dinsdag 31 oktober 2006

Begroting

Volle dag vandaag. Vanmorgen ben ik even na 07.00 uur van huis gegaan om pas ver na middernacht weer terug te keren. Een lange collegevergadering in de ochtend, een ontmoeting met onze collega bestuurders uit Leiderdorp tussen de middag, vervolgens een thema bijeenkomst met college en ambtelijk management en tenslotte een lange avondvergadering met de gemeenteraad over de begroting van 2007.

Het was de eerste begroting van ons college en daarmee een soort eerste 'proeve van bekwaamheid'. De begroting is bij uitstek de gelegenheid om te laten zien welke politieke keuzes dit college wenst te maken voor het komende jaar. Voor de politiek is de behandeling van de begroting dus een van de hoogtepunten van het jaar.

Aangezien de publieke tribune de hele avond bijna geheel leeg was, denken onze inwoners daar heel anders over. Toen ik na middernacht het woord kreeg om te reageren op de inbreng van de verschillende fracties was de tribune zelfs helemaal leeg. Blijkbaar slagen we er als politiek niet in om over belangrijke onderwerpen ook voor iedereen interessante debatten te voeren. Dat is jammer.

Tot ziens.

woensdag 25 oktober 2006

Wakker Nederland


Ik kreeg vanmorgen bij de kapper de Telegraaf van vandaag onder ogen, uw weet wel die krant van wakker Nederland. Onder een vette kop weet deze krant te melden dat het linkse college in Leiden overweegt de parkeertarieven in de stad inkomensafhankelijk te maken. Dit soort berichten neemt men bij deze krant blijkbaar gewoon over zonder kritische vragen te stellen. Het klopt dus ook niet.

Gelukkig weten ze nog niet dat wij nog 'overwegen' om ook de paspoorten, de rijbewijzen en misschien zelfs de bijstandsuitkeringen inkomensafhankelijk te maken.

zondag 22 oktober 2006

Herfst

Vandaag nog even Buitenhof gekeken. Minister Johan Remkes heeft aangegeven dat hij van mening is dat alle gemeenten met minder van 20.000 inwoners initiatieven moeten nemen om binnen 2 jaar te fuseren met een buurgemeente. Als dat binnen 2 jaar niet lukt moet naar zijn oordeel de rijksoverheid ingrijpen en een fusie van bovenaf opleggen. Op grond van het feit dat de gemeenten er de komende jaren alleen maar taken bij zullen krijgen is een omvang van 20.000 inwoners volgens Remkes wel een ondergrens om de taken voor de eigen inwoners naar behoren uit te voeren. Op grond van m'n eigen ervaringen was ik het best met hem eens, maar toen ik vorig jaar aanwezig was bij het kamerdebat over de herindeling Teylingen heb ik de minister toch echt aan de kamer horen beloven dat het de laatste keer was dat een fusie er doorgedrukt werd tegen de wil van de gemeente zelf.

Het zal de komende week in een aantal gemeenten wel weer de nodige discussie veroorzaken. Ik ben een weekje afwezig in verband met het herfstreces.

Tot ziens weer.

vrijdag 20 oktober 2006

Aanjaagteam

Eerder schreef ik op deze plaats over het feit dat wij voor 2010 binnen de stad zo'n 4400 woningen moeten bouwen. Dit aantal maakt deel uit van een veel groter aantal in de Randstad te bouwen woningen en waarover wij met de minister van Vrom sluitende afspraken hebben gemaakt. Van de minister ontvangen wij ook een flinke financiele bijdrage om dit aantal te realiseren.

Zoveel woningen bouwen in zo'n korte tijd, dat is ook voor een gemeente als Leiden een flinke opgave. Dat kunnen we ook niet op eigen kracht voor elkaar krijgen. Dat is de reden dat ik al een tijdje corporaties maar ook commerciele ontwikkelaars oproep om met creatieve plannen te komen. Daarnaast helpt ook het ministerie door de inzet van zogenaamde 'aanjaagteams'. Een team van specialisten op het gebied van woningontwikkeling die door het ministerie worden ingezet om de gemeente te helpen. Dat is nog eens een mooie vorm van samenwerking tussen verschillende overheden. Ik deel niet vaak complimenten uit naar het rijk, maar deze keer dus wel. Vandaag had ik een eerste gesprek met de leider van ons aanjaagteam.

Tot de volgende keer.

woensdag 18 oktober 2006

Statuut

In het kader van de herstructurering komt het voor dat woningcorporaties over gaan tot de sloop van bestaande woningen om op dezelfde plaats moderne huurwoningen terug te kunnen bouwen. Vaak gaat het om huurwoningen die behoren tot het goedkoopste deel van de voorraad. Om te voorkomen dat de bewoners van dergelijke woningen in financieel opzicht de dupe worden van het besluit tot sloop, hebben de huurders en verhuurders in onze stad samen met de gemeente een Sociaal Statuut opgesteld. In dit Statuut staan precies de rechten en plichten van partijen beschreven in een dergelijke situatie.

Formeel is zo'n Sociaal Statuut iets tussen huurders en verhuurders en heeft de gemeente nog maar een kleine rol. Toch was ik vanavond voor de eerste keer aanwezig bij het overleg tussen vertegenwoordigers namens de corporaties en de huurdersorganisaties om te praten over een nieuw Sociaal Statuut dat per 1 januari 2007 in werking moet treden. Zo'n onderhandelingsproces gaat precies zoals ik me vooraf had voorgesteld. De huurders willen veel meer, de verhuurders willen juist minder en uiteindelijk bereiken ze overeenstemming ergens in het midden. Wat zou de gemeente daar nog aan moeten verbeteren.

Na afloop ben ik doorgefietst naar een bewonersavond in Leiden Zuid-West. Tijdens een goed bezochte avond gaf de gemeente een presentatie over de stand van zaken met betrekking tot het wijkontwikkelingsplan. Dit soort avonden zijn voor mij buitengewoon waardevol, omdat ik hier pas echt hoor hoe de direct betrokken inwoners denken over onze plannen. Samen met de betrokken ambtenaren hebben we veel opmerkingen kunnen noteren, die een rol gaan spelen bij de ontwikkeling van de plannen. Tijdens een volgende bijeenkomst zullen we laten zien wat we op grond van de gemaakte opmerkingen hebben gedaan.

Opvallend was het feit dat de onderwerpen verkeer en veiligheid het meest aan de orde kwamen. Wat voor Leiden Noord de Willem de Zwijgerlaan is, is voor Leiden Zuid-West de Churchillaan. Ook zo'n regionale wegverbinding dwars door een woonwijk met alle gevolgen van dien. De opgave waar wij in het kader van het wijkontwikkelingsplan voor staan is om van deze weg door de wijk, een weg voor de wijk te maken. Dat zal nog niet eenvoudig zijn.

Tot ziens.

dinsdag 17 oktober 2006

Overschrijding

Volle agenda vandaag. Het begon vanmorgen vroeg met een uitgebreide vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders en het eindigde vannacht na een langdurige vergadering van de gemeenteraad.

Een van de onderwerpen van de collegevergadering was een overeenkomst met onze buurgemeente Oegstgeest. Tussen de twee gemeenten boterde het al een hele tijd niet zo. Oorzaak daarvan was een aantal slepende dossiers op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkelingen en Verkeer. Dit college hecht buitengewoon veel belang aan een goede samenwerking met de buurgemeenten. We krijgen in de komende jaren immers met een groot aantal vooral regionale vraagstukken te maken die in onze ogen uiteindelijk veel belangrijker zijn dan de conflicten uit het verleden die nu nog de samenwerking beheersen. Collega John Steegh en ondergetekende hebben daarom sinds ons aantreden in april een aantal keer met collega wethouders uit de buurgemeente om de tafel gezeten om de wederzijdse geschillen bij te leggen. Met resultaat, de beide burgemeesters konden vanmiddag hun handtekening zetten onder een overeenkomst die een dikke streep onder het verleden zet. Daarmee maakten zij de weg vrij voor een nieuwe samenwerking waar we de komende jaren van kunnen profiteren.

Vanavond dus raadsvergadering. Het overgrote deel van de spreektijd ging op aan een boeiende discussie tussen de verschillende raadsfracties over een mogelijk referendum over de winkelsluiting op zondag. Een lastig onderwerp omdat in het collegeprogramma staat dat we de zondagsopenstelling juist willen beperken.

De raadsvergadering eindigde met een debat over de verbouwing en uitbreiding van de Stadsgehoorzaal. Een onderwerp uit mijn portefeuille. Onlangs bleek dat de aanbesteding van dit project maar liefst 2,5 miljoen euro boven de door de raad vastgestelde begroting was uitgevallen. Dat gegeven was voor mij aanleiding om het college voor te stellen de verbouwing nog niet te starten. In plaats daarvan gaan we de komende 2 maanden onderzoeken hoe we het financiele probleem kunnen oplossen. Deze vertraging heeft vervelende consequenties voor de Stadsgehoorzaal zelf die in verband met de verbouwing haar deuren al heeft gesloten. Het waren vooral de oppositiepartijen die vonden dat we een verkeerd besluit hadden genomen. In het debat bleek dat ze eigenlijk van mening waren dat het college de verbouwing gewoon had moeten doorzetten. Ik weet zeker dat dezelfde partijen als eerste klaar hadden gestaan om mij politiek te kielhalen wanneer ik deze overschrijding achteraf aan de raad had meegedeeld.

Duidelijk is wel dat de hele raad nu van mij verwacht dat het college binnen twee maanden met een passende oplossing komt. Ik weet dus wat me te doen staat.

Tot ziens.

maandag 16 oktober 2006

Nieuw Leyden

Het meest bijzondere project op het gebied van woningbouw in Leiden is het project Nieuw Leyden. Op een mooie binnenstedelijke locatie tussen de Willem de Zwijgerlaan en de Maresingel verrijst in de komende jaren een woonwijk met 750 woningen waarvan zo'n 120 woningen worden gebouwd in particulier opdrachtgeverschap. Dat wil zeggen dat deze mensen hun eigen huis ontwerpen en laten bouwen. Bij veel van dit soort projecten gaat het om vrijstaande woningen, maar in Nieuw Leyden is dat niet het geval. De woningen worden in blokken gebouwd bovenop een gezamenlijke parkeergarage. Hierdoor ontstaat een heel bijzondere samenstelling van verschillende bouwstijlen per blok. Dat vergt natuurlijk wel veel onderlinge afstemming tussen de verschillende opdrachtgevers.

Vanavond had ik een kennismakingsbijeenkomst met een aantal mensen die op deze manier hun eigen huis gaan bouwen. Allemaal mensen die met bijzonder veel gedrevenheid hun droomhuis gaan realiseren. Maar ook mensen die tijdens het proces de nodige tegenvallers te verwerken krijgen. Dat heeft ook alles te maken met het feit dat er in Nederland weinig ervaring is met deze manier van zelfbouw. De kopers van de eerste kavels moeten daardoor echt alles zelf uitvinden en dat is niet altijd even makkelijk. Na de jaarwisseling gaat de eerste paal de grond in.

Het was goed om de ervaringen nu eens van de mensen zelf te horen. In de besluitvorming over Nieuw Leyden kan ik daar de komende tijd mijn voordeel mee doen.

Tot ziens.

woensdag 11 oktober 2006

Interview

Leerlingen uit de derde klas van het Stedelijk Gymnasium hadden vandaag een afspraak gemaakt voor een interview met deze wethouder. Ze deden dat in het kader van een schoolopdracht en waren onder andere op zoek naar de relatie tussen het beroep van wethouder en de genoten schoolopleiding. Het werd een goed gesprek van drie kwartier. Dankzij een overduidelijke gedegen voorbereiding, kreeg ik een groot aantal goedgerichte vragen. Naar aanleiding van dit gesprek gaan ze een presentatie voor de klas verzorgen en een schriftelijke rapportage maken. Ik heb afgesproken dat ik die rapportage t.z.t. mag ontvangen. Ik ben benieuwd welke conclusies ze gaan trekken.

Vanmiddag even op de fiets naar De Kooi geweest. Daar moet de openbare basisschool De Viersprong tijdelijk naar een andere locatie in verband met het wijkontwikkelingsplan voor Leiden Noord. Er zijn twee mogelijkheden, maar de school en de buurt zijn het niet eens over welke oplossing het moet gaan worden. Inmiddels heeft de PvdA fractie in de gemeenteraad ook schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp en hebben de buurtbewoners een petitie aangeboden. Binnenkort moet het college de knoop doorhakken en een besluit nemen. Tijd voor mij om me ter plekke ook eens door de schoolleiding te laten informeren over de situatie. De ene oplossing lijkt voor de schoolkinderen een minder veilige route op te leveren en bij de andere oplossing krijgen de direct omwonenden een paar jaar een tijdelijk gebouw direct voor hun huis wat ten koste gaat van speelruimte voor de buurt. De komende tijd ga ik eens nadenken hoe we die afweging kunnen maken.

Tot ziens.

dinsdag 10 oktober 2006

Onvoorspelbaar

Mijn agenda vormt een van de belangrijkste hulpmiddelen bij mijn pogingen om zo efficient mogelijk om te gaan met mijn schaarse tijd. Dat is overigens al lang niet meer zo'n handzaam boekje dat moeiteloos in de binnenzak gaat. Mijn agenda is digitaal en staat op het netwerk in het stadhuis. Daar zorgen mijn geweldige ondersteuners ervoor dat alle afspraken een plekje krijgen en dat er niets fout gaat. Net als mijn collega's loop ik met een PDA in mijn zak die regelmatig contact heeft met het stadhuis om nieuwe afspraken uit te wisselen.

Ondanks alle techniek en goede zorgen komt het toch met regelmaat voor dat mijn dag helemaal anders loopt dan 's morgens nog lijkt. Vandaag was weer typisch zo'n dag.

Vanmorgen hebben we een persbericht uitgegeven waarin bekend gemaakt werd dat wij vorige week hebben besloten dat het asielzoekerscentrum aan de Rijnsburgerweg moet gaan sluiten wegens problemen met de brandveiligheid. Een bericht dat ook de landelijke pers haalde en daardoor vandaag om extra aandacht en dus tijd vroeg.

Vanmiddag ontstond er een probleem bij een bezoek van onze bouwinspecteurs aan een kraakpand in de stad. Door een probleem in de communicatie liepen de spanningen daar plotseling nogal hoog op. Om erger te voorkomen leek het me verstandig om direct zelf een gesprek met betrokkenen te hebben. Daarvoor moest ik vanmiddag wel 1,5 uur vrijmaken in mijn agenda. Het gesprek verliep overigens prima.

Vanavond was er een vergadering van de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving. Vanmorgen kreeg ik de boodschap dat de commissie mij verzocht aanwezig te zijn voor een debat met betrekking tot de aanbesteding van de uitbreiding van de Stadsgehoorzaal. Dit soort uitnodigingen vallen in een categorie die je als wethouder niet kunt afslaan en dus schrapte ik de andere afspraken en was ik de hele avond aanwezig voor het debat met de commissie.

Wat eerst een heel gewone dinsdag leek te zijn, werd op die manier toch nog een enerverende dag. Zo is elke dag weer onvoorspelbaar.

Tot ziens.

maandag 9 oktober 2006

Woning gezocht!


Hoera, ons huis in Hillegom is verkocht. Volgens de gemeentewet moet een wethouder in de gemeente wonen waar hij of zij werkt. Bij mijn installatie heb ik daarom met de gemeenteraad afgesproken dat ik binnen 1 jaar (na 18 april jl.) zal verhuizen. Goede suggesties voor een leuk huis in Leiden zijn natuurlijk altijd welkom.

Tot ziens.

donderdag 5 oktober 2006

Begroting

Vandaag heeft ons college de begroting voor het komende jaar gepresenteerd. Een belangrijk moment omdat dit bij uitstek de gelegenheid is om te laten zien welke belangrijke politieke keuzes wij willen maken voor de toekomst. De afgelopen maanden hebben we hiervoor binnen het college flink wat gepraat. Dat waren overigens geen onprettige discussies. In politiek opzicht zitten we wat mij betreft behoorlijk vaak op dezelfde lijn. Over het resultaat ben ik in ieder geval best trots. De belangrijkte speerpunten zijn: onderwijs, integratie, jeugd, minima, de kenniseconomie, sport, cultuur en milieu. Met deze speerpunten willen we beleid uitvoeren waar alle Leidenaren beter van worden, maar waarbij we speciale aandacht hebben voor mensen die het wat minder makkelijk hebben. Voor deze doelen gaan we jaarlijks een extra bedrag uitgeven, dat oploopt tot ruim 10 miljoen euro per jaar in 2010. Voor een deel komt dit geld uit een beperkte verhoging van de bijdrage van onze inwoners, maar voor een groter deel komt het door minder uit te geven aan gemeentelijke taken waar dit college minder belang aan hecht.

Tegelijk met de presentatie van de begroting had ik de directeuren van de Leidse woningcorporaties uitgenodigd. Als belangrijke partner van de gemeente en eigenaar van veel woningen in de stad betalen zij immers een flink deel van de stijgende lasten. In een goed gesprek hebben we de plannen van het college met elkaar doorgesproken.

De begroting voor 2007 is nu naar de gemeenteraad. Binnenkort start daar de politieke discussie. Dan zal blijken of de raad het beleid van het college kan steunen en de begroting zal goedkeuren. Het blijft nog even spannend.

Tot ziens.

dinsdag 3 oktober 2006

3 october

Vanmorgen had ik de trein van 06.19 uur uit Hillegom om op tijd te kunnen zijn voor het 3 october reveille op het Stadhuisplein. De wandeling van Leiden Centraal naar het stadhuis had iets onwezenlijks. Terwijl de stad nog sliep slenterde hier en daar nog een verdwaalde feestganger tussen de restanten van de festiviteiten die de stad gisteravond blijkbaar nog erg lang in haar macht hebben gehouden. De mensen van de gemeentelijke afdeling Milieu en Beheer waren hard aan het werk om de stad weer een beetje toonbaar te maken. Even later stond ik samen met een paar honderd mensen op het Stadhuisplein het reveille te zingen.

Naast veel zingen waren er natuurlijk traditionele zaken als haring, wittebrood, en hutspot. Er was Koraalmuziek in het Van der Werfpark, kermis, een herdenking in de Pieterskerk en eten bij Minerva. Het bestuur van de 3 October Vereeniging had ook dit jaar alles op alles gezet om het traditionele programma weer tot in de puntjes te organiseren.

Het hoogtepunt van de dag was de grote optocht die ik samen met mijn collega's vanaf het zonovergoten bordes van het stadhuis langs heb zien trekken. Met als thema 'tussen kunst en kitsch' hadden talloze stadgenoten zich ingezet om er een aantrekkelijk schouwspel van te maken. Ik heb er buitengewoon van genoten.

Aan het eind van de middag heb ik een wandeling door de stad gemaakt om te zien hoe Leiden 3 october viert. Op grond van de drukte in de straten durf ik best de conclusie te trekken dat er maar heel weinig inwoners zijn die thuis blijven op deze dag. En dat terwijl de rest van Nederland gewoon aan het werk is...

Het vuurwerk aan het einde van de dag heb ik gemist. Vanmorgen om 05.30 uur uit bed heeft toch zo z´n gevolgen. Leiden en 3 october, het was een bijzondere combinatie. Ik heb het in ieder geval uitstekend naar m´n zin gehad.

Tot ziens.

maandag 2 oktober 2006

Goed ontzet

Alhoewel ik vorig jaar als bestuurder in een buurgemeente al een klein voorproefje kreeg, is het dit jaar de eerste keer dat ik de feestelijkheden rondom het Leids Ontzet echt mag meemaken. Dat was voor mij reden om de afgelopen dagen het protocol nog eens goed door te nemen om als wethouder 'van buiten' niet al te veel op te vallen tussen mijn Leidse collega's. Dat je niet alles kunt voorbereiden bleek vanavond toen het hele college in het Van der Werfpark klaar stond om de grote Taptoe te bewonderen. Een aantal deelnemers nam de gelegenheid om het college de hand te schudden, en daar... wist ik even niet meer wat ik moest zeggen. Daar kwam ik snel achter. Het is even wennen, maar de woorden 'goed ontzet' doen het prima, maar 'goede 3 oktober' kan ook prima.

Die taptoe was overigens een prima kennismaking met de Leidse sportverenigingen. In een ononderbroken stoet van bijna 2 uur kwamen ze allemaal voorbij.

Terwijl de inwoners van Leiden zich inmiddels allemaal in het kermisgeweld hadden ondergedompeld gingen wij naar de burgerzaal in het stadhuis voor de traditionele feesttoespraken van de burgemeester en de voorzitter van de 3 october vereeniging. De bijeenkomst werd afgesloten met het uitreiken van de erepenning aan Douwe D. Breimer (zie foto), de Rector Magnificus van de Leidse Universiteit. Op basis van een indrukwekkende staat van dienst alsmede een grote inzet voor het belang van de stad had het college eerder unaniem tot dit besluit gebracht.

Tot morgen.

zondag 1 oktober 2006

Schier

Toen ik begin vorig jaar als burgemeester in Warmond aan de slag ging, heb ik me aangesloten bij een initiatiefgroep van beginnende burgemeesters. Het afgelopen jaar hebben we elkaar verschillende keren ontmoet voor diverse trainingen of gewoon om wat bij te praten over zaken waar beginnend burgemeesters zoal mee te maken krijgen. Behalve goede collega burgemeesters was het vooral ook een groep prettige mensen en dus zijn we elkaar blijven ontmoeten en dit ondanks het feit dat ik inmiddels weer als wethouder aan de slag ben gegaan.

Dit weekend waren we op uitnodiging van burgemeester Bert Swart op Schiermonnikoog, de kleinste gemeente van Nederland, indien je kijkt naar het inwoneraantal van 986. In het gloednieuwe gemeentehuis werken 14 ambtenaren aan een takenpakket dat niet veel afwijkt van wat de andere Nederlandse gemeenten moeten doen. De gemeente voert vooral de regie op de manier waarop andere organisaties de gemeentelijke taken uitvoeren. Een manier van organiseren waar voor veel gemeenten nog wel iets te leren valt.

Deze 986 inwoners ontvangen jaarlijks wel zo'n 300.000 gasten op dit prachtige eiland. Een aanrader wat mij betreft als u de drukke en overvolle randstad eens een weekend wilt ontvluchten. En als u er dan toch bent, ga dan 's avonds eens dineren in Hotel van der Werff (opgericht in 1726!). Je waant je daar in ver vervlogen tijden. Voor mij was het bovendien een buitengewoon prettig weerzien met de oud collega burgemeesters.

Tot ziens.