woensdag 16 december 2015

Integraal veiligheidsplan


Vanavond heeft de gemeenteraad het nieuwe Integrale Veiligheidsplan 2016-2018 unaniem vastgesteld. Voor mij als burgemeester is dat een bijzonder moment omdat veiligheid in mijn portefeuille valt en het buitengewoon prettig is als de raad vertrouwen uitspreekt in de aanpak en de werkwijze.  De komende jaren gaan wij dus met volle kracht en vertrouwen verder met werken aan een veiliger Stichtse Vecht. 

Ik ben trots op wat we de afgelopen periode bereikt hebben. Iedereen heeft zijn of haar steentje bijgedragen aan het veiliger maken van onze gemeente. Vooral het ‘samen’ doen is belangrijk geweest voor de veiligheidsaanpak. Onder professionals is een netwerk gevormd waarbij soepel wordt samengewerkt en snel wordt opgetreden bij incidenten. Met inwoners is een netwerk opgebouwd waar met name via informatie direct uit de wijken en kernen mooie resultaten zijn en nog steeds worden geboekt. Professionals en inwoners vormen daarmee een veiligheidscoalitie waarmee wij misdaad bestrijden, een gemeente zijn waar inwoners zich veilig voelen en de pakkans voor criminelen groot is.

De afgelopen jaren waren er ook zeker problemen die we stevig moesten aanpakken, denk aan vernielingen en overlast van jeugd. Ook waren er incidenten die vroegen om snel ingrijpen. Met elkaar hebben we ervoor gezorgd dat de criminaliteit met 22% is gedaald ten opzichte van 2012 en dat 90% van de inwoners zich nooit of zelden onveilig voelt in de buurt.  Ik wil alle inwoners bedanken voor hun inzet en betrokkenheid bij veiligheid.  Onze signaleringsteams, Waaks en alle ogen en oren die wij mogen gebruiken voor het voorkomen en opsporen van criminele zaken zijn van grote waarde voor de aanpak die heeft geleid tot de goede resultaten.  Hetzelfde geldt voor alle mensen van politie, brandweer en gemeente.  Zonder iemand te kort te willen doen wil ik met name de wijkagenten in het zonnetje zetten vanwege de bindende kracht die zij elke dag weer vormen in de wijk.

De wereld verandert continu. Nieuwe veiligheidskwesties vormen aanleiding tot nieuwe maatregelen. Denk daarbij aan terrorisme, radicalisering, criminele motorclubs, oprukkende georganiseerde criminaliteit en ondermijning,  maar ook problemen met verwarde mensen die door het mijden of niet tijdig ontvangen van zorg voor zichzelf en anderen een gevaar vormen. Dit zijn kwesties waar direct moet worden gehandeld.  Het nieuwe Veiligheidsplan dat vanavond door de gemeenteraad is vastgesteld voorziet hierin en zorgt ook voor de nodige preventiemaatregelen en doorverwijzing naar de juiste instanties voor hulp die op dat moment nodig is.

Samen met inwoners en onze veiligheidspartners hebben we de afgelopen jaren een degelijke aanpak neergezet. Want één ding is zeker: voor het verhogen van de veiligheid heb je elkaar hard nodig!

Als iedereen op zijn eigen manier zorgt voor een veilige omgeving,  blijft Stichtse Vecht ook de komende jaren veilig en bijzonder aangenaam om te wonen.  Ik spreek uit eigen ervaring. 

Tot ziens.

1 opmerking: