dinsdag 31 mei 2005

Aandacht

Dinsdag dus zoals gebruikelijk eerst college van burgemeester en wethouders gehad. Geen zware agenda zodat we keurig op tijd klaar waren. De middag heb ik besteed aan de voorbereiding van een aantal besprekingen later deze week. Daarnaast waren er een aantal interne zaken die mijn aandacht vroegen.

Aan het einde van de middag bij een bijeenkomst geweest in verband met het vertrek van een gewaardeerde medewerkster die na drie jaar bij de gemeente een betrekking binnen de marktsector heeft gevonden. Dat zal wel weer even wennen zijn. Ik weet uit eigen ervaring hoe groot het cultuurverschil kan zijn tussen een ambtelijke organisatie bij een kleine gemeente en een commerciele organisatie in de markt. Des te meer respect voor mensen die deze overstap toch maken. Ik heb haar natuurlijk veel succes toegewenst.

Zo'n afscheidsreceptie is ook weer een prima gelegenheid om weer eens wat andere mensen uit de organisatie te spreken. Ik merk dat de mensen dit contact op prijs stellen. Hier en daar krijg ik nu wat signalen dat ik hier wat meer tijd aan zou moeten besteden. Ik heb de afgelopen maanden wellicht wat veel tijd nodig gehad voor de fusie, de bestuurlijke dossiers en het wel en wee van onze inwoners. Als gevolg daarvan hebben andere onderwerpen, zoals onze eigen organisatie, wat minder aandacht gekregen. Daar ga ik de komende tijd wat mee doen.

Vanavond was ik in de gemeente Leiden aanwezig bij een commissievergadering waar ondermeer werd gesproken over regionale zaken. Ik was daar als lid van het Dagelijks Bestuur van de regio Holland Rijnland. Als regiobestuur gaan we momenteel langs alle gemeenteraden om van gedachten te wisselen over belangrijke regionale ontwikkelingen.

Tot morgen

maandag 30 mei 2005

Nota van beantwoording

Na een weekend met prachtig weer vanmorgen weer een frisse start gemaakt. Eerst wat post weggewerkt en daarna naar Sassenheim vertrokken voor een overleg met de andere 'Teylingen' burgemeesters. Elke twee weken praten we de stand van zaken met betrekking tot de fusie met elkaar door. We maken ons wat zorgen over de relatie tussen enerzijds de 3 colleges van B&W en de 3 gemeentenraden anderzijds. Sinds de invoering van het dualisme, ruim 3 jaar geleden, hebben deze organen eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden gekregen. In grote lijnen komt het er op neer dat de raad de hoofdlijnen van beleid en de daarbij behorende financiele ruimte bepaalt. Het college draagt zorg voor de uitvoering van het beleid.

De gevolgen van deze wijziging waren behoorlijk veel omvattend. In de praktijk zijn veel gemeenten daarom nog steeds op zoek naar de meest gewenste manier van samenwerking. Als gevolg van de fusie is dit bij ons nog veel lastiger. Binnenkort gaan we als burgemeesters om de tafel met een aantal raadsleden om te kijken of we op dit punt onze samenwerking kunnen verbeteren.

Ook kregen we vanmorgen, vers van de pers, de beantwoording van de minister binnen op de vragen van de 2e kamer over de fusie. Heldere en consequente antwoorden naar mijn mening. De minister laat zich niet verleiden tot uitspraken over aanvullende grenscorrecties aan de buitengrens zoals bijvoorbeeld ons Lage Land. De minister is van mening dat deze discussie vooral thuis hoort bij provincie en de betreffende gemeente. Gezien mijn ervaringen in het Lage Land vorige week, ben ik het daar dus volledig mee eens. Juist omdat ook de Tweede Kamer van mening is dat dergelijke processen van onderaf moeten komen, zou het niet logisch zijn dat de Kamer zelf wel besluiten gaan nemen buiten de gemeente om. Als u het stuk van de minister wilt lezen, klik dan hier. Er staan ook wel aardige dingen in over de andere gemeenten in de regio.

Vanmiddag was ik aanwezig bij het districtscollege Duin- en Bollenstreek. In dit overleg praten de burgemeesters uit onze regio met de politie. We hebben onder andere gesproken over de consequentie die onze fusie zou moeten hebben voor de organisatie van de politie. Ook heeft het Openbaar Ministerie een presentatie gegeven van de gegevens uit het jaarverslag van 2004.

Vanavond was ik in Noordwijk. Daar vond een regiocongres plaats in het kader van het Pact Van Teylingen. Meer dan 200 belangstellenden waren voor dit doel naar het nieuwe theater De Muze gekomen. Wat een prachtig theater overigens. Het onderwerp was “de binnenduinrand van Lentevreugd tot De Zilk”. De binnenduinrand vormt de vaak scherpe overgang van duinen naar bollenvelden, wat vanuit landschappelijk perspectief bijzonder is. In deze rand vinden tal van ruimtelijke ontwikkelingen plaats, die op het congres aan de orde kwamen: woningbouw (o.m. terreinen van Willem van den Bergh, Sancta Maria en natuurlijk het marinevliegkamp Valkenburg), aanleg natuur en toenemende recreatiedruk.

Tot morgen

vrijdag 27 mei 2005

Tropische dag

De eerste tropische dag in 2005, daar past natuurlijk geen overvolle agenda bij en gelukkig viel dat vandaag ook alles mee. Ik had slechts 1 afspraak, een gesprek met de ontwikkelaar van het bouwplan 'Park Klinkenberg'. Grenzend aan de groene Klinkenbergerpolder gaat men binnenkort beginnen met de bouw van drie appartementengebouwen in een landschapspark. 11 jaar aan voorbereiding ging vooraf aan dit moment. Vanmorgen hebben we met elkaar gesproken over de voortgang van dit project.

Daarna heb ik mijn agenda voor volgende week doorgenomen en alvast wat voorbereidingen gedaan voor de belangrijkste afspraken. Daarna nog wat andere zaken afgehandeld en mijn mailbox bijgewerkt. Hij is op 4 berichten na helemaal leeg. Dat was deze week nog niet voorgekomen.

Vanmiddag maar eens een keer vroeg aan het weekend begonnen

Prettig weekend en tot volgende week

Alcoholcontrole

Als eerste activiteit had ik vanmorgen een vergadering van de stichting Hou het Bloeiend. Al weer enige tijd ben ik als adviseur bij deze stichting betrokken. De doelstelling van deze stichting kunt u terugvinden op hun site. Gezien mijn betrokkenheid bij de agrarische sector in dit gebied draag ik graag mijn steentje bij aan het werk van deze organisatie. Verder is het voor mij een kans om contacten te blijven houden met deze belangrijke economische sector.

Daarna heb ik bij de gemeente Rijnsburg gesproken over de mogelijke introductie van een speciale verkeersleerkracht voor het basisonderwijs. Vanuit mijn regionale taak ben ik daarbij betrokken.

Vanmiddag was ik weer in Warmond en heb ik gewerkt aan de opvolging van mijn werkbezoek van gisteren. Daarna heb ik de laatste voorbereidingen afgerond voor de raadsvergadering van vanavond.

Vanavond was een drukke vergaderavond. Achtereenvolgend had de raad een kennismakingsgesprek met een delegatie van het regiobestuur, daarna een commissievergadering en toen ook nog de maandelijkse raadsvergadering. Vooral de commissie had een volle publieke tribune. Dat had vooral te maken met het bestemmingsplan bebouwde kom.

Het college heeft dit bestemmingsplan de afgelopen maanden afgerond en dit product is nu klaar voor de inspraak. Inspraak is nodig om alle belanghebbenden nu in de gelegenheid te stellen om te gaan reageren. Hiermee krijgen nu onze inwoners als het ware de kans om de politieke besluitvorming te beinvloeden. De vraag aan de commissie was of men akkoord ging met het voor dit doel in de inspraak te brengen van de stukken. En dat bleek een lastige vraag want een aantal insprekers wees de commissie erop dat men het niet eens was met het plan en dat het daarom niet in procedure zou moeten worden gebracht. De commissie was het hier echter niet mee eens en adviseerde het college om de inspraak te starten.

Daarna hebben we de agenda van de gemeenteraad afgehandeld. Naast de discussie over het bestemmingsplan heeft de raad het beleid goedgekeurd wat de verkoop van kleine reststukjes openbaar groen gaat bevorderen. Ook heeft de raad besloten tot de aanstelling van een beoogd griffier voor de nieuwe gemeenteraad van Teylingen. Als Voorhout en Sassenheim dit voorbeeld volgende week volgen dan is daarmee de eerste medewerker van de nieuwe gemeente een feit.

Toen ik donderdagavond laat op weg naar huis ging werd ik onderweg aangehouden door twee agenten van het politiekorps Hollands Midden. Dat is nu al de tweede keer dit jaar na afloop van de raadsvergadering. Zou de pakkans dan toch niet zo klein zijn? Overigens niets gedronken dus ik kon mijn weg snel vervolgen. Wel morgen een lampje uit m'n linkerachterremlicht vervangen.

Tot morgen

woensdag 25 mei 2005

Werkbezoek

Zoals ik gisteren al aankondigde ben ik vandaag de hele dag op werkbezoek geweest in het Lage Land. Dit is het gebied dat vanuit het gemeentehuis gezien, aan de andere kant van de Kagerplas ligt en dat daar grenst aan de gemeenten Alkemade en Leiderdorp. Het gebied is vanuit de kern van Warmond alleen over het water rechtstreeks te bereiken. Over de weg lukt dat alleen via buurgemeenten. In het kader van de herindeling gaan er stemmen op om een deel van dit gebied toe te voegen aan de gemeenten Alkemade en Leiderdorp. De raad van Warmond is hier geen voorstander van en zou dit gebied bij de herindeling net als de rest van Warmond willen toevoegen aan de nieuwe gemeente Teylingen. Belangrijkste argument is de waarde van het gebied voor het toerisme en recreatie, zeg maar een van de belangrijke kernkwaliteiten van de nieuwe gemeente.

Voor mij was dit reden om me vandaag maar eens persoonlijk te laten informeren bij bewoners en ondernemers in dit gebied. Dankzij een perfecte voorbereiding van de mensen op het gemeentehuis lag er vanmorgen een mooi dag programma voor me klaar. Verder was het natuurlijk een uitstekende gelegenheid om eens nader kennis te maken met de Warmonder aan de overkant. In dit gebied zijn dat toch nog zo'n 150 mensen.

Ik ben de dag begonnen bij het bedrijf van de heer Van Schie (die naam komt in dit gebied overigens wel heel veel voor), aan het einde van de Zijldijk. De (doodlopende)weg daar naartoe was op zich al een bijzondere ervaring. Komende vanuit het stedelijke gebied rond Leiden is het een verademing om hier het Groene Hart in te rijden. De rust, openheid en kwaliteit van het landschap is hier wel heel bijzonder. Dit beeld wordt de rest van de dag alleen maar bevestigd. De heer Van Schie heeft een bijzonder 'eenmansbedrijf'. Verhuur van zeilboten, verkoop van brandstof voor de scheepvaart, pontbaas voor mensen die naar de Kaagsocieteit willen oversteken en parkeerwachter. En dit alles 7 dagen per week, 24 uur per dag. Voor zijn inkomsten is hij volledig afhankelijk van de watersport en dus van het weer. In de winter weinig te doen en in de zomer is het druk. Bij mijn eerste koffie heeft hij me zijn visie gegeven op de gemeente. Hij had ook nog een aantal vragen die ik niet allemaal kon beantwoorden. Met de toezegging dat ik daar later nog op terug zal komen, vertrok ik naar mijn volgende afspraak, de Watertuinen.

Ik had een afspraak met de secretaris van de vereniging. De Watertuinen is zo'n gebied waar in de jaren 70 van de vorige eeuw een projectontwikkelaar zijn kans schoon zag om een recreatieparkje met 60 bungalows met bijbehorende jachthaven te bouwen. Midden in het open weidegebied, tegenwoordig zouden we dat niet meer doen in zo'n gebied. In de loop der tijd werden de bungalows steeds meer als permanente woning in gebruik genomen en doordat de gemeente hier niet echt tegen wilde optreden is er nu zo langzamerhand een soort woonwijk ontstaan. Wel een bijzondere wijk want de eigenaren hebben samen een vereniging die voor een deel de taak van de gemeente heeft overgenomen. Ze zorgen voor het wegenonderhoud, de groenvoorziening, het riool, de beveiliging, etc. In de moderne bestuursfilosofie eigenlijk een heel mooi voorbeeld van wijkbeheer door de inwoners zelf. De inwoners betalen daarvoor ook allemaal een bedrag aan de vereniging. Het grootste deel van de 150 bewoners van het gebied woont hier met heel veel genoegen, dat is mij wel duidelijk. Momenteel ligt er een aanvraag van de gemeente bij de provincie om permanente bewoning in dit gebied in de toekomst toch weer toe te staan.

Zo'n wijkje 'op afstand' heeft ook wel zijn nadelen. In geval van nood duurt het vaak iets langer voor de hulpdiensten arriveren en voorzieningen als winkels en scholen liggen allemaal wat verder weg. In tegenstelling tot mijn aanvankelijke verwachting merkte ik dat er in de loop der tijd ook nog een flink aantal jongen gezinnen zijn neergestreken. Het lijkt me ook niet de slechtste plaats om je kinderen groot te brengen.

Vervolgens ben ik doorgereden naar het boerenbedrijf van de familie Van Schie. Daar mocht ik voor een prima lunch aan de keukentafel aanschuiven. Broodjes met kaas uit de eigen kaasmakerij. Ik heb het me goed laten smaken. Tijdens het eten hebben we gesproken over het boerenbedrijf, Warmond en de recreatie rondom de plas. De boerderij ligt op een van de mooiste locaties aan de Kaag en is opgenomen geweest in een van de VVV fietsroutes door het gebied. Geweest, want die route is opgeheven vanwege het grote succes. Het aantal fietsers die over het boerenerf kwamen werd zo groot dat men er last van kreeg bij het dagelijkse werk. Ook onstonden er gevaarlijke situaties. De route is vervolgens aangepast. Aan een kan jammer, maar aan de andere kant toont het wel aan hoe groot de toeristische potentie van dit gebied is. Daar moeten we als gemeente naar mijn mening meer op inspelen. De boeren willen daar graag aan meewerken zolang ze er ook zelf maar iets aan over kunnen houden.

Vanmiddag doorgereden naar camping De Horizon. Een mooie camping met een mix van vaste en seizoensplaatsen, maar ook een flink aantal passantenplaatsen. Hier kun je je boot aan de steiger leggen en de tent 50 meter verder opzetten. Mooier kan het toch eigenlijk niet. Ook de weg er naartoe is een hele belevenis. Dwars over de verschillende erven baan je jezelf een weg naar dit stukje Warmond. In gesprek met de eigenaar hebben we eerst eens wat beter gekeken naar de relatie met de gemeente. Ik heb ook hier wat dingen genoteerd die ik later nog eens moet uitzoeken. Daarna hebben we een rondje over de camping gelopen. Het lijkt wel of er als vanzelf een vakantiegevoel over je heenkomt wanneer je hier loopt. Het zonnetje werkte overigens ook goed mee, het was inmiddels zomers geworden.

Aan het eind van de middag heb ik mijn bezoek vervolgd met een bezoek aan de kaagsocieteit. Daar had ik een gesprek met een delegatie van het bestuur van de Koninklijke Watersportvereniging De Kaag. Het is dit jaar alweer 95 jaar geleden dat deze vereniging is opgericht. Een prestigeuze vereniging met bijna 2000 leden en prachtige voorzieningen zoals de rijksmonumentale societeit. De bestuursleden hebben ieder voor zich hun hart liggen bij de watersport op De Kaag en steken veel tijd in de organisatie van allerlei activiteiten voor hun leden. Ook vanavond was het een drukte van belang vanwege de wekelijkse terugkerende zomeravondwedstrijd. Werkelijk het watersportcentrum voor het hele Kagerplassengebied. Op uitnodiging van het bestuur heb ik een hapje kunnen meegegeten uit de prima keuken. Tijdens het eten heb ik vooral goed geluisterd naar de ideeen die men heeft over de verdere ontwikkeling van de watersport op en rond de Kaag. Binnen de vereniging zit veel kennis over de watersport in dit gebied. Kennis die we als gemeente naar mijn mening goed moeten gebruiken.

Voor de avond hadden we alle bewoners van het Lage Land een uitnodiging gezonden voor een rondetafelgesprek met de burgemeester. Van de 150 inwoners waren er ruim 30 gekomen. Een mooi aantal. Tijdens een korte inleiding heb ik verslag gedaan van mijn ervaringen vandaag en heb ik het een en ander verteld over de komende fusie. Vervolgens hebben we uitgebreid met elkaar gesproken over allerlei onderwerpen die voor de bewoners van dit gebied belangrijk zijn. Het ging over toerisme en recreatie, het boerenbedrijf, de binding met de gemeente Warmond en het vraagstuk van de rioolaansluitingen in dit buitengebied. Met betrekking tot dit laatste onderwerp moesten we constateren dat de informatieverstrekking vanuit de gemeente niet helemaal goed verlopen was. Dat gaan we de komende tijd goedmaken.

Het belangrijkste onderwerp van de avond werd uiteindelijk toch nog de vraag of deze mensen zich kunnen vinden in een aansluiting van dit deel van Warmond bij de gemeente Alkemade. Dit punt is actueel omdat Alkemade de Tweede Kamer heeft verzocht om tegelijk met de herindeling tot een grenscorrectie te komen. Na alles wat ik daarover tot nu toe had vernomen ging ik er vanuit dat een groot aantal bewoners zich wel kon vinden in de aansluiting bij Alkemade. Dat pakte toch iets anders uit. Van de aanwezige mensen was het overgrote deel van mening dat men bij Warmond moest blijven. Slechts een enkeling had daarover een andere mening. Voor mij wel een belangrijk gegeven om de komende tijd nog iets mee te doen.

Daarmee was een slot gekomen aan het werkbezoek. Het was een mooie dag. Ik kan u het gebied van harte aanbevelen voor een mooie fietsroute in de komende zomervakantie. Meer informatie kunt u vinden bij de VVV in Warmond. Veel bewoners stelden de aandacht vanuit de gemeente overigens bijzonder op prijs en hopen dat dit in de toekomst een vervolg gaat krijgen. Wat mij betreft gaan we dat doen, maar eerst ga ik morgen nog een aantal afspraken nakomen die ik vandaag heb gemaakt.

Tot morgen.

dinsdag 24 mei 2005

Positief saldo

Vandaag weer dinsdag, vergaderdag. Vanmorgen begonnen met de wekelijkse vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders. We hebben de jaarrekening over 2004 kunnen vaststellen waarmee het vorig jaar ook in financieel opzicht nu echt kan worden afgesloten. En dat ook nog met een aardig positief saldo en de goedkeuring van onze accountant. Dit stuk gaat nu door naar de gemeenteraad voor de definitieve vaststelling.

Vanmiddag weer een bijeenkomst van de fusiestuurgroep met de college's uit Voorhout en Sassenheim. We hebben de functiebeschrijvingen van het management vastgesteld, gesproken over de financiele consequenties etc. Over deze fusie stond vandaag ook een bericht in het Leidsch Dagblad onder de kop: 'Veel kritiek uit de kamer op Teylingen'. Vooruitlopend op de kamerbehandeling is er een schriftelijke reactie van de vaste kamercommissie gekomen. Deze is van toon inderdaad redelijk kritisch. Gelukkig zien een aantal partijen ook de noodzaak van de fusie in. Ik zie in ieder geval geen problemen en verwacht dat de kamer voor het zomerreces tot goedkeuring zal overgaan.

Vanmiddag de werkdag afgesloten met een feestelijk moment, de ondertekening van een overeenkomst met de woningstichting Warmunda voor de kop van de Dorpstraat. Hiermee kwam wat ons betreft een einde aan vele jaren discussie. De bouwactiviteiten voor de nieuwe supermarkt en woningen zijn inmiddels begonnen en zullen na oplevering een prima aanvulling vormen op de bestaande voorzieningen.

Morgen ben ik de hele dag buiten de deur voor een werkbezoek aan het Lage Land. Gedurende de dag ga ik op bezoek bij een groot aantal bewoners en ondernemers in dit gebied. 's avonds sluit ik de dag af met een rondetafelgesprek met belangstellenden in de Kaagsocieteit. Daarna zal ik hier verslag doen.

Tot morgen

maandag 23 mei 2005

Schone lei

Door alle drukte de afgelopen week was er behoorlijk wat werk blijven liggen. Gelukkig was ik vandaag in de gelegenheid om het een en ander weg te werken. In mijn agenda had ik voor vanmiddag slechts 1 korte afspraak staan. Dat is ook wel eens prettig. Ik kan morgen in ieder geval weer met een schone lei beginnen.

Tot dan.

vrijdag 20 mei 2005

Olympia Charters

Vandaag opnieuw gesproken met een aantal sollicitanten. De gesprekken zitten er nu voorlopig even op. Op basis van de gesprekken in de afgelopen week hebben we nu een selectie gemaakt van kandidaten met wie we een tweede gesprek willen voeren. De afspraken daarvoor zullen nu gemaakt gaan worden. Daar gaat wel even wat tijd overheen zodat ik volgende week weer wat meer tijd kan besteden aan de normale werkzaamheden.

Vanmiddag was ik voorzitter bij een bijeenkomst met alle wethouders verkeer en vervoer uit de regio Holland Rijnland. Op de site www.hollandrijnland.net kunt u terugvinden waarover we hebben gesproken.

Aan het einde van de middag op bezoek geweest bij Olympia Charters in de Warmondse Veerpolder. In verband met de ingebruikname van nieuwe huisvesting hield men hier een receptie. Ik moet zeggen dat zag er allemaal heel fraai uit. Typisch weer zo'n watersportbedrijf waar Warmond trots op kan zijn. Olympia Charters is gespecialiseerd in de verhuur van luxe motorkruisers met accommodatie voor 12 personen, voor vakantie, weekend of midweek. Maar je kunt er ook zo'n fraaie sloep huren. Kijkt u maar eens op www.olympia-charters.nl. Vanaf hun thuisbasis aan de Kagerplassen kunnen huurders genieten van een onvergetelijke vaartocht over de Hollandse plassen, rivieren en vaarten. Naarmate ik langer in Warmond zit merk ik dat de watersport toch wel steeds meer begint te trekken, maar dat kan eigenlijk ook niet anders. Ik krijg er wel zin in om van de zomer ook eens een dag zo'n sloep te huren. Daarnaast was de receptie natuurlijk weer een goede gelegenheid om Warmonders te ontmoeten. Het was de moeite waard.



Na een drukke week komt het weekend wat mij betreft ook wel weer gelegen. Zondag waarschijnlijk even kijken bij handbalvereniging Warmunda. Men speelt op het sportpark Overbos tussen 11.00 en 16.30. Ik heb nog even gekeken op hun internetsite, maar die was sinds 15 december 2003 niet meer bijgewerkt.

Prettig weekend.

donderdag 19 mei 2005

Prima samenwerking

Vanmorgen opnieuw de hele ochtend in gesprek geweest met sollicitanten voor de functie van gemeentesecretaris. Dat doe ik overigens in samenwerking met de burgemeesters van Sassenheim en Voorhout, de voorzitter van de fusiestuurgroep en een ambtelijke deskundige op personeelsgebied. Ik ben niet ontevreden over het verloop van de gesprekken tot nu toe. Morgen ronden we de serie eerste gesprekken af en gaan we bepalen welke kandidaten er terug mogen komen voor een tweede gesprek.

Ik merk overigens tijdens deze procedure dat de samenwerking met de collega burgemeesters steeds beter verloopt. We zijn wat aan elkaar gewend geraakt en hebben veelvuldig contact over zaken met betrekking tot de fusie. Daarbij vullen we elkaar goed aan.

Toen ik vanmiddag, na anderhalve dag buiten de deur, weer in het gemeentehuis kwam, lagen er weer flink wat stapels werk op me te wachten. Ik heb inmiddels al weer aardig wat kunnen wegwerken, maar de inbox op mijn computer is nog niet helemaal bijgewerkt.

De middag eindigde vandaag met een regionale bijeenkomst van de stuurgroep verkeersveiligheidsprojecten. Via deze stuurgroep begeleiden wij allerlei projecten die in regionaal verband lopen en die iets te maken hebben met verkeersveiligheid. Het zijn vooral projecten die zich richten op het beinvloeden van het gedrag van verkeersdeelnemers. Dat doen we bijvoorbeeld via het basisonderwijs, via borden langs de weg, via een cursusaanbod aan ouderen etc. Voor dit doel hebben we jaarlijks een flink budget beschikbaar. Het doel van dit beleid is eigenlijk heel simpel, namelijk het terugdringen van het aantal doden en gewonden in het verkeer. We hebben vooral gesproken over de effecten die we met allerlei maatregelen willen bereiken. Dat is met betrekking tot dit onderwerp wel een hele lastige vraag. Niemand weet immers of het aantal verkeersslachtoffers lager wordt wanneer we langs de weg wijzen op het belang van het dragen van autogordels. Effecten van gedragsbeinvloeding zijn buitengewoon moeilijk te meten. Toch vinden we dat we door moeten gaan met dit soort acties en mij lijkt dat, alles overwegend, toch wel goed. Elke verkeersdode is en blijft er een teveel.

Vanavond was ik aanwezig bij een bijeenkomst met de gemeenteraad in Lisse. Die vergaderde in de brandweerkazerne. Als dagelijks bestuurder in de regio gaan we zo nu en dan eens langs bij de gemeenten om te praten over belangrijke regionale onderwerpen. Volgende week komt er ook een delegatie naar Warmond voor zo'n gesprek.

Tot morgen

woensdag 18 mei 2005

Zicht op de veiligheidsketen

Je bent nooit te oud om te leren, ook als burgemeester niet. Vandaag ben ik begonnen met de eerste dag van een leergang met de titel 'zicht op de veiligheidsketen'. De komende maanden volgen er in dit kader nog 4 dagen. Daarvoor moest ik vanmorgen afreizen naar Hierden, een dorp nabij Harderwijk. We zaten in een prettige accomodatie naast een prachtig kasteel (zie foto).




Crisisbeheersing en rampenbestrijding is als het er op aan komt een van de belangrijkste taken van een burgemeester. Het is echter ook vaak de taak die het minst opvalt. Dat komt ook doordat echte crisis situaties zich niet vaak voordoen. Wanneer dat wel het geval is, dan staat de burgemeester wel direct vol in de schijnwerpers en zijn de beslissingen die hij of zij neemt letterlijk van levensbelang voor de inwoners van de gemeente. In het verleden hebben we dat gezien bij rampen zoals in Enschede of Volendam.

Als burgemeester wil ik het belang van deze taak niet onderschatten. Door middel van trainingen, zoals deze leergang, probeer ik mezelf daarom zo goed mogelijk voor te bereiden.

Vandaag hebben we vooral gekeken naar een aantal praktijkervaringen op het gebied van de rampenbestrijding. Vragen als hoe herken je een ramp in een vroeg stadium en wanneer stel je een rampenorganisatie in werking kwamen daarbij uitgebreid aan bod. Verder hebben we stil gestaan met de manier waarop een burgemeester in geval van een ramp leiding moet geven aan de organisatie van de rampenbestrijding. Het was een leerzame dag.

Vanavond was ik in Oegstgeest voor een extra vergadering van het algemeen bestuur van de regio Holland Rijnland. Zeg maar de regionale gemeenteraad. We hebben na lang vergaderen een unaniem besluit genomen met betrekking tot de Rijnlandroute.

Tot morgen.

dinsdag 17 mei 2005

Mysterieuze columnist

Na een lang pinksterweekend afwezig vanmorgen de dag begonnen met de gebruikelijke vergadering van het college van burgemeester en wethouders. De gebruikelijke besluiten, dit keer niets om u op deze plaats mee lastig te vallen.

Na het college de post van de afgelopen dagen doorgewerkt. Daar trof ik een exemplaar van het blad Rijnstreek Business. Dit is een zakelijk magazine dat verschijnt in de regio’s Duin- en Bollenstreek, Leiden en Rijn- en Veenstreek. De lezersdoelgroep bestaat uit ondernemers, managers en ambtelijke bestuurders. Omdat dit blad over het algemeen wel de moeite van het lezen waard is, heb ik het ook deze keer even doorgenomen. Mijn oog viel op een column onder de kop Nartaal. De schrijver gaf in dit stukje zijn of haar visie op de fusie van de gemeenten Voorhout, Sassenheim en Warmond en vroeg zich af of de samenvoeging van bovenaf door de strot werd gedrukt, of dat het fusietij de komende tijd alsnog gekeerd zou gaan worden. Het was in mijn ogen zo'n ongenuanceerd, eenzijdig artikel en slecht artikel dat ik graag eens met de schrijver van gedachte had willen wisselen. Maar helaas, bij het artikel stond geen naam en navraag bij de redactie leerde me dat men die naam ook niet vrij kon geven. Dat had men moeten beloven aan de schrijver omdat deze alleen onder volstrekte anonimiteit vrij was om zijn/haar mening te geven......

Ik durf in alle openheid de stelling aan dat de op handen zijnde fusie goed is voor de betrokken gemeenten, en zeker ook voor de doelgroep van het betreffende blad (de ondernemers binnen Teylingen). Jammer dat ik een open discussie hierover niet aan kan gaan met deze anonieme columnist. Ik nodig hem of haar graag uit om via dit dagboek alsnog te reageren. Dat is beter dan in anonimiteit onzin te blijven verkopen. (Ik zal de betreffende column een paar weken op mijn site zetten onder de button 'persberichten' en dan helemaal onderaan.)

Vanmiddag hadden we de eerste serie sollicitatiegesprekken met kandidaten voor de beoogd gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente. Het is een klus waarvoor ik deze week nog flink wat tijd zal moeten vrijmaken.

Tenslotte hebben we de middag afgesloten met een 'fotogelegenheid' voor de plaatselijke en regionale pers. In Voorhout is men begonnen met de aanleg van een glasvezelkabel naar het gemeentehuis van Sassenheim. Via deze belangrijke verbinding zullen de twee gemeentehuizen volgend jaar moeten communiceren. En alsof de drie burgemeesters eensgezind de benodigde sleuf helemaal zelf gingen uitgraven, hebben we voor de camera's geposeerd.

Morgen ben ik de hele dag in de gemeente Hierden voor deel 1 van de leergang "Zicht op de Veiligheidsketen". Ik ga me verder verdiepen in het onderwerp crisisbestrijding. U leest het allemaal morgenavond.

Tot dan.

vrijdag 13 mei 2005

Lang weekend

Vandaag niet zo'n gek drukke dag gehad. Vanmorgen even op het gemeentehuis geweest om wat papierwerk af te handelen en nog wat laatste voorbereidingen voor de vergadering van vanmiddag getroffen.

Vanmiddag was er een bijeenkomst met de wethouders Verkeer & Vervoer en de wethouders Ruimtelijke Ordening van de regio. Tijdens deze vergadering hebben we gesproken over besluiten die we binnenkort moeten gaan nemen met betrekking tot de Rijnlandroute. Dit is een wegverbinding van Katwijk naar de A4. Alles informatie over de Rijnlandroute is te lezen in de laatste uitgevan van "Samengevat", een magazine dat is terug te vinden op www.hollandrijnland.net

En nu een lang weekend. Ook wel weer eens lekker. Ik wens u allemaal prettige pinksterdagen en tot dinsdag.

donderdag 12 mei 2005

Onverwacht vrij

Vandaag was in mijn agenda eigenlijk een groot deel van de dag bestemd voor het voeren van overleg met de vakbonden over de op handen zijnde fusie. De komende tijd breekt er voor de medewerkers van de 3 gemeenten een belangrijke tijd aan. In die periode moet duidelijk worden welke functies er binnen de nieuwe gemeente zullen ontstaan en wie wat gaat doen. Voordat dit van start kan gaan moeten we met de bonden een aantal belangrijke afspraken maken. Zolang die afspraken er nog niet zijn kunnen we niet beginnen.

Gisterenmiddag kreeg ik te horen dat het hele overleg door de bonden was afgezegd. De oorzaak hiervan ligt op landelijk niveau. Daar praten de bonden met de gezamenlijke gemeenten over een nieuwe CAO voor alle Nederlandse gemeenteambtenaren. Dat overleg is deze week echter volledig vastgelopen en de bonden hebben daarop al het overleg opgeschort. Dus ook het overleg van vanmorgen.

Nu heb ik niets tegen vakbonden. Ze vervullen in onze samenleving een belangrijke rol. Ik ben er zelf al bijna 25 jaar lid van, maar van deze actie begrijp ik helemaal niets. De fusie tussen de drie gemeenten zal, als alles goed gaat, op 1 januari plaats vinden. Die datum staat binnenkort vast en zal dan ook niet meer veranderen. Ook niet wanneer de bonden voorlopig niet met ons willen praten. Een gevolg wel dat de huidige medewerkers van de 3 gemeenten allemaal veel langer zullen moeten wachten voor er zekerheid komt over hun werk binnen de nieuwe organisatie. Met name voor deze medewerkers kan het opschorten van ons overleg daardoor vervelende gevolgen hebben. Zeker wanneer ik zie met hoeveel energie al deze mensen werken aan de voorbereidingen is dat volledig onterecht. Jammer dat de bonden hier geen aandacht voor hebben.

Ik had dus onverwacht een groot deel van mijn dag vrij. Gelukkig had ik nog een flinke stapel post weg te werken.

Het einde van deze middag was ik in Voorhout. De gemeente daar heeft plannen voor de ontwikkeling van de ruΐne van Teylingen als belangrijk regionale toeristische trekpleister. Belangstellenden konden vanmiddag een rondleiding krijgen door deze oude ruΐne. Ik was daar nog nooit geweest, dus maakte ik van het aanbod gebruik. Ik moet zeggen dat ik daar geen spijt van heb. Het was zeker de moeite waard om dit rijksmonument eens een keer van dichtbij te bekijken. Ik kan het u zeker aanraden. Jacoba van Beijeren is hier in 1436 gestorven. De nieuwe gemeente Teylingen heeft straks toch wel veel interessants te bieden.



Dag

woensdag 11 mei 2005

Vreemde obstakels

Vanmorgen had ik in het provinciehuis een bijeenkomst van het platform verkeersveiligheid. Dat is een club waarin mensen van gemeenten, provincie, politie, 3vo etc. met elkaar praten over de manier waarop het verkeer in de provincie veiliger kan worden. We spraken daar met elkaar over de verkeersongevalcijfers van 2004 die onlangs bekend zijn geworden. In onze regio waren in 2004, 9 dodelijke slachtoffers te betreuren terwijl er 274 mensen na een ongeluk gewond naar een ziekenhuis zijn afgevoerd.

In Warmond waren er in 2004 gelukkig geen dodelijke slachtoffers te betreuren. Wel moesten er 4 mensen na een ongeluk gewond naar het ziekenhuis worden vervoerd. Dat valt gelukkig allemaal erg mee. Het was ook het laagste aantal in de hele regio. Het totaal aantal doden en gewonden als gevolg van verkeersongevallen neemt landelijk de laatste jaren flink af. Zo waren er in 2000 bijvoorbeeld in heel Nederland nog 1166 verkeersdoden te betreuren terwijl dat er in 2004 nog 'maar' 881 waren. De deskundigen zijn het er over eens dat deze daling voor een belangrijk deel veroorzaakt wordt doordat gemeenten in heel Nederland miljoenen investeren in een veiligere inrichting van de weg. Die herinrichting wordt uitgevoerd volgens de principes van een systeem dat 'duurzaam veilig' heet.

Ook in Warmond zijn al veel wegen volgens dit principe ingericht. Hierdoor zijn er ook in onze gemeente allerlei verkeersdrempels, verkeersgeleiders, wegversmallingen, etc. aangebracht. (zie foto)



Onlangs was ik in de Burgemeester Ketelaarstraat. Ook in die straat zijn een aantal verkeersgeleiders aangebracht die tot doel hebben om fietsers te beschermen. Iemand had echter al meer dan een week een sloep op onderstel op deze verkeersgeleider 'geparkeerd'. Gevolg was dat alle fietsers hier alleen nog maar over de rijbaan konden rijden met alle gevolgen van dien. In een gesprek met de eigenaar van de sloep merkte ik dat hij die weginrichting maar onzin vond, het ging alleen maar ten koste van parkeerruimte. Het was allemaal geldverspilling van de gemeente en wat hem betreft moesten die vreemde obstakels maar snel weggehaald worden.

Dankzij de 'duurzaam veilig' inrichting zijn er in Nederland jaarlijks honderden doden minder te betreuren, waaronder heel veel jonge kinderen! Mede door deze maatregelen hadden we vorig jaar alleen 'maar' 4 gewonden in het Warmondse verkeer. Doordat de gemeente investeert in een goede weginrichting hebben we veel, veel erger kunnen voorkomen. Dat had in 2004 precies een dodelijk slachtoffer kunnen zijn. Wat mij betreft mag dat best een paar parkeerplaatsen kosten en neem ik die vreemde obstakels wel voor lief. De sloep was overigens de volgende dag weg.

Tot donderdag

dinsdag 10 mei 2005

Sluitingstijden

Volle praat agenda vandaag. Vanmorgen begonnen met een bijeenkomst van de fractievoorzitters om de agenda vast te stellen voor de commissie en raadsvergadering van de komende tijd. Kort en zakelijk zoals ik inmiddels gewend ben in dit overleg.

Daarna hadden we vanmorgen een bijzondere bijeenkomst met de Warmondse raads- en collegeleden. Het was een zogenaamde benen-op-tafel bijeenkomst. Naast de normale commissie- en raadsvergaderingen waar het debat doorgaans over de inhoud gaat, is het af en toe ook belangrijk om te praten over de manier waarop het gemeentebestuur zelf functioneert in belangrijke besluitvormingsprocessen. Dat is nu in ieder geval van belang omdat Warmond als gevolg van de fusie nog maar 8 maanden zelfstandig is. De raad kan die tijd gebruiken om een aantal belangrijke dossiers op een goede manier af te ronden. Vanmorgen hebben we met elkaar gekeken op welke punten we de komende tijd nog overeenstemming kunnen bereiken.

Vanmiddag was ik als dagvoorzitter aanwezig bij een bijeenkomst van de Milieudienst. Met een groep ambtenaren van de verschillende regiogemeenten hebben we met elkaar gesproken over het onderwerp 'duurzaam bouwen' en 'gemeentelijk klimaatbeleid'. In helder Nederlands, hoe kunnen we in deze regio bouwen, wonen en werken op zo'n manier dat de belasting voor ons milieu zo klein mogelijk blijft. Het onderwerp lijkt de afgelopen jaren wat uit de politieke actualiteit verdwenen, maar recente discussies over bijvoorbeeld luchtverontreiniging of energieopwekking geven nog steeds aan dat ons milieu aandacht nodig heeft. Gemeenten kunnen daarbij een belangrijke rol spelen, met name bij ontwerp van nieuwe woon- en werkgebieden. Doel van de middag was vooral de uitwisseling van informatie over dit onderwerp en daar zijn we volgens mij wel in geslaagd.

Vanavond was ik weer terug in Warmond. De gemeenteraad organiseerde een mini-symposium over de sluitingstijden van de horeca in Warmond. In de commissievergadering wil men binnenkort praten over de mogelijkheid van aanpassing van sluitingstijden van de Warmondse horeca. Voorafgaand hieraan wilde men overleg voeren met betrokkenen om de verschillende meningen te horen over een eventuele koerswijziging. Tijdens het symposium is zowel gesproken over sluitingstijden op normale dagen als op speciale dagen en bij bijzondere evenementen zoals Koninginnedag, de Kaagweek, de harddraverij, carnaval, Music Behind the Toll, e.d.

Er was een flinke opkomst van zo'n 40 a 50 mensen. Dit waren met name omwonenden, horeca uitbaters, en organisatoren van evenementen. Iedereen kreeg ruim de gelegenheid om zijn of haar mening te geven waarbij de verschillende belangen volgens mij goed aan de orde kwamen. De gemeenteraad zal op basis van deze informatie binnenkort conclusies gaan trekken. Ik heb er wel vertrouwen in.

Overigens was dit volgens mij een prima manier om inwoners te betrekken bij het beleid van de gemeenteraad. Tijdens zo'n bijeenkomst hoor je direct uit eerste hand hoe inwoners aankijken tegen bepaalde vraagstukken. In de besluitvorming kan de raad daar weer haar voordeel mee doen.

Tot morgen

maandag 9 mei 2005

Solliciteren

Binnen het gemeentebestuur heeft de gemeentesecretaris een niet te onderschatten rol. Hij of zij staat aan het hoofd van de ambtelijke organisatie en is als zodanig voor het college van burgemeester en wethouders het belangrijkste aanspreekpunt. De secretaris ondersteunt het college in woord en daad en zorgt ervoor dat hun besluiten zorgvuldig en op tijd worden uitgevoerd. Om dit allemaal goed te doen krijgt de secretaris, als het goed is, redelijk veel ruimte om die organisatie naar eigen inzicht aan te sturen.

In verband met de komende fusie met Voorhout en Sassenheim werken wij momenteel hard aan het bouwen van een nieuwe gemeentelijke organisatie. Hierbij willen we de nieuwe gemeentesecretaris liefst zo vroeg mogelijk betrekken. Om dat te kunnen doen is deze vacature onlangs, vooruitlopend op de fusie, al opengesteld. Als burgemeester maak ik deel uit van de selectiecommissie voor deze nieuwe gemeentesecretaris. Vandaag ging een groot deel van mijn tijd op aan een eerste bespreking van een forse stapel ingekomen sollicitatiebrieven. De komende weken volgen er gesprekken met een aantal kandidaten waarna we uiteindelijk de beste kandidaat kunnen benoemen.

Bij dit soort procedures is het natuurlijk van groot belang dat alles zorgvuldig verloopt en dat de privacy van kandidaten gewaarborgd blijft. Het lijkt me daarom goed dat eventuele kandidaten niet in detail via dit dagboek hoeven te lezen hoe de procedure precies verloopt. Ik zal me dit keer dus beperken.

Vanmiddag voor de tweede keer dit jaar op bezoek geweest bij een gouden bruidspaar binnen de gemeente. Deze mensen wonen in de Zweilandpolder, een gebied in het zogenaamde Lage Land van Warmond. Ik was daar al eens eerder geweest (zie mijn dagboek van 15 april jl.) maar toen ging ik met de boot. Over het water is het slechts een kleine afstand. Dat ging toen redelijk snel, maar vandaag besloot ik de auto te nemen. Dat duurde aanmerkelijk langer, nu moest ik via Oegstgeest, Leiden en Leiderdorp rijden om op dezelfde plek te komen. Vervolgens moest ik aan het einde nog een stukje met de voetgangerspont voor ik mijn bestemming bereikte. Ik was 12,5 kilometer en ruim een half uur onderweg. Die tocht werd overigens wel weer beloond. Het uitzicht uit de woning van het bruidspaar was werkelijk fenomenaal en zeldzaam. Dit soort plekjes zijn binnen de randstad bijna niet meer te vinden. Als u dat zelf eens wilt ervaren, raad ik aan om deze zomer een keer de Warmondse pontjesroute te fietsen. Echt de moeite waard. Meer informatie bij onze VVV.

Overigens is dit zeker een van de aangename onderdelen van mijn functie. Dit soort bezoeken (50-jarig huwelijk, 100e verjaardagen etc.) zijn dankbare klusjes. Mensen hebben vaak zoveel te vertellen na al die jaren. Interessante dingen over zichzelf maar ook over de gemeente waarin ze al zo lang wonen. Zij leerden me weer veel over Warmond wat ik nog niet wist, maar wel belangrijk is bij het werk dat ik doe.

Tot morgen

zaterdag 7 mei 2005

Generation

Vanmorgen even in het dorp geweest om de (her) opening te verrichten van het plaatselijke jongerencentrum. Ooit begon ik mijn bestuurlijke leven als voorzitter van een jongerencentrum, dus ik heb wel iets met dit werk. Het is belangrijk dat jongeren iets voor zichzelf hebben. Een centrum waar ze zelf activiteiten kunnen ontplooien, liefst zonder al te veel bemoeienis van de gemeente natuurlijk, maar wel met een beetje (financiele) ondersteuning als het kan. Dat levert altijd discussie op en zo hoort het ook. Wanneer jongeren met goede plannen komen en daar zelf ook voor 100% achter staan dan is er altijd wel een oplossing te vinden, zo is mijn ervaring.

Behalve een nieuwe naam hebben de jongeren ook de binnenkant van hun ruimte in het Trefpunt flink onder handen genomen. Er is door een grote groep vrijwilligers hard gewerkt en het resultaat ziet er goed uit.

Omdat ook jongeren ouder worden, verandert om de zoveel jaar ook de groep vrijwilligers. Daarmee verandert ook de identiteit van het centrum gemiddeld elke 4 of 5 jaar. Vandaar de opening van vandaag. De nieuwe naam: Generation.

De jongeren hebben een hele feestweek geprogrammeerd rondom deze heropening. Jammer dat het weer vandaag een beetje tegen zat, maar dat komt vast helemaal goed de komende week. Het programma ziet er in ieder geval goed uit. Complimenten!

Prettig weekend verder.

vrijdag 6 mei 2005

Polen in de Bollenstreek

Ik weet niet of het u wel eens opgevallen is, maar als je in onze regio op de weg kijkt zijn er de laatste jaren steeds meer auto's te zien met een Pools kenteken. Meetal zijn dat geen toeristen, maar mensen die hier komen om te werken. Het aantal Polen dat om die reden in onze regio aanwezig is neemt jaarlijks flink toe. We weten het niet precies maar de schattingen voor de zomertijd lopen uiteen van 2000 tot 8000 in deze regio alleen. De waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Dat komt er dus op neer dat elk jaar opnieuw een groep arbeiders naar de Duin- en Bollenstreek komt die bijna de omvang heeft van het aantal inwoners van Warmond. De Polen komen hier overigens graag, ze verdienen hier in 3 maanden een salaris waar ze thuis een jaar voor moeten werken. Volgens de Nederlandse werkgevers werken ze (veel) harder dan nederlanders en stellen ze weinig eisen aan arbeidsomstandigheden. Het is trouwens al lang niet meer zo dat deze mensen alleen maar werkzaam zijn in de agrarische sector. Allerlei reguliere bedrijven maken gebruik van deze arbeidskrachten om laaggeschoold werk te doen. Verder kunt u tegenwoordig ook thuis een Poolse timmerman of schilder bestellen.

Deze mensen zijn gewoon legaal in Nederland. Een aantal uitzendbureau's werft ze in Polen en haalt ze daarna naar onze regio. Het zijn deze uitzendbureau's die behalve werk, ook zorgen voor zaken als huisvesting, vervoer, medische zorg, vrijetijdsbesteding etc. Er is echter ook een forse concurrentie tussen de verschillende bureau's. Het bedrijf dat mensen kan verhuren voor de laagste prijs krijgt de opdrachten. Het gevolg kunt u raden. In het verleden werden deze mensen hierdoor gehuisvest onder de meest slechte omstandigheden met een minimum aan zorg. Daardoor zijn in de Duin- en Bollenstreek in het verleden heel vervelende dingen gebeurd.

Toen ik nog in Hillegom werkte heb ik veel met dit vraagstuk te maken gehad. In die tijd zijn we begonnen met het opzetten van strenge controle's om de uitwassen op dit gebied te bestrijden. Anderzijds zijn we die bedrijven die de zaken goed voor elkaar hadden gaan helpen met het vinden van geschikte huisvesting. Hierbij werkten we nauw samen met de politie. Nadeel van deze aanpak was dat het probleem zich verschoof naar buurgemeenten die minder controleerden. In die tijd kregen ook de recreatiegemeenten te maken met het fenomeen waarbij hele campings voor door uitzendbureaus werden opgekocht. In die tijd zijn een aantal gemeenten gaan werken aan een gezamenlijke aanpak. Sinds die tijd is het een regionaal project geworden. Vanuit de regio ben ik er ook betrokken bij gebleven.

Nu heeft ons politiedistrict een samenwerkingsverband met een politiedistrict in Polen. Deze week waren er een aantal Poolse politiefunctionarissen in Noordwijk in het kader van een uitwisselingsprogramma. Een onderdeel van het programma was een presentatie van ons project, en ik was uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. We hebben een goede discussie gehad over de bereikte resultaten. We begrijpen het vraagstuk weer wat beter dan tot nu toe het geval was. Met het oog op de toekomst is dat wel belangrijk want de groep Poolse arbeiders zal de komende jaren alleen nog maar fors toenemen. De maatregelen die op dit gebied uit Den Haag komen veranderen daar helemaal niets aan.

Morgenochtend ga ik nog even langs bij de 'Generation', de nieuwe naam voor het jongerencentrum in Warmond. Om 10.00 uur beginnen ze daar met een grootse feestweek. Daarna is het...

Prettig weekend

donderdag 5 mei 2005

Keep them rolling

Vandaag viert ook Warmond de bevrijding van de Duitse bezetter, nu 60 jaar geleden. Dat begon vandaag al om 08.00 uur met het blazen van het reveille vanaf de oude toren. Maakt u zich geen zorgen, zo vroeg was ik vanmorgen m'n bed niet uit. Voor de Warmondse senioren was er vanaf 10.00 uur koffie in het Trefpunt. Tegen de middag volgden de rommelmarkt, het spellencircus etc. Zelf heb ik na enig aandringen plaats genomen in een oude BMW zijspan voor het ringsteken. Ik zal u hier maar niet lastig vallen met de resultaten, maar ik zat ver van de prijzen af dit keer.

Rond 14.30 uur kwamen de lopers met het bevrijdingsvuur het dorp binnen. 20 dappere Warmondse vrouwen en mannen zijn de afgelopen nacht met het bevrijdingsvuur uit Wageningen naar Warmond gelopen. Een afstand van 120 kilometer waarvan de lopers ieder gemiddeld zo'n 30 kilometer in estafette achter de rug hadden. Een ware prestatie zou ik zo zeggen. Ze kwamen voldaan aan de eindstreep om het bevrijdingsvuur te ontsteken. Als burgemeester mocht ik ze welkom heten en een kleine attentie overhandigen namens de gemeente Warmond.

Daarna trok een bonte stoet oude legervoertuigen van 'Keep them Rolling' door het dorp. Vele tientallen jeeps, vrachtauto's en motoren trokken voorbij aan de honderden toeschouwers langs de route. Er zaten veel bijzondere voertuigen bij. De meeste bemanningen waren ook in oude uniformen gestoken. Compleet met de kenmerkende sigaren zagen ze er weer uit als echte bevrijders.

Tot morgen

woensdag 4 mei 2005

Waardige herdenking

Vanmorgen de dag begonnen in de brandweerkazerne voor een overleg met mijn collega burgemeesters. Warmond heeft sinds vorig jaar het brandweerkorps ondergebracht bij een gezamenlijke organisatie met Oegstgeest, Sassenheim en Voorhout. Daar heb ik u eerder al eens iets over geschreven. Eens in de zoveel tijd zitten we als burgemeesters bij elkaar om overleg te voeren over de koers van deze brandweerorganisatie.

Onlangs hebben we voor ons korps een gezamenlijk beleidsplan opgesteld. In dit beleidsplan hebben we afspraken gemaakt over de manier waarop we de kwaliteit van onze brandweer in de komende jaren gaan verbeteren. Om te kunnen voldoen aan moderne eisen zullen we bereid moeten zijn de komende jaren wat extra geld uit te geven. De gemeenteraad van Warmond was het daar van harte mee eens. Na de behandeling van deze plannen in de raad van Oegstgeest bleek echter dat men daar nog de nodig twijfels heeft. Zolang de raad van die gemeente niet overtuigd is, kunnen we voor Warmond ook niet verder. Zo zie je maar dat vrijblijvend samenwerken ook nadelen kan hebben. Vanmorgen hebben we gesproken over hoe we hier verder mee gaan.

Vanmiddag een bezoek gebracht aan de plaatselijke bibliotheek. Zoals je in Warmond kan verwachten een kleine bibliotheek in vergelijking met veel andere gemeenten. Maar dankzij de inzet van maar liefst 25 hardwerkende vrijwilligers weten ze hier de zaak al tientallen jaren draaiende te houden. Door een goede samenwerking met bibliotheken in de omringende gemeenten zijn deze mensen in staat ook in Warmond een prima bibliotheekproduct neer te zetten. Wel merkte ik ook hier weer een discussie over professionalisering. Dat hoor je tegenwoordig op veel plaatsen. Op zich prima, maar ik merk dat daarbij de plaats van de vrijwilliger elke keer opnieuw ter discussie wordt gesteld. Er zijn blijkbaar nog steeds overheden (en duurbetaalde adviseurs) die van mening zijn dat vrijwilligers niet professioneel kunnen werken en die telkens weer voorstellen om overal betaalde krachten aan te stellen. Vervolgens hebben we daar dan weer onvoldoende geld voor... Ik snap dat echt niet en ik kan daar ook een beetje boos om worden. In Warmond draait bijna alles op vrijwilligers en dat gaat prima. We zouden niet zonder meer kunnen. Wat mij betreft wordt het tijd dat we deze hardwerkende mensen wat meer gaan waarderen. In ieder geval van mij de complimenten voor de mensen van onze Bibliotheek.

Vandaag was het 4 mei en dus hebben we de gevallenen herdacht. Vanmiddag om 17.00 uur hebben we bloemen gelegd bij de plaats achter de Oude Toren, waar Burgemeester Ketelaar op 6 september 1944 is geëxecuteerd. Vervolgens hebben we ook bloemen gelegd bij de graven van Gerard van Wickevoort Crommelin en Dirk van der Kerkhof, Warmonders die tijdens de oorlog het leven hebben gelaten. Op de begraafplaats kwamen we, min of meer bij toeval, een aardige mevrouw tegen die ons herinneringen uit de oorlogsjaren vertelde. Zij was erbij toen destijds burgemeester Ketelaar door de Duitsers werd opgepakt. Na al die jaren deed zij haar verhaal nog steeds vol emoties. Dit moment maakte diepe indruk op me.

Vanavond waren we aanwezig bij de herdenking in de Rooms-Katholieke kerk. Daar heb ik als burgemeester gesproken. U treft mijn tekst aan onder de button toespraken op mijn home-page. Aansluitend op de herdenkingsdienst gingen we om 19.50 uur naar de herdenkingsplechtigheid bij het monument voor de gevallenen aan de Herenweg/hoek Laan van Oostergeest. Er waren opvallend veel mensen aanwezig. Nadat we twee minuten stilte in acht hadden genomen, klonk het Wilhelmus. Daarna volgde de kranslegging. Namens burgemeester en wethouders mocht ik dat doen. Vervolgens volgde ds. N.C. Smit en pastoor Spruit, oud-strijders Indonesië, gemeentepersoneel, afgevaardigde van de VWF, politie, schoolkinderen en overige aanwezigen. Aan het einde heb ik nog een korte samenvatting van de herdenkingsdienst gegeven en de bijeenkomst afgesloten. Het was een waardige herdenking.

Morgen is het bevrijdingsdag. Ik zal in ieder geval rond 14:30 uur van de partij zijn om de mensen die met de bevrijdingsloop uit Wageningen komen te verwelkomen. Maar er zijn ook nog veel andere activiteiten in het dorp. Morgen leest u het weer.

Tot morgen.

dinsdag 3 mei 2005

Ligplaatsenproblematiek

Dinsdag dus collegedag. De agenda leek niet erg omvangrijk, maar dat is niet altijd een garantie voor een korte vergadering. Er spelen momenteel twee onderwerpen die een flink deel van onze aandacht opeisen. Op de eerste plaats een ontwerp bestemmingsplan voor de bebouwde kom, waarin een aantal belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende jaren zijn opgenomen. Op de tweede plaats werken we aan een recreatievisie waarin de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme voor Warmond vastliggen. Omdat beide documenten belangrijk zijn voor de toekomstige 'kern' Warmond willen we graag dat deze nog voor de fusie door de Warmondse gemeenteraad afgehandeld kunnen worden.

Voordat de gemeenteraad zich echter over deze zaken kan buigen, moeten we ruimte voor inspraak geven aan de Warmondse inwoners. Deze inspraak mag niet plaats vinden tijdens de zomervakantie (dan zijn er immers veel inwoners afwezig) en wanneer we het na die tijd doen dan kunnen we dit onderwerp niet meer voor het eind van het jaar afronden. De tijd begint dus te dringen. Daar komt nu nog bovenop dat bij behandeling van de stukken in het college bleek dat deze op een aantal punten nog niet de toets der kritiek kon doorstaan. Omdat dit bij de behandeling door de gemeenteraad wel eens problemen zou kunnen opleveren hebben we besloten de stukken nog een week aan te houden voor verbetering. Daarmee wordt de tijd die ons rest van de hele behandeling nog korter. Lastig, maar het is niet anders. Bij dit soort belangrijke besluiten is zorgvuldigheid van groot belang.

Tijdens de collegevergadering van vanmorgen was dit het belangrijkste onderwerp van gesprek. Verder hebben we een uitgebreide discussie gehad over ons beleid met betrekking tot illegale ligplaatsen, ook weer zo'n typisch 'watergemeente'-probleem. In de Kaag liggen een paar honderd pleziervaart en woonschepen afgemeerd zonder dat daar officieel toestemming voor is. Dat is vervelend want deze schepen kunnen de overige scheepvaart belemmeren, milieuproblemen veroorzaken etc. Omdat het op het water elk jaar drukker wordt, hebben we steeds meer last van deze illegaal aangemeerde schepen. In de praktijk is deze situatie echter vaak al zo lang gedoogd dat het juridisch niet meer zomaar mogelijk is om daar tegen op te treden. Een oplossing zou kunnen zijn dat we op een aantal plaatsen toestaan dat er nieuwe havens komen waar de schepen die nu elders illegaal liggen naar toe kunnen. In de praktijk is dat echter niet zo eenvoudig als het lijkt. Als we het verkeerd aanpakken kunnen de problemen zelfs nog verder toenemen. Reden voor ons om onze ambtenaren te vragen nog eens een aantal zaken uit te zoeken voor we tot besluitvorming komen. Binnenkort praten we verder.

Tenslotte heb ik vandaag verder gewerkt aan mijn toespraak voor de herdenkingsdienst in de Rooms-Katholieke kerk in Warmond op 4 mei. U bent natuurlijk ook allemaal welkom, aanvang 19:15 uur. Morgen doe ik hier verslag.

Tot morgen.

maandag 2 mei 2005

Dijkgraaf

Vandaag eindelijk weer eens een 'normale' dag na alle activiteiten van de afgelopen tijd. Dat werd ook wel een beetje tijd want eerlijk gezegd was het 'gewone' werk de afgelopen dagen een beetje blijven liggen. Vandaag dus mijn post weggewerkt, e-mail beantwoord en de nodige stukken gelezen voor de collegevergadering van morgen. Daarnaast ook tijd besteed aan mijn toespraak voor de dodenherdenking op 4 mei. Die ga ik morgen afmaken.

Vanmiddag had ik een afspraak in de agenda met de Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Bij mijn aanstelling had ik een felicitatiebrief ontvangen waarin men voorstelde om een keer nader kennis te maken. Dat was dus vandaag. Het was een prettig gesprek waarbij we de verschillende raakvlakken tussen gemeente en Hoogheemraadschap hebben verkend. Na een lange periode van voorbereiding heeft er bij Rijnland per 1 januari jl. een omvangrijke fusie plaats gevonden. E.e.a. is nogal van invloed geweest op de kwaliteit van de uitvoerende diensten. Met het oog op de aanstaande fusie bij onze gemeente heb ik een aantal vragen gesteld. Je weet nooit wat we van elkaar kunnen leren. Tenslotte heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om een tweetal kwesties aan de orde stellen die ons de afgelopen tijd een beetje dwars gezeten hebben. Ik krijg daarover nog bericht.

Tot morgen.