donderdag 26 november 2009

Beleid en uitvoering

Tussen de gemeenteraad en het college van Burgemeester & Wethouders zijn afspraken gemaakt over de onderlinge taakverdelingen. Deze afspraken vinden hun basis in de gemeentewet. In grote lijnen komt het er op neer dat de raad het beleid bepaalt en dat het college van B&W verantwoordelijk is voor de uitvoering van beleid.

Zo ligt het door de gemeenteraad vastgestelde beleid op het gebied van Sport vast in een sportnota die in 2006 is vastgesteld. Binnenkort stuur ik een evaluatie aan de gemeenteraad waaruit blijkt die er volgens mij goed uit ziet.

Bij het vaststellen van deze nota stelde de raad in 2006 70.000 euro extra beschikbaar voor een nieuw topsportbeleid. Een deel van dit geld moest worden gebruikt voor ondersteuning van topsportverenigingen en een ander deel ging in een fonds, waaruit deze verenigingen een financiele bijdrage kunnen krijgen voor topsport evenementen etc.

Nadat de gemeenteraad de nota in 2006 had vastgesteld, heeft het toenmalige college een besluit genomen over de manier waarop de ondersteuning precies zou moeten plaats vinden. Omdat het ging om de uitvoering van het door de raad vastgestelde beleid, kon het college deze beslissing destijds gewoon nemen. Bovendien is toen afgesproken dat die uitvoering na 2 jaar geevalueerd zou worden. En daar lag dus een taak voor mij.

In goed overleg met de 13 topsport verenigingen ben ik tot de conclusie gekomen dat de ondersteuning van de topsport verenigingen in de stad beter gedaan zouden kunnen worden door een topsportcoordinator onder leiding van een stichting topsport Leiden. Zo gezegd, zo gedaan. In september nam het college een besluit waarna we begonnen zijn met de oprichting van de stichting en voorbereidingen hebben getroffen voor de aanstelling van de coordinator. Omdat alles keurig paste binnen het door de raad in 2006 vastgestelde beleid, heb ik volstaan met een mededeling aan de raad over deze verandering.

Vanavond sprak de commissie Onderwijs en Samenleving over dit besluit van het college. Daar bleek dat een groot deel van de commissie het niet eens was met het uitvoeringsbesluit van het college. Door verschillende leden van de commissie werd dat in nogal duidelijke bewoordingen uiteengezet. Hoe het dan precies wel moet, is nog niet duidelijk omdat de discussie in de commissie nog niet is afgerond.

Omdat we al begonnen waren met de uitvoering van het collegebesluit kwam de discussie in de commissie voor mij nogal ongelegen en onverwacht. Blijkbaar zijn de afspraken over de taakverdeling toch niet zo hard en heeft de commissie zo nu en dan ook behoefte om zelf de uitvoering van beleid op zich te nemen. Aangezien de gemeentewet ook zegt dat de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan is, kan ik niet anders dan dat respecteren. Maar lastig is het wel.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten