zaterdag 30 april 2005

Hoedenparade

Vanmorgen stond ik rond 10 uur, in pak en met ambtsketen om, klaar voor het gemeentehuis om de aubade 'in ontvangst' te nemen. Omdat het voor mij allemaal nog wat nieuw is had ik vooraf het programma goed doorgenomen en een korte tekst op papier gezet. Van de meer evaren mensen begreep ik dat de opkomst meestal wel goed is, maar niet al te uitbundig. Dat pakte dus heel anders uit. Onder het motto 'hoedenparade' trokken grote groepen jong en oud langs het gemeentehuis om de mooiste creaties te showen aan de toeschouwers. Er was behoorlijk werk van gemaakt. Zowel individuele deelnemers als groepen deden mee. Een groep bestond zelfs al uit 75 kinderen. Al met al stond de hele tuin voor het gemeentehuis binnen 10 minuten afgeladen vol.

In een korte toespraak heb ik vervolgens de felicitaties aan Hare Majesteit uitgesproken en hebben we met z'n allen de eerste twee coupletten van het Wilhelmus gezongen. Vervolgens sprak ook de voorzitter van de Vereniging tot viering van Warmondse Feesten (VWF) een woordje tot het publiek, waarna we afsloten met de prijsuitreiking aan de deelnemers. De jury had goed werk verricht. Achter de muziek aan verdween de bonte oranje stoet daarna weer over de Herenweg naar de Gemeentehaven.

Vervolgens ben ik naar het Trefpunt gegaan voor de volgende traditie, een bijeenkomst voor alle oud-gedecoreerde inwoners. Iedereen die ooit in Warmond een lintje heeft gekregen krijgt van de gemeente elk jaar op koninginnedag een uitnodiging voor deze bijeenkomst. De mensen die gisteren van mij een lintje hadden ontvangen waren als eregast aanwezig. Op die manier hadden we zo rond de 100 gasten op de koffie. Voor mij was dat weer een mooie gelegenheid om mezelf even voor te stellen en een korte toespraak te houden. Daarin heb ik gesproken over de toekomst van de Warmondse gemeenschap binnen een nieuwe gemeente. De visie dat die gemeenschap ook na 1 januari gewoon zal blijven bestaan, omdat het de Warmonders zijn die deze gemeenschap vormen, kreeg steun in de zaal. Na de toespraak drie keer hoera voor de koninging waarna het oranjebitter achterover ging. (Het blijft voor mij alleen de kleur die het drankje voor mij bijzonder maakt!)

De hele middag en avond zijn er nog allerlei activiteiten in het dorp. Ik moet zeggen dat de VWF en alle daarbij betrokken bestuursleden en vrijwilligers daar enorm veel werk van hebben gemaakt. Complimenten daarvoor! In de loop van de middag ga ik zelf nog eens even hier en daar kijken. Daarna, rond 1700 uur mag ik de prijsuitreiking doen van de kinderspelen in de tent bij de gemeentehaven.

Het was een leuke dag. Prettig weekend verder.

vrijdag 29 april 2005

Koninklijke zaken

Sinds ik op 13 januari jl. werd geïnstalleerd, heb ik al heel veel bijzondere ervaringen opgedaan. Zeker in de eerste weken waren er elke dag wel weer nieuwe leuke dingen waarover ik in dit dagboek schreef. Vandaag was ik opnieuw in de gelegenheid om een nieuwe ervaring toe te voegen. Dit keer is het ook een hele bijzondere ervaring, ik zal uitleggen waarom.

De penning van mijn ambtsketen heeft twee kanten. Een kant met het wapen van de gemeente Warmond. Als ik de gemeente vertegenwoordig hangt die kant altijd naar voren. Op de andere kant van deze penning staat het rijkswapen en die kant mocht ik vandaag, bij wijze van uitzondering, naar voren dragen. Het is voor mij de eerste keer dat ik mijn ambtsketen op die manier droeg. Het betekent dat ik vandaag Hare Majesteit de Koningin nocht vertegenwoordigen.

U begrijpt het waarschijnlijk al. Het was vandaag 29 april en traditiegetrouw was het lintjesregen. Vandaag viel mij de eer te beurt om in deze raadzaal maar liefst drie inwoners van onze gemeente te mogen decoreren, zoals we dat ook noemen. Dat is toch een beetje de burgemeester zijn 'finest hour'.

Een decoratie, de toekenning van een koninklijke onderscheiding, is geen gunst, en ook geen recht. Het is een blijk van waardering. Sinds een aantal jaren is het verlenen van een dergelijke onderscheiding in de meeste gevallen geen automatisme meer. Mensen die het initiatief nemen om iemand anders voor te dragen voor een onderscheiding, moeten een lange weg bewandelen. In de procedure die volgt zijn de burgemeester, de commissaris van de Koningin, het Kapittel voor de Civiele Orden en zelf de minister betrokken. Als de aanvraag voldoet aan een aantal strenge eisen, dan wordt in naam van Hare Majesteit de Koningin een onderscheiding uitgereikt. Men moet zich onderscheiden van anderen door zich op diverse en markante wijze te hebben ingezet.

Ik moet zeggen, ik deed het met buitengewoon veel genoegen. Ik heb vanmorgen 3 inwoners van onze gemeente enorm zien genieten van hetgeen hen overkwam. Zonder uitzondering mensen die zich met veel energie en ieder op zijn eigen manier, hebben ingezet voor de samenleving. Voor de foto's en andere informatie verwijs ik u naar de site van de gemeente Warmond. Ze spreken boekdelen. We zijn trots op ze.

De plechtigheden hebben de hele ochtend geduurd. Zoals het protocol het voorschrijft waren we precies om 12:00 uur klaar.

Vanmiddag zat ik, alsof er niets gebeurd was, in de collegekamer van de gemeente Leiden. Overigens een prachtige ruimte die daar achter de historische voorgevel in de Leidse Breestraat schuilgaat. We waren in een extra bijeenkomst bij elkaar met het dagelijks bestuur van de regio Holland Rijnland en we spraken over de Rijnlandroute, een wegverbinding tussen Katwijk en de A4. Over deze weg is de afgelopen tijd al veel gesproken in de regio. Vandaag hebben we besloten om een tunnelvariant die is ingebracht door de gemeente Voorschoten, samen met een paar andere varianten, meenemen in de vervolgstudie. Voor veel mensen in de regio, en zeker in Voorschoten is dat een belangrijk besluit. Op 18 mei moet het Algemeen Bestuur van de regio hierover nog wel een definitief besluit gaan nemen. Voor nadere informatie verwijs ik u naar de site van Holland Rijnland. Vanaf maandag treft u daar de details van het besluit aan.

Normaal zeg ik op deze plaats prettig weekend. Dit keer echter niet. Morgen is het koninginnedag en dan mag ik dus weer aan het werk. Het verslag kunt u hier morgen lezen.

Tot morgen dus

donderdag 28 april 2005

Hoog bezoek

Vandaag hadden we hoog bezoek in de regio. De leden van de vaste kamercommissie van binnenlandse zaken waren naar 'Teylingen' gekomen voor een hoorzitting over het herindelingsvoorstel. Zij doen dit als voorbereiding voor de behandeling van het wetsvoorstel, waarschijnlijk in de maand juni.

Als eerste onderdeel van dit werkbezoek was er een rondrit door de drie gemeenten. Tijdens een tussenstop in Voorhout kregen mijn collega uit Sassenheim Cees Waal, Wethouder Leo van Steijn uit Voorhout en ik zelf de gelegenheid om in de bus plaats te nemen. Tijdens de rit mochten we als echte reisleiders iets vertellen over de eigen gemeente. De rit eindigde bij De Oude Tol in Sassenheim al waar een zaal was ingericht voor een hoorzitting. De kamerleden namen plaats achter zo'n typische tafel met gordijntje op een podium. Een echte ouderwetse hoorzitting dus. Vervolgens kregen de diverse sprekers het woord. Als eerste spreker heb ik vooral de kwaliteiten van Warmond als woongemeenschap geprezen en ben ik ingegaan op de tekortkomingen van de huidige bestuurlijke indeling. Voor de geïnteresseerden onder u zal ik mijn toespraak bij de commissie op mijn site onder 'toespraken' zetten. Ik zou zeggen, lees het maar eens rustig door en laat mij vooral weten wat u ervan vindt.

Vervolgens kwamen er allerlei andere sprekers aan het woord, zowel voor als tegenstanders. Een heel aparte categorie vormden de bestuurders uit de gemeenten buiten Teylingen. Zij kwamen één voor één kijken of er voor hen ook wat te halen viel en betoogden allemaal met veel vuur dat het erg logisch was dat zij bij deze herindeling een stukje van Warmond of Sassenheim konden meekrijgen. Ik geloof niet dat de kamercommissie erg onder de indruk was van de argumenten.

In dat kader kwam ook het Warmondse Lage Land nog uitgebreid aan de orde. Warmond is vooralsnog van mening dat dit gebied aan de 'overkant' van de Kagerplas bij Warmond moet blijven. De gemeente Alkemade is van mening dat het gebied bij die gemeente gevoegd zou moeten worden. De 150 bewoners van dit gebied denken daar verschillend over. Voorlopig is het standpunt van Warmond daarover wel duidelijk. U kunt het teruglezen in mijn toespraak.

Vanmiddag hebben we ons met het hele college gebogen over het ontwerp bestemmingsplan voor de bebouwde kom. Dat begint wat mij betreft toch wel een gedegen stuk te worden. Volgende week dinsdag hebben we de besluitvorming in het college en daarna kunnen we de discussie aan met gemeenteraad en inwoners. Ik heb er eigenlijk best vertrouwen in dat we er uitkomen.

Vanavond m'n vierde raadsvergadering achter de rug. Het was een rustige en vooral erg eensgezinde vergadering waarbij het belang van de Warmondse inwoners opvallend vaak en uitdrukkelijk aan de orde was. Ook was het aantal besluiten dat betrekking had op de nieuwe gemeente Teylingen was hoog. Dat zal de komende periode nog wel verder toenemen. De verslagen kunt u binnenkort weer terugvinden op de site van de gemeente Warmond. Even na 10 uur kon ik de hamer laten vallen. Ik deed dat echter niet nadat ik de raadleden nog had uitgenodigd voor de aubade op koninginnedag om 09:30 uur voor het gemeentehuis.

Morgen is het 29 april, de dag voor koniginnedag. Ik ben benieuwd hoe hard het in Warmond gaat regenen. In ieder geval opnieuw een hele bijzondere dag met weer nieuwe ervaringen. Ik zal er morgen uitgebreid verslag van doen.

Tot dan!

woensdag 27 april 2005

snelle boot

Pijpenstelen regende het vanmorgen toen ik uit mijn bed kwam. Daardoor het uurtje hardlopen aan het begin van de dag nu voor de derde woensdag op rij niet door gaan. Ik probeer het morgenochtend wel in te halen. Dat was overigens wel reden om me zorgen te maken of de afspraak die ik voor vanmiddag in de agenda had staan wel door zou kunnen gaan. Gelukkig klaarde het in de loop van de ochtend toch weer aardig op.

Daardoor kon ik in het begin van de middag met onze wijkagent en een snelle politieboot de Kaag op. Een derde van de gemeente Warmond is water. Veiligheid op dat water is net zo goed een verantwoordelijkheid van de burgemeester als de veiligheid op het land. Als er op het water een calamiteit plaats vindt is het van groot belang dat ook daar de hulpdiensten snel ter plekke zijn. Daarvoor is speciaal voor dit gebied een rampenbestrijdingsplan gemaakt. In dit plan ligt precies vast op welke manier een grootschalige calamiteit zal worden aangepakt. Goede afstemming is juist hier van belang omdat rondom de Kaag verschillende gemeenten liggen die bij zo'n incident betrokken kunnen worden. Bij een calamiteit op de De Kaag is echter de burgemeester van Warmond aangewezen al eindverantwoordelijke. Daarom was het goed om me eens goed te verdiepen in mogelijke risico's en oplossingen. Met de boot hebben we de locaties bezocht die bij een dergelijke situatie een rol kunnen spelen.

Zoals ik gisteren al schreef was ik het einde van de middag ik Alkemade voor het afscheid van wethouder Frans Schoonderwoerd. Hij kon zich niet langer meer vinden in het door coalitiepartner, Vereniging Mooi Alkemade, voorgestane beleid en heeft vervolgens zelf besloten op te stappen. Moedig besluit.

Morgenochtend komt de vaste kamercommissie van Binnenlandse Zaken naar Sassenheim voor een hoorzitting naar aanleiding van het wetsvoorstel in verband met de herindeling. Ik zal daar namens Warmond het woord voeren. Morgen hoort u meer.

Tot dan.

dinsdag 26 april 2005

Afscheid

Zoals ik gisteren al aankondigde was het vandaag weer een volle vergaderdag. Eerst was er de wekelijkse collegeagenda en vervolgens de stuurgroep Teylingen, waarin we sturing gegeven hebben aan het fusieproces met Voorhout en Sassenheim dat uiteindelijk tot een nieuwe gemeente per 1 januari moet gaan leiden. Het belangrijkste onderwerp van vandaag was de omvang van de personeelsformatie voor de nieuwe gemeente. Met ander woorden, hoeveel ambtenaren zijn er straks binnen de nieuwe gemeente nodig om alle gemeentelijke taken naar behoren uit te voeren. Dat is wel een lastige discussie. Om te voorkomen dat het voor onze inwoners straks allemaal veel te veel geld gaat kosten wil je eigenlijk een kleine formatie. Aan de andere kant verwachten onze inwoners wel dat alle taken straks ook op een goede manier uitgevoerd worden, en dat de dienstverlening aan onze inwoners optimaal is. In dat spanningveld zoeken we naar een oplossing. We zijn er overigens nog niet uit. Over twee weken zal de stuurgroep een besluit moeten nemen.

Aan het einde van de middag naar Oegstgeest geweest. Daar nam Wethouder Rianne Meester, min of meer door de gemeenteraad gedwongen afscheid. De leden van de diverse college's van B&W uit de verschillende gemeenten hebben tijdens hun dagelijkse werk tegenwoordig zoveel met elkaar te maken dat we elkaar een beetje als goede collega's en soms zelfs als vrienden zien. Je kunt dan tijdens je dagelijkse werkzaamheden ook op elkaar terugvallen als dat nodig is. Rianne kende ik op die manier ook al enige jaren als een betrouwbare en deskundige collega bestuurder. Jammer dat ze nu moet vertrekken, maar zo werkt het in de politiek soms. Ze had een goed afscheidspeech. Het is overigens wel zo dat wethouders de laatste tijd veel vaker dan vroeger voortijdig afscheid nemen. Morgen alweer een afscheidsreceptie, maar dan in de gemeente Alkemade. Ook daar in verband met het vroegtijdig vertrek van een wethouder. Verder morgen gelukkig ook wat prettige en spannende zaken, maar daarover morgen meer.

Tot dan.

maandag 25 april 2005

Aangenaam schouwspel

Zondagochtend was ik om 08.00 uur in Warmond om onze Franse vrienden uit Champigne uit te zwaaien. Ze vertrokken vanaf de gemeentehaven na een ontbijt aan boord van een rondvaartboot op de Kaag. Omdat de boot met enige vertraging arriveerde heb ik een half uurtje op de kade gewacht. Dat was overigens allerminst een straf. Het uitzicht over het water en het eiland Koudenhoorn, vogels, hier en daar wat laag hangende mist en het schijnsel van de opkomende zon maakte het tot een aangenaam schouwspel. Wel jammer dat de vroege vliegtuigen zo nu en dan de rust verstoren.

Rond een uur of tien was ik in het kunstcafe bij de pomp voor een live-interview voor de lokale radio en een kop koffie. Op het terras was het al gezellig druk. Met mooi weer is dit een prima plek om eens even neer te strijken, bijvoorbeeld na een van de vele mooie fiets- of wandeltochten in de omgeving. Het VVV kan u daar meer over vertellen. Van de horeca-uitbater begreep ik dat het 100 stoelen tellende terras zaterdag de hele middag vol zat.

Na alle werkzaamheden dit weekend was ik er niet aan toe gekomen om me voor te bereiden op de vergaderingen van dinsdag. Eerst college van B&W en daarna stuurgroep fusie. Ik had vanmorgen zo'n 50 centimeter stukken op m'n bureau liggen. U begrijpt het, vandaag was vooral een leesdag.

Morgen meer.....

zaterdag 23 april 2005

Kampioenen

Bij wijze van uitzondering schrijf ik dit keer ook eens stukje op zaterdag. In verband met de aanwezigheid van onze gasten uit Champigne ben ik dit weekend toch met enige regelmaat in het Warmond en in de pauze tussen de verschillende activiteiten door ben ik mooi in de gelegenheid om mijn dagboek even bij te werken.

Overigens begon ik vanmorgen langs de lijn bij een wedstrijd van de D5 junioren van Concordia in Hillegom. Mijn twee jongens speelde een kampioenswedstrijd en dat mocht ik natuurlijk niet missen. Ze versloegen de tegenstander met 5-1 en zijn dus met glans kampioen van hun competitie geworden. Als vader ben ik daar natuurlijk trots op.

Na de wedstrijd ben ik met een hele grote omweg naar Warmond gereden. Het bloemencorso van de bollenstreek en het mooie weer zorgde ervoor dat de normale route niet beschikbaar was. De vrienden uit Champigne hadden de ochtend besteed met een rondgang door de gemeente en daarna een bezoek aan de firma Leenen in Sassenheim alwaar men het corso had bekeken. Om half drie waren we in een volle raadzaal van het gemeentehuis bijeen voor, achteraf bezien, toch wel een heel bijzondere bijeenkomst.

Tijdens deze bijeenkomst hebben we aan de hand van een drietal thema's gesproken over de bestuurlijke en maatschappelijke verschillen en overeenkomsten tussen Warmond en Champigne. Tijdens deze gesprekken heb ik gemerkt dat er niet zoveel verschil is tussen de vraagstukken waar de beide gemeenten mee te maken hebben, maar dat we vanwege een verschillende culturele achtergrond vaak tot een andere oplossingen komen. Ik heb vandaag gemerkt dat we op die manier van elkaar kunnen leren anders aan te kijken tegen belangrijke vraagstukken waarmee we binnen onze gemeente te maken hebben. Het was een waardevolle ervaring, die ik niet had willen missen.

Tijdens een plechtige bijeenkomst (ik met ambtketen en mijn franse collega met sjerp) hebben we vanavond kunnen luisteren naar elkaars toespraken waarna we een jumelageovereenkomst hebben ondertekend. In deze overeenkomst onderstrepen we gezamenlijk het belang van vriendschap en samenwerking binnen europa en tussen onze twee gemeenschappen. Mijn toespraak kunt u natuurlijk teruglezen onder de knop 'toespraken' op mijn homepage.

We hebben de dag afgesloten met een gezamenlijk diner.

Morgenochtend nog een keer vroeg uit bed om de gasten uit te zwaaien. Daarna ga ik om een uur of 10 nog even langs bij het kunstcafe voor een live uitzending van onze lokale omroep.

Het was een druk weekend, maar het was zeker de moeite waard.

Tot maandag

vrijdag 22 april 2005

Champigné

Vandaag, aan het einde van de middag, komt er bezoek uit onze zustergemeente Champigné. Vandaar dat er vandaag de hele dag een verzameling kleurige vlaggen stond te wapperen voor het Warmondse gemeentehuis. In combinatie met een mooi zonnetje en een bloeiende tuin rondom het gemeentehuis zag het er allemaal prachtig uit. De delegatie uit Champigné bestaat uit de burgemeester, wethouders, raadsleden, partners en een groot aantal inwoners die op een of andere manier actief zijn in de jumelage. De jumelagestichting JWC heeft een mooi maar ook vol programma opgesteld waar onze gasten het hele weekend druk mee zullen zijn.

Vanmorgen ben ik begonnen met het schrijven van een toespraak ter gelegenheid van de ondertekening van de jumelageovereenkomst. Dat gaat zaterdagavond plaatsvinden. Dit lijkt me een goede gelegenheid om een toespraak te maken met wat meer inhoud. Ik zal iets doen met het komende referendum voor de Europese grondwet in combinatie met vrede en veiligheid in Europa. Dan kom ik vervolgens wel op het belang van een goede verstandhouding tussen de inwoners van de verschillende landen, en daarvoor is een jumelage weer een mooi middel. Dat gaat wel lukken dus. Ik zal het na dit weekend op mijn site zetten zodat u het ook kunt lezen.

Verder nog een vergadering gehad in de gemeente Rijnsburg en op de heenweg even lang het Transferium A44 gereden voor een afspraak met een persfotograaf. Hij wilde voor een artikel over de Rijnlandroute een foto van me hebben met de N206 op de achtergrond.

Vanavond rond een uur of zes zijn onze gasten uit Frankrijk allemaal veilig aangekomen. Tijdens een bijeenkomst in de raadzaal heb ik ze allemaal welkom geheten waarna we wat gepraat hebben. Vanavond hebben we de dag afgesloten met een chinees buffet in het Trefpunt. Het was een geanimeerde avond.

Tot morgen.

donderdag 21 april 2005

RijnGouwelijn

Vanmorgen was ik voor de regio in Leiden. Eerst met een groot aantal gemeenten en de provincie om de tafel gezeten in de stuurgroep Rijngouwelijn. De RijnGouweLijn is de geplande light-railverbinding tussen Gouda, Leiden en de kust bij Katwijk en Noordwijk. Het oostelijk tracé tussen Gouda en het transferium aan de A44 bij Leiden, zal volgens planning vanaf 2010 met light rail worden bediend. Zo spoedig mogelijk na de ingebruikname van deze RGL-Oost, zal de lijn vanaf Leiden tot de kust worden doorgetrokken. (RGL-West) Light rail combineert de voordelen van trein en tram. Het kan diep doordringen en stapvoets rijden in binnensteden, en tevens snel rijden buiten de stad.

Persoonlijk ben ik behoorlijk enthousiast over de aanleg van deze lijn. Grootste probleem is, zoals vaker bij infrastructuur, hoe betalen we het. Voor de Rijngouwelijn-Oost zal het allemaal wel gaan lukken, maar met betrekking tot het westelijke deel heb ik nog wel een aantal zorgen. Deze zorgen heb ik vanmorgen aan de orde gesteld. De komende tijd zal dit punt hoog op de regioagenda blijven staan.

Vanmiddag weer Warmond geweest waar ik naast het wegwerken van mijn post de rest van de dag heb gebruikt voor het schrijven van wat toespraken voor de komende tijd.

Morgen meer.

woensdag 20 april 2005

Klankbordgroep

Vanmorgen eerst 'onze' regionale krant, het Leidsch Dagblad maar eens opengeslagen om te zien wat er overgebleven is van het persgesprek waarover ik u maandag schreef. Ik moet zeggen dat ik me aardig kon herkennen in het betreffende artikel. In ieder geval komt duidelijk naar voren wat de gevolgen voor Warmond zijn wanneer de fusie per 1 januari niet door mocht gaan.

Bijzondere aandacht had de krant voor mijn aankondiging dat ik binnenkort een werkbezoek ga afleggen in het Lage Land, het Warmondse gebied aan de 'overkant' van de Kagerplas. Gezien de geografische ligging van dit gebied is er enige discussie over de vraag of dit gebied niet beter bij de gemeente Alkemade zou passen. Het artikel leverde me vandaag al een telefoontje op van een bewoner van het Lage Land die een hartstochtelijk beroep op me deed om dit gebied toch vooral bij Warmond (en straks Teylingen) te houden. Tijdens mijn werkbezoek in de maand mei zal ik mijn oor eens goed te luisteren leggen.

Vanmiddag regulier overleg gehad met politie en brandweer. Vandaag heb ik me nog eens extra laten informeren over risico's rondom de verschillende evenementen in onze gemeente. Daarbij spraken we vooral over zaken als parkeren, alcoholgebruik en bereikbaarheid door hulpdiensten tijdens grote evenementen. Voor deze evenementen geeft de burgemeester vergunningen af en het is dus van belang dat ik goed op de hoogte ben van mogelijke risico's. Voor mij een belangrijk onderwerp omdat de bezoekers van al die Warmondse evenementen moeten kunnen rekenen op een veilige omgeving. Daar kunt u mij dus op aanspreken.

Vanavond was ik voor de tweede keer aanwezig bij de 'klankbordgroep' Teylingen in het gemeentehuis van Sassenheim. In deze vergadering zitten vertegenwoordigers uit de drie gemeenteraden bijeen om de fusie op het niveau van de gemeenteraden te begeleiden. Het blijft zo nu en dan nog wel een beetje een botsing van culturen, maar dat is natuurlijk niet zo vreemd. De inwoner van Teylingen bestaat immers ook nog niet. Toch bespeur ik wel steeds meer een gezamenlijk gevoel om de fusie tot een goed einde te brengen. Vanavond is er vooral gesproken over zaken als instelling van de nieuwe griffie en investeringen in automatisering voor de nieuwe gemeente. Ook heeft men gesproken over de manier waarop inwoners straks kunnen worden betrokken bij het werk van de nieuwe gemeenteraad. Boeiende discussie maar nog zonder duidelijke uitkomst. De betreffende werkgroep gaat hier nog een keer goed naar kijken.

Tot morgen

dinsdag 19 april 2005

Carrousel

Vanmorgen begonnen met de wekelijkse bijeenkomst van het college van burgemeester en wethouders. Naast de gebruikelijke besluitvorming hebben we vandaag vooral gesproken over ruimtelijke ontwikkeling in relatie tot de visie op toerisme en recreatie binnen onze gemeente. Vragen als waar kunnen we in de toekomst woningen bouwen, hoe kunnen we de waterrecreatie een betere plaats in het dorp geven, hoe vinden we ruimte voor parkeren in het centrum etc. kwamen uitgebreid aan de orde. De discussie over dit onderwerp hebben we nog niet afgerond, volgende week dinsdag gaan we verder. Lastig punt hierbij is dat een aantal wensen waar veel steun voor is, zoals het ontwikkelen van de gemeentehaven, ons veel geld zullen kosten. Dat geld hebben we niet dus moeten we dit eerst verdienen met andere projecten die geld opleveren. We noemen dat de projectencarrousel. Binnen het college zijn we het redelijk met elkaar eens over de ontwikkeling die we voor ogen hebben. Vandaag hebben we vooral gekeken hoe we de plannen zo kunnen presenteren dat ze ook goed aansluiten bij de ideeen die hierover leven bij de gemeenteraad. Daarnaast speelt ook een rol dat we nog voor de fusie op 1 januari 2006 een aantal zaken goed geregeld willen hebben. Deze week zullen onze ambtenaren de voorstellen op een aantal punten nog wat bijstellen zodat we de discussie volgende week kunnen afronden. Daarna is de gemeenteraad aan zet.

Vanmiddag was ik in het Provinciehuis in Den Haag voor een gesprek over Verkeer en Vervoer in de regio.

Morgen weer verder.

maandag 18 april 2005

De terugkeer van mevrouw Savage

Afgelopen zaterdag was ik dit keer ook even binnen de gemeente. In het Trefpunt speelde St. Matthias een toneelspel in drie bedrijven met de titel 'De terugkeer van Mevrouw Savage' (van John Patrick). Dit stuk speelt zich af in de zitkamer van een privé-kliniek. Op een dag wordt het dagelijks leven in de kliniek verstoord, als eerst een ex-patiënt en een paar dagen later ook nog eens ongewenste gasten op bezoek komen. Het was een volle bak, en ik heb genoten van het toneelspel. Wilt u ook weten hoe deze patiënten en de staf van deze privé-kliniek met deze gasten omgaan? Ik heb begrepen dat men op 22 april nog een voorstelling doet.

De nieuwe week begon vanmorgen direct om half negen met een gesprek tussen het college en het bestuur van de woningstichting. Onderwerp was de voortgang van het bouwproject op de kop van de Dorpstraat. Voor het college een belangrijk project waarover in Warmond vele jaren is gepraat. In dit project komt onder andere ruimte voor een nieuwe supermarkt. Gezien het feit dat de laatste jaren steeds meer winkelvoorzieningen uit het dorp verdwenen zijn is dit voor ons zo belangrijk dat wij bereid zijn om een financiele bijdrage in dit project te doen. In ruil daarvoor willen we dan natuurlijk wel garanties dat de voorziening ook op lange termijn in stand zal blijven. In het gesprek vanmorgen hebben we besproken op welke manier we hierover sluitende afspraken kunnen maken. Ik heb er vertrouwen in dat we hier snel uitkomen zodat de bouw op korte termijn kan starten.

Het komende weekend krijgen we als gemeente internationaal bezoek. Vrijdagavond ontvangen wij burgemeester, wethouders en een aantal gemeenteraadsleden uit onze zustergemeente Champigne in Frankrijk. Ik zal daar het komende weekend natuurlijk verslag van doen in mijn dagboek. Vandaag heb ik met een bestuurder van de jumelagestichting het definitieve programma doorgesproken. Voor de burgemeester betekent dat in ieder geval veel werk aan de winkel het komende weekend. In de voorbereiding daarop ga ik in de loop van deze week aan de slag met een aantal toespraken. Toespraken zullen me de komende tijd sowieso meer tijd gaan kosten. Ook 29 april, 30 april, 4 mei en 5 mei komen eraan. Dat zijn van die gelegenheden dat men iets verwacht van de burgemeester.

Aan het einde van de middag naar het Panorama Tulipland in Voorhout geweest. Dit begint een toerische attractie van formaat te worden. Wist u dat daar vorig seizoen al 50.000 bezoekers zijn geweest en dat dit elk jaar meer wordt? Het is echt de moeite waard om daar eens een kijkje te nemen. Samen met mijn collega's uit Sassenheim en Voorhout hadden we deze locatie uitgekozen voor een gesprek met de lokale en regionale pers. Je kunt daar tenslotte ook hele aardige plaatjes maken. Met de pers hebben we gesproken over de stand van zaken met betrekking tot de fusie. Als het goed is leest u daar de komende tijd dus meer over.

Vanavond een voorbespreking gehad over de Schippertjesdagen. Alweer zo'n groot Warmonds evenement dat dit jaar van 9 tot en met 11 september zal plaats vinden. Met alle partijen die betrokken zijn bij de voorbereiding hebben we om de tafel gezeten om afspraken te maken. Het voordeel van jaarlijks terugkerende evenementen is dat we werken met een vast draaiboek. Door een aantal bouwprojecten in het centrum zullen we wat extra aandacht moeten besteden aan het parkeerregime. Als burgemeester kijk ik natuurlijk extra naar de aspecten die te maken hebben met het onderwerp openbare orde en veiligheid. Vele duizenden mensen extra in het dorp brengt immers ook risico's met zich mee, daar gaan we heel bewust mee om. Voor een gastvrije gemeente als Warmond spreekt het voor zich dat we in kunnen staan voor de veiligheid van onze gasten.

Tot morgen.

vrijdag 15 april 2005

Jeneverboom

Vandaag was wel een heel bijzondere dag. Vanmorgen met het hele college vertrokken naar Rijswijk voor het jaarcongres van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten. We waren te gast in het mooie kantoor van het European Patent Office. Het onderwerp van de dag was de relatie tussen Europa en de lokale overheden. We hebben geluisterd naar een aantal boeiende inleidingen over Europa en het komende referendum voor de europese grondwet. Daarna hebben we meegedaan aan een aardige kennisquiz over Europa. Toch wel weer veel van opgestoken. Daarnaast ook nog gedaan waar dergelijke bijeenkomst eigenlijk het beste voor zijn, genetwerkt. Bijgepraat met veel mensen uit de regio. De bijeenkomst werd overigens afgesloten met een hele leuke presentatie over het onderwerp patenten. Dat is toch veel interessanter dan ik dacht. Kijkt u ook eens op www.espacenet.com. Op deze site kunt u zo'n 40 milioen patenten doorzoeken.

Vanmiddag om 16.00 uur was ik, op uitnodiging van het Genootschap Jeneverboom, in het Park Leerust in Warmond voor een wel heel bijzondere gelegenheid. Daar lag een bonte stoet van allerlei verschillende boten klaar om een grote groep belangstellenden naar de jeneverboom te brengen. Als burgemeester van Warmond mocht ik mee in een zeilboot uit de regenboogklasse. Een hele bijzondere boot. Er stond een straf windje over de plas en dat heb ik geweten. M'n pak was niet meer helemaal droog bij aankomst bij de jeneverboom. Ter plaatse aangekomen vertelde een aantal sprekers ons het een en ander over de watersportactiviteiten en -noviteiten in het komende waterseizoen. Daarna was het mij beurt om, onder de jeneverboom (zie foto), het waterseizoen officieel te openen. Werkelijk een hele eer. Vanaf nu bruist het binnen Warmond en op de plas voorlopig weer van de activiteiten.Na afloop zijn we doorgevaren naar de Kaagsocieteit (zie foto) van de Koninklijke Watersportvereniging De Kaag. Daar hebben we met veel mensen een hapje gegeten, wat gedronken en gezongen met het Warmondse Schippertjeskoor. Een illuster gezelschap dat mij uitnodigde om het lied Ketelbinkie voor te zingen. Bij wijze van eenmalige uitzondering heb ik daar toen maar gehoor aan gegeven.


Vanavond ben ik doorgereden naar Partycentrum La France in Oegstgeest voor een avondje uit met een groot aantal medewerkers van de gemeente. Het was een leuke avond in goed gezelschap. Op zo'n avond heb je tenmiste wat meer tijd om gewoon eens een beetje rustig met elkaar te praten in een leuke ambiance. Het was het einde van een bijzondere dag.

Prettig weekend

donderdag 14 april 2005

Georganiseerd Overleg

Fusies zijn vaak ingewikkelde processen. Dat is zo in het bedrijfsleven, dat is zeker het geval bij gemeenten. Het is naar mijn mening de menselijke factor die hierbij een belangrijke rol speelt. Mensen verliezen de eigen vertrouwde omgeving en cultuur en moeten een plekje krijgen binnen een nieuwe, vreemde organisatie, vaak op een andere plaats en met nieuwe collega's. Om een fusie succesvol te laten zijn is het daarom absoluut noodzakelijk om aandacht te besteden aan de gevolgen voor de medewerkers. Binnen het college besteden we daar dus veel aandacht aan. In formele zin voeren we hierover overleg met een ondernemingsraad die speciaal voor de fusie bestaat uit medewerkers uit de drie fusiegemeenten. Over een aantal zwaarwegende onderwerpen zoals arbeidsvoorwaarden voeren we zelfs overleg met de diverse ambtenarenbonden. Dat overleg noemen we Georganiseerd Overleg.

Omdat ik als burgemeester ook verantwoordelijk ben voor personele aangelegenheden was ik vandaag als 'werkgever' aanwezig bij dit Georganiseerd Overleg. We hebben gesproken over het sociaal statuut waarin we afspraken maken over de manier waarop de medewerkers overgaan naar de nieuwe gemeente Teylingen. In dit overleg kijken de bonden vooral naar de belangen van de medewerkers, terwijl het bestuur vooral kijkt naar de belangen van onze inwoners. In de praktijk lopen deze belangen soms uit elkaar en dat is dus lastig. Overigens zijn de gesprekken vandaag in goede sfeer verlopen. Ik heb er wel vertrouwen in dat we binnenkort overeenstemming zullen bereiken over het sociaal statuut. In het fusieproces is dat dan weer een belangrijke stap.

Eind van de middag ben ik bij een bijeenkomst van de vereniging van Zuid-Hollandse burgemeesters geweest. Een bijeenkomst over het thema 'krachtig leiderschap'. Burgemeester Leers van Maastricht hield een knappe toespraak over dit onderwerp, al was ik het niet altijd met hem eens.

Vanavond was er commissie Ruimtelijke Ontwikkeling. Deze keer zowaar een volle tribune. Deze mensen kwamen luisteren naar een discussie over verkoop van snippergroen. Er werd gesproken over de voorwaarden waaronder de gemeente kleine stukjes openbaar groen nabij woningen kan verkopen.

Morgen is wel een bijzondere dag. Opening van het watersportseizoen in Warmond. U kunt er morgen alles over lezen.

Tot dan.

woensdag 13 april 2005

Senioren convent

Vanmorgen begonnen met een vergadering van het Senioren Convent. Dat is een wat ouderwetse benaming voor een bijeenkomst met de 4 fractievoorzitters uit de Warmondse gemeenteraad. Het is het recht van de gemeenteraad zelf om te bepalen waarover men in de raadsvergadering wenst te spreken. De raad heeft daarvoor de voorbereiding van de agenda's neergelegd bij het seniorenconvent, ook wel de agendacommissie genoemd. Deze maandelijkse bijeenkomst is openbaar, maar daar maakt zelden iemand gebruik van. Het is ook niet de meest spannende vergadering. Het is wel een belangrijke bevoegheid van de gemeenteraad.

Vanmiddag ben ik voor de eerste keer als burgemeester op bezoek geweest bij een echtpaar dat onlangs het 50 jarig huwelijk vierde. Het is in Warmond een goede gewoonte dat de burgemeester bij dergelijke feestelijke gebeurtenissen acte de presence geeft. Dus stond ik vanmiddag om 14.30 uur met een fraai bloemstukje bij het bruidspaar op de stoep. Het was voor mij ook even afwachten hoe dat allemaal zou gaan, maar ik kan u zeggen dat het me prima bevallen is. Naast de gebruikelijke uitwisseling van felicitaties hebben we een gezellig gesprek gehad over de mijlpaal van 50 jaar huwelijk, de laatste ontwikkelingen in het dorp en meer van dat soort onderwerpen. En natuurlijk was er koffie met gebak. Dit zijn wat mij betreft toch ook de leuke kanten van het vak van burgemeester. Ik heb in ieder geval kunnen constateren dat men het bezoek in hoge mate op prijs stelde.

Tot donderdag.

dinsdag 12 april 2005

Krap schema

Dat dinsdag de vergaderdag bij uitstek is bent u al een tijdje van me gewend maar vandaag was het wel heel erg bont. Mijn agenda voor vandaag zag er als volgt uit:
08.00 - 09.00 Post en e-mail gelezen.
09.00 - 12.15 Wekelijkse vergadering met het college van Burgemeester en Wethouders in Warmond.
12.45 - 14.00 Overleg van het Dagelijks Bestuur van de regio met het college van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland in Den Haag over de hooflijnen van beleid in onze nieuwe regio.
14.00 - 16.30 Tweewekelijks overleg met de college's van Sassenheim en Voorhout over de fusie
17.45 - 19.15 Naar huis om een hapje te eten en met de familie bij te praten.
20.00 - 21.00 Bijwonen van een presentatie van de gemeente Voorschoten over een tunnelvariant voor de Rijnlandroute
21.00 - 23.15 Dagelijks Bestuur van de regio Holland Rijnland in verband met besluitvorming over de tracekeuze Rijnlandroute in Voorschoten.
00.00 Weer thuis.......

U begrijpt, erg veel fut om nu nog een stukje dagboek te schrijven heb ik niet meer. Voor deze keer laat ik het hierbij.

Tot morgen.

maandag 11 april 2005

Technisch weer

Poolse werknemers in de Duin- en Bollenstreek, dat was het onderwerp waarmee ik vandaag de dag begon. Het lijkt zo eenvoudig: in deze streek komen we mensen tekort om al het eenvoudige werk gedaan te krijgen en in Polen zijn er veel mensen die dit werk hier graag en goedkoop willen komen doen. Gevolg daarvan is dat er tegenwoordig bijna permanent een grote groep Poolse werknemers aanwezig is in onze regio. Het gaat in de zomertijd over enkel duizenden mensen.

Een aantal bedrijven heeft dit 'gat in de markt' ontdekt en maakt daar dankbaar gebruik van. Daarbij houdt niet iedereen zich keurig aan de regels waardoor er weer allerlei problemen ontstaan die op het bordje van de gemeente terecht komen. Voor een deel heeft dat te maken met huisvesting, voor een ander deel met arbeidsomstandigheden en dergelijke. Wanneer een gemeente de moeite neemt om strenger te controleren dan is het gevolg daarvan vaak dat het probleem verschuift naar een buurgemeente. Daardoor ligt het voor de hand dat de gemeenten de handen in elkaar slaan om te zoeken naar oplossingen.

Het betreft hier een probleem waarvoor een aantal gemeenten binnen onze regio al geruime tijd zoeken naar oplossingen. Naar verwachting komen we binnenkort met een pakket aan maatregelen.

Daarna een bezoek gebracht aan school 'De Alleman'. Deze Jenaplanschool basisschool bestaat 15 jaar en heeft inmiddels met 87 leerlingen een eigen plekje tussen de traditionele scholen verworven binnen het Warmondse. Een bijzondere school, maar toch ook weer een gewone. Gewoon omdat net als op andere scholen rekenen, taal en schrijven geleerd wordt, maar toch ook bijzonder omdat we dat niet op de klassikale manier doen, maar volgens het Jenaplanconcept. Belangrijke aspecten hiervan zijn de sociale, emotionele, creatieve en zelfstandigheidsontwikkeling. Voor de huisvesting heeft men te maken met de gemeente. De relatie met de gemeente verliep in het verleden niet altijd soepel.

Vanmiddag heb ik op uitnodiging van een plaatselijke restauratiearchitect een rondrit gemaakt door het dorp. Op een oude gemeentefiets heb ik de mooiste plekjes van Warmond gezien. De Oude toren, de Klinkenbergerpolder, Koudenhoorn, Huis te Warmond, etc. etc. Het is goed dat ik deze rondgang eens kon doen onder zeer deskundige begeleiding. Warmond is de gelukkige bezitter van een groot aantal bijzondere en monumentale objecten en daar moeten we vooral heel zuinig op zijn. Misschien moeten we deze 'schatten' ook wat minder verborgen houden. Ook hier liggen kansen voor onze recreatiegemeente. Het was trouwens prima technisch fietsweer vandaag.

Tot morgen

vrijdag 8 april 2005

Teylingereind

Na twee dagen afwezigheid was het goed om vanmorgen weer op mijn plek te zitten. Mijn mailbox was als gevolg van die afwezigheid flink gevuld. Verder lag er een stapeltje te tekenen brieven, stukken die ik moest lezen voor de collegevergadering van volgende week en een stapel post. Kortom tijd om de achterstand een beetje in te gaan halen. Mijn agenda stond echter ook vol met een aantal afspraken die ik ook niet wilde missen. Kortom druk, druk, druk. Het leeswerk maar naar het weekend doorgeschoven. Probleem opgelost.

Vanmorgen de laatste workshop met betrekking tot informatievoorziening en automatisering in de nieuwe gemeente bijgewoond. Dat het een belangrijk onderwerp betreft heb ik hier al eerder geschreven. De deskundigen gaan nu aan de slag om een definitief plan op te stellen voor de nieuwe gemeente. We wachten af.

Op uitnodiging van de PvdA Teylingen ben ik vanmiddag met een groep mee geweest op werkbezoek bij 'Forensisch Centrum Teylingereind' in Sassenheim. Deze instelling is bij u wellicht beter bekend als de 'jeugdgevangenis', maar deze benaming klopt niet. Jonge mensen onder de 18 jaar komen in Nederland niet in de gevangenis. In plaats daarvan richten we alle energie op een behandeling waarbij we deze jonge mensen alsnog op het goede pad proberen te krijgen. Ik was onder de indruk van de gedrevenheid waarmee de medewerkers van deze instelling deze taak uitvoeren. Totaal zitten hier zo'n 120 kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Zeker omdat ik de laatste tijd tijdens mijn inwerkprogramma veel te maken heb gehad met politie/justitie en jongeren was het goed om ook dit werkbezoek te doen.

Komende zondag ga ik rond 15.00 uur nog even bij de gemeentehaven in Warmond kijken. Bijna 50 kinderen komen dan terug van de Kaagschoonmaakactie.

Prettig weekend en tot volgende week.

donderdag 7 april 2005

Tweede initiatief

Excuses aan mijn dagelijkse lezers dat ik een dag heb overgeslagen. Ik ben er namenlijk weer even tussen uit geweest. Dat zit zo:

Alles moet je leren, dus ook burgemeester worden. Een echte opleiding voor burgemeester is er niet. Dat zou ook niet goed zijn omdat dit 'ambt' bij uitstek zo'n baan is die je volgens mij naar eigen inzicht moet invullen. Ik heb gemerkt dat inwoners die persoonlijke aanpak juist verwachten en ook op prijs stellen. Om toch iets te kunnen leren zit ik dit jaar een paar keer twee dagen 'op de hei' met een aantal beginnende burgemeesters uit het hele land om ervaringen uit te wisselen. We doen dat onder de titel 'Het Initiatief', ik schreef daar eerder over.

De afgelopen twee dagen ben ik voor de tweede keer naar Eerbeek geweest voor zo'n bijeenkomst. We hebben geluisterd naar mensen van de Politieacademie, diverse politiechefs, een officier van justitie en een aantal mensen uit de brandweerwereld. Hierbij hebben we vooral gesproken en gediscussieerd overde rol van de burgemeester in allerlei praktijksituaties. Ook hebben we lang stilgestaan bij de manier waarop je al deze diensten als burgemeester moet aansturen. Wist u dat een van de reden dat de politie lastig aan te sturen is ligt in de 'multicentrale aspectspecificatie' (ik heb het niet bedacht)? Ik zal u er verder niet mee lastig vallen, maar het is wel kennis die ik morgen in de praktijk kan gebruiken.

Verder hebben we ons verdiept in het onderwerp rampencommunicatie. Voor de camera heb ik een persconferentie gegeven in verband met een lekkende tankwagen met ammoniak die nabij Warmond was gekanteld en natuurlijk flink was gaan lekken. Ik hoop dat het in het echt nooit zal gebeuren, maar toch goed om er een keer over nagedacht te hebben. Daarnaast hebben we als burgemeesters onderling veel nuttige informatie uitgewisseld en gelukkig ook nog veel gelachen. We zien elkaar in juni weer.

Overigens was er dit keer, in vergelijking met de eerste bijeenkomst, 1 collega minder. Die is sinds vorige week minister geworden. Nog gefeliciteerd Alexander!
Morgen weer naar Warmond.

dinsdag 5 april 2005

Fileleed

Vanmorgen met moeite door al het verkeer gekomen. Er stond een flinke file op de A44 en dan zie je direct dat ook alle belangrijke wegen binnen onze regio direct vastlopen. Dus stond ik tussen Lisse en Sassenheim helemaal stil. Op zulke momenten realiseer ik me weer eens hoe kwetsbaar onze regionale infrastructuur is. Als lid van het dagelijks bestuur van de regio Holland Rijnland ben ik verantwoordelijk voor het beleidsterrein verkeer & vervoer. Binnen deze regio hebben we het probleem van de kwetsbaarheid al lang geleden met elkaar vastgesteld. De afgelopen tientallen jaren zijn we in onze regio doorgegaan met de bouw van steeds meer woningen zonder dat we ook de wegen hebben aangepast aan de bijbehorende toename van het verkeer. Naast de normale groei van het autoverkeer is dat een van de belangrijkste oorzaken van onze kwetsbaarheid. Om het probleem niet nog groter te maken hebben we nu afgesproken dat we toekomstige grote bouwlocaties alleen gaan ontwikkelen wanneer vooraf duidelijk is dat de benodigde uitbreiding van wegen er ook komt. Een van de belangrijkste projecten waar we momenteel aan gaan werken is de verbetering van de N206 tussen Katwijk en de A44, ook wel de Rijnlandroute genaamd. De komende maanden gaan we voor deze verbinding belangrijke besluiten nemen. Vanmiddag heb ik met de ambtenaren van de regio uitgebreid besproken hoe we de besluitvorming met betrekking tot dit onderwerp de komende tijd gaan organiseren.

Daarnaast hebben we vanmorgen de wekelijkse besluitenlijst in het college van burgemeester en wethouders afgewerkt. Vandaag geen bijzonderheden wat mij betreft.

Tenslotte heb ik vanmiddag met een ambtenaar uit onze eigen organisatie gesproken over de vele evenementen die Warmond rijk is. Binnenkort hebben we de opening van het watersportseizoen en dat is ook het startsein voor een groot aantal andere evenementen. Zo zijn er de droge en de natte Kaagweek, de Schippertjesdagen, de Strontrace en ga zo maar door. Ik kijk er echt naar uit. Het zijn allemaal feestelijke gebeurtenissen, maar op het gebied van openbare orde en veiligheid zitten er ook een aantal serieuze aspecten aan de organisatie van al deze evenementen. We willen natuurlijk dat de evenementen ook veilig en zonder ongelukken verlopen Als burgemeester ben ik daarvoor ook verantwoordelijk. Daarom ben ik de komende tijd bij de vele voorbereidingen betrokken. U leest het nog wel.


Morgen en overmorgen ben ik weer eens buiten de deur om me met een groepje andere nieuwe burgemeesters verder te verdiepen in dit boeiende vak. Ik zal u op de hoogte houden.

maandag 4 april 2005

Vier de vrijheid

Vandaag was een redelijk doorsnee dag met veel overleg. Vanmorgen begonnen met een afspraak met de vertegenwoordigers van de plaatselijke kerken in verband met de voorbereiding van dodenherdenking op 4 mei aanstaande. Deze viering gaat in Warmond van oudsher in goede samenwerking met de kerken en ik begrijp dat dit altijd goed is bevallen. Wel bestaan er wat ideeën om te zoeken naar mogelijkheden om de wat oudere jeugd meer te betrekken bij deze herdenking, maar daar is wat meer tijd voor nodig. Als u misschien goede ideeën daarvoor heeft dan hoor ik dat graag. Misschien kunnen we daar volgend jaar iets mee doen. Dit jaar volgen we het protocol zoals men dat in Warmond gewend is. Dat neemt niet weg dat het voor mij allemaal nieuw is en ik er veel waarde aan hecht dat dit soort plechtige bijeenkomsten vlekkeloos verlopen. Daarnaast is het de bedoeling dat ik ook zelf een korte toespraak ga voorbereiden. Daar ga ik de komende tijd dus mee aan de slag. Het thema voor 4 en 5 mei is dit jaar overigens ‘Herdenken & Vieren’. Voor meer informatie kunt u terecht op de internetsite www.herdenkenenvieren.nl

Verder heb ik vandaag weer eens met de collega burgemeesters uit Voorhout en Sassenheim gesproken over de komende fusie. Nu het D’66 congres afgelopen weekend heeft besloten dat het kabinet voorlopig weer door kan regeren, ga ik er vanuit dat de 2e kamer voor de zomer het kabinetsbesluit voor vorming van de gemeente Teylingen gewoon zal steunen.

De tijd tussen de afspraken heb ik vandaag weer behoorlijk kunnen vullen met voorbereidingen van andere activiteiten in de komende weken.

Tenslotte vandaag in Hillegom geweest bij de oplevering van het bouwplan ‘Votare’. Het betreft hier een plan op een inbreilocatie waarvoor ik in mijn vorige functie als wethouder ooit de voorbereidende werkzaamheden heb mogen doen. Een plan wat destijds tot flinke discussies heeft geleid met bewoners in de omgeving vanwege de omvang en architectuur. Nu het klaar is was het goed om dit nog een keer terug te zien en te spreken met een aantal tevreden nieuwe bewoners. In hun ogen is het in ieder geval een zeer geslaagd plan geworden.

Tot morgen.

zaterdag 2 april 2005

Nachtdienst

Ik heb een lange dag achter de rug. Afgelopen nacht ben ik met de sterke arm op pad geweest, maar daarover straks meer. Eerst de dag van gisteren. Die begon met een gesprek met het bestuur van de Warmondse Bond van Ouderen bij een van de bestuursleden thuis. Deze 450 leden tellende bond vertegenwoordigt bijna 10% van alle inwoners en een zeer belangrijk deel van de inwoners boven de 55 jaar. Voor mij was dat in ieder geval voldoende om eens een afspraak te maken. Na een rondje voorstellen hebben we uitvoerig gesproken over zaken die de oudere inwoners zoal bezig houden. Naast de gevolgen van de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning, spraken we vooral over het beleidsterrein wonen/zorg/welzijn. Naarmate meer mensen ouder worden ontstaat er meer behoefte aan geschikte woonruimte voor deze mensen. Daar is Warmond geen uitzondering op. Sterker nog, Warmond loopt een beetje voorop in dit opzicht omdat we naar verhouding meer oudere inwoners hebben. De bond is van mening dat besluitvorming met betrekking tot woningbouw voor ouderen te veel tijd kost en verwachten van de gemeente meer daadkracht. Kleine groepen krijgen in hun ogen teveel de gelegenheid om goede plannen tegen te houden.

Gisterenmiddag was er in Leiden een regiomanifestatie van de nieuwe regio Holland Rijnland. Het was een drukbezochte bijeenkomst waar veel regionale organisaties zich konden presenteren. Er was ruimschoots de gelegenheid om te discussiëren over belangrijke ontwikkelingen in de regio. Het was een geslaagde bijeenkomst.

Gisterenavond melde ik me om 21.00 uur op het politiebureau in Oegstgeest. Voor mijn werk vind ik het belangrijk om een goed beeld te hebben van het werk van de politie. Daarom had ik afgesproken om een keer een nachtdienst mee te draaien. Samen met twee agenten uit het team Oegstgeest ben ik op pad geweest. Het werkgebied van dit team strekt zich uit tot Oegstgeest, Warmond en Sassenheim. Na een kop koffie zijn we vanaf het bureau vertrokken met een auto en daarin drie fietsen. Die fietsen hebben we gedurende de nacht flink gebruikt, waardoor we zo nu en dan wel aardige reacties van het publiek kregen. We hebben in de drie dorpen verschillende horecagelegenheden en een jongerencentrum bezocht. In het Rijnlandslyceum in Sassenheim eindigde na 24.00 uur een groot schoolfeest waarna de leerlingen in groepjes de wijken ingingen of de plaatselijke horeca bezochten. Daarbij hebben we een oogje in het zeil gehouden. Ik kon goed merken dat die aanwezigheid een positieve uitwerking had.

Verder hebben we een groot aantal 'bij de politie bekende' plaatsen bezocht en controles gedaan. We zijn twee keer bij het sportcomplex van Ter Leede geweest. In verband met de wedstrijd tegen FC Lisse van zaterdag werd de middenstip wat beter bewaakt dan onder normale omstandigheden. Bij dit soort derby's wil de tegenstander de nacht voor de match nog wel eens proberen een 'grap' uit te halen. Voor een leuk stukje in de krant van maandag had ik natuurlijk graag een Lissenaar op heterdaad betrapt met de middenstip onder de arm. Het is echter de hele nacht rustig gebleven, ondanks of juist dankzij onze aanwezigheid.

Het was overigens wel een unieke ervaring om na drie uur 's nachts in een volledig uitgestorven gebied rond te rijden. Het is goed te weten dat de politie elke nacht weer op zo'n manier actief is om te waken over onze veiligheid.

Om 04:30 uur was ik weer thuis. Het was een lange maar ook interessante dag.

Tot volgende week.