vrijdag 12 april 2013

Resultaat 2012: Doelen gerealiseerd tegen lagere kosten.

Vandaag mocht ik namens het college van Gedeputeerde Staten de definitieve financiele resultaten over het jaar 2012 bekend maken. Uiteindelijk hebben wij het boekjaar 2012 af weten te sluiten met een positief saldo van 6,1 miljoen euro.

Het jaarverslag laat zien dat de uitvoering van de beleidsvoornemens mooi op koers ligt. Het positieve financiële resultaat is dan ook voor het grootste deel veroorzaakt door efficiënter werken en inkoopvoordelen. Een mooie prestatie die vooral te danken is aan terughoudendheid in uitgaven en het vooruitlopen op noodzakelijke efficiencymaatregelen voor de komende jaren. Daarnaast zijn in 2012 diverse investeringen in de bedrijfsvoering opgeschort vanwege onduidelijkheid over de samenwerking met Noord-Holland en Utrecht op het gebied van bedrijfsvoering. Deze voornemens zijn door het plan van minister Plasterk over de bestuurlijke samenvoeging van provincies van tafel.

Een klein deel van het resultaat is het gevolg van nog niet uitgevoerde beleidsvoornemens. Hierbij gaat het enerzijds om doorlopende meerjarenprojecten waarbij vaak sprake is van geoormerkte middelen en anderzijds om vertraging in de uitvoering van taken.

Bezuinigingen op rijksniveau zorgen ervoor dat we als provincie de komende jaren nog met flinke extra ombuigingen te maken krijgen. De resultaten van 2012 laat zien dat we hier al een beetje op vooruitlopen. Hoe de verwachtingen voor de toekomst er precies uit zien zullen we binnenkort beschrijven in de  Perspectiefnota 2013-2017 waaraan we momenteel de laatste hand leggen.

 In de Perspectiefnota wordt de visie op de toekomstige bedrijfsvoering aan Provinciale Staten voorgelegd. Daarbij wordt een voorstel opgenomen over noodzakelijke investeringen en over de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2012.

De jaarstukken zelf zijn hier in te zien: http://www.flevoland.nl/nieuws/archief/doelen-gerealiseerd-tegen/Jaarstukken-2012.pdf

Tot ziens

Geen opmerkingen:

Een reactie posten