woensdag 31 mei 2006

Ontdekkingsreis

In de stad van ontdekkingen kun je op ontdekkingsreis. Bij de werkbezoeken aan de stad voel ik me een beetje een ontdekkingsreiziger.

Vandaag bracht ik samen met collegawethouder John Steegh (Verkeer en Milieu) een bezoek aan Leiden Zuidwest. Tijdens ons bezoek fietsten we langs diverse plekken in het kader van het Wijkontwikkelingsplan Leiden Zuidwest. We voerden inspirerende gesprekken met bewoners en zijn in gesprek gegaan met sleutelpersonen in het gebied. Ook bezochten we buurtontmoetingsplekken, diverse sportfaciliteiten en scholen in de wijk. We hebben de fietstocht onderbroken bij Wijkvereniging Leefbaar Zuidwest en het winkelcentrum Wagnerplein. Aan het eind van de middag hebben we bij Verzorgingshuis Rijn en Vliet een goed bezocht wijkspreekuur gehouden.

Over het algemeen zijn de mensen in Zuidwest trots op hun wijk, maar ze maken zich ook zorgen over een aantal ontwikkelingen op het gebied van criminaliteit en verpaupering van bepaalde plekken in de wijk.

's Avonds was ik aanwezig bij een bijeenkomst van de Bewoners Advies Groep. Behalve een leuke kennismaking hebben we uitgebreid met elkaar gesproken over de manier waarop we de komende jaren met elkaar willen samenwerken aan het verbeteren van de wijk.

Tot ziens.

maandag 29 mei 2006

Ouderwetse dienstverlening

Na een lang weekend, vanmorgen weer aan de slag gegaan. Een prettig kennismakingsgesprek gehad met mijn nieuwe collega wethouder uit de buurgemeente Oegstgeest. Er spelen nogal wat zaken tussen beide gemeenten die de komende tijd onze aandacht vragen.

Verder had ik, zoals elke maandag, mijn vaste overleg met de ambtelijke organisatie en het wekelijkse spreekuur, dat deze keer helemaal volgeboekt was.

Tijdens dat spreekuur kwam er iemand langs die met me wilde praten over het nieuwe woonruimte verdeelsysteem. In dit systeem (www.woonzicht.nl) worden de beschikbare woningen niet meer via de huis aan huis bladen gepubliceerd, maar via internet. Deze inwoner maakte zich zorgen over het feit dat inwoners die geen toegang tot internet hebben daardoor in het nadeel zijn.

Op zich had hij daar natuurlijk wel een punt. De digitale tweedeling is een feit waar we rekening mee moeten houden. Als gemeente zullen we ons bij elke verbetering van de dienstverlening via internet moeten afvragen hoe we dezelfde service ook kunnen bieden aan mensen die de toegang tot het net (nog) ontberen. Dat is lastig, omdat de techniek van het internet nu eenmaal veel meer mogelijk maakt dan je met de ouderwetse dienstverlening kunt bereiken. Daardoor kom je vroeg of laat voor de vraag te staan of je een mogelijke verbetering van de gemeentelijke dienstverlening via internet, achterwege moet laten wanneer de mensen die de gemeente nog niet via internet weten te vinden daar niet van kunnen profiteren. Persoonlijk denk ik dat dienstverlening voor iedereen goed moet zijn. Daarnaast moet er ruimte zijn om daarnaast wat extra kwaliteit te bieden via bijvoorbeeld internet.

Overigens hebben we met de woningcorporaties goede afspraken gemaakt over de manier waarop zij de dienstverlening met betrekking tot de woonruimteverdeling gaan organiseren. Mensen die niet beschikken over internet kunnen straks gewoon terecht aan de balie van de woningcorporatie en krijgen daar ouderwetse service.

Tot de volgende keer.

dinsdag 23 mei 2006

Stad van ontdekkingen

Het kost me nog steeds moeite om tussen de bedrijven door even tijd te vinden om op deze plaats iets te schrijven. Uit het feit dat ik wat minder schrijf mag u in ieder geval niet de conclusie trekken dat ik een gebrek zou hebben aan onderwerpen om over te schrijven. Het tegendeel is waar. Ik kijk met heel veel genoegen terug op mijn eerste maand als wethouder in deze stad. Het was zeker voor mij de stad van ontdekkingen. Het gaat vaak om moeilijke maar uitdagende onderwerpen. Het gaat om beslissingen in zaken die er voor de inwoners van de stad echt toe doen.

Zo moest de gemeenteraad gisterenavond een definitief besluit nemen over een zeer omvangrijk nieuwbouwplan voor ROC Leiden naast station Lammenschans. De buurtbewoners waren fel tegen het plan in de huidige vorm. Zij vinden de nieuwbouw veel te massaal voor de omgeving. Het feit dat de oorspronkelijke bouwplannen, mede als gevolg van de reacties uit de buurt, op een aantal onderdelen waren aangepast, bracht daarin geen verandering. Uiteindelijk besloot de raad dat het college door mag gaan met de uitvoering van het betreffende plan.

Er zijn mensen die de besluitvorming over dit ROC-plan ondemocratisch noemen. Laat ik daarover het volgende zeggen. Ik heb de afgelopen maand juist in deze zaak gezien hoe intensief de leden van de Leidse gemeenteraad zich hebben verdiept in dit plan en de gevolgen daarvan voor de buurt. Ik heb de worsteling gezien die sommige fracties met dit onderwerp hebben gehad. Uiteindelijk na heel veel onderzoek en discussie, en rekening houdend met alle belangen, heeft de gemeenteraad gisteren een besluit genomen. Volgens mij is dat hoe het in een democratie hoort te werken.

Tot ziens.

zondag 21 mei 2006

Worsteling

Dit weekend was ik weer even terug in Warmond. Na een jaren durende discussie nam de Warmondse gemeenteraad eind vorig jaar een besluit tot het oprichten van een bescheiden monument voor de oorlogsslachtoffers in het voormalig Nederlands Oost-Indie. Afgelopen zaterdag was het zover, en als oud-burgemeester kreeg ik een uitnodiging. Voorafgaand aan de onthulling van een plaquette hield loco-burgemeester Wim Hollart van de gemeente Teylingen een indrukwekkende toespraak over, wat hij noemde, de slachtoffers van de worsteling in Indie. De oud-strijders kunnen tevreden zijn.

Vandaag met de familie in Leiden op zoek geweest naar een leuk huis. We zijn er nog niet uit.

Tot ziens.

woensdag 17 mei 2006

Fietsen


Binnen de portefeuille ruimtelijke ordening worden veel plannen in projectvorm uitgewerkt. Deze projecten vormen binnen mijn inwerkprogramma een aparte categorie. Dat inwerken doe ik in de eerste plaats door de bijbehorende dossiers goed te bestuderen en te praten met de direct betrokken ambtenaren. Dat is echter niet voldoende. Om een goed beeld te krijgen is het van groot belang om de wijk in te gaan en te praten met de mensen die direct bij die projecten betrokken zijn. In dat kader heb ik vandaag een bezoek gebracht aan het Aalmarktproject en Leiden Noord. Beschrijvingen van beide projecten kunt u terugvinden op de site van de gemeente Leiden

In het Aalmarktproject heb ik gesproken met de eigenaar van een kleine winkel die voor dit project moet verhuizen. Zij wilde hierover graag met me praten omdat ze zich zorgen maakte over de gevolgen voor haar winkel. We gaan proberen haar te helpen bij het zoeken naar een oplossing. Daarna heb een rondleiding gehad door de Stadsgehoorzaal. De Stadsgehoorzaal, gebouwd in 1890, is een van de mooiste concertzalen van Nederland en wordt geprezen om zijn prachtige akoestiek. De grote zaal ziet er prachtig uit na een omvangrijke renovatie een aantal jaren geleden, maar aan de rest van het gebouw is nog niets gedaan. Het kostte directeur Petra Unger weinig moeite om mij ervan te overtuigen dat de foyer, de keuken en andere voorzieningen dringend aan uitbreiding en een opknapbeurt toe zijn. Voor deze verbouwing is de stadsgehoorzaal in het seizoen 2006-2007 gesloten, maar als gevolg van het uitlopen van procedures dreigt dit nu langer te gaan worden. We gaan kijken wat we daar aan kunnen doen. Vervolgens heb ik voor de Waag gesproken met een aantal mensen die zich grote zorgen maken over het verdwijnen van waardevol groen en monumentale panden. Veel tegengestelde belangen dus in het Aalmarktgebied. De uitdaging voor de komende weken ligt in het zoveel mogelijk op een lijn brengen daarvan.

In de middag was ik in Leiden Noord waar de gemeente samen met woningcorporaties, bewoners en marktpartijen werkt aan de uitvoering van het Wijkontwikkelingsplan Leiden Noord. Ik schreef hier eerder over. Er staat veel te gebeuren in dit deel van de stad. In Groenoord-Zuid heb ik rondgefietst met de secretaris van de buurtvereniging. Leuke knusse wijk met een echte buurtwinkel als sociaal ontmoetingspunt. Op de gevel van de winkel had de wijk een vitrine met daarin het mededelingenbord voor de buurt. Dit soort buurtwinkels zouden we meer moeten hebben in de wijken. De eigenaar van de winkel maakte me duidelijk hoe moeilijk het is om zo'n winkel open te houden. 'Ze stemmen hier wel rood, maar hun boodschappen doen ze bij het grootkapitaal', was zijn afsluitende opmerking toen ik weer op de fiets stapte.

In de Tuin van Noord werden we ontvangen door het multiculturele bestuur van de bewonerscommissie 'De Zwijgers van Noord'. We kregen koffie en heerlijke zelfgebakken koekjes. Anders dan hun naam deed vermoeden namen ze geen blad voor de mond toen het ging over de belangen van de buurt.

In het Noorderkwartier werden we aan huis ontvangen door een bewonersdelegatie. Zij hebben zelf een speelplan voor de buurt gemaakt, dat ik in ontvangst mocht nemen. Ik heb beloofd dat we gaan bestuderen hoe we hiermee iets in de buurt kunnen gaan doen.

Voordat we in de plaatselijke buurtsnackbar een hapje gingen eten, heb ik een rondleiding gehad door de wijk De Kooi. Hier is men overigens al massaal begonnen om de straten te voorzien van oranje WK-vlaggetjes. Dat zegt ook iets over de wijk.

's Avonds sloot ik mijn bezoek af met een wijkspreekuur en was ik aanwezig bij een vergadering van de voorzitters van de wijkorganisaties in Leiden Noord. Leiden Noord heeft overigens zijn eigen website. Kijk maar eens op www.leidennoord.nl

Tot ziens.

maandag 15 mei 2006

Spreekuur

De maandag is tot nu toe vooral bestemd voor overleg met de verschillende ambtelijke diensten. Over het algemeen geeft dat niet direct aanleiding om m'n dagboek vol te gaan schrijven. Sinds vandaag heb ik er een nieuwe vaste activiteit bijgekregen. Vanmorgen ben ik, net als m'n collega wethouders, begonnen met een vast wekelijks spreekuur, tussen 09.00 en 10.00 uur. Tijdens dit spreekuur kunnen mensen in een kort gesprek van ongeveer 10 minuten een vraag stellen, een suggestie bij ons neerleggen of een probleem aankaarten. Tijdens hetzelfde gesprek proberen we een reactie te geven of een oplossing aan te dragen. Mocht dit niet direct lukken dan spreken we af hoe we e.e.a. in een later later stadium zullen afhandelen.

Dit spreekuur past in het streven van dit college om goed bereikbaar en aanspreekbaar te zijn voor de inwoners van de stad. Vanmorgen had ik al direct twee afspraken tijdens mijn spreekuur. Iemand die kwam pleiten om wat haast te maken met de herinrichting van haar buurt, en daarna iemand die een probleem had met een situatie waarin de gemeente ging optreden tegen een bouwwerk dat in strijd met de bouwvergunning was gebouwd.

Het lijkt een beetje op het spreekuur van de dokter, nu maar hopen dat wij geen wachtlijsten zullen krijgen.

Tot ziens.

vrijdag 12 mei 2006

Zijlstra en Band

Vandaag waren we in Leiden gastheer voor de leden van de Vereniging van Zuid Hollandse gemeenten. Burgemeesters, wethouders en raadleden uit de hele provincie kwamen in onze Stadsgehoorzaal bijeen voor de jaarvergadering en aansluitend een congres over het onderwerp bestuurskracht. Dit soort bijeenkomsten zijn vooral heel handig om contacten te onderhouden, nieuwe collega's uit andere gemeenten te ontmoeten en informatie uit te wisselen. Het was dus vooral een netwerkdag.

Met een aantal gasten was ik vanavond in de prachtige Leidse Schouwburg. Na een boeiende rondleiding van theaterdirecteur Bart van Mossel, waren we getuige van een verassend optreden van Zijlstra en Band. Onder leiding van Jeroen Zijlstra, een muzikale oud visserman speelde deze groep een swingende combinatie van jazz, pop en poezie.

Morgenochtend mag ik in Leiden de opening verrichten van de Goed Wonen beurs. Deze beurs richt zich op alles wat met wonen te maken heeft en is bedoeld voor woonconsumenten. De gemeente heeft een stand op de beurs waarin een overzicht wordt geboden van alle nieuwbouwprojecten die nu lopen, binnenkort starten of die in ontwikkeling zijn.

Prettig weekend.

donderdag 11 mei 2006

Woningbouwopgave


Over het aantal woningen die in Nederland worden gebouwd maakt de Tweede Kamer afspraken met de Minister van VROM, Sybilla Dekker. Het totale aantal noemen we de woningbouwopgave en voor heel Nederland was dat in 2005 bijna 65000 woningen. In werkelijkheid is onlangs bekend gemaakt dat van dit aantal slechts 86% is gehaald. Voor het goed functioneren van de woningmarkt is dat een probleem.

Nu bouwt het rijk in Nederland geen woningen dus maakt de minister vooraf afspraken met grote steden en regio's over de verdeling van de woningbouwopgave over het hele land. Zo is een tijd geleden met Leiden een afspraak gemaakt om voor het jaar 2010 vierduizend woningen te bouwen. Op het totaal aantal valt dat erg mee, maar voor een stad die al zo dicht bebouwd is, is dat nog een hele opgave. Op basis van de aantallen woningen die hier in 2005 zijn gebouwd is bovendien af te leiden dat het aantal van vierduizend woningen voor 2010 waarschijnlijk niet meer kan worden gehaald. En daarom wilde de minister vandaag met mij en een aantal collega's uit West Nederland eens praten. Zij wilde van ons weten wat we gaan doen om voor 2010 toch onze belofte na te komen. Het was overigens een bijzonder prettig gesprek waarbij de minister van haar kant suggesties deed en hulp aanbood om ons te helpen bij het realiseren van plannen.

Vanavond had ik een vergadering van de commissie Ruimte en Bereikbaarheid. Op de agenda stond het bouwplan van het ROC-Leiden waarover ik een paar keer eerder schreef. Het werd een uitgebreide discussie over belangen van de school, belangen van omwonenden en de rol van de gemeente bij het maken van dergelijke plannen. Na een stevige discussie besloot de commissie uiteindelijk dat het voorstel terug moet komen tijdens de raadsvergadering van 23 mei.

Tot ziens.

woensdag 10 mei 2006

Woonzicht


Vandaag was ik een belangrijk deel van de dag in de regio voor overleg met collegabestuurders uit het gebied van Holland Rijnland. Als vergader locatie was gekozen voor de kantoren van de Keukenhof in Lisse. En zo kon het gebeuren dat we daar zaten te vergaderen met uitzicht op een eindeloze stroom toeristen die daar langzaam aan ons voorbij trok. Het toerisme is voor stad en regio van een niet te onderschatten economisch belang. Op zo'n moment zie je dat de Keukenhof daar een belangrijke rol in speelt. Ik weet zeker dat een groot deel van deze mensen ook Leiden nog wel zal bezoeken voor ze huiswaarts keren. Het is dus een onderwerp bij uitstek waar de samenwerking tussen de gemeenten iets kan opleveren.

Een van de onderwerpen die tijdens het overleg aan de orde kwam, was het nieuwe systeem van woonruimteverdeling dat onlangs van start had moeten gaan. In de regio zijn we al twee jaar bezig met de introductie van een heel nieuw systeem om de sociale woningvoorraad eerlijker te verdelen. Eind vorig jaar hebben we hierover besluiten genomen en het systeem had onlangs in werking moeten treden. Door allerlei problemen met de benodigde software wil dit maar niet lukken en daarvan dreigen nu grote groepen woningzoekenden de dupe van te worden. Gisterenavond was ik over dit onderwerp ook al streng aangesproken in onze raadscommissie Ruimte en Bereikbaarheid. De verantwoordelijkheid voor de invoering van dit nieuwe systeem ligt in handen van het regiobestuur. Vandaag heb ik hierover een aantal bijzonder kritische vragen gesteld en zijn er vanuit de regio een aantal toezeggingen gedaan met betrekking tot de oplossing van dit probleem. Van belang is in ieder geval dat de woningzoekenden goed geinformeerd worden over wat voor hen precies de consequenties zijn van deze problemen en hoe we die op gaan lossen. Ik wacht met spanning af of dit nu snel goed zal gaan. Ik blijf het in ieder geval kritisch volgen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.woonzicht.nl.

Tot morgen.

dinsdag 9 mei 2006

Leiden Noord

Voor deze week staan er maar liefst 2 vergaderingen in de agenda met de raadscommissie Ruimte en Bereikbaarheid. Voor mij als wethouder zijn dit belangrijke overleggen. Hier spreken de politieke partijen zich voor de eerste keer uit over de voorstellen van het college. Tijdens commissie- en raadsvergaderingen vindt het echte politieke debat plaats over onderwerpen die voor de stad belangrijk zijn.

Vanavond stond het Wijkontwikkelingsplan (WOP) voor Leiden Noord op de agenda. De kern van dit plan zit in de huidige Willem de Zwijgerlaan. De overbelasting van deze belangrijke en drukke verkeersader is al heel lang een probleem voor de leefbaarheid in de omliggende woonwijken. Met de toename van het autoverkeer neemt dit probleem ook steeds grotere vormen aan. Daarom heeft de gemeenteraad het college, alweer een tijd geleden, opgedragen om daarvoor een oplossing te zoeken. Die oplossing ligt er nu, maar is zo kostbaar dat dit plan alleen haalbaar is wanneer er creatieve oplossingen gevonden worden om dat alles te kunnen betalen. Het college stelt nu voor om in de directe omgeving allerlei ruimtelijke plannen te realiseren die voldoende geld opleveren om het probleem van de Willem de Zwijgerlaan op te lossen. Dat alles staat nu, samen met een aantal noodzakelijke sociale en economische ingrepen, in het Wijkontwikkelingsplan. Dit plan was vanavond aan de orde in de commissie.

Vanwege de omvang van het plan was het voor de commissieleden een behoorlijke klus om zich goed voor te bereiden. Daar kwam nog bij dat een aantal belangrijke stukken erg laat waren binnengekomen. Daardoor lukte het vanavond niet om alles in een keer af te handelen. Wel hebben we een eerste discussie gehad over de inhoud van de plannen. Ik was niet ontevreden over het verloop van deze discussie. Of er uiteindelijk voldoende steun komt voor de plannen in de huidige vorm moet ik dus nog even afwachten. Gezien het grote belang dat de inwoners van Leiden Noord hebben bij de realisatie van deze plannen wil ik me daar in ieder geval voor inzetten. Wordt vervolgd.

Donderdagavond hebben we de tweede commissievergadering. Dan komen de nieuwbouwplannen van ROC-Leiden aan de orde.

Tot ziens.

maandag 8 mei 2006

Buurtbezoek

Langzaam begint mijn agenda een beetje regelmaat te vertonen. Binnen die regelmaat is de maandag vooral aangewezen voor het intern overleg met de ambtelijke organisatie. Dat was dus ook vandaag het geval. Ik heb vooral gesproken over de onderwerpen die later deze week ook aan de orde komen in twee commissievergaderingen.
Aan het eind van de middag ben ik op bezoek geweest bij de omwonenden van het station Lammenschans. Donderdagavond gaan we in de commissie Ruimte en Bereikbaarheid praten over de nieuwbouwplannen die het ROC Leiden heeft ontwikkeld voor deze locatie. Gezien de gevolgen die dit plan heeft voor de directe omgeving had ik er behoefte aan om mezelf ter plekke op de hoogte te stellen van de situatie. Mede via dit dagboek had ik een paar uitnodigingen gekregen om ook bij de mensen thuis te komen kijken.

De indrukken die ik tijdens dergelijke bezoekjes krijg zijn zoveel beter dan wat ik op het stadhuis uit de dossiers kan lezen. Dat helpt me enorm om betere beslissingen te kunnen nemen. Het is overigens niet mijn gewoonte om voor zulke uitstapjes veel aandacht te vragen, maar in dit geval had de buurt de regie een beetje overgenomen. Er waren veel mensen op de been, de pers was uitgenodigd, en ik kreeg maar liefst 500 handtekeningen overhandigd die het standpunt van de buurt nog eens moesten onderstrepen.

Tot ziens.

donderdag 4 mei 2006

Herdenken

'Burgemeesters moeten niet langer zélf achter het stuur van een auto kruipen, maar altijd een dienstwagen of een taxi nemen. Dat bepleit commissaris van de koningin Harry Borghouts. De provinciebaas laat van zich horen naar aanleiding van een incident rondom de Blaricumse eerste burger Helma Ton, die eind vorige week is betrapt op het rijden met te veel alcohol op. ' Dit las ik vanavond in het Haarlems Dagblad.

Het moet toch niet veel gekker worden. Volgens mij kun je ook gewoon niet drinken als je moet rijden. Ik ben blij dat ik gisteren mijn fiets naar Leiden heb gebracht.

Vanavond was ik aanwezig bij de traditionele dodenherdenking in de Marekerk en bij het monument naast molen De Valk. Het was een mooie bijeenkomst. Veel inwoners hadden de moeite genomen aan de herdenking deel te nemen.

Morgen is het bevrijdingsdag. Dan is het gemeentehuis gesloten. Ik ga de komende dagen een beetje bijlezen voor volgende week.

Prettig weekend alvast.

woensdag 3 mei 2006

WOP Zuidwest

Vanmorgen heb ik een fiets uit mijn woonplaats overgebracht naar Leiden. Ik heb me voorgenomen om de komende periode veel de wijken in te gaan en daarvoor is in deze stad de fiets verreweg het meest geschikte vervoermiddel. Voor een schappelijk bedrag hielp de man van de bewaakte fietsenstalling onder Leiden CS me aan een maandkaart zodat ik me geen zorgen hoef te maken over een veilig plaatsje voor de nacht.

Op die fiets ben ik vandaag langs gegaan bij de directeur van het ROC-Leiden. Naast een grondige kennismaking wilde ik van hem vooral eens horen hoe hij aankijkt tegen de planontwikkeling van het nieuwe ROC-gebouw aan de Lammenschansweg. Aanstaande maandagmiddag ga ik bij de buurtbewoners praten om hun kant van het verhaal te horen.

De middag was vandaag vooral inwerken op een van de grotere projecten, het WOP (Wijkontwikkelingsplan) Leiden Zuidwest. In dit plan, dat vorig jaar door de gemeenteraad is goedgekeurd, staat beschreven hoe deze wijk ervoor staat en welke maatregelen er nodig zijn om deze wijk de komende jaren te gaan verbeteren. In de wijk wonen ruim 17000 inwoners waarvan relatief veel ouderen, en niet-westerse allochtonen. Door tijdig in deze wijk te gaan investeren willen we voorkomen dat het woon- en leefklimaat in deze wijk gaat verslechteren waardoor op termijn nog grotere investeringen nodig zijn. Hiervoor zijn in het wijkontwikkelingsplan een groot aantal plannen opgenomen die voor een deel ook al zijn gestart.

Belangrijk bij het tot standkomen van een wijkontwikkelingsplan is dat alle betrokkenen en belanghebbenden samenwerken. Bewoners, gemeente, winkeliers, woningcorporaties, ondernemers en maatschappelijke instellingen kunnen er samen voor zorgen dat Leiden Zuidwest ook in de toekomst een prettige woonwijk blijft.

Tijdens de uiteenzetting realiseer ik me opnieuw hoezeer wij als college op een rijdende trein zijn gesprongen. Bij dit soort omvangrijke plannen kan dat ook bijna niet anders. Tenslotte moeten de wijkbewoners er ook op kunnen rekenen dat wij eerder gemaakte afspraken gewoon nakomen.

Naast de theorie van het stadhuis ga ik de komende tijd ook met eigen ogen eens in de wijk kijken en luisteren. Ik ben heel benieuwd hoe de mensen in de wijk tegen het WOP aankijken.

Tot de volgende keer.

dinsdag 2 mei 2006

Reces

Deze week heb ik reces. Het bestuur in Leiden kent elk jaar een aantal van die periodes die meestal gelijk vallen met de schoolvakanties. Alleen voor zeer dringende zaken kan het college bijeen komen. Voordeel van zo'n reces is dat het bestuur gedurende de rest van het jaar compleet is en het werk ongestoord door kan gaan.

Volgens de Dikke van Dalen is reces het ' tijdelijk uiteengaan, vakantie van een bestuurs- of rechtscollege'. Die eerste omschrijving spreekt mij het meest aan. Ik was tenminste niet van plan om die recesperiodes allemaal als vakantie te gebruiken. Het is ook een prima gelegenheid om dingen te doen waar je normaal niet zo snel aan toe komt, zoals korte stages of werkbezoeken in de stad. Als u voor de toekomst suggesties heeft hoor ik dat graag.

Deze recesweek komt zo snel na mijn installatie dat ik deze week vooral gebruik voor mijn inwerkprogramma.

Tot de volgende keer.