maandag 26 juni 2006

ARK

Een van de belangrijkste adviesorganen binnen de gemeente is de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit, kortweg ARK. De leden van deze commissie zijn op basis van deskundigheid voor een bepaalde periode benoemd door de gemeenteraad. De commissie geeft in beginsel over alle ingediende bouwplannen een advies aan het college van Burgemeester & Wethouders. In dit advies geven zij hun oordeel over de ruimtelijke kwaliteit van het betreffende plan. Officieel beoordelen zij of het bouwplan voldoet aan, wat de wet noemt, redelijke eisen van welstand. Wanneer de commissie een negatief advies geeft, dan is dat op basis van de wet een grond waarop het college de betreffende bouwvergunning kan weigeren.

De laatste tijd heb ik gemerkt dat de opvattingen over de ARK binnen Leiden nogal uiteenlopen. Sommige mensen beschouwen het werk van deze commissie als onnodige betutteling en hebben daar zo nu en dan forse kritiek op. Anderen zien de ARK juis als een goed middel om te bereiken dat de kwaliteit van bebouwing in de stad op een bepaald peil blijft. Overigens is het wel goed om hier nog eens te onderstrepen dat de ARK slechts een adviseur is. De uiteindelijke beslissingen worden genomen door het college waar ik deel van uit maak.

Vanavond heb ik kennisgemaakt met de leden van de ARK. Naar mijn vaste overtuiging betreft het hier een groep mensen die zich op grond van hun deskundigheid met veel betrokkenheid inzet voor de ruimtelijke kwaliteit binnen de gemeente. Aan de andere kant heb ik ook gemerkt dat er bij het onderwerp van de ruimtelijke kwaliteit weinig inbreng is van, wat ik maar noem, de gewone inwoners van de stad. Binnen de nieuwe bestuurscultuur van ons college zou het heel goed passen daar iets mee te gaan doen. De architectuur wat dichter bij de inwoners van de stad brengen dus. Daarnaast zou ik me ook kunnen voorstellen dat we eens gaan onderzoeken of we niet een manier kunnen vinden om het welstandtoezicht voor bijvoorbeeld kleinere bouwplannen kunnen vereenvoudigen. Daarmee kunnen we de zogenaamde administratieve lastendruk wat proberen te verlagen. Dat is ook zo'n doel van ons college.

De komende tijd gaan we in de politiek een evaluatie bespreken van zowel het functioneren van de ARK, als het huidige welstandsbeleid. Met de leden van de ARK heb ik vanavond afgesproken op welke manier zij hierbij betrokken zullen worden. Ik zoek nog een manier om de inwoners van de stad bij deze discussie te betrekken. Wordt vervolgd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten