dinsdag 27 september 2011

Realisatie Oostvaarderswold van start

Het was de langste collegevergadering die ik tot nu toe in Flevoland mocht meemaken en daar was ik dit keer zelf een beetje de aanstichter van. Als portefeuillehouder financiën mocht ik vandaag de voorstellen voor de begroting 2012 aan mijn collega's voorleggen. Ik ben tevreden over de uitkomst van onze discussie. Volgende week zullen wij het resultaat presenteren.

Maar dat was niet het enige. We hebben vandaag ook een belangrijk besluit genomen over de toekomst van het Oostvaarderswold. Dankzij dit besluit kunnen we in 2012 eindelijk starten met de realisatie van deze voor Flevoland zo belangrijke natuurontwikkeling. In deze eerste fase gaan we ruim 350 hectare landbouwgrond omzetten in nieuwe natuur. De aanleg van de nieuwe natuur is nodig als compensatie voor de aanleg van de Hanzelijn, de verbreding van de A6 en uitbreiding van Almere. Op die bouwlocaties gaat beschermde natuur verloren.

De nieuwe natuur wordt ingericht op negen agrarische bedrijven die reeds zijn aangekocht voor de aanleg van het OostvaardersWold. De betreffende boeren konden tot nu toe de grond nog pachten van Staatsbosbeheer, het Flevo-landschap of de provincie Flevoland. Voor 2012 wordt de pacht beëindigd conform de afspraken die daarover zijn gemaakt bij de aankoop van de bedrijven. De pachters zijn daarover inmiddels geïnformeerd.

De realisatie van deze natuurcompensatie past binnen de plannen voor het OostvaardersWold. Later dit jaar, naar verwachting in november, zullen het Wereld natuur Fonds en het Flevo-landschap hun plannen ontvouwen over de realisatie van het OostvaardersWold als geheel.

Toch moet er nu al worden begonnen met het voorbereiden van de inrichting van nieuwe natuur, omdat de provincie met Staatsbosbeheer en de RWS heeft afgesproken dat de natuurcompensatie uiterlijk in 2012 wordt gerealiseerd. Anders wordt niet voldaan aan de wettelijke vereisten voor natuurcompensatie. Wat mij betreft een prachtig voorbeeld hoe belangrijke (economische) ontwikkelingen elders in het gebied door kunnen gaan dankzij de aanleg van nieuwe natuur. Zonder het Oostvaarderswold waren deze ontwikkelingen niet mogelijk geweest.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten