vrijdag 31 augustus 2007

AZC (4)

Rond de 400 bezoekers waren vanavond aanwezig bij de tweede informatiebijeenkomst over ons voornemen om een asielzoekerscentrum in de wijk Roomburg te vestigen. Dat waren minder mensen dan de vorige keer, maar de betrokkenheid van de zaal was er niet minder om. Binnen het stadhuis hebben we de afgelopen periode hard gewerkt om te bekijken op welke punten wij tegemoet konden komen aan de wensen uit de buurt. Vanavond hadden we de gelegenheid om de buurt over deze zaken te informeren. Een groot aantal bewoners blijft van mening dat een AZC binnen de wijk ongewenst is, maar gelukkig waren er ook andere geluiden te horen.

De stukken die de afgelopen week in de media zijn verschenen over en mogelijke beschikbaarheid van het Marinevliegkamp Valkenburg hebben duidelijk verwachtingen gewekt bij een aantal bewoners. Het is jammer dat het zo gelopen is. Toch is al geruime tijd bekend dat deze locatie niet beschikbaar zou komen voor het centrum in Leiden. Tijdens het raadsdebat van 11 juli heb ik dit ook aan de gemeenteraad laten weten. Uit recente contacten met onze buurgemeente is opnieuw gebleken dat op het vliegkamp voor dit doel geen capaciteit beschikbaar komt. Ik hoop dat ik vanavond op dit punt de onduidelijkheid heb kunnen wegnemen.

Een en ander wil overigens niet zeggen dat het asielzoekerscentrum nu ook definitief in Roomburg komt. Het college gaat zich de komende tijd eerst buigen over de vele reacties die ongetwijfeld bij het Stadhuis binnen zullen komen. Pas wanneer dat achter de rug is gaan we aan de slag met de definitieve besluitvorming.

Tot ziens.

Ps. de foto's komen van http://www.sleutelstad.nl/ waarvoor mijn dank aan Chris de Waard.

woensdag 29 augustus 2007

Te veel eer

'Witteman is de laatste tijd omstreden vanwege zijn besluit om in de nieuwbouwwijk in plaats van een park aan te leggen een asielzoekerscentrum te plaatsen'.

Dat was het onderschrift onder een foto die vandaag op de voorpagina staat van het Leids Nieuwsblad. Ik begrijp dat de journalisten erg hun best doen om het nieuws een gezicht te geven., maar op deze manier krijg ik het allemaal wel heel er persoonlijk voor de kiezen. Het besluit om Roomburg als locatie voor het AZC te kiezen is een besluit van het hele college. Bovendien heeft een meerderheid van de gemeenteraad ons inmiddels verzocht om de betreffende procedure te vervolgen. Op grond daarvan heeft ons besluit politiek draagvlak zodat je je vervolgens kunt afvragen hoe deze journalist is gekomen tot de kwalificatie 'omstreden'.

Overigens neemt dat natuurlijk niet weg dat ik over de keuze van het college verantwoording af wil leggen, waar en wanneer u dat wilt.

Tot ziens

dinsdag 28 augustus 2007

Steun

Dit voorjaar heeft het Kabinet bekend gemaakt in welke 40 wijken in Nederland de sociale problematiek zo groot is dat extra steun vanuit het rijk noodzakelijk is om deze wijken er weer bovenop te helpen. Leiden prees zich toen gelukkig niet in de ‘prijzen’ van de prachtwijken te vallen; dankzij de aanpak in onze wijkontwikkelingsplannen ging het blijkbaar goed met onze wijken!

Inmiddels is het Kabinet door gegaan met het maken van plannen voor deze 40 wijken. Daarvoor is veel geld nodig en men heeft zich nu voorgenomen om dit geld te halen uit de reserves van de woningcorporaties. Daarover is nu, ook binnen onze stad, een flinke discussie ontstaan.

Heffingen aan woningcorporaties hebben een lange voorgeschiedenis. Ik zal u daar niet lastig mee vallen. Feit is wel dat de corporaties in het algemeen vaak het verwijt kregen teveel op de centen te zitten en te weinig aandacht hebben voor de problemen in de oude wijken. Inmiddels is naar mijn mening en in ieder geval in onze stad een kentering zichtbaar. Uit alle evaluaties blijkt dat door het beleid in de aandachtswijken resultaten geboekt worden. De variatie aan woningen neemt toe, de leefbaarheid verbetert en mensen komen weer aan het werk. De woningcorporaties hebben zich ontwikkeld en nemen in de steden volop deel aan dit proces. Natuurlijk moet er ook nog veel gebeuren.

Ook de Leidse woningcorporaties hebben een langdurig proces van verzelfstandiging, fusies, kortom veel interne besognes, achter de rug. Nu komen ze weer toe aan waar ze ooit voor werden opgericht: kwalitatief goede woningen bouwen voor diverse lagen van de bevolking, van bijzondere doelgroepen tot middengroepen en studenten.
De hartenkreet van de directeur van De Sleutels van Zijl en Vliet Marjo Visser, die zij onlangs in het Leids Dagblad uitte, ondersteun ik dan ook zeker. Zij vreest dat met de inlevering van donaties ten behoeve van de veertig wijken de herstructurering van Leidse wijken op het spel komt te staan.

Het zou inderdaad een slechte zaak zijn, wanneer een algehele heffing ten behoeve van 40 probleemwijken ten koste zou gaan van de uitvoering van plannen in andere wijken en gemeenten in het land. Dat neemt niet weg, dat ik, net als Bos en Vogelaar, wel wil dat dat gemeenschapsgeld, dat ook bij de Leidse woningcorporaties te vinden is, tijdig benut wordt om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te brengen en te houden en initiatieven in de maatschappelijke sfeer tot uitvoering te brengen. Ik pleit daarom voor een gedifferentieerde aanpak voor de zo betwiste heffing: actieve corporaties die doen wat ze beloven blijven gevrijwaard van een algemene heffing, rijke (veelal regionale) woningcorporaties die er niet in slagen hun overmaat aan vermogen waar dan ook in het land in te zetten, dienen aangeslagen te worden teneinde een bijdrage te leveren aan de verbetering van de 40 wijken in Nederland, die dat het hardste nodig hebben.

Tot ziens.

donderdag 23 augustus 2007

Tierelier

Vanmiddag heb ik met Gerda van den Berg een rondje door de wijk Roomburg gefietst om zelf een aantal zaken te bekijken ter voorbereiding op de informatieavond die we komende week hebben. Aansluitend op die tocht mochten we het eerste exemplaar in ontvangst nemen van de cd Roomburg. Op de cd staat een protestlied tegen de mogelijke komst van het AZC naar deze wijk. Zanger Rudy Breedveld, alias de Tierelier, gebruikte de gelegenheid om eerst nog eens uit een te zetten waarom hij zoveel moeite heeft met de eventuele komst van dit centrum.

Volgens mij is het de eerste keer dat ik een gezongen zienswijze in ontvangst mocht nemen. Na alles wat er de afgelopen weken te doen is geweest over ons besluit was het goed om te zien dat er ook nog ruimte is voor zo'n ludieke actie.

De cd met het nummer Roomburg is vanaf volgende week te koop bij o.a. Sleutelstad aan de Koornbrugsteeg 3. Kosten: 2,50 euro. Ook zal de cd verkrijgbaar zijn tijdens de bewonersbijeenkomst op 30 augustus.

dinsdag 21 augustus 2007

W4 leed

Op de site van de Verkeersinformatiedienst is de file top-50 over 2006 te vinden. Op nummer 1 staat de A4 ter hoogte van Zoeterwoude-Rijndijk met 320989 kilometer minuten. Dat zijn het aantal minuten dat een specifieke file met een bepaalde lengte heeft gestaan. Die lange rij stilstaande auto's zorgt voor een onvoorstelbare vervuiling van de lucht in de directe omgeving. In dit geval is dat Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude. De filevorming op precies dit stuk wordt vooral veroorzaakt door het feit dat de A4 ter plekke al het verkeer moet verwerken over slechts 2x2 rijbanen. Daarom bedacht Rijkswaterstaat in 1998 het plan om deze weg uit te breiden naar 2x3 rijbanen. Daarmee zou de A4 voorlopig uit de top-50 verdwijnen.

Een mooi plan, maar de drie gemeenten zagen ook nadelen. Een uitbreiding naar 2x3 rijbanen had immers ook nadelige effecten voor de omgeving. Samen met provincie en rijk bedachten ze een plan om de vernieuwde A4 verdiept aan te leggen, zodat ook het leefklimaat voor woonwijken in de buurt van de weg er flink op vooruit kon gaan. Om het plan mogelijk te maken moesten de drie gemeenten enige tientallen miljoenen euro's bijdragen, maar dat hadden ze er graag voor over. Een belangrijk deel van dit bedrag konden ze immers terugverdienen door bouw van nieuwe woningen en bedrijven naast de verdiepte A4. Onder de naam W4 is dit project de afgelopen jaren verder uitgewerkt. Sinds vorig jaar ben ik voorzitter van de bestuurlijke begeleidingsgroep van het W4 project. Leiden draagt 9 miljoen euro bij aan het W4 project en dat geld verdienen we terug met woningbouw in de wijk Roomburg.

Het W4 project zou dit najaar in uitvoering komen, ware het niet dat de Raad van State daar onlangs een stokje voor stak. De belangrijkste bezwaren tegen het W4 project kwamen van Milieudefensie. De mensen van Milieudefensie zijn in beginsel tegen elke uitbreiding van wegcapaciteit. Hun redenering is dat een verbreding van de A4 op dit moment misschien wel een oplossing lijkt, maar dat de kans groot is dat er in de komende jaren zoveel auto's bij komen dat dezelfde A4 dan weer vol staat met files. Alleen dan staan er bij Leiden 2x3 rijen auto's te wachten en die vervuilen veel meer dan 2x2 rijen. Daarom zouden wij ons volgens milieudefensie in moeten zetten om het aantal auto's terug te dringen in plaats van het aanleggen van meer asfalt. Zij pleiten ervoor om het gebruik van de auto op dergelijke trajecten gewoon heel duur te maken.

En daar zit nu precies het probleem. Het terugdringen van het autogebruik door het gebruik veel zwaarder te belasten is politiek een buitengewoon heikel punt, waarvoor bij onze inwoners nauwelijks steun te vinden is. Zelf merk ik dat bijvoorbeeld bij de invoering van betaald parkeren in Leiden Noord. Daarentegen heeft het aanpakken van de fileproblemen voor de kiezers nog steeds veel prioriteit. Vandaar dat de 3 gemeenten vandaag met hun partners in het W4 project een oproep hebben gedaan aan de minister om de verdiepte uitbreiding naar 2x3 rijbanen zo snel mogelijk te realiseren.

Milieudefensie maakt zich wat mij betreft terecht zorgen over de ontwikkeling van het autoverkeer in onze regio. Ik zou graag samen met hen gaan onderzoeken hoe we op lange termijn het autoverkeer kunnen terugdringen. Ze kiezen er echter voor om hun zorgen kracht bij te zetten door allerlei korte termijn verbeteringen tegen te houden en halen daarbij de woede op de hals van zowel inwoners als bestuurders. Daardoor verliezen ze hun geloofwaardigheid naar beide partijen, en dat help zeker niet om het probleem op te lossen.

Binnenkort behandelen we in Leiden het bestemmingsplan voor Leiden-Noord. Door dat gebied loopt de Willem de Zwijgerlaan. Een drukke verkeersader die in zijn huidige vorm een belangrijke bron is van de luchtvervuiling in die wijk. Met allerlei maatregelen zoals een tweetal overkluizingen, willen wij de doorstroming van het verkeer op die weg gaan verbeteren, gewoon omdat ook de opgroeiende kinderen in Leiden-Noord recht hebben op schone lucht, en die is er nu niet. Ik hoop dat milieudefensie ons bij die plannen gaat steunen. Wat mij betreft kunnen we daarna samen plannen gaan maken voor de lange termijn.

Tot ziens.

Aangifte

Vorige week dinsdag schreef ik in mijn dagboek dat ik had besloten geen aangifte te doen tegen vastgoedondernemer Jan Verbaan. Aanleiding daarvoor was een gesprek dat ik had met zijn advocaat die mij verzekerde dat Verbaan verkeerd was geciteerd toen hij inwoners van de wijk Roomburg opriep bij mij thuis een steen door de ramen te gooien.

Vrij snel na mijn artikel meldde Chris de Waard, redacteur van Sleutelstad.nl, zich op mijn site met de mededeling dat Jan Verbaan het dreigement wel degelijk had uitgesproken zoals hij had beschreven. De bevestiging kwam vervolgens ook via een nieuw artikel in het Leidsch Dagblad en tenslotte heeft hij in telefonische contacten met het Stadhuis wederom een aantal zeer dreigende uitspraken gedaan. Door deze voorvallen ben ik toch weer anders tegen deze hele 'affaire' aan gaan kijken.

Verschillende mensen adviseerden mij om dit niet zomaar voorbij te laten gaan. Op grond van de wet kunnen de uitspraken van de heer Verbaan worden gezien als strafbare feiten. De wetgever tilt immers zwaar aan zaken als opruiing tegen het openbaar bestuur of het uitlokken van openlijk geweld. Ik stond voor de vraag of je dergelijke feiten gewoon moet accepteren terwijl wij in andere situaties onze inwoners aanspreken op veel minder. Voor de wet is iedereen gelijk, dus ook Jan Verbaan. Daarom kon ik niet veel anders dan aangifte doen op grond van de bedreigingen die ik de afgelopen periode over me heen kreeg. Afgelopen donderdag heeft de politie mijn aangifte opgenomen.

De heer Verbaan is al jarenlang verwikkeld in verschillende conflicten met de gemeente. Over het algemeen gingen die conflicten over de toepassing van bouwregelgeving bij zijn bouwprojecten. Het afgelopen jaar heb ik persoonlijk veel tijd gestoken in het zoeken naar oplossingen. In dat kader heb ik veel gesprekken gehad met de heer Verbaan. Die gesprekken liepen constructief totdat er een probleem ontstond naar aanleiding van een besluit van het college. Ook toen kwamen er dreigementen in mijn richting. Op 20 juni jl. schreef ik daar al over in mijn dagboek. Die dreigementen waren toen voor mij aanleiding om de heer Verbaan te laten weten dat ik me persoonlijk niet meer zou inzetten voor het oplossen van de 'Verbaandossiers'.

Als reactie daarop liet de heer Verbaan weten dat hij alles zou doen om mij 'kapot' te maken en ervoor te zorgen dat ik niet lang meer wethouder zou zijn. De rest van de dreigementen zal ik u besparen. Wat mij vervolgens het meeste raakt is dat hij een project als de AZC vestiging in Roomburg misbruikt om zijn persoonlijke vete tegen mij uit te vechten. Hij misbruikt hierbij de emoties die over dit onderwerp bestaan. Ik heb het bestuur van de wijkvereniging Roomburg inmiddels bedankt voor het feit dat zij direct afstand namen van de oproep om stenen door mijn ruiten te gooien.

Het is nu aan het openbaar ministerie om de aangifte in behandeling te nemen. Ik heb er alle vertrouwen in.

Tot ziens.

maandag 20 augustus 2007

Krantenjongens

Op 16 juni deed ik op deze plaats een oproep. Ik was voor het zomerreces op zoek naar een aantal adressen voor het lopen van korte stages met als doel dat die mij zouden helpen om mijn werk als wethouder beter te kunnen doen. Eerlijk gezegd had ik toen de verwachting dat er wel een flink aantal voorstellen zouden komen, maar de praktijk was anders. Ik ontving slechts 1 uitnodiging en die kwam van het Leidsch Dagblad. Als gevolg daarvan was ik vandaag de hele dag te gast bij de redactie van het Leidsch Dagblad aan de Rooseveltstraat.

Als lokaal bestuurder hecht ik natuurlijk veel belang aan het bestaan van een onafhankelijke lokale krant. Het is immers een belangrijk medium voor de communicatie met onze inwoners. Daar staat tegenover dat we ook wel eens op manieren in de pers komen die we graag anders zouden zien. Dat maakt de verhouding tussen lokaal bestuurders en de pers soms tot een soort haat/liefde verhouding. Des te bijzonder was het om vandaag eens een dagje mee te draaien met deze mensen.

Het is wat mij betreft een geslaagde stage geworden, die me inderdaad wel geholpen heeft om wat beter te begrijpen wat er zoal nodig is om 'ons' Leidsch Dagblad 's morgens op de mat te krijgen. Hoe men op de redactie aan de Rooseveltstraat dagelijks vecht om een kwaliteitskrant te maken maar ook om de aandeelhouders tevreden te houden. In bedrijfsmatig jargon, met zo min mogelijk kosten, zoveel mogelijk lezers bedienen. Ik heb daardoor mijn romantische voorstelling van de gewiekste onderzoeksjournalist, die weken aaneen onderzoeken doet om uiteindelijk de misstanden haarfijn aan de orde stellen een beetje moeten laten varen. Dat neemt niet weg dat ik een groep mensen aantrof die met enthousiasme hun krant maken en die betrokken zijn bij wat er in de stad gebeurt.

Dat journalist een heel ander vak is dan wethouder werd me gedurende de middag duidelijk. Ik moest een aantal zaken natrekken om te zien of er mogelijk een artikel in zat. Een daarvan was een mevrouw die een conflict had met haar huisbaas. In plaats van het schrijven van een aardig artikel gebruikte ik het gesprek vooral om oplossingen te zoeken voor de geschetste problemen. Morgen gewoon weer op het Stadhuis, problemen oplossen.

Tot ziens.

vrijdag 17 augustus 2007

Instortingsgevaar

Vanmorgen stond in het Leidsch dagblad een artikel over de instorting van een bedrijfsgebouw aan de Rooseveltstraat in Leiden. Een ernstig voorval, waarvan ik als verantwoordelijk wethouder op het gebied van bouwregelgeving gelukkig al eerder door mijn ambtenaren was geïnformeerd.

De eigenaar van het pand had geruime tijd geleden een vergunning bij ons aangevraagd. Deze is door ons geweigerd omdat het bouwplan niet paste binnen het bestemmingsplan. Zonder overleg met de gemeente en zonder bouwvergunning is de eigenaar vervolgens toch aan de slag gegaan met de verbouwing. Kennelijk heeft hij daarbij onvoldoende aandacht gehad voor de constructieve consequenties van zijn bouwactiviteiten. Het gevolg is duidelijk en de consequenties zal hij geheel zelf moeten dragen.

Bij dit ongeval hadden echter ook gemakkelijk grote ongelukken kunnen gebeuren. De betrokken bouwvakkers of onschuldige voorbijgangers hadden eenvoudig onder het puin terecht kunnen komen. Dan was het leed niet te overzien geweest.

Met enige regelmaat worden wij als gemeente geconfronteerd met bouwwerkzaamheden die niet volgens de regels verlopen of bouwaanvragen waarin constructieve fouten zitten. In alle gevallen komen wij in aktie en kunnen we problemen zoals vandaag in de Rooseveltstraat voorkomen. Dit voorval laat maar weer eens zien dat bouwregels en vergunningen belangrijk zijn en dat naleving daarvan pure noodzaak is.
Tot ziens.

dinsdag 14 augustus 2007

Stenen

Op http://www.sleutelstad.nl/ is onlangs een artikel verschenen over een actie vanuit de wijk Roomburg tegen het voornemen van ons college om in die wijk een Asielzoekerscentrum te vestigen. In dit artikel citeerde de journalist Chris de Waard de Leidse vastgoedondernemer Jan Verbaan.

Het citaat luidt:
"Ik zou het wel weten. Je hebt in Roomburg zo'n 1000 gedupeerden. Als die allemaal een steen bij wethouder Witteman door de ruiten gooien moet je eens zien hoe snel het wordt teruggedraaid. Die mensen krijgen dan misschien wel 100 of 150 euro boete, maar die betaal ik dan voor maximaal 1000 bakstenen".

Ik heb op deze site eerder geschreven dat ik begrip op kan brengen voor kritiek vanuit de wijk Roomburg wanneer het gaat om ons besluit over de vestiging van het AZC, maar deze vorm van 'kritiek' is nieuw voor mij. Het is toch dreigende taal van het soort dat ik niet elke dag onder ogen krijg.

Overigens liet de advocaat van de heer Verbaan mij vanmiddag telefonisch weten dat de geciteerde uitspraken door de heer Verbaan niet zo zijn gedaan. Dat moet Sleutelstad.nl dan maar een keer uitleggen.

Tot ziens.

vrijdag 10 augustus 2007

Aandacht

Afgelopen week na drie weken vakantie weer aan de slag gegaan. Zoals gebruikelijk in deze recesperiode staat het werk in het stadhuis nog een paar weken op een laag pitje. Daar staat tegenover dat ik nu al weet dat mijn agenda vanaf eind augustus weer overvol is.

Voordeel is wel dat dit me in de gelegenheid stelt om nog eens goed bij te lezen in de lopende dossiers. Daarnaast kan ik nu meer tijd nemen voor een aantal gesprekken met mensen die wat meer aandacht verdienen. En dat is natuurlijk ook belangrijk.

Tot ziens.

vrijdag 3 augustus 2007

Bijna terug

Het einde van mijn vakantie is in zicht, 6 Augustus ga ik weer beginnen. Maar voordat het zover is ben ik als zomergast aanwezig in het programma 'Goedemorgen Bollenstreek' op Holland Centraal. Zondag 5 augustus van 10.00 tot 12.00 uur. Allemaal luisteren dus. (Regio Leiden 105.7 FM in de ether 88.1 FM op de kabel, Bollenstreek 107.7 FM in de ether 88.1 FM op de kabel)

Tot ziens.