woensdag 11 april 2012

ProcesvoorstelNa de uitspraak van de Raad van State kreeg ik van Provinciale Staten een maand de tijd om te komen met een procesvoorstel voor de toekomst van het project Oostvaarderswold. Vandaag kan ik melden dat het is gelukt om binnen de afgesproken termijn met een voorstel te komen. Dat ging niet vanzelf. Er is werkelijk keihard gewerkt door alle betrokken ambtenaren en ook in m'n eigen agenda draaide bijna alles om de toekomst van dit project. Wekelijks stond het onderwerp op de collegeagenda en Provinciale Staten zijn regelmatig geïnformeerd over de voortgang door middel van een nieuwsbrief.

Vanmorgen heeft het college van Gedeputeerde Staten de uitkomst van een uitgebreide analyse en drie mogelijke toekomstscenario's vastgesteld. Daarnaast hebben we een voorkeur uitgesproken voor twee varianten binnen deze scenario’s die wat ons betreft nu verder uitgewerkt kunnen worden zodat we dit najaar een definitief besluit kunnen nemen over het vervolg van het project.

Bij ons besluit hebben we natuurlijk vooral gekeken naar de kosten voor de inwoners van Flevoland. Die mochten immers niet hoger uitvallen dan de collegepartijen hadden afgesproken in het coalitieakkoord. Bovendien hebben we uitgebreid gesproken met de mensen van Staatsbosbeheer en Flevo-landschap. Als grondeigenaar van een groot deel van dit gebied hebben zij een belangrijke stem in de toekomstige ontwikkelingen. De twee varianten die nu de voorkeur van het college krijgen gaan beide uit van een beperkte natuurontwikkeling in het gebied, veel minder dan in het oorspronkelijke plan, maar nog voldoende betekenisvol. Bovendien moet het mogelijk zijn om bij de uitwerking binnen de financiële randvoorwaarden te blijven. Op basis van deze overwegingen verwacht het college dat twee varianten binnen de drie hoofdscenario’s op voldoende politiek en maatschappelijk draagvlak mogen rekenen.

Bij de drie hoofdscenario’s is ook uitgewerkt of het mogelijk is om het project te ontmantelen en alle grond terug te verkopen aan de landbouw. Dat scenario leidt tot een groot financieel tekort voor de provincie van 72,1 miljoen euro.

De twee scenario’s maken deel uit van een uitgebreide toelichting op het procesvoorstel aan Provinciale Staten. De toelichting bestaat uit vier onderdelen: een overzicht van gebeurtenissen in het planproces Oostvaarderswold vanaf de start in 2004 tot nu toe, een analyse van de juridische positie van de provincie, drie hoofdscenario’s met deelvarianten en een omgevingsanalyse op basis van gesprekken met belanghebbenden en een online dialoog op het netwerk LinkedIn.

Helaas leidt de uitspraak van de Raad van State tot vertraging. Maar uit de gesprekken die ik de afgelopen weken heb gevoerd komt één conclusie unaniem naar voren: iedereen wil weten waar hij of zij aan toe is. Daarom willen we de nadere uitwerking al in oktober aan Provinciale Staten voorleggen. Maar eerst is het nu aan Provinciale Staten om richting te geven aan het proces.

Het procesvoorstel en de toelichting daarop zijn vanaf woensdagmiddag 11 april voor iedereen beschikbaar op de website www.flevoland.nl/oostvaarderswold.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten