dinsdag 20 november 2007

Risico's

In de raadsvergadering op 15 mei heb ik een betoog gehouden over de bestuurscultuur in Leiden. Er was sprake van een scheve balans tussen te grote bestuurlijke ambities en een structureel knelpunt op het gebied van aansturing en financiële haalbaarheid van projecten.

Gezien de ernst van de situatie hebben we destijds flink ingezet op dit onderwerp. In het debat met de raad moesten we toen concluderen dat het college de grote projecten niet echt goed onder controle had. Dit kwam vooral tot uiting door de vele overschrijdingen en vertragingen.

Deze situatie was voor ons aanleiding voor een grootscheepse risico-inventarisatie van alle gemeentelijke projecten. Vandaag hebben we in het college gesproken over de eindrapportage ‘projectbeheersing en risico-inventarisatie’. In dit rapport zijn de belangrijkste kansen en risico’s van complexe projecten in kaart gebracht en zijn beheersmaatregelen genomen om de risico’s te beperken en kansen beter te benutten. Daarnaast zijn er maatregelen vastgesteld voor een betere informatievoorziening naar de raad, een heroriëntatie op het aantal en de vorm van projecten en een betere ambtelijke voorbereiding en uitvoering. De gemeente heeft niet eerder zo’n uitgebreid inzicht gekregen in de kansen en risico’s van alle gemeentelijke projecten.

Voor de rapportage zijn risico-inventarisaties opgesteld van alle gemeentelijke projecten. De risicovolle projecten zijn grondig doorgelicht en er is onderzoek verricht naar maatregelen die de projectcontrolfunctie versterken. De eindrapportage biedt daarmee een inzichtelijk gemeentebreed overzicht van de belangrijkste (politieke, juridische, financiële, procedurele) risico’s die de gemeente binnen projecten loopt. Ook brengt de rapportage generieke, projectoverstijgende risico’s in beeld.

Een belangrijke stap die het begin markeert van risicomanagement als structureel onderdeel van de aansturing van projecten binnen de gemeente.
Het college concludeert op basis van de gegevens die we nu hebben dat de gemeente ‘in control’ is. De belangrijkste risico’s zijn in kaart gebracht en er zijn afspraken gemaakt over hoe met de risico’s wordt omgegaan. Wel is waakzaamheid geboden om het afbreukrisico van de projecten zo laag mogelijk te houden.

Met de mensen binnen de organisatie zijn afspraken gemaakt om deze manier van werken ook voor de toekomstige projecten te blijven behouden.

Wat mij betreft heeft alle commotie van 15 mei jl. uiteindelijk tot gevolg gehad dat we met elkaar een fors probleem hebben opgelost. En daar deden we het allemaal voor. Het nieuwe college kan straks met een schone lei en helder zicht op de risico's en kansen beginnen.
Tot ziens.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten