens de Midzomerbijeenkomst zag ik dat we een trotse, verbonden gemeente zijn met enthousiaste bewoners. Een gemeente van de ‘eenheid in verscheidenheid’. Stichtse Vecht is groot in kleinschalige gemeenschappen.

Naast de stands van de kernen was er nog een dertiende stand op de informatiemarkt. Die stond in het teken van de Vechtse Kano. Zoals ik laatst nog in mijn column schreef, ontbrak Stichtse Vecht op het lijstje van gemeenten in ons land met een eigen, lokale lekkernij. Drie finalisten streden om de eer met hun bakkunsten en het was aan mij om de prijswinnaar bekend te maken. De bezoekers kozen voor het gebakje van Dana Dolman. Dankzij haar is Stichtse Vecht nu ook een heerlijke eigen traktatie rijker.

Op de Midzomerbijeenkomst heb ik alvast een beetje afscheid genomen van kinderburgemeester Mijke Moons. Op 25 september geeft zij het stokje door aan de onlangs verkozen Britt Klomp.
Mijke heeft haar jaar als kinderburgemeester met verve vorm en inhoud gegeven. Zij was voor mij een fantastische collega die de kinderen in Stichtse Vecht echt vertegenwoordigde en die meedacht op het gebied van jeugdbeleid. Van haar jaar als kinderburgemeester is een jaarverslag in beeld gemaakt. U kunt de video bekijken op de gemeentelijke website.
Volgende week vult Mijke mijn column. Zij zal daarin verhaal doen van haar ervaringen.

Tijdens het zomerreces zal Stichtse Vecht gewoon bestuurd blijven worden. Tijdens deze periode zijn altijd voldoende bestuurders aanwezig om, als de actualiteit daar om vraagt, besluiten te nemen. U zult dan ook vrijwel niets van ons zomerreces merken. Precies zoals het hoort.

Ik hoop dat u een mooie zomer tegemoet gaat en wens u een goede vakantie toe!
Tot ziens.

woensdag 11 juli 2018

Klachten? Altijd welkom.


Als gemeente zijn we verplicht om elk jaar een verslag uit te brengen van de behandeling van klachten. In de Gemeentewet staat dat de burgemeester erop behoort toe te zien dat klachten van burgers op een zorgvuldige manier worden afgehandeld.

We doen ons uiterste best om inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn. De contacten tussen inwoners en gemeente lopen vaak goed, maar niet altijd. Het kan gebeuren dat een inwoner niet tevreden is over de dienstverlening van de gemeente, of hoe hij bejegend wordt. De inwoner kan dan een klacht indienen. Een klacht kan gaan over het gedrag van een ambtenaar of bestuurder van de gemeente, hoe de gemeente haar werk heeft gedaan, hoe de kwaliteit of kwantiteit is van de informatie die de gemeente verschaft en over de toepassing van regels en voorschriften.

In het onlangs verschenen jaarverslag over klachten uit 2017 staat dat de gemeente Stichtse Vecht vorig jaar 77 klachten heeft ontvangen van de inwoners. Het aantal klachten is vergelijkbaar met dat van 2016. Toen dienden 76 inwoners een klacht in. Dat het aantal klachten gelijk is gebleven stemt tot enige tevredenheid. Natuurlijk kan het beter en daar werken we dan ook hard aan.


Dat inwoners niet tevreden zijn over onze dienstverlening en daar een klacht over indienen, vind ik goed. Want een klacht is een vorm van ongenoegen over ons gemeentelijk handelen en dat vinden we belangrijk om te weten. Naar zo’n klacht kun je op veel manieren kijken. Heel menselijk is het om ze vervelend te vinden. Professioneel is het slimmer om onbegrip en klachten te beschouwen als informatie. Via klachten kom je te weten hoe mensen dingen ervaren. Als organisatie krijg je een spiegel voorgehouden: hoe gedraagt de organisatie zich in de ogen van onze inwoners?

Klachten moeten niet als lastig worden gezien, maar juist als een stimulans om de eigen uitvoering tegen het licht te houden. Daarom vind ik aandacht voor persoonlijke feiten en omstandigheden van groot belang. Wij kunnen veel leren van klachten. Deze helpen ons om onze dienstverlening te verbeteren. Soms wijzen inwoners ons terecht op fouten in procedures, persoonlijke benadering of op zaken die in de praktijk efficiënter geregeld kunnen worden.

Verder is een goede en snelle klachtenafhandeling essentieel. Dit  geldt vooral voor de afhandeling van eenvoudige klachten. De procedure die wij volgen, is snel contact opnemen met een inwoner en de klacht objectief en oplossingsgericht afhandelen. In de praktijk merk ik dat dit het vertrouwen in de gemeente vaak herstelt. Een telefoontje doet meestal al wonderen. Onderzoek wijst uit dat inwoners deze benadering positief beoordelen.

Als burgemeester ben ik altijd bereid het gesprek te voeren als inwoners het idee hebben dat ze zijn vastgelopen in de bureaucratie. Ik zeg niet dat ik u altijd kan helpen, maar ik sta open voor de zoektocht naar passende mogelijke oplossingen.

Het jaarverslag klachten 2017 kunt u lezen op www.stichtsevecht.nl.

dinsdag 3 juli 2018

Ziekteverlof


Het afgelopen jaar heb ik u regelmatig op verschillende manieren  geïnformeerd over het verloop van mijn ziekte. Daardoor weten velen van u dat  ik kanker heb en ik niet meer kan genezen. Eind april heb ik u verteld dat de uitzaaiingen in mijn lichaam flink toegenomen waren. De conclusie was toen dat ik na eerdere chemotherapie, ook moest stoppen met immunotherapie. Sinds die tijd weet ik ook dat een nieuw type behandeling die mijn ziekteproces verder zou kunnen vertragen, voor mij niet meer beschikbaar is. De extra tijd die ik door mijn behandelingen heb gekregen, begint nu op te raken.
Langzaam sloopt de ziekte mijn lichaam en daar heb ik toenemend veel last van. Ook gebruik ik steeds meer pijnstillers, die mogelijk de scherpte van mijn denken zouden kunnen gaan beïnvloeden. Door dit alles zou er de komende periode een situatie kunnen ontstaan waarin ik misschien niet meer kan functioneren op een manier zoals ik wil, en vooral: die goed is voor Stichtse Vecht. Dat moment wil ik voor zijn. Het  belang van Stichtse Vecht heeft voor mij steeds voorop gestaan en staat dat dus ook nu. Mijn opvatting en werkwijze is: wat ik doe, doe ik goed. Dat heb ik aangegeven bij mijn installatie als burgemeester drie en een half jaar geleden en ook tijdens mijn ziekteperiode is dit steeds mijn leidraad geweest.
Door dit alles heb ik de Commissaris van de Koning van de provincie Utrecht laten weten dat ik mij binnenkort moet gaan ziekmelden. De Commissaris van de Koning respecteert mijn besluit, en heeft aangegeven dat hij voornemens is een waarnemend burgemeester te benoemen. Hij zal hierover op korte termijn met de fractievoorzitters uit de raad in gesprek gaan.
Ik verwacht dat het zoeken naar een waarnemend burgemeester enkele weken zal kunnen duren. Zelf vind ik het heel belangrijk om mijn kennis en ervaring met een waarnemend burgemeester te kunnen delen en hem of haar een zogenaamde ‘warme’ overdracht te bieden. Met de Commissaris van de Koning heb ik daarom afgesproken dat ik mijn functie blijf uitoefenen tot een waarnemer kan starten. Ik hoop u als inwoners van Stichtse Vecht de komende tijd dus nog te ontmoeten.
Ik ben erg dankbaar voor alle steun en betrokkenheid die ik van de inwoners van Stichtse Vecht tijdens mijn ziekteperiode al heb mogen ontvangen. Daarbij wist ik me ook steeds verzekerd van de steun en het vertrouwen van de gemeenteraad en van het college van B&W. Al die steun en het prachtige vak van burgemeester hebben mij de energie gegeven om zo lang mogelijk mijn functie te blijven uit oefenen.  Het besluit om daarmee binnenkort te moeten gaan stoppen, valt mij zwaar.
Tot ziens.