donderdag 28 september 2006

Schoolbank


Vandaag een dag terug in de schoolbanken geweest. Omdat het goed is om naast de praktijk van alle dag ook de theorie wat bij te spijkeren volg ik een tweedaagse training 'Gebiedsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening voor wethouders' van het Nirov.

woensdag 27 september 2006

Gevelreclame

Na een dag vol intern overleg ben ik vanmiddag de stad in gefietst om voor mezelf een beeld te vormen van een aantal locaties waarvoor momenteel plannen in procedure zijn. Zo kreeg ik van de architect van het plan Hugo de Grootstaete een uitgebreide toelichting op het plan en de invloed op de directe woonomgeving. Ik heb daarbij vooral aandacht besteed aan de manier waarop het parkeren bij dit plan geregeld is. Een aantal omwonenden hebben met betrekking tot dit punt opmerkingen gemaakt, waarover we binnenkort een beslissing moeten nemen.

De afgelopen maanden hebben de Leidse ondernemers samen met de gemeente gewerkt aan een nieuwe regels met betrekking tot gevelreclame. Deze regels zijn uitgewerkt in een modellenboek waarin voor verschillende gebieden is beschreven wat wel en niet mag op het gebied van gevelreclame. Uitgangspunt is dat heldere regels zullen leiden tot een betere, en dus voor consumenten aantrekkelijke, uitstraling van het (historische) centrumgebied. Het idee is dat uiterlijk in 2012 alle hinderlijke reclameuitingen zijn verdwenen uit hetstraatbeeld.

Vanavond was ik aanwezig bij een bijeenkomt waar een conceptversie werd besproken met ondernemers uit het centrumgebied. Aan de orde kwam onder meer een voorstel om een gemeentelijke subsidie te geven om dergelijke reclameuitingen te verwijderen. Ik twijfel of het wel slim is om gemeenschapsgeld te besteden aan het opknappen van winkelgevels. Een groot deel van de aanwezige ondernemers waren met mij van mening dat er ook nog wel andere mogelijkheden te bedenken zijn. De komende tijd zullen we het nieuwe modellenboek aan de gemeenteraad voorleggen.

Tot ziens.

dinsdag 26 september 2006

Debat

De agenda van het college van burgemeester en wethouders was weer overvol vandaag. Naast de normale punten hebben we in deze tijd van het jaar te maken met de voorbereidingen op de begroting voor 2007 en dat kost nu eenmaal veel tijd. Een van de onderwerpen waarover we gesproken hebben was de verbouwing en uitbreiding van de Stadsgehoorzaal. Dit maakt onderdeel uit van het Aalmarktproject, een van de belangrijkste projecten uit mijn portefeuille, maar ook het project met de meeste tegenslagen. Net nu we er in geslaagd waren om wat voortgang te maken door een veel betere communicatie met bezwaarmakers, ligt de zaak weer stil vanwege een enorme tegenvaller bij het aanbesteden van de werkzaamheden. Een overschrijding van de ramingen tussen de 2 en 3 miljoen euro is veel te groot om zomaar verder te gaan. Daar zullen we de komende weken een andere oplossing voor moeten vinden.

Vanavond vergaderde de gemeenteraad. Een aantal partijen had een debat aangevraagd naar aanleiding van de situatie rondom de panden in de Koppenhinksteeg. In een stevig debat, dat ruim twee uur duurde, heb ik mijn best gedaan om uit te leggen waarom het college van mening is dat we goed hebben gehandeld. Terwijl een aantal sprekers van mening was dat wij de gebruikers van de panden wel wat harder hadden mogen aanpakken, was een ander deel juist weer van mening dat het allemaal wel wat minder had gemogen. Aan het eind van het debat heb ik de conclusie getrokken dat de raad de lijn van het college tot nu toe kan ondersteunen. Dat maakt voor mij de weg vrij om op korte termijn samen met alle partijen aan de slag te gaan om het legalisatieproces door een moeilijke laatste fase heen te trekken. In heb er na deze avond voldoende vertrouwen in dat dit gaat lukken en ik weet me verzekerd van een aantal zeer kritische volgers.

Tot ziens

vrijdag 22 september 2006

Dieptepunt

Vandaag heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Leiden een bezoek gebracht aan de Leidse wijk Stevenshof. In een korte tijd hebben we intensief kennis gemaakt met de wijk, met de diverse instellingen en organisaties uit de wijk en met de wijkbewoners en sleutelpersonen in de wijk. Het wijkbezoek begon met een fietstocht langs belangrijke plekken in de wijk. Naast de gemeentelijke wijkmedewerkers namen ook de wijkagenten en vertegenwoordigers van woningcorporaties deel aan de fietstocht.

Daarna bezochten we de Stevenshofschool en basisschool De Zwaluw, de schooltuinen, winkelcentrum de Stevensbloem, Tennisvereniging Stevenshof en het Alexandrine Tinneplein. Tussen deze bezoeken door heb ik bij het buurthuis gesproken met buurtbewoners. Ook het project ‘Veilig opgroeien’ kwam aan bod. Een preventieve, integrale en wijkgerichte aanpak met als doel om de jeugd een veilig en positief opvoedingsklimaat te bieden.

Rond het middaguur waren we weer terug in het Stadhuis voor een bijeenkomst met een aantal gemeentelijke toezichthouders. Onderwerp van gesprek was de inspectie, eerder vandaag, in een aantal panden van de vrijplaats Koppenhinksteeg. De gebruikers van de vrijplaats hebben de panden de afgelopen maanden flink verbouwd zonder dat daar een vergunning voor was en willen morgen weer open voor het publiek. In een persoonlijk gesprek dat ik eind juli met ze had, heb ik het belang onderstreept om tijdig de juiste vergunningen aan te vragen. Daarbij had ik overigens best begrip voor het feit dat vergunningen aanvragen voor een vrijplaats, die door de gemeente vele tientallen jaren werd gedoogd, lastig is en de nodige tijd zal vergen. In dit geval past wat mij betreft wel een soepele opstelling. Wel heb ik duidelijk gemaakt dat dit wat mij betreft niet zou gelden voor zover het de veiligheid van de bezoekers betreft.

Sinds het gesprek van eind juli had ik de indruk dat er hard werd gewerkt aan verbeteringen waardoor de opening geen probleem zou zijn. De rapportage van de inspectie gaf echter een hele andere uitkomst te zien. Problemen met vluchtwegen, noodverlichting, blusmiddelen, compartimentering en ventilatie evenals het ontbreken van de juiste papier volgens de Drank- en Horeca wet. Deze gebreken zullen in geval van brand snel kunnen leiden tot een levensbedreigende situatie voor de aanwezige bezoekers.

Wat volgde waren gesprekken tot laat in de vrijdagavond. Ik kon veel begrip opbrengen voor de teleurstelling van de mensen van Eurodusnie. Zij moesten na maanden hard werken aan de verbouwing tot de conclusie komen dat de opening niet door kon gaan en wensten zich daar niet bij neer te leggen. Voorstellen van de gemeente om de opening toch door te laten gaan met o.a. een beperking van 50 bezoekers en geen alcohol verkoop werden helaas door hen afgewezen. Vrijdagavond laat kwamen we tot de conclusie dat er niets anders op zat dan de opening te verbieden en de politie te vragen hierbij te helpen.

Ik ben vanavond naar huis gegaan met het gevoel van een verliezer. Het voelt als een dieptepunt in de periode sinds mijn aantreden. Van binnen voel ik sympatie met de mensen van de vrijplaats. Ze kunnen op m'n steun rekenen wanneer het gaat om de activiteiten die ze vanuit de Koppenhinksteeg ontplooien. Aan de andere kant voel ik een verantwoordelijkheid voor de veiligheid van mensen in de stad. Die verantwoordelijkheid kan en mag ik niet ondergeschikt maken. Wat mij betreft gaan we weer snel om de tafel met de mensen van de vrijplaats om te praten over een spoedige en veilige heropening. Ik maak mijn agenda er voor vrij.

Prettig weekend.

woensdag 20 september 2006

Windtunnel

Bebouwing van de Oostvlietpolder heeft de gemoederen in Leiden de afgelopen jaren flink bezig gehouden. Binnen de collegepartijen zijn zowel voor- als tegenstanders van bebouwing van dit gebied te vinden. Binnen het college hebben we afgesproken dat ontwikkeling van het gebied alleen zal plaatsvinden wanneer de Raad van State het betreffende bestemmingsplan, dat door de vorige raad is vastgesteld, zal vernietigen. Een dergelijke afspraak zal overigens nog wel even op zich laten wachten. Tot die tijd kan het bestuurlijke dossier in de la blijven en heb ik er niet veel werk aan.

Dat neemt niet weg dat er zo nu en dan wel beslissingen nodig zijn in het kader van bijvoorbeeld de lopende procedures met betrekking tot het bestemmingsplan. Om dat goed te kunnen doen zat ik vandaag op de fiets om me eens goed te orienteren in dit gebied. Het is inderdaad een prachtig groengebied zo aan de rand van de stad. Die kwaliteit komt het best tot zijn recht bij een fietstocht langs de Vlietweg. Daar staat tegenover dat alle wegen rondom het gebied definitief een einde hebben gemaakt aan de rust die dit landschap eigenlijk nodig heeft om echt goed tot zijn recht te komen. Overigens zal na de eventuele aanleg van een bedrijventerrein, een flink deel van het gebied groen blijven. In dat gebied willen we de natuurfunctie zelfs gaan versterken.

Tijdens mijn fietstocht heb ik ook een bezoek gebracht aan volkstuinvereniging Roomburg, een van de drie volkstuincomplexen in dit gebied. Het zijn van die plaatsen waar de tijd stil lijkt te staan. De plannen voor de Oostvlietpolder kunnen ook gevolgen hebben voor de tuinders maar helemaal duidelijk is dat niet. Vanwege deze onzekerheid stelt men noodzakelijk onderhoud op het complex al heel lang uit met alle resulaten van dien. Ik heb de tuinders toegezegd dat ik zal nagaan of we hier op korte termijn iets aan kunnen doen.

Waar je ook staat in deze polder, overal zie je de twee stoere windmolens aan de andere kant van de A4 in Zoeterwoude. In het bestemmingsplan voor de Oostvlietpolder heeft de gemeenteraad van Leiden besloten om precies tegenover deze locatie, aan de andere kant van de A4, nog twee van deze molens te plaatsen. Als de Raad van State het bestemmingsplan niet vernietigt, rijden de auto's op de A4 in de toekomst door een soort windtunnel.

Vanavond zat ik in Den Haag tijdens een wethoudersconferentie van de VNG naast minister Dekker aan het diner. Later zou blijken dat het in politiek opzicht een soort laatste avondmaal zou zijn.

dinsdag 19 september 2006

Pancras West

Na een lange vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders waar we vooral over de begroting van 2007 hebben gesproken, was ik vanavond aanwezig in het Koetshuis bij De Burcht voor een bijeenkomst van wijkvereniging Pancras-West.

In een overvolle bovenzaal van het Koetshuis organiseerde de wijkvereniging een inspraakavond over de plannen van Eurodusnie voor de vrijplaats aan de Koppenhinksteeg. De afgelopen maanden zijn de mensen van Eurodusnie, zeer tegen de zin van het bestuur van de wijkvereniging, druk aan het verbouwen gegaan zonder dat de benodigde vergunningen doorvoor waren aangevraagd. Het bestuur vreest overlast voor de wijk wanneer de vrijplaats weer voor het publiek open gaat. Bovendien was het bestuur van mening dat de gemeente heeft nagelaten om de buurt aktief te betrekken bij de toekomstplannen voor de vrijplaats.

In het Koetshuis ontspon zich daarop een bijzondere discussie. Een flink deel van de wijkbewoners was het niet eens met het bestuur. Zij waren van mening dat het met de overlast allemaal wel meeviel en spraken hun steun uit voor de maatschappelijke activiteiten vanuit de vrijplaats. Daar tegenover stond een groep wijkbewoners met een tegenovergestelde mening. De twee groepen kwamen niet echt tot elkaar. Wel had ik het gevoel dat er gedurende de avond begrip ontstond voor de verschillende standpunten.

Na de pauze kreeg ik de gelegenheid om het gemeentelijk standpunt nog eens uiteen te zetten. Ik schreef het hier al eens. Wetten en regels die er zijn om de veiligheid van mensen te beschermen gelden voor iedereen in de stad in gelijke mate, vrijplaats of geen vrijplaats. Daarnaast willen wij als gemeente ook redelijk zijn bij de toepassing van regels. Daar waar dat nodig is zullen wij mensen ook helpen om de vaak ingewikkelde procedures te doorlopen.

Tot ziens.

maandag 18 september 2006

Tuin van Noord

Wanneer ik met mensen spreek over het wijkontwikkelingsplan voor Leiden Noord, dan gaat het in veel gevallen over grote bouwlocaties en de reconstructie van de Willem de Zwijgerlaan. Toch is het wijkontwikkelingsplan veel meer dan alleen stenen en infrastructuur. Zo hebben we voor dit gebied ook een 18-tal verschillende sociale projecten gestart.

In het kader van dit plan gaan we in Leiden Noord zo'n 1800 woningen realiseren. Al die nieuwe wijkbewoners hebben straks ook behoefte aan meer ruimte om te recreeren. Daarom kijken wij ook naar de verbetering van groen in de wijk. Vandaag heb ik de fiets maar weer eens gepakt om een kijkje te nemen in het Noorderpark. Onder de naam 'Tuin van Noord' werken we aan plannen om dit groengebied meer zichtbaar en beter toegankelijk te maken. In de afgelopen jaren is daar al veel aan gedaan, maar het kan allemaal nog veel beter. De komende tijd gaan we de plannen verder uitwerken.

Tot ziens.

donderdag 14 september 2006

druk

Het is weer zo'n week dat alle afspraken bovenop elkaar zitten en het schrijven van m'n dagboek in de andere prioriteiten ten onder gaat. Om toch een indruk te geven, dit is de lijst met de belangrijkste activiteiten in deze week:

Zondag
Mariavespers in de Pieterskerk

Maandag
spreekuur
voorbereidingen voor commissievergadering van dinsdagavond
gesprek met een groep krakers over regelgeving
bestuurlijk voortgangsoverleg bij de dienst bouwen en wonen
gesprek met diverse mensen over moskee in Leiden Zuid-West

Dinsdag
kennismaking met leden van de rekenkamer
vergadering college van B&W
achterbanoverleg van woningcorporatie Ons Doel
commissie Ruimte en Bereikbaarheid

Woensdag
overleg met burgemeester o.a. over fysieke veiligheid
overleg met collega wethouders in buurgemeente
regionaal Portefeuillehoudersoverleg Ruimte
gesprek met de directie van een Leidse Woningcorporatie
overleg met Rijkswaterstaat inzake uitvoering reconstructie rijksweg A4
kennismakingsgesprek met een projectontwikkelaar
gesprek met de gemeenteadvocaat inzake een geschil
bijeenkomst met de klankbordgroep Aalmarkt

Donderdag
kennismakingsgesprek nieuwe teamchef van politie Leiden team Zuid
gesprek met burgemeester van buurgemeente over bouwprojecten
ambtelijk overleg over wijkontwikkelingsplan Leiden Noord.
overleg met de Bomenbond over Aalmarktproject
hoorzitting met de buurt over ontwikkelingen Bracolterrein aan de Rijnkade

Vrijdag
vergadering stuurgroep Aalmarkt
gesprek met extern onderzoeker inzake bouwleges
ambtelijk overleg grondzaken

Zaterdag
Bijeenkomst met STIEL inzake restauratie oude bollenschuur in Leiden.

Daarnaast heel, heel, heel veel gelezen, telefoontjes beantwoord, e-mails afgehandeld, werkoverleg gedaan etc.

Tot volgende week.

vrijdag 8 september 2006

Entree

'De entree vanaf Leiden Centraal zou een visitekaartje moeten zijn voor degene die per trein de stad binnenkomt. Het college zou daarom de omgevingskwaliteit van het gebied rond Stationsstraat, Steenstraat en Beestenmarkt moeten verbeteren met een integraal plan.' Deze tekst staat te lezen in het programma van het Leidse college van Burgemeester en Wethouders.

Vandaag had ik een gesprek met een groep ondernemers van de Beestenmarkt en omgeving voor een gedachtewisseling over de toekomst van dit gebied. Tijdens dit gesprek bleek dat het vertrouwen in het gemeentebestuur om nu echt iets aan het gebied te gaan verbeteren, niet groot was. De oorzaak daarvan ligt in het feit dat men in het verleden vaker met het gemeentebestuur om de tafel heeft gezeten om plannen te bedenken. De uitvoering van die plannen kwam echter nooit van de grond zonder dat daar een duidelijke oorzaak voor was. De ondernemers willen nu eerst wel eens weten of de gemeente dit keer wel serieus met dit gebied aan de slag gaat.

Ik wil dat vertrouwen graag terugwinnen. Daarom hebben we heldere afspraken gemaakt om op korte termijn een aantal oude plannen weer uit de kast te halen en alsnog uit te voeren. Het gaat daarbij vaak om simpele maatregelen op het gebied van schoon, heel en veilig houden van deze buurt. Zodra dat is gelukt gaan we weer om de tafel zitten om voor de lange termijn na te denken over structurele veranderingen.


Vanmiddag had ik een kennismakingsgesprek met een delegatie van de FLOH, de organisatie van Leidse huurdersorganisaties. Als wethouder Wonen hecht ik in ieder geval veel waarde aan goede contacten met de Leidse huurders. Het was in ieder geval een prettig kennismakingsgesprek met een groep mensen die zich met overtuiging inzetten voor de huurdersbelangen in onze stad. Ik heb kunnen constateren dat we het in hoofdlijnen goed met elkaar eens zijn. Niet op alle punten natuurlijk, maar dat mag. We hebben immers niet allemaal dezelfde belangen. Tenslotte hebben we afspraken gemaakt over de toekomstige betrokkenheid van de FLOH bij het gemeentelijk beleid.

Prettig weekend.

donderdag 7 september 2006

Estafette

Vanmiddag was ik aanwezig bij een bijeenkomst van directeuren van Nederlandse woningcorporaties. Zij hadden een bijeenkomst georganiseerd met als thema 'Leven met Links'. De corporaties zien een toename van het aantal colleges van B&W met een linkse signatuur en vragen zich af wat daarvan op termijn de gevolgen zullen zijn voor de corporaties.

Tijdens de discussie viel mij vooral op dat er onder deze groep nogal wat vooroordelen leven over linkse samenwerking. Vooroordelen die naar mijn mening op grond van de ervaringen in Leiden, ondanks het feit dat we pas sinds april aan de slag zijn, goed te weerleggen zijn. Op het gebied van Wonen heeft de gemeente een belangrijke rol voor inwoners die niet op eigen kracht in hun huisvesting kunnen voorzien. De partijen die in Leiden het college vormen staan min of meer van nature dichtbij deze mensen. Dat helpt ons om scherp te blijven op gemaakte afspraken. Om echt iets voor deze groepen te kunnen betekenen is een goede samenwerking met de corporaties van groot belang.Leiden Atletiek bestond vandaag 10 jaar en organiseerde daarom een 4 keer 400 meter estafette door de Pieterskerk. Voor deze gelegenheid waren een aantal bijzondere teams samengesteld met lopers uit de politiek en het bedrijfsleven.

Goede gelegenheid voor collega Paul Jonas en mijzelf om onszelf weer eens te hullen in sporttenue (zie foto) en deel te nemen in het VIP-team. Wij hadden ons verzekerd van de beste ondersteuning die er te vinden was in de personen van Nederlands recordhouder 5000, 10000 m en marathon Kamiel Maase (foto) en Han Kulker. Het was dankzij deze toppers dat wij na afloop de eerste prijs in ontvangst mochten nemen.

woensdag 6 september 2006

Het einde nabij?

Zoals te verwachten was, stond vanmorgen de krant vol met grote koppen over de mededelingen die mijn collega John Steegh gisteren heeft gedaan in verband met de RijnGouwelijn. Volgens een van die koppen was nu werkelijk het einde nabij. In deze kop citeerde de krant een van de raadsleden tijdens het debat van gisterenavond. Het betreffende raadslid doelde met deze opmerking niet op het einde van de RijnGouwelijn, maar op het einde van het college. Grote onzin wat mij betreft.

Ik constateerde op deze plaats al eerder dat sommige leden van de gemeenteraad moeite hebben met de nieuwe bestuursstijl van het Leidse college. In die nieuwe stijl past niet meer dat collegepartijen kritiekloos achter het college aanlopen. Wanneer dat nodig is hebben deze partijen juist de ruimte om afwijkende standpunten in te nemen. Dankzij de nieuwe bestuursstijl kan dat ook gewoon.

Maar de stad moet natuurlijk wel bestuurd worden, daar staat dit college ook voor. Wij kennen onze verantwoordelijkheid. Daarom hebben wij na de verkiezingen slimme afspraken gemaakt. Door die afspraken kan het college krachtig doorbesturen en kunnen de collegefracties doen wat de kiezers van hen verwachten. Prima opgelost zou ik zo zeggen.

Wat ons betreft is het einde dus allerminst nabij. Dankzij de nieuwe bestuursstijl is dit college alleen maar sterker geworden. Met die bestuurskracht gaan we nu eendrachtig het ja/nee referendum organiseren.

Tot ziens.

dinsdag 5 september 2006

De Zijl Bedrijven

Op de toch al volle agenda van het college van Burgemeester en Wethouders was vanmorgen de meeste tijd ingeruimd voor een discussie over de RijnGouwelijn. Een interessant maar ook complex vraagstuk waar heel veel over te zeggen is. Door de afspraken die de collegepartijen na de verkiezingen hebben gemaakt, zullen de inwoners van de stad middels een referendum gaan meepraten over de definitieve beslissing. Het college zal in de aanloop naar dit referendum een neutrale positie innemen. We laten de politieke discussies en de campagne de komende tijd dus over aan de politieke partijen. Volgens mij zijn die daar prima toe in staat. Als lid van het college zal ik me met betrekking tot dit onderwerp voorlopig beperken tot het formele besluit van ons college. Dat besluit is zoals altijd terug te vinden op de gemeentelijke site.

Vanmiddag zijn we als college verder gegaan met onze kennismakingstour door de gemeentelijke organisatie. Vandaag waren De Zijl Bedrijven (DZB) en de Brandweer aan de beurt.

DZB is een gemeentelijke dienst voor arbeidsontwikkeling. Met 1500 medewerkers is het een van de grootste werkgevers in Leiden, en dé specialist op het gebied van gesubsidieerde arbeid. Ooit begonnen als sociale werkplaats levert DZB inmiddels leerwerktrajecten op maat aan iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Meer informatie treft u aan op www.dzb.nl

Over de brandweer hoef ik hier natuurlijk helemaal niets meer te vertellen. Toch voelt het wat mij betreft goed om af en toe eens langs te gaan bij deze mannen en vrouwen die zo verbonden zijn met de veiligheid van onze inwoners. Hiervoor doen ze belangrijk maar soms ook risicovol werk en daarom is het goed om te laten zien hoe we dat waarderen. Daarnaast was het natuurlijk wel spannend om de hogedrukspuit weer eens ter hand te mogen nemen. Met dank aan mijn collega wethouder Gerda van den Berg voor de foto.

Tot ziens.

Een afscheid zonder weerzien

Vandaag werd het normale ritme van de maandag onderbroken door twee bijzondere gebeurtenissen. Het begon vanmorgen met de opening van het Academisch Jaar 2006-2007.

Met het voltallige college waren we aanwezig bij deze plechtige bijeenkomst in de Pieterskerk. Onderdeel van deze bijeenkomst was de uitreiking van de Mr. K.J. Cath-prijs. Deze prijs gaat jaarlijks naar een groep mensen die de Universiteit op een bijzondere manier naar buiten toe heeft gebracht. Dit jaar viel deze eer te beurt aan de stichting RINO (Reizende Informanten Natuurwetenschappelijk Onderzoek). Rino is een initiatief van studenten Natuurkunde aan de Universiteit Leiden. Ze zijn zo enthousiast over natuurkunde dat ze hun plezier daarin graag willen delen met middelbare scholieren en andere belangstellenden. Ze bezoeken scholen, wetenschapsmusea en wetenschapsfestivals. Met een bus vol apparatuur rijden ze het hele land door om hun publiek te verbazen met spectaculaire proeven.

Bij zo'n prijs hoort natuurlijk een demonstratie. Met behulp van een flinke hoeveelheid vloeibare stikstof, dat een temperatuur heeft van -196 graden Celsius, zorgde RINO vanmorgen na alle plechtige toespraken voor een spectaculaire opening van het nieuwe academisch jaar.

Vanavond was ik samen met de burgemeester aanwezig bij de herdenkingsplechtigheid voor de 26 Leidse militairen die in het voormalig Nederlands Oost-Indië zijn gesneuveld. In een stille tocht liepen we met een grote groep belangstellenden naar het monument bij Molen De Put.
Een eenvoudig maar wel indrukwekkend monument waarop de tekst 'Een afscheid zonder weerzien' te lezen is.

Wat je ook kunt zeggen van deze oorlog, het is voor heel veel mensen een gebeurtenis geweest die diepe sporen heeft achtergelaten. Zij vinden nog steeds heel veel steun bij deze jaarlijkse herdenking.

Jammer dat het zo gewaardeerde Leidsch Dagblad niet in staat was de waardigheid van deze herdenking door te laten klinken in de verslaggeving. Ze kwamen dit keer niet verder dan een wat zuur stukje over het feit dat in een van de 26 namen op het monument een 'f' te weinig staat.

Tot ziens.

zaterdag 2 september 2006

Coebel

Vandaag was ik even in De Coebel. Deze wijk in Leiden Zuid-West vierde vandaag haar derde lustrumfeest en aangezien ik wijkwethouder ben voor Zuid-West had ik een uitnodiging ontvangen. Men had er echt werk van gemaakt om dit feest tot een succes te maken. Als lid van de jury kreeg ik de buitengewoon smakelijke opdracht om mee te denken over welke inzending voor de bakwedstrijd de hoofdprijs moest krijgen. Na het meezingen van het Coebellied ben ik weer vertrokken. Een leuke groene wijk met veel kinderen, vriendelijke mensen en een eigen internetsite: www.decoebel.nl

Tot volgende week