donderdag 31 augustus 2017

Informatie en Veiligheid


Als gemeente maken we graag gebruik van digitale ontwikkelingen om daarmee de dienstverlening aan u verder te verbeteren.  Dankzij de digitalisering wordt het bijvoorbeeld steeds eenvoudiger om grote hoeveelheden informatie op te slaan, die we dan later weer kunnen analyseren. Zo kunnen we vervolgens  trends en ontwikkelingen voorspellen.

Ook op het gebied van de Openbare Orde en Veiligheid, de kerntaak van een burgemeester, zie ik dat informatievoorziening een steeds belangrijkere rol gaat spelen. Steeds meer gemeenten zetten informatiesystemen in om de veiligheid nog verder te kunnen verhogen. Ook gemeente Stichtse Vecht is deze weg ingeslagen. Samen met nog enkele gemeenten in de regio Midden Nederland, werken wij aan de opzet van een Veiligheidsinformatiesysteem (VIS). Dit digitale informatiesysteem, dat oorspronkelijk door de gemeente Almere werd ontwikkeld, gaat ons in de toekomst een betrouwbaar en actueel beeld geven over de veiligheid in de hele gemeente, maar ook op het niveau van de afzonderlijke wijken en straten. Door heel veel beschikbare informatie van o.a. gemeente en politie aan elkaar te koppelen en op slimme manieren te analyseren krijgen we per wijk een veel beter inzicht in de veiligheidsproblematiek.

Het nieuwe Veiligheidsinformatiesysteem geeft straks dus op postcodeniveau een actueel beeld van veiligheidsproblemen, zoals woninginbraken, autoinbraken, fietsendiefstallen, vernielingen en overlastgevende groepen. Deze informatie combineren we met informatie die bij ons binnenkomt via actieve WhatsApp-groepen, Buurtsignaleringsteams en Wijkcommissies. Op basis van al deze informatie weten we zelfs waar en wanneer de kans op incidenten binnen de gemeente het grootst is. Zo kunnen mensen van gemeente en politie dus ook beter zorgen dat ze in de buurt zijn wanneer dat nodig is.

Maar we willen niet alleen weten waar in de gemeente problemen zijn op het gebied van de veiligheid, wij willen ook graag weten hoe het komt dat bepaalde wijken onveiliger worden. Om dat beter te begrijpen gaan wij deze informatie aanvullen met allerlei maatschappelijke gegevens. Denk daarbij aan maatschappelijke informatie over het gemiddeld inkomen, opleidingsniveau, leeftijd, gezinssamenstelling, aantal uitkeringen, veroordelingen, autobezit etc. Ik ben er van overtuigd dat op deze manier criminaliteit veel beter voorspelbaar wordt. Dat is mooi, want dan kunnen we ook veel eerder maatregelen nemen om zo’n ontwikkeling te voorkomen.

U merkt het, ik ben een voorstander van digitale ontwikkelingen. De komende periode zullen we nader kennismaken met het nieuwe veiligheidsinformatiesysteem en al haar mogelijkheden.  Mijn wens en ambitie zijn om op een steeds betere manier informatie te verzamelen en deze te benutten om nieuwe inzichten te krijgen, extra duiding te geven, patronen te laten zien of specifieke kenmerken boven tafel te krijgen. Zo kunnen we inspelen op wat nodig is voor een leefbaar en veilig Stichtse Vecht. Een veilig Stichtse Vecht is van belang voor ons allemaal.

Tot ziens.

donderdag 24 augustus 2017

Zomerondernemer


De gemeente heeft  een lange historie in de omgang met ondernemers. Al in de 17e en 18e eeuw wisten Amsterdamse kooplieden in de zomer onze gemeente te vinden, als plek om prettig te wonen maar ook om handel te drijven. Stichtse Vecht heeft hier veel aan te danken.

Ook in 2017 vinden wij als gemeente ondernemerschap heel belangrijk. Ondernemers zijn de basis voor goed wonen, werken en welzijn in de gemeente. Daarom vertel ik u deze week graag iets over het project Zomerondernemer, een initiatief van de Stichting New Entrepeneur. De gemeente heeft dit project, samen met de Rabobank Utrecht en de stichting DOK030,  omarmd. Zo willen we jong ondernemerschap in de regio stimuleren.

Zomerondernemer Utrecht/Stichtse Vecht richt zich op jongeren van 15 tot 22 jaar met een passie voor ondernemen. In een traject van zes weken volgen jongeren uit de regio verschillende trainingen,  van het benaderen van klanten tot het doen van administratie. Ook bezoeken zij bedrijven. Er zijn bovendien ervaren ondernemers beschikbaar om hen te coachen. Alle jongeren dienen een idee in voor een eigen onderneming en werken dit tijdens het traject verder uit. Door deze gecombineerde aanpak leren de jongeren alles wat een ondernemer moet kunnen en moet weten. Maar ze komen er ook achter of ondernemen eigenlijk wel bij hen past.

Ondernemerschap is een belangrijke motor van onze lokale economie. Als gemeente doen we dan ook ons best om ondernemers de ruimte en mogelijkheden te bieden om te excelleren. De bedrijven die hun deuren openden voor de zomerondernemers zijn hier inspirerende voorbeelden van. Ook lokale bedrijven in Stichtse Vecht zijn soms tot wereldspeler gegroeid.

Door mee te doen aan Zomerondernemer grijpen jongeren actief de kans om richting te geven aan hun toekomst. Met de vele veranderingen in onze maatschappij is dat van onschatbare waarde. Zelf aan het stuur leren staan wanneer mogelijk, en een zetje krijgen wanneer nodig. Want zelfs als deze jongeren geen ondernemer willen worden, hebben ze toch vaardigheden ontwikkeld die hen helpen succesvol te zijn op de arbeidsmarkt.

Op donderdag 17 augustus vond de feestelijke afsluiting van Zomerondernemer Utrecht/Stichtse Vecht plaats op Nyenrode, een plek waar jonge ondernemers zich vast thuis voelen. Alle 25 deelnemers presenteerden tijdens de ondernemersmarkt de uitkomst van hun traject. Waar velen begonnen met een eerste idee, bleken enkelen nu inmiddels al ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel en zelfs klanten te hebben.

Bij de afsluiting sprak onder andere wethouder Zivkovic de deelnemers toe, waarna de winnaar van Zomerondernemer Utrecht/Stichtse Vecht bekend werd gemaakt. Het is Sophie Jurrjens. Zij had het idee ontwikkeld om een app te maken, waar muziek gekoppeld wordt aan de kenmerken van een plaats of landschap waar iemand zich op dat moment bevindt. Dit kreeg veel waardering. Als winnaar mag zij haar idee ook tijdens de landelijke finale van Zomerondernemer presenteren. Ik wens haar veel succes!

Wilt u meer lezen over dit bijzondere initiatief? Neem dan een kijkje op http://zomerondernemer.nl/.

Tot ziens.

vrijdag 18 augustus 2017

Einde reces


‘Het is weer voorbij die mooie zomer.’ Misschien schiet dit lied van Gerard Cox u rond deze tijd  ook wel eens te binnen. De tekst is wat weemoedig: ‘t Is jammer dat het over ging, 't Is allemaal herinnering.’ Hoe het ook zij: We staan weer voor een nieuwe periode, van werken, leren, ondernemen, vrijwilligerswerk en zo meer. Ik hoop van harte dat u terug kunt kijken op een mooie zomer en eventueel een goede vakantie.

Ook voor het college van B&W en de gemeenteraad zit de periode van reces er weer op.

Het bestuur maakt zich op voor het laatste half jaar van de totale raadsperiode 2014-2018. Want op 21 maart 2018 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Dan kunt u als inwoner van de gemeente Stichtse Vecht weer voor vier jaar een nieuwe gemeenteraad kiezen. En wordt er daarna  een nieuw college van B&W gevormd.

Door te stemmen beslist u mee over de samenstelling van de gemeenteraad. Laat uw stem dus horen op 21 maart 2018! Ik hoop van harte dat de opkomst bij het stemmen hoog zal zijn. Want dat is in het belang van onze democratie: U kiest dan een gemeentebestuur dat op voldoende steun van de inwoners kan rekenen.

Wij zullen er alles aan doen om de raadsverkiezingen op allerlei manieren onder uw aandacht te brengen en het u zo makkelijk mogelijk maken om te gaan stemmen. De plannen daarvoor zijn op dit moment in voorbereiding. Ik zal u daar binnenkort meer over vertellen. Maar ik weet ook dat de beste ideeën vaak buiten het gemeentehuis worden bedacht, dus mocht u zelf goede ideeën hebben om de opkomst voor de verkiezingen te bevorderen, dan hoor ik uw suggesties heel graag! Het mag best een beetje spraakmakend zijn. U kunt ze toesturen aan marc.witteman@stichtsevecht.nl

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werpen dus hun schaduw vooruit. De partijen werken nu hard aan hun verkiezingsprogramma’s, waarin ze in grote lijnen beschrijven hoe ze als partij de gemeente willen besturen. Maar ondertussen blijven we uiteraard wel gewoon ons werk doen! Zonder weemoed, maar met hernieuwde energie. Want er is dit half jaar nog genoeg te doen.

We willen graag nog enkele plannen die we voor deze collegeperiode hadden, realiseren. Denk aan het realiseren van camera’s op de Kerkbrink in Breukelen, het ondersteunen van de bouw van nieuwe woningen, extra projecten voor inwoners in armoede of met schulden, blijvend verbeteren van onze dienstverlening, de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet, extra aandacht voor ondernemers en bedrijvigheid en het versterken van de cultuur in Stichtse Vecht.

Deze week heeft het college van B&W al een aantal nieuwe voorstellen gedaan, waarover de raad kan beslissen in september. Zoals de bestrijding van laaggeletterdheid, het eventueel vestigen van één centraal afvalscheidingsstation, een nieuwe manier van gebiedsgericht werken en het realiseren van de volgende uitvoeringsfase van Kockengen Waterproof. De kop is er dus af.

Ik wens ook u weer een goede start!

donderdag 10 augustus 2017

Code Oranje


De term ‘Code Oranje’ is u vast bekend. Het KNMI gebruikt deze term als waarschuwing om aan te geven dat er slecht of gevaarlijk weer verwacht wordt, met grote impact op de samenleving. Denk aan extreme regen, storm, onweersbuien of gladheid, waarbij er kans is op schade, letsel of veel overlast. ‘Code Oranje’ wil eigenlijk zeggen: wees voorbereid!
Sinds vorig jaar is deze term in Nederland ook op een andere manier in gebruik. Een groep van burgemeesters, wethouders, ondernemers, raadsleden, wetenschappers en actieve inwoners heeft toen  'Code Oranje' afgekondigd. Die ‘Code Oranje’ gaat over onze democratie. De groep vindt dat het tijd is voor een nieuwe democratie. En de groep vindt dat ook urgent. Vooral omdat er op 21 maart 2018 verkiezingen voor de gemeenteraad zijn. Niet voor niets heet de groep daarom: “Code Oranje.’’ Dat wil hier zeggen: bereid je voor op een nieuwe democratie! 

Inwoners hebben de behoefte én zeker ook de vaardigheden om hun leefomgeving te beïnvloeden en om betrokken te zijn bij hun woonplaats en hun bestuur, aldus ‘Code Oranje.’
Dat lijkt me een prima standpunt. Besluiten van het gemeentebestuur moeten naar mijn idee nog veel meer gebaseerd zijn op de kracht en de ideeën in de samenleving, dwars door politieke kleuren en bevolkingsgroepen heen. En het kan ook!  In veel dorpen en steden is er al ervaring opgedaan met vormen van nieuwe democratie.
Ik ben er voorstander van dat het bestuur van Stichtse Vecht zoekt naar nieuwe vormen van democratie. Tijdens de Midzomerbijeenkomst op 29 juni heb ik daar o ok aandacht voor gevraagd. Wij moeten èchte betrokkenheid van inwoners, bedrijven en organisaties bij de besluitvorming realiseren, om zo weer vertrouwen te kweken in het bestuur en nieuwe inspiratie te laten ontstaan. Zodat u ervaart dat de gemeente een krachtig  bestuur is, dat concreet bijdraagt aan de oplossing van maatschappelijke problemen. Omdat gebruik gemaakt wordt van de kracht van de samenleving van Stichtse Vecht en omdat dit leidt tot betere besluitvorming. 
Zeker, ook in Stichtse Vecht zijn er al allerlei mogelijkheden voor mensen om hun stem te laten horen. Vooraf, bij de voorbereiding van besluiten via klankbordgroepen, wijk- en dorpsraden, het   inbrengen van bezwaar of bij de besluitvorming in de commissie- en raadsvergaderingen. Daar wordt goed naar geluisterd. Maar er is meer nodig dan luisteren alleen. Het gaat om het echte gesprek. Het zou mij een lief ding waard zijn om u, onze inwoners, nog meer bij het politieke debat te betrekken en te laten meebeslissen over beleid.
In een nieuwe democratie krijgen ideeën, kennis en initiatieven uit de samenleving de ruimte, denken we in oplossingen en proberen die uit.  Samenspraak kunnen we organiseren op steeds wisselende manieren, passend bij de aard, de omstandigheden en de omvang van een vraagstuk.
Na de zomer gaat de gemeenteraad zich buigen over de vraag in welke vorm de vernieuwing van de democratie bij ons gestalte kan krijgen. Ik ben daar bij voorbaat benieuwd naar!

donderdag 3 augustus 2017

Zomerstages door ambtenaren


De afgelopen twee jaar heb ik tijdens mijn zomerstages bijzondere inwoners en ondernemers ontmoet die zich met hart en ziel inzetten voor hun werk of hobby. Ik heb altijd met veel plezier de zomerstages gedaan. Bovendien waren ze leerzaam. Vanwege mijn ziekte moest ik dit jaar, met pijn in mijn hart, de zomerstages schrappen. Omdat er toen al veel mooie voorstellen binnengekomen waren, heb ik nagedacht wat ik daar mee moest doen.


Ik heb daarop de medewerkers van onze ambtelijke organisatie verzocht om mee te denken over een oplossing. Dat verzoek is enthousiast opgepakt. Veel van onze medewerkers waren van mening dat zomerstages ook voor hen een mooie aanleiding zou kunnen zijn om ervaring op te doen voor de dagelijkse praktijk in de samenleving van Stichtse Vecht. In goed overleg met de gemeentesecretaris hebben we toen besloten om mijn zomerstages dit jaar door onze ambtenaren te laten lopen.

Inmiddels hebben elf ondernemers en organisaties een stageplek aangeboden en hebben we voldoende ambtenaren die graag op stage willen. Enkele stages hebben inmiddels al plaatsgevonden.  De reacties zijn heel positief. Zowel de stageaanbieders als de ambtenaren die hebben meegelopen, hebben de stage ervaren als leerzaam en nuttig.

De stages door ambtenaren sluiten goed aan bij de visie die wij tegenwoordig hebben op de relatie met onze inwoners en ondernemers en hoe wij aankijken tegen verbetering van onze dienstverlening.

Zo stond vorig jaar voor onze organisatie het thema ‘ontmoeting’ centraal. Dat thema liep als een rode draad door vele verschillende trajecten en initiatieven. Inwoners, ondernemers, ambtenaren en bestuur hebben elkaar tijdens diverse bijeenkomsten ontmoet. Ook het vernieuwde gemeentekantoor in Maarssen is tegenwoordig heel geschikt voor ontmoetingen tussen inwoners, ondernemers en ambtenaren.

Dit jaar hebben we een vervolg gegeven op het traject dat we vorig jaar hebben ingezet. 2017 is het ‘Jaar van U’. Onze inwoners en ondernemers staan daarin centraal. Voor deze mensen organiseren we verschillende activiteiten. Zo organiseren we maandelijkse inspiratiesessies, die voor iedereen toegankelijk zijn en goed bezocht worden. Daarnaast hebben we het bedrijfsrestaurant van het gemeentekantoor op woensdag en vrijdag opengesteld als werkplek voor zzp’ers. Ook de Midzomerbijeenkomst van 29 juni past natuurlijk goed in dit traject.

Onze ambtenaren stellen hoge eisen aan zichzelf en elkaar, waarbij we de kwaliteiten van iedereen benutten. We verwachten van hen dat ze zich goed bewust zijn van wat er in de samenleving aan de hand is. We stimuleren initiatief, lef, verantwoordelijkheid en samenwerking.

Als gemeente willen we tegenwoordig graag meebewegen met ontwikkelingen in de samenleving. In dat beeld past het heel goed dat een aantal van onze medewerkers deze zomer de gemeente in trekken om te luisteren naar en te leren van onze inwoners. Ik hoop dat ze daarbij net zulke goede ervaringen op zullen doen als ik tijdens mijn zomerstages in de afgelopen jaren.

Tot ziens.