donderdag 31 mei 2007

Dom

Vanmorgen zat ik met een groot aantal collegawethouders uit de G27 gemeenten in Utrecht te vergaderen. De locatie was het Prachtige Academiegebouw aan de voet van de Dom van Utrecht. We spraken bijna de hele ochtend over de manier waarop de 27 grote gemeenten meer kunnen doen aan duurzame ontwikkeling en klimaatbeleid. Buiten stond de klok van de Dom de hele ochtend op vijf voor twaalf en op de toren hing een Greenpeace spandoek met daarop de tekst 'Help Nederland niet naar de kolen'. Het zal wel toeval geweest zijn

Tot ziens.dinsdag 29 mei 2007

16 uur

Bijna 16 uur vergaderen had ik achter de rug toen ik vanavond laat de deur van het stadhuis achter me dichttrok. Een uitgebreide collegevergadering en daarna vanaf vier uur in de middag tot middernacht een vergadering met de commissie Ruimte en Bereikbaarheid.

Naast de jaarrekening en het programma voor ruimtelijke investeringen hebben we gesproken over de plannen van het college voor de panden in de Koppenhinksteeg. Eerder schreef ik hier hoe de huidige gebruikers van de kraakpanden en de buurtvereniging Pancras-West recht tegenover elkaar stonden. De afgelopen tijd hebben we een legalisatieplan gemaakt, waarbij we zoveel mogelijk rekening hebben gehouden met de belangen van alle partijen. Bij de behandeling van dit plan vanavond in de commissie bleek dat ook binnen de gemeenteraad de partijen recht tegenover elkaar stonden. Een deel van de raad was van mening dat ons plan veel te ver gaat, terwijl een ander deel van mening is dat we wel wat verder hadden mogen gaan. Je zou die uitkomst kunnen zien als het bewijs dat we een aardig plan hebben gemaakt.

Toch lijkt een kleine meerderheid bereid om de wens van een van de gebruikers, de Linkse Kerk, te honoreren en een terras aan de Hooglandse Kerkgracht toe te staan. Dat zal voor het college, maar zeker voor de wijkvereniging, wel even slikken worden. Binnenkort zal de gemeenteraad een definitief besluit nemen.

Tot ziens.

maandag 28 mei 2007

Startnummer 2964

Op 10 juni wordt de Leiden Marathon gelopen. Na alle voorbereidingen van de afgelopen maanden moet ik ook maar eens een stapje extra gaan zetten. Ik heb me vandaag ingeschreven voor de halve marathon. Startnummer 2964, aanmoedigen mag.

Tot ziens.

donderdag 24 mei 2007

Kracht

De uitspraken die ik tijdens de laatste raadsvergadering heb gedaan met betrekking tot de Leidse bestuurscultuur, hebben behoorlijk wat losgemaakt in de stad. Dat maak ik op uit de vele reacties die ik naar aanleiding van de publiciteit over dit onderwerp heb kunnen optekenen. Naast een paar negatieve reacties vernam ik vooral veel positieve opmerkingen. Een beetje in de trent van 'eindelijk worden de echte problemen aan de orde gesteld'. Zelfs vanuit de Leidse oppositiepartijen, die normaal niet echt overlopen van sympatie voor dit college, heb ik goedkeurende reacties vernomen. Een van hen kwam me gisteren zelfs vertellen dat hij dinsdagavond even trots op me was.

De negatieve reacties komen vooral van mensen die vinden dat ik te ver ben gegaan door de schuld van alle problemen te leggen bij oud bestuurders en ambtenaren. Ook Hans Vollaard (foto), politicoloog van de Universiteit Leiden en 'stadhuiswatcher' is deze mening toegedaan. Hij sprak in het Leidsch Dagblad van afgelopen zaterdag zelfs over een teken van zwakte van dit college. Kortom, genoeg regen voor een reactie op deze plaats.

Laat ik beginnen met het verwijt dat ik onze ambtenaren ergens de schuld van heb gegeven. Als dat waar is, dan is dat in politiek opzicht een zwaar feit. Ik heb mijn tekst van dinsdag jongstleden nog eens afgeluisterd op www.sleutelstad.nl (dat kunt u overigens ook doen door hier te klikken). In tegenstelling tot wat de kritici schrijven, ben ik in mijn tekst geen enkele passage tegengekomen waarin ik de ambtenaren iets verwijt. Sterker nog, het feit dat onze ambtenaren de afgelopen maanden in de pers wel van veel zaken de schuld leek te krijgen was voor mij aanleiding om nog eens te laten zien dat de werkelijke oorzaak niet bij de ambtenaren maar bij het bestuur lag. Overigens zagen de verschillende ambtenaren die ik afgelopen week heb gesproken in het verhaal zeker geen beschuldigingen in hun richting.

Het tweede deel van het verwijt datik de schuld afschuif naar oud-bestuurders. Dat verwijt is voor een deel wel terecht, en ik baal er ook van dat dit zo moest, maar ik had geen andere mogelijkheid. Je kunt nu eenmaal een cultuurprobleem niet aan de orde stellen zonder dat oud bestuurders zich aangesproken voelen. Ze waren immers zelf onderdeel van die oude cultuur. Wat vorige week tijdens de raadsvergadering is gebeurd, was naar mijn mening binnen de huidige maatschappelijke en politieke context onvermijdelijk.

Voor Stadhuiswatcher Hans Vollaard is het waarschijnlijk nog even wennen maar voor ons is openheid en het bespreekbaar maken van lastige onderwerpen juist een teken van kracht en niet van zwakte.

Tot ziens.

woensdag 23 mei 2007

Kunst

Tijdens de raadsvergadering op 17 oktober 2006 waren twee schilders op de perstribune in de weer met verf en kwasten. Gijs Donker en Barthel Brussee hebben die vergadering op doek vereeuwigd. Vandaag kwam ik ergens de resultaten tegen. Volgens mij sta ik er ook op. Die wil ik u natuurlijk niet onthouden. Wilt u deze en nog veel meer schilderijen uit Leiden zien, klik dan naar www.donkerenbrussee.blogspot.com


vrijdag 18 mei 2007

Studio Leiden

Het raadsdebat van afgelopen dinsdag heeft behoorlijk wat teweeg gebracht. Ik kreeg veel sms'jes en emails naar aanleiding van mijn toespraak over bestuurscultuur. Een paar negatief van toon, maar de meeste reacties waren ronduit postief. Vanmorgen flink aandacht in het Leidsch Dagblad en daarna naar studio Leiden geweest voor een interview over bestuurscultuur voor het VPRO radioprogramma De Ochtenden. Het onderwerp wekt blijkbaar ook buiten de stad interesse.

Tot ziens.

woensdag 16 mei 2007

Cultuur

Eind april schreef ik over alle problemen waar ik als wethouder mee te maken kreeg bij het Stadsgehoorzaalproject. De brief waarin ik toen de gemeenteraad op de hoogte stelde van de zoveelste nieuwe tegenvaller was nog niet de deur uit of ik kreeg de volgende mededeling over weer een nieuw en buitengewoon vervelend probleem. Die mededeling was het begin van een intensieve discussie met het college dat afgelopen nacht een verlopig einde kreeg in een spannend debat met de gemeenteraad.

Ons college kampt de laatste maanden met enige regelmaat met problemen bij de uitvoering van allerlei grote projecten. Daarbij ging het bijna altijd over overschrijding van budgetten, het uitlopen van planningen en een slechte informatievoorziening. In het begin leken het allemaal ongelukkige incidenten, maar naarmate de problemen zich vaker voor gingen doen, werd voor ons duidelijk dat we de oorzaak ergens anders moesten zoeken. Mede aan de hand van de problemen met de Stadsgehoorzaal hebben we de afgelopen tijd een grondige analyse kunnen maken van de oorzaak achter veel problemen.

Gisterenavond heb ik onze visie op de problemen aan de gemeenteraad uit de doeken gedaan. Ik zal op deze plaats niet mijn hele toespraak herhalen, u kunt de tekst ook nalezen op de internetsite van de PvdA-fractie. Kern van mijn betoog was dat wij in Leiden te maken hebben met een bestuurscultuur waarin realiseren van grote ambities zo belangrijk was, dat de financiele haalbaarheid van alle plannen pas op de tweede plaats kwam. Om nieuwe projecten te kunnen starten werden plannen daardoor vaak veel te rooskleuring voorgesteld.

Gisterenavond mocht ik namens het college het eind van die cultuur aankondigen. In een lang betoog heb ik uiteengezet op grond van welke analyse we tot onze conclusies zijn gekomen en welke oplossingen wij voorstellen om het voor de toekomst veel beter te gaan doen. Veel leden van de gemeenteraad, zowel vanuit coalitie- als oppositiefracties, lieten me na afloop weten zichzelf goed te herkennen in de geschetste problemen. Dat is mooi, want daarmee krijgt het college een stevige basis om aan oplossingen te gaan werken.

Aan het eind van het debat heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin ze het voornemen uitspreekt om een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om een raadsenquete te houden. Deze motie kwam van m'n eigen PvdA fractie, maar ondanks dat begrijp ik deze stap nog steeds niet helemaal. Wanneer een college alle problemen zo open op tafel legt en voorziet van een naar mijn mening heldere analyse en conclusies, als datzelfde college bovendien een groot aantal maatregelen aankondigt om deze problemen op te lossen, en als tenslotte een groot deel van de raad zich kan herkennen in onze visie, waarom heb je dan nog een uitgebreid onderzoek nodig. Ik denk dat we nu weten wat we moeten weten en dat we nu gewoon aan het werk moeten gaan. Ik houd u op de hoogte.

Tot ziens.

vrijdag 4 mei 2007

Studentenhuisvesting

In december jl. gaf ik op deze plaats mijn mening over de Taskforce Studentenhuisvesting. Mijn verhaal kwam er toen op neer dat alleen het hebben van een taskforce geen enkele garantie was voor het oplossen van het probleem; het tekort van meer dan 1000 studentenwoningen in onze stad. Mijn verhaal was destijds aanleiding voor een artikel in het Leidsch Dagblad en vervolgens voor schriftelijke vragen van de CDA fractie.

Deze week schreef het geachte raadslid Joost Bleijie (foto) op zijn weblog opnieuw over dit onderwerp. Aanleiding voor zijn in mooie woorden beschreven, maar weinig vleiend commentaar aan mijn adres is het feit dat het college nu heeft besloten de ambtelijke ondersteuning van de taskforce te verminderen. De weblog van Joost was vanmorgen voor het Leidsch Dagblad weer aanleiding voor een net zo weinig vleiend artikel.

Wat mij betreft trekt Joost Bleijie, en het Leidsch Dagblad in zijn voetspoor, veel te snel en te onzorgvuldig conclusies.

De ambities van deze wethouder zijn op dit gebied niet minder geworden het afgelopen jaar, in tegendeel. Voor de periode tot 2010 hebben we nu 950 studentenwoningen in onze planning staan en ik ga ontzettend m'n best doen om te zorgen dat deze woningen er ook komen. Maar dat kan ik niet alleen. Sterker nog, de gemeente gaat zelf helemaal geen studentenwoningen realiseren. Daarvoor hebben we professionele organisaties in de stad als SLS, Duwo en de andere corporaties en marktpartijen. Zij zullen er uiteindelijk voor moeten zorgen dat deze woningen, en liefst nog meer, allemaal op tijd klaar zijn. Ik weet dat deze partijen het ook als hun taak zien om precies dit te gaan doen. De taak van de gemeente is om te coordineren en te zorgen dat deze huisvesters alle de benodigde gemeentelijke medewerking krijgen om hun plannen te realiseren.

Gezien de belangrijke rol van deze partijen ligt het wat ons betreft voor de hand dat zij ook een belangrijkere rol gaan spelen in de taskforce. En dus kan de gemeente daar een stapje terug doen. Dat is precies wat het college heeft besloten.

De gemeente gaat zich wat mij betreft vooral richten op het oplossen van praktische problemen die een snelle realisatie van goede plannen in de weg staan. De marktpartijen gaan doen waar ze goed in zijn, bouwplannen realiseren.

Tot ziens.


donderdag 3 mei 2007

bitter

Het zijn vooral de artikelen met een wat bittere toon die mij deze week in het Leidsch Dagblad opvallen. Zo ook vanmorgen. Opnieuw een artikel over de onteigeningsprocedure in het Aalmarktgebied. Het feit dat de onteigeningsprocedure niet helemaal vlekkeloos verlopen is, is voor de krant aanleiding om de lezers het gevoel te geven dat nu helemaal niets meer goed gaat in dit project. Ook partijen uit de gemeenteraad werken driftig mee aan deze negatieve beeldvorming over dit project, terwijl daar feitelijk geen aanleiding toe is. Ondanks deze uitspraak kunnen de belangrijkste delen van het Aalmarktproject (inclusief de Stadsgehoorzaal dus), gewoon doorgaan. Na alle deprimerende berichten is het CDA inmiddels in de pen geklommen om maar liefst 11 schriftelijke vragen te stellen. Die gaan we natuurlijk weer netjes beantwoorden.

In een ander artikel kwam opnieuw de projectontwikkelaar aan het woord die er niet in slaagde het vertrouwen van het gemeentebestuur te winnen. Hij zoekt de oorzaak niet bij zichzelf, dat is me inmiddels wel duidelijk. Hij is nog steeds van mening dat Leiden gewoon 50 miljoen heeft laten liggen.

Ik moest vanmiddag nog even aan deze man denken terwijl ik in de Leeuwenhoek aanwezig was bij het slaan van een 1e paal voor een nieuwe vestiging van Hal Allergie, een high-tech bedrijf op het gebied van de ontwikkeling van medicijnen tegen allergien. Dit Haarlemse bedrijf met meer dan 100 medewerkers gaat zich nu in Leiden vestigen. Deze ondernemer investeert ook tientallen miljoenen in de stad. Ik heb begrepen dat men tevreden is met het Leidse ondernemersklimaat, en de manier waarop de onderneming door de gemeente is ontvangen. Dat is toch dezelfde gemeente die volgens het kranteartikel de investeerders de stad uit zou sturen. Over deze nieuwe vestiging lees ik niets in de krant. Goed nieuws is geen nieuws, zal ik maar denken.

Tot ziens.

dinsdag 1 mei 2007

Geen commentaar

'Een gemeentewoordvoerder laat weten dat de wethouder pas in staat is na het reces van deze week te reageren'. Zo moest ik vanmorgen lezen in een artikel in het Leidsch Dagblad. Het is maar dat u het weet, 'mijnheer de wethouder heeft een weekje vakantie en wenst niet gestoord te worden'.

Ik heb zo'n hekel aan dit soort quotes, en zal proberen dit in de toekomst te voorkomen. Wethouder ben je volgens mij 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. Dus ben ik in beginsel ook altijd beschikbaar voor een reactie. En mocht ik echt een keer in een ver warm land zitten met gebrekkige communicatiemogelijkheden, dan hebben we binnen het college een vervangingsregeling afgesproken, waardoor de inwoners van de stad altijd op de hoogte kunnen blijven van onze mening.

Het betreffende artikel ging overigens over het 'Gat van de Garenmarkt'. De krant beschreef een troosteloze situatie ter plekke als gevolg van het uitblijven van woningbouw. Persoonlijk onderschrijf ik het probleem en zoals in het stuk te lezen is, probeer ik uiterlijk in juni met een oplossing te komen.

Tot volgende week.